0 projects

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Social Factors Contributing to Sickness Absence

Arbeidet med SOFAC er organisert i seks WPer. Det er så langt produsert fem internasjonale artikler, en antologi om langtids sykefravær (15 kapitler) og to forskningsrapporter. WP1 var viet en filosofisk tilnærming til sosiale faktorer ved sykefravæ r. Fire av kapitlene i den nevnte antologien...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Innlandet

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Accessibility, privacy and barriers for outdoor recreation along the coast

This three year NINA-NIBR-SSB project will concentrate on different (potential) land based visitors, residents and local dwellers perceptions and understandings of coast access possibilities, barriers and privacy needs. Such knowledge is vital in improvin g future planning and management of the c...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Innlandet

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Samarbeid mellom norske og nordamerikanske forskningsinstitusjoner - nettverksmidler

Videreutvikle et nettverk mellom norske og nordamerikanske forskningsmiljøer for å realisere samarbeidsprosjekter på menneskelig tilpasning til klimaeffekter: Samarbeidet vil både dra nytte av eksisterende kompetanse og prosjekter, og ha som mål å utvikle komparativ forskning mellom Nord-Amerika...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Innlandet

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Testing and adapting recreational planning systems to urban woodlands

The project will describe, analyze and evaluate spatial planning methods for integration of outdoor recreation in urban forestry plans. The project is rooted in a Nordic outdoor life tradition characterized by simplicity and popularity, in which the right of public access is a key element and em...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Innlandet

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Seahorse - forskning for ny fornybar elektrisk kraft fra havbølger

Med teknologien som er benyttet i dette prosjektet mener vi at det er funnet en teknisk løsning som svarer på kjente utfordringer for bølgekraft, som for eksempel mekaniske belastninger, virkningsgrad, korrosjon, investeringskostnader og kraftproduksjon f ra langsomt roterende maskineri. Hovedmål...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Innlandet

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI-matnettverk

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Innlandet

PUBL-Publisering/prosjektinform

Politikkens virkelighet i primetime tv-drama

...

Awarded: NOK 9,500

Project Period: 2008-2009

Location: Innlandet

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Conservation Covenants in Norway (CoCoviN) - moderating conflicts, reducing bio-diversity loss and improving resource management?

Our main aim is to study the use of voluntary, but formally binding private-public partnership in nature conservation and management. Our hypotheses are: 1) Conflicts around designation of nature conservation areas are seldom founded on disagreement abo ut preservation goals; meaning: The confl...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

Nettverk - en modell for innovasjon i kommunene?

Overordnet er formålet for dette prosjektet å bidra til innovasjon i kommunene i Innlandet gjennom kunnskapsutvikling og aktiv medvirkning. Vi ønsker spesielt å få anledning til å utnytte erfaringene våre fra å bistå utviklings- og læringsnettverk i både offentlig og privat sektor med sikte på å ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Innlandet

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Demonstrasjonsanlegg for produksjon av syntetisk biodiesel fra biogass (BIP-M)

Norge har med dagens produksjonsteknologi, relativt begrenset mulighet til å produsere biodrivstoff fra norske råstoff. Det er derfor viktig for Norge å satse på ny teknologi som gjør det mulig for oss å bedre utnytte våre egne råstoff, og teknologi som e r tilpasset norske forhold. Syntetisk di...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Innlandet

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32765 Zapeasy Music

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Innlandet

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: BOK OM FORVALTNINGSRELEVANT VILLAKSFORSKNING

Villaksprogrammet startet opp i 2001 og har, når det går inn i storprogrammet Miljø 2015 vært i virksomhet i noe over 5 år. Både som en del av sluttrapporteringen fra Villaksprogrammet, og som en generell refleksjon av nyere kunnskapsproduksjon om vill At lantisk laks, og de utfordringene vi står...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Innlandet

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Innlandet Forskerprosjekt

Forskningssøknaden er en nærmere presisering av forskningsdimensjon i særlig hovedvirkemidlet Dialog og medvirkning i hovedsøknaden til VRI-programmet. På basis av utfordringer i regionen, valgte satsingsområder og virkemiddelbruk i VRI-Innlandet, og fors kningstemaene i VRI-programmet, søker vi ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Innlandet

MOBI-Mobilisering

Kulturbasert næringsutvikling - forskningsmetoder, forskningstema og FoU-miljø

Prosjektet skal styrke kunnskapsgrunnlaget for utvikling av bedrifter innen kultur- og opplevelsesnæringene. Utgangspunktet er en bred definisjon av kultur- og opplevelsesnæringene som også inkluderer natur- og kulturbasert reiseliv. Bedriftene vil ha uli ke typer produksjon (både tjeneste- og va...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Læringsnettverk - en modell for innovasjon i distriktskommuner?

Østlandsforskning har gjennom en rekke prosjekter arbeidet med utvikling av tjenesteproduksjonen i kommunal sektor gjennom læringsnettverk både over kommunegrenser og på tvers av ulike fag og sektorer innen kommunal sektor. Vi har også erfaringer fra nett verksarbeid innen privat sektor gjennom N...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Young people, Television and New media: Interactivity and Aesthetics in Cross-media Productions - application for outbound mobility grant

In my PhD-project, titled "Interactivity and aesthetics in cross-media productions", I study how television for children and youth is influenced by media convergence and the subsequent divergence. The research questions are; (1) how are different media us ed in cross-media productions, (2) how do...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

MOBI-Mobilisering

Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn - internasjonale erfaringer

Bedrifters konkurranseevne er i økende grad avhengig av design. Vi legger et bredt perspektiv på design: Design er en del av bedriftens samla virksomhet. SMB ser ut til å investere mindre i design enn store bedrifter. Det er derfor viktig å få større kunn skap om hvordan offentlige myndigheter ka...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

"Rett i Mappen" Integrasjon skole-fagløsninger og sak/arkiv

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom SørTrøndelag, Vestfold og Oppland fylkeskommune, som alle har samme utfordring. Det er i dag, lite eller ingen, integrasjon mellom sak- og arkiv-løsninger og fagsystemer på skolene. Dette betyr at et stort antall med journalverdige dokumenter som produseres...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA - Resource dependent communities in "old economy" regions.

The so-called ?new economy? is rapidly transforming the advanced Western societies. Urban areas are being strengthened while many rural areas are being undermined in economic, demographic, and cultural terms. The impacts of these developments are particul arly pronounced in regions and communitie...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Nasjonal forskningskonferanse - forskning om funksjonshemmede

Norsk nettverk om forskning om funksjonshemming (Nondr) ble etablert på den første nasjonal forskerkonferansen om funksjonshemming høsten 2004. Konferansen samlet mer enn 140 deltakere og 40 papers ble presentert. Det ble valgt et styre for det nasjonale nettverket som har som et hovedansvar å av...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kontrakter og virkemidler i en effektiv tømmeromsetning

Prosjektet er toårig (2006-2007) og er et samarbeid mellom Østlandsforskning og Inst. for naturforvaltning, UMB. Prosjektet vil primært inngå som del av brukerfinansiering i søknad om Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning til NFR Fellessatsing TRE, Søk nadsnr ES341278 "Trade mechanisms, incent...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

NATURNAER-Natur og næring

Recreational homes in the hinterland of urban regions - development and implications.Dr.gr.stip

Norway has seen a substantial growth in numbers (doubled since 1970), standards and investments (mean sales values doubled since 1999) in recreational homes (second homes). Such a persistent development should be regarded as an essential manifestation ent ailed with implications for land use, soc...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Hedmark og Oppland

Forskningsbasert kompetansemegling i Hedmark og Oppland (Innlandet) er et samarbeid mellom de to fylkeskommunene, Innovasjon Norge i Innlandet, SINTEF og Østlandsforskning (ØF). Oppland fylke v/næringssjef Hjalmar Solbjør er prosjektansvarlig på vegne av de to fylkeskommunene. Prosjektledelsen er...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Animals in changing landscapes. Animal discourses as a key to understanding diverging positions on environmental issues in late modernity.

In order to prevent the decline of biodiversity and ensure the sustainable management of ecosystems, there is a need to understand the social and cultural processes which can directly or indirectly impact upon these systems. Changing - and highly divergen t - views of nature are probably among th...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

DIG3 - Digital kompetanse i praksis

Prosjektet handler om gjennomføring av undervisning/ læringsarbeid med utstrakt bruk av digitale læringsressurser, parallelt med kompetanseutvikling. Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner utgjør "3-1-samarbeidet" i Lillehammerregionen og samarbeider for å effektivisere og utvikle tjenester på tv...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Innlandet

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Støtte til seminaret "The outback in focus"

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2005-2006

Location: Innlandet

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Verdenskonferanse om fritidsfiske 2005

Norge er tildelt ansvaret for å arrangere den 4. verdenskonferansen om fritidsfiske. Tidligere konferanser er arrangert i Dublin (Irland), Vancouver (Canada) og Darwin (Australia). Konferansesekretariatet er lagt til NINA-Lillehammer. Konferanseserien har som siktemål å være møteplass mellom for...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Innlandet

MARKSAM-Marked og samfunn

Verdenskonferanse om fritidsfiske 2005 (samfinansering med 170164)

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

3-1 Fyrtårnprosjekt: Effektivisering av tjenesteproduksjon i tre kommuner basert på anvendelse av bredbånd.

Kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal vedtok i 2003 å etablere prosjektet "3-1" for å gjennomføre områder hvor de tre kommunene kan samarbeide for å få mer ut av de totale ressurser. En felles IKT-tjeneste Ikomm ble organisert som IKS, og har gjen nomført utbygging av felles teknisk infra...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Innlandet

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Etablering av nettverk for kjønnsperspektiv i forskning om funksjonshemming

Studien er todelt: Først gjennomføres en systematisering og oppsummering av erfaringer fra det nordiske nettverket. Deretter vil vi, på bakgrunn av de erfaringene som kommer fram i intervjuer med sentrale aktører og litteraturstudier på feltet, vurdere be hovet for en eventuell etablering og plan...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Innlandet