0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

UV-B mot soppsjukdommer i plasttunneler og veksthus (UV-Bær)

I UV-Bær har ultrafiolett lys (UV-B og UV-C) og bestemte lyskvaliteter vært brukt til bekjempelse av mjøldogg og andre soppsjukdommer. Det er utviklet og tilpasset utstyr som er brukt i høye plasttunneler og veksthus. Kunnskap om bekjempelse av mjøldogg som er opparbeidet gjennom dette og flere t...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative approaches and technologies for Integrated Pest Management (IPM) to increase sustainable food production

Vi mangler både integrert plantevern (IPV) verktøy og virkemidler for en vellykket implementering av IPV. I SMARTCROP ønsket vi å bedre denne situasjonen og her viser vi resultatene fra fire arbeidspakker (APer). AP1 Utvikling av nye IPV-verktøy. Verktøy 1: Sensor-basert ugrasharving i korn: For ...

Awarded: NOK 36.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fra laboratorium til feltforsøk: Anvendelse av gen-markører for mer effektiv fremstilling av overvintringssterke jordbærsorter.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Graminor AS, NIBIO, UiO, Høgskolen i Innlandet og det internasjonale Indiana Purdue University i Indianapolis, USA. Overlevelsen av jordbærplanter i områder med lave temperaturer er svært kompleks og påvirkes av flere fysiologiske responser og en rekke biot...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Auka volum og forbrukaroppleving av norske pærer

Hovudmålsetjing var å auka marknadsdelen av norske pærer gjennom å utnytta det potensialet som ligg i nye sortar og forbetra kvalitet i omsetnaden. Norske pærer er nær borte frå marknaden, men ein har store voner til dei nye norske pæresortane som det vert satsa på som Celina og Ingeborg. Prosje...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nye lagrings- og pakketeknologier for forlenget salgssesong og bevaring av høy kvalitet på norskprodusert frukt

Framdriftsrapport perioden 1.des 2017 til 30. juni 2018: Bakgrunn: Fruktpakkeriene har behov for mer kunnskap om teknologiske løsninger for å kunne redusere arbeidstoppene på pakkeriene, forlenge salgssesongen, benytte egnede emballasje-løsninger til norsk frukt og redusere matsvinn i distribusj...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

I august 2014 ble det lagt ut Phytophthora-agn i Glommavassdraget. Agn vil si nettingposer som inneholder grønne blad av rododendron og eventuelt bøk og or. Blada tiltrekker seg, og blir infisert av, svermesporer av Phytophthora dersom de fins i vannet og Phytophthora kan dermed isoleres fra blad...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Biosmia - et markedsdrevet innovasjonsenter: For høyere verdiskaping innen landbruksbasert bioøkonomi

Biosmia er en nyskaping i innovasjonssystemet ved at den fyller gapet mellom idéfasen og kommersialisering i bedriftsfasen. Biosmia skal være en pådriver i prosessen fra idégenerering i næringsklyngen Arena Heidner til inkubasjon av bedrifter hos Hedmark Kunnskapspark. I Biosmia vil fokus være p...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

Som planlagt i original prosjektplan, ble dataoppsamlingsfase avsluttet hos alle prosjektpartnere i løpet av sommeren 2016. Partner #9 (Nibios avdeling Skoghelse, del av Skogoglandskap før 1 juli 2015) koordinerer WP1: Long term sustainability of tree species affected by invasive pathogens and fr...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Økt norsk produksjon av hageblåbær

Formålet med prosjektet var å finne elementer, sammenhenger og tiltak som sikrer jevne, gode kvalitetsavlinger og lønnsomhet i produksjonen av hageblåbær. Ervervet kunnskap har gitt endringer i dyrkingstiltak som virker. Hageblåbærfelt med friske planter på riktig lokalitet har bra balansert veks...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Plommer under tunneldekke, eit verkemiddel for tidlegare modning og betre fruktkvalitet

Hovudmålet med dette prosjektet var å utvikla eit dyrkingskonsept for plommetre under tunneldekke som gjev tidlegare modning med høg fruktkvalitet, større og meir årvisse avlingar og betre økonomi for dyrkaren. Dyrkingsopplegget for plomme i dag føregår på friland med intensive plantesystem med e...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre

RESIFUS-prosjektets hovedmål er å framskaffe nye havresorter med forbedret resistens mot Fusarium graminearum. Kunstig fusariumsmitting i felt for å påvise sikre og store nok forskjeller i resistens er nødvendig, og dette krever et stort apparat. Søking etter resistens henger sammen med dette, o...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

FertiBug - et pelletert gjødsel og plantevernprodukt basert på fiberdelen fra fermentert husdyrgjødsel og cyanobakterier

Produsenter av våre mest brukte grønnsaker som hodekål, blomkål, broccoli og kålrot - kort sagt alle våre korsblomstrede vekster - har et stort problem nemlig en liten flue populært kalt kålflue. Den har stor appetit på de små plantene om våren, og uten beskyttelse, kan det bety store økonomiske ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Smartere bringebærproduksjon: Hvordan få til vellykket annethvertårs-bæring i Norge?

Prosjektet skal bidra til mindre risiko i bringebærdyrkingen gjennom økt kompetanse blant rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving og hos dyrkerne om tre temaer: -Optimal skudd-tetthet i bringebærhekken -Fordeler og ulemper med å dyrke nye (ettårige) og bærende (toårige) skudd adskilt i hver s...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

High quality cultivars of strawberry and raspberry for processing and fresh market

Prosjektet «High quality cultivars of strawberry and raspberry for processing and fresh market» (BÆRSORT) har hatt som mål å auke konkurransekrafta hos norske bærprodusentar, konservesindustri og grossistledd gjennom å skaffe gode nye sortar egna for prosessering og friskkonsum. Prosjektet har ...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Effektiv virustesting og kryopreservering av potetforedlingslinjer og sorter

Prosjektet «KRYOVIR - Effektiv virustesting og kryopreservering av potetforedlingslinjer og sorter» har hatt et siste og fjerde år der prosjektaktivitetene har fulgt planen. Norsk potetdyrking står overfor flere utfordringer knyttet til tilgjengelige sorter, plantehelse og forbruk. Det trengs f...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Hverdagsprodukter av spesialkorn med smaksfortrinn og helseriktig sammensetning

«Smakskorn» er et innovasjonsprosjekt der målet er å produsere en serie nye økologisk produsert hverdagsprodukter, «Smakskorn», av hele korn fra tradisjonelle kornarter som svedjerug, spelt, nakenhavre og nakenbygg. «Smakskorn» vil være velegnet for rask tilberedning og vil kunne brukes som alte...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Pollinering med norske humler for økt fruktsetting og avling hos søtkirsebær under tunneldekke

Dyrkingen av søtkirsebær (Prunus avium) skjer i økende grad under tunneldekke, siden tunneldekke innebærer fordeler som mindre frostskader, plantesykdommer og mindre sprekking av frukt. Men i tillegg til optimal dyrkingsteknikk er det også avgjørende å oppnå optimal pollinering via insekter. I No...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Rogaland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Innovative bærprodukter med helseprofil fra norskprodusert svarthyll og tindved

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å utvikle sunne produkter av norskprodusert tindved og hyllebær. Både tindved og hyllebær har særpreget aroma og delikate farger og det publiseres stadig forskningsresultater som viser at svarthyll og tindved har positive helseeffekter. At råvareproduse...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

CORE Organic II COBRA - Organic plant Breeding Activities for Diversity

COBRA-NO inngikk i et transnasjonalt prosjekt, COBRA (2013-2016), med mål om å utvikle økologisk planteforedling og frøproduksjon gjennom en bevisst satsing på plantemateriale med høy genetisk diversitet. Hovedprosjektet var finansiert av ERA-nettet CORE Organic, og den norske delen av NFR. COBRA...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

COSTINF-COST Infrastruktur

Workshop on" Beneficial and Deterimental Elements in Plants Entering into Food" under COST Action FA 0905

The main goal of the Cost Action is to increase the content of bioavailable minerals (iron, zinc, magnesium and selenium) in the consumable crop parts, and limit the entry of cadmium and arsenic in food/feed to safe standards to improve and protect human and animal health. To tackle this issue,...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Storage of fruits, vegetables and potatoes, - a Nordic/Baltic Workshop

Det meste av norskdyrket frukt og grønt (inkludert potet) blir lagret. Lagringstapene er til dels store, anslagsvis 10-30%, noe som utgjør store verdier og et miljømessig og ressursmessig problem. Lagring av frukt og grønt er komplekst og krever god kompe tanse innen plantefysiologi, plantepatolo...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Plant quality adapted to a modern and sustainable Norwegian strawberry and apple industry

PlantQuality har som mål å øke eple- og jordbærnæringas tilgang til høgtytende, friskt plantemateriale og dermed bedre konkurranseevnen og lønnsomheten i alle ledd av produksjonen. Fokus er satt på ny kunnskap om vekst og utvikling hos planter og plantepatogener under forskjellige klima- og dyrki...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

En kunnskapsbasert, klimatilpasset norsk solbærproduksjon

Den overordnede ideen for KLIMASOL er å øke kompetansen til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og derigjennom redusere den økonomiske risikoen i norsk solbærproduksjon. Bedre veiledning skal oppnås gjennom utvikling og implementering av metoder for å identifisere sortsegenskaper relatert til klima og...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestfold og Telemark

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploring the epigenetic mechanisms of stress adaptation in plants

I alle organismer finner vi repetitive DNA elementer som kalles transposoner. Disse elementene kan bevege seg i genomet og flytte seg til nye posisjoner på kromosomene, noe som skaper mutasjoner og kan være meget skadelig for organismen. Derfor er transposoner holdt avslått under normale forhold ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rett vatning og gjødsling hjå søtkirsebær dyrka under tunneldekke

All kommersiell produksjon av søtkirsebær i Noreg vert dyrka under plasttak for å unngå sprekking av fruktene og oppnå høg kvalitet. Fruktene av søtkirsebær sprekk når dei vert utsette for regn. Sjølv om fruktene er under tak i den aktuelle perioden og er turre, sprekk dei likevel under ugunstige...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nye veier mot forbedring av flatskurvresistens i norske poteter

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle og implementere nye molekylære verktøy og identifisere genetiske ressurser, for å effektivisere potetforedlingsarbeidet i forhold til utviklingen av nye sykdomsrobuste potetsorter. For å oppnå dette målet, har vi de siste fire årene fokusert på (i) uta...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kvalitetstap og svinn i omsetninga av plommer

Haustetidsvurdering: Arbeidet med å utvikla målingar av DA-indeksen som ei god rettesnor for optimal haustetid for plommer held fram. Det har vore målt i referansehagar austafjells og på Vestlandet. Målingane viser tydeleg skilnadane i mogningsgrad mellom tidlege og seine stader/referansehagar. ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

An energy dynamic Norwegian greenhouse industry (VeksthusDynamikk)

Hovedmål: Utvikle en mer energieffektiv og miljøvennlig veksthusproduksjon. Resultater: - God økonomi ved optimal CO2-styring. Det er dokumentert opptil 100% økt fotosyntese/vekst ved å holde høyt CO2-nivå (800-1200 ppm) ved høye temperaturer (ca. 30°C) 6 timer midt på dagen. Med 20 timers veks...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Friske epletre som grunnlag for auka norsk fruktproduksjon

I gjennom kartlegging av sjukdomar i eplefelt i Nordfjord, Sogn, Hardanger, Ryfylke, Telemark og Lier var det funne fleire ulike sjukdomar, men frukttrekreft (årsaka av Neonectria ditissima) dominerte. Omfanget av frukttrekreft i dei ulike felta i kvart område og mellom områda varierte mykje. Dei...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestfold og Telemark

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Measurements of Abscisic acid (ABA) and ABA-metabolites in plants developed under elevated temperatures and air humidity fluctuations

The project is an integrated part of the PhD program for PhD student Louise Elisabeth Arve. The PhD student will be hosted by Dr. Suzanne R. Abrams at NRC Plant Biotechnology Institute, connected to University of Saskachewan in Canada. The PhD student wil l get training in plant hormone profiling...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2010-2010

Location: Viken