0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic Migration Research (NMR)

NMR vil i 2012 organisere følgende nettverksaktiviteter: - Organisere og avvikle en den 16. Nordisk migrasjonskonferansen 2012 i Turku - Etablere ordningen med Mobility Agreement mellom forskningsinstitusjoner i Norden for å muliggjøre kortere opphol d for å utarbeide felles søknader, prosje...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development

Third Sector Agenda: Measuring, Assessing and Strengthening the European Third Sector's Contribution to Socio-economic Development 1) Defining and Sizing the European Third Sector. First, a clarification of the concept, or concepts, of the third sector an d volunteering in Europe; and second, pro...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet - Søkelys på arbeidslivet - produksjonskostnader

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Søkelys på arbeidslivet 2012-2014

Søkelys på arbeidslivet er et godt etablert vitenskapelig tidsskrift som formidler forskning på arbeidslivsrelaterte temaer i Norge og Norden. Søkelyset henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvalt ning og partene i arbeidslivet. Tidsskrif...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Journal of Migration research

NJMR ble etablert i 2010 av Nordic Migration Research etter sammenslåing av Norwegian Journal of Migration Research (2000-2010) og Finnish Journal og Ethnicity and Migration (2006-2010). Tidsskriftet publiserer artikler av høy akademisk kvalitet i feltet internasjonal migrasjon og etniske relasj...

Awarded: NOK 52,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Educational Trajectories: Choices, Constraints and Contexts

En rapport kartlegger status og endring i den horisontale segregeringen i utdanningssystemet og arbeidsmarkedet i Norge og diskuterer noen av de sentrale årsakene. En viktig grunn til den horisontale kjønnssegregeringen virker å være at arbeidsmarkedets struktur og sosiale normer gjør det mindre ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

EVA-PEN-Evaluering av pensjonsreformen

It happened here. The Norwegian pension reform, process and content

Tiltak for å øke pensjonsalderen er et gjennomgående trekk ved pensjonsreformene i en rekke europeiske land, mens de metodene som velges viser stor variasjon. I et studie fra prosjektet sammenligner Rune Ervik og Tord Skogedal Linden norsk og britisk pensjonspolitikk med henblikk på å forklare hv...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse av "Velferdens grenser"

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Research and development and growth, the current status of research.

The project will provide a summary of the status of the national and international research on the private and social returns to R&D. The summary will focus on two main issues: recent developments in empirical methodology and the potential for using Nor wegian register data to make progress in ...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Migration to Norway -Flows and Regulations

Hva betyr innvandringspolitikken for ankomsten av asylsøkere og innvandrere til Norge og andre europeiske land? I dette prosjektet ser vi på sammenhengen mellom politikk og tilstrømming i fire delstudier. I den første delen jobber økonomer og sosiologer med å se på politikkutvikling og asylanko...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

6th Congress of the European Society of Family Relations Lillehammer September 2012

Styret i European Society of Family Relations (ESFR) har bedt sine to norske medlemsinstitutter, NOVA og Institutt for samfunnsforskning, om å arrangere neste ESFR-konferanse. denne finner sted på Lillehammer i september 2012. Vi ser konferansen som en enestående mulighet for å få til et løft ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Work Life Challenges - workforce management and worker involvement solutions

Prosjektets arbeid i rapporteringsperioden har resultert i to arbeider:1) Barth, E. J. C. Davis og R. Freeman (2015), Augmenting the Human Capital Earnings Equation With Measures of Where People Work, og studien vi fokuserer på her: 2) Bratsberg, B. og K. Røed (2015), The Nordic Welfare Model in ...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forskningsformidling og arrangementer i regi av forskernettverket Nordic Migration Research

Nordic Migration Research er en organisasjon og et nordisk nettverk av forskere som arbeider innen forskningsfeltet internasjonal migrasjon, kontrollpolitikk og integrasjon. Hensikten med forskernettverket er å ivareta og utvikle den spesifikke fagkompeta nsen som allerede finnes på området, styr...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Social media and the new public sphere: consequences for citizenship and democracy

I perioden er det utgitt én norskspråklig monografi og 13 artikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Her følger et sammendrag av noen av de sentrale bidragene. Boken Liker - liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet er skreve t av Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari ...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

On the margins- Sickness absence and labour market exclusion in high risk groups. The case of Immigrants

Vi analyserer sammenhengen mellom helse og sykefravær. Konkret er vi opptatt av om deler av forskjellen i sykefravær mellom innfødte og ikke-vestlige innvandrere kan skyldes at innvandrere har dårligere helse. Tilgang til survey-data med opplysninger om selvopplevd helse gjør det mulig å analyser...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

The Educational system in Norway: putting it to the test of the labour market

Kristine von Simson disputerte for doktorgraden i november 2012 med avhandlingen Labor market attachment and skill formation. To av artiklene er finansiert av Utdanning 2020, dette gjelder «Pathways to Work for High School Dropouts» og ?Individual Dropout Behaviour and Local Labor markets? som b...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nye familiekulturer: kjønnede intimitetsformer og livsprosjekter i omforming

Prosjektet adresserer utfordringer og muligheter i møtet mellom den nordiske velferdsmodellens likestillingsprosjekt og nye, og mer kulturelt komplekse, familie- og samlivsformer i dagens Norge. Dette gjøres ved å undersøke hvordan kjønnede samlivsprosjek ter formes og omformes i to nye grupper s...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Velferdsholdninger i endring

Changing public opinion on welfare Goals/objectives: The main goal of this project is to describe and explain changes in the public's attitudes towards public welfare provision in light of the contemporary economic and demographic challenges to the devel oped welfare state. We intend to study ho...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Trygd i kontekst. Rettferdighet, Effektivitet, Fordeling (TREfF)

TREfF-prosjektet har i løpet av en prosjektperiode på seks år gjennomført en rekke studier av trygdeordningenes utforming, iverksetting og virkninger. Prosjektets tema sprang ut av utlysningstekstens spørsmål om hvorfor så mange mennesker mottar trygd i Norge i dag. For å belyse temaet har prosje...

Awarded: NOK 29.2 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Public Policy and the Labour Market Attachment of Different Households

Artikkelen «Enticing Even Higher Female Labor Supply, The Impact of Cheaper Day Care" av Ines Hardoy og Pål Schøne undersøker om billigere barnehager stimulerer til økt sysselsetting hos mødrene. De bruker endringene knyttet til maksprisreformen til å ide ntifisere virkningene av barnehageprisene...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

The Idea of Civil Society and the Transformation of Democratic Representation in Contemporary Societies: Responding to Challenges in Latin A

...

Awarded: NOK 24,772

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

The politics of sickness. A policy discourse approach to sickness absence

Mens velferdsordninger kuttes og reformeres i Europa, fremstår den norske syketrygden som en usedvanlig robust og sjenerøs trygdeordning. Dette prosjektet har undersøkt betingelsene for endringer og stabilitet i den norske sykefraværspolitikken med særlig vekt på debatten om sykefravær. Hvordan h...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Flerdimensjonal likestilling: Lovgivningsreform og juridisk praksis Multidimensional Equality - Legislative reforms and judicial practices

The proposed project represents the first comprehensive attempt to systematically map, and comparatively analyse, the new developments in Nordic anti discrimination politics, which currently are undergoing profound changes. Public policies now aim for an integrated approach to discrimination. Th...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Notat om rasisme og diskriminering

På forespørsel fra Norges forskningsråd har Jon Rogstad ved Institutt for samfunnsforskning utarbeidet en skisse til opplegg for utarbeidelse av et notat om rasisme og diskriminering. Notatet skal være myntet på et allment publikum. Dette innebærer en gru ndig og lettfattet redegjørelse for hva s...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Friends or foes? Understanding the role of firms and workplaces for worker health

The project analyses the importance of firm and workplace dimensions for the level of sickness absences in Norway and Denmark, and for specific worker groups. To achieve this we apply interview, questionnaire and rich register data. Sub-project 1 studies how different ownership and management s...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Norsk og nordisk IMER-nettverk

Prosjektet skal utvikle et nettverk for migrasjonsforskere i Norge: Norsk IMER Nettverksmidlene går også til å dekke kostnader som styremedlemmene har ved å utvikle og delta i organisasjonen Nordic International Migration and Ethnic Relation IMER Norge vi l ivareta følgende oppgaver: - delta i st...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Integration, exclusion and job mobility in different types of Norwegian work organisations

The premise for the project is that processes of work life integration are not uniform. On the contrary, the character of these processes may be expected to be quite different between various sectors, industries and occupational contexts. This is not only because jobs are designed differently an...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nettverket Feminisme og multikulturalisme

Finansiering av en koordinatorstilling som sammen med en styringsgruppe bestående av representanter fra sentrale miljøer ha ansvar for administrasjon av nettverket gjennom: - Organisering av en seminarserie (i tråd med dagens seminarrekke i regi av FEMM) som henvender seg til forskere, studente...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kjønnskvotering til ASA-selskapenes styrer. Demokrati og inklusjon

Inklusjon av kvinner i arbeidsliv og næringsliv er det overordnede temaet for prosjektet. Dette studeres i tilknytning til lovgivningen om kjønnskvotering til styerer i allmennaksjeselskaper. Lovregulert kjønnsrepresentasjon i bedriftsstyrer har vært gjen stand for offentlig debatt i Norge i mer ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Anvendt sosiologi - mellom legitimitet og legitimering

Anvendt sosiologi er en etikett på den delen av faget som er empirisk orientert, men også politisk relevant. Men sosiologi er et fag hvor teoriutvikling og det mer empirinære ofte har stått i et motsetninsgforhold. På neste års konferanse ønsker Norsk sosiologforening å problematisere og refle...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo