0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Ny effektiv og bærekraftig teknologi for mekanisk rensing av avløpsvatn

I forprosjektet skal vi legge grunnlaget eit større innovasjonsprosjekt for utvikling og testing av ulike prosesskonspt. I forprosjektet skal derfor følgjande aktivitetar gjennomførast: Dialog-/innspelsmøter med aktuelle FoU-partnarar og andre relevante samarbeidspartnarar. Presentasjon av tekn...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Autonomous Resident Underwater Drone for the Aquaculture Industry

Eurostar project summary: During this project, we will develop a system combining a resident underwater drone (RUD) with a docking/charging station for the aquaculture industry. It will allow autonomous net inspections & environmental parameters tracking. RUD builds upon Hydromea (project partner...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of current treatment regimens of dry eye disease through machine learning

Den ytre delen av tårefilmen består av et lag med fettstoffer. Dette laget beskytter øyet fra omverdenen, forsinker fordampning av den underliggende tårefilmen og forhindrer dermed uttørking av øyets overflate. Tårefilmen består av tusenvis av proteiner, fettstoffer og metabolitter. De siste åren...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Stand Alone Subsea Instrumentation System for hydrocarbon leak detection

Prosjektet vil skape en frittstående undervannsinstrumenteringsplattform for lekkasjedeteksjon og miljøovervåking med en innledende målimplementering av offshore olje- og gassindustrien i både Norge og Brasil. Dette systemet vil overvinne eksisterende begrensninger. Nåværende utfordring som skal...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Advanced forecasted valuation models for the real estate market (FutVal)

For hver og en av oss, er et hus ofte vår største innvestering i løpet av livet. Det er derimot ingen verktøy tilgjengelig for private personer for å predikere husets fremtidige verdi. Fremtidige boligpriser er også viktig for samfunnsøkonomien; norske privathjem har en estimert verdi på 9 billio...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Ammonia fuel bunkering network

Maritim transport står i dag for om lag 3% av verdens drivhusgassutslipp og næringen må dekarboniseres dersom klimamålene skal nåes. Ammoniakk anses i dag av ledende aktører i bransjen som fremtidens nullutslippsdrivstoff for skip, og prosjektet vil være en sentral brikke i å muliggjøre omstillin...

Awarded: NOK 22.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestfold

ENERGIX-Stort program energi

Inline hydrogen loss of containment detection

HyLOCD -prosjektet tar sikte på å forske på og utvikle en deteksjonsmetode for tap av inneslutning av hydrogen for maritime brenselcellesystemer. HyLOCD -prosjektet vil utvikle modeller for hydrogentilstand i hele brenselscellesystemet inkludert leveringssystemet. Eksperimentelle resultater for h...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Troms og Finnmark

Horisont Troms og Finnmark skal gjøre FoU miljø, næringsliv og offentlig sektor bedre rigget til å utnytte mulighetene som ligger i HE. Nettverket skal samle de aktørene i regionen som aktivt driver mobilisering- og veiledningsarbeid i fylket, har ambisjoner om HE deltakelse, og har ressurser til...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The Economic Value of Topsoil Ecosystem Services Ecology and life cycle understanding applied to business calculations and economics

Matjorda er både egenkapital og innsatsmiddel i matproduksjon. Kvaliteten på matjorda påvirker både avlingsnivå og næringskvalitet. En fruktbar og velfungerende matjord med høyt moldinnhold og rikt jordliv er den beste forutsetning for at plantene får tilstrekkelig og fullstendig næring til rett ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Buskerud

BIONÆR-Bionæringsprogram

Jordhelse og karbonfangst DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi

De tall vi har for matjordas innhold av organiske karbonforbindelser eller moldinnhold viser en negativ trend. Forringelse av jordhelse og jordkvalitet er en trussel for matsikkerhet, miljø og klima og det er viktig å finne frem til konkrete dyrkingstiltak på gårdsnivå som kan snu denne utvikling...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Buskerud

NAERINGSPH-Nærings-phd

Investigation of the effectiveness of mitigating actions for integration of Unmanned Aerial Vehicles in G (Uncontrolled) Air Space

Siden begynnelsen av det 21. århundre har bruken av ubemannede flysystemer (UAS) vært i en økende trend. EASA utstedte en policyerklæring om luftdyktighetskravene til UAS i 2009 for å håndtere det økende antall UAS i sivile applikasjoner. I 2015 introduserte European Union Aviation Safety Agency ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

MS Green Ammonia – første grønne ammoniakktankskip, utviklet av Grieg Edge med partnere

Problemstilling (bakgrunn): Grieg Star Group sluttet seg til Zeeds (Zero Emission Energy Distribution at Sea) -initiativet tidlig i 2019 sammen med partnerne Aker Solutions, Kværner, Equinor, Wärtsilä og DFDS. Den opprinnelige ideen var å finne den raskeste måten til å nå en utslippsfri skipsfart...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Matematisk og statistisk modellering for multi-sensor kartleggingssystemer

Oppdatert og nøyaktig geografisk informasjon danner grunnlag for beredskap, forvaltning, planlegging og beslutningstaking. Detaljert teknisk kartlegging danner grunnlag for planlegging og prosjektering innen samferdsel, bygg og anlegg og annen samfunnskritisk infrastruktur. Nytteverdien øker med ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen.

LUSY tar utgangspunkt i Lærerutdanning 2025s hensikt om å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og samarbeid mellom universitet og skoler. Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet (YLU), Viken fylkeskommune, Oslo kommune og to videregående skoler, Strømmen og Kuben, har inngått et samar...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SmartWing Infrastructure Failure Tracking and Emergency Response

SWIFTER-prosjektet skal utvikle et beredskapssystem basert på autonome droner med lang rekkevidde som gjør det mulig for nettoperatører å lokalisere og diagnostisere kritiske feil på en tryggere, raskere og mer kostnadseffektivt måte enn i dag. Kritiske feil (dvs. de som fører til brudd i nett...

Awarded: NOK 13.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tilpasset undervisning i tverrfaglig programmeringsundervisning ved bruk av skaperverkstedmetodikk

En del av bakgrunnen for dette prosjektet er behovet for programmeringsdidaktikk rettet mot elever i primær- og sekundærutdannelse i forbindelse med innføringen av programmering i flere skolefag fra høsten 2020. Samtidig søkes det å legge til rette for dybdelæring gjennom tverrfaglig utforskning ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Develop Airport Logistics Intelligence (ALI) , a system for optimizing flow of baggage using AI and prediction.

Flyindustrien er i rask endring, og som følge av nye IATA-retningslinjer, må innsjekket bagasje skannes ved minimum fire punkter: ved innsjekking, lasting av flyet, videreforbindelser og ved ankomst. Disse påbudte endringene tar sikte på å redusere mengden mistet bagasje og øke sikkerheten. De...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Trauma and adult learning. Re(gu)lation - refugees experiences with helpful strategies for emotional regulation, learning and well-being

I denne studien ønsker vi å utdype vår forståelse av hvordan voksne flyktninger opplever at potensielt traumatiserende hendelser påvirker læring og trivsel, og hvordan barrierer som hindrer læring og trivsel kan overvinnes. Vi ønsker å få mer kunnskap om flyktningenes opplevelse av eventuelle...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The role of health promotion in community development on the local level

Hvordan formes folkehelsearbeid når det integreres i strategisk planlegging for å fremme lokal samfunnsutvikling? Norske kommuners lovpålagte arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, og koblingen av dette kunnskapsgrunnlaget til utarbeidelsen av kommunale planstrategier,...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Vestfold

NAERINGSPH-Nærings-phd

Model based testing to support dynamic generation of complex test data

Tradisjonelt har programvareutviklingsteam i mange bransjer brukt kopier av produksjonsdatabaser eller deres maskerte, anonymiserte versjoner for testing. Imidlertid har Personvernforordningen (General Data Protection Regulation - GDPR) nyligforbudt slike praksiser. Da oppstår ofte behovet for å ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Akershus

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Implementering av innovativ produktutviklingsmetodikk basert på Rapid Prototyping-teknologi

...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Østfold

P-KUL-Satsing kulturstudier

Kjønnssymbolikk i moderne arbeidsliv

Prosjektet, som vil munne ut i en bok, vil ha form av en kulturanalyse av arbeidslivet som kjønnssymbolsk arena -som et sted hvor forestillinger om kjønn faglig produseres i såvel gamle som nye former. En hovedproblemstilling vil være hvordan kjønn som sy mbolsk meningsstruktur kobles til bestemt...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo