0 projects

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Extending Digital Narrative

Prosjektet Extending Digital Narrative (XDN) bringer en eksperimentell tilnærming til humanistisk forskning, og analyserer samtidens nye former for digital fortelling. Dette er sjangrer som fortsatt er i utvikling, som utvidet virkelighet, samtaler med digitale karakterer og fortellinger generert...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Digital Narrative

Senter for digitale fortellinger (CDN) er et senter for fremragende forskning på nye fortellingsformer i digitale medier. Vi forsker på hvordan fortellinger fungerer i dataspill, elektronisk litteratur, i VR og i sosiale medier. Vi utforsker også hvordan kunstig intelligens kan brukes for å skape...

Awarded: NOK 155.6 mill.

Project Period: 2023-2033

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Adult Acquisition of Norwegian as a second language

Målet med ALAN-prosjektet er å bidra til å utvikle kunnskap om korleis immigrantar med låg utdanning frå heimlandet utviklar kommunikative ferdigheiter på andrespråket norsk. I Noreg utgjer innvandrarar utan høgare utdanning frå heimlandet den største gruppa av deltakarar i det offisielle statleg...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian across the Americas: New perspectives on heritage languages

Arvespråk er språk som tilegnes og brukes i hjemmet, men som ikke er det dominante språket i det større, nasjonale språksamfunnet (Rothman 2009). Arvespråkstalere er ofte etterkommere av migranter, og de representerer en ekstremt interessant form for tospråklighet: Arvespråket er førstespråket de...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Flanders, Norway, and Denmark: Relations and Intertextual Exchanges in the High Middle Ages (ca. 1080-1383)

Bøkene kom til Skandinavia med kristendommen. I takt med dåp og kyrkjebygging lærte nordbuane seg kunsten å skriva bøker på pergament, med det latinske alfabetet, på latin og folkespråk. Forbileta for desse bøkene kom frå fleire ulike regionar og land, noko som speglar dei rike kontaktane skandin...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade

Forskere innen språk og humanistiske fag produserer mye data, f.eks. digitale ordbøker, tekstkorpus, tale- og videoopptak, litterære og historiske arkiver og data fra eksperimenter - alt som har å gjøre med språk. Disse dataene bør ikke legges i en skuff, men bør gjøres tilgjengelig for andre for...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi var et formidlingsprosjekt som søkte å skape arenaer hvor et allment publikum kunne øve på å ta etiske avgjørelser i møter med ny teknologi. Prosjektet har laget en utstilling på Universitetsmuséet i Bergen som var å...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONS 17. Møte om norsk språk 2017

MONS (Møte om norsk språk) er en nasjonal konferanse som holdes hvert andre år. MONS ble første gang arrangert i 1985, og konferansen i 2017 blir derved den 17. i rekken. Arrangementsansvaret går på rundgang mellom de norske universitetene som har forskningsmiljøer i norsk språkvitenskap. Hovedar...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sluttkonferanse: Photography and Indigeneity

Sluttkonferansen til prosjektet Negotiating History: Photography in Sámi Culture er planlagt som et større arrangement over 3 dager. Selv om prosjektet er Bergensbasert, vil vi legge sluttkonferansen til Tromsø med tanke på tilgjengelighet og målgrupper. Vil vil bruke Rica Ishavshotell som arena....

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

A Narratology of Criminal Cases

Prosjektets viktigste målsetning er å bidra til en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse. Prosjektet er inndelt i fire oppgaver: 1. Å utvikle en teoretisk informert oversikt over alle fortellingstypene som inngår i en norsk straf...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ELO2015: International Conference of the Electronic Literature Organization

During August 2015, the Bergen Electronic Literature Research Group at the Dept of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies at the University of Bergen will host the Electronic Literature Organization's annual international conference, ELO 2015. This is the most important congress in the field...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Negotiating History: Photography in Sámi Culture

Prosjektet "Negotiating History: Photography in Sámi Culture" har for det første som målsetning å kartlegge fotografier fra det samiske området som i dag finnes spredt i ulike arkiver og museer i Norge og i utlandet. Formålet er både å undersøke deres opprinnelige kommunikasjonskontekster og den ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

VIsualize Me: Technologically Mediated Self-Representations

This project is an investigation into the ways we are documenting and representing ourselves through technology, ranging from self-portraits (?selfies?) taken with digital cameras and mobile phones through the merging of diaries and interpersonal communic ation in social media like Facebook, Twit...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Contextual Aspects of Text Organization

Mye arbeid har blitt investert i automatisk korrigering av skrivefeil, men mindre er investert i å undersøke arbeidsflyten innen skriveprosessen. CATO har undersøkt skriveprosessen i to ulike grupper: vanlige forfattere uten kjente lese- eller skrivevansker, kjente dyslektikere. Prosjektet h...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

The Norwegian Academic Novel Mobile researcher:Sofija Todic, Serbia

In the year 2011, Norwegian University was celebrating its two-hundredth anniversary. In connection to the jubilee celebrations, a lot has been written and said concerning the development and the history of this institution of higher education and its som ewhat isolated position in the society. F...

Awarded: NOK 41,000

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Holbergs ideologier

Prosjektet vil plassere Ludvig Holberg i europeisk opplysningstid gjennom å studere hans sterkt underforskede sakprosa komparativt med bakgrunn i aktuell opplysningsforskning. Slik vil man belyse det moderne prosjektet og dets historiske forutsetninger. Prosjektet tar særlig for seg Holbergs natu...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Emergence of Non-Canonical Case Marking in Indo-European

I mange språk i verda finst det verbale predikat der subjektet ikkje står i nominativ kasus, men i akkusativ, dativ eller genitiv. Slike strukturar, eller relikt av slike strukturar, finst i engelsk og nederlandsk, så som e. methinks, meseems og n. me dunkt. I mange andre indogermanske språk fins...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Prøveoversettelse av Lengselens bilder. Fotografiet i norsk utvandringshistorie

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

International Workshop on Databases and Bibliographic Standards for Electronic Literature

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Språkvask av bokmanus "Ritual Imagination"

Boken er en revidert utgave av min doktoravhandling. Manuset er nå ferdig revidert med unntak av introduksjonskapittelet der noe arbeid fortsatt gjenstår. De øvrige 9 kapitler er klar for språkvask. Manuset vil sendes forlaget og trykkeprosessen igansette s så snart manuset er ferdig revidert og ...

Awarded: NOK 22,000

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Språkutvikling på industristader. Ei longitudinell sosiolingvistisk gransking av talemåla i Årdal, Odda, Tyssedal og Sauda siste hundre åra

I 2018-19 har det vore arbeidd med den statistiske analysen av materialet frå Odda og Tyssedal.

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2010-2019

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The Network as a Space and Medium for Collaborative Interdisciplinary Art Practice

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Science, Religion and Political Liberalism - A Critique of Political Liberal "Public Reason"

The project will result in a monograph of around 250 pages. The preliminary title of the dissertation is "On"Public Reason""- A Critique of Rawls' Idea of Public Reason. The dissertation will have an introductory chapter and three subsequent parts, each c omposed of two chapters. The introductor...

Awarded: NOK 96,000

Project Period: 2009-2010

Location: Vestland

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske fortellinger i retten. En tverrfaglig undersøkelse

Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske fortellinger i retten. er en studie i justismordets natur i følgende mening: hva er det som leder eller kan lede til justismord? En slik undersøkelse krever en tverrfaglig undersøkelse av hvordan bevis kjeder bygges opp til en fortelling om: h...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2016

Location: Vestland

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

POETISKE ELVER - språk, tid og topografi i en litterær genre

Prosjektet skal studere elven som en sentral litterær topos i et utvalg av dikt fra senantikken til vår tid. Jeg vil undersøke en bred palett av ulike, men inter-relaterte problemer som alle er sentrale for den vestlige elvediktning: retorikk og språk, gr enser og rom, tid og tradisjon, erindring...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av Vår eldste bok (om den gammalnorske homilieboka)

...

Awarded: NOK 61,999

Project Period: 2009-2010

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Zola and Vitalism : a study of Emile Zola's last novels

Emile Zola is normally identified with his ideology of naturalism, which implies the ambition to make literary art scientific, by following the example of experimental medicine (Claude Bernard). Currently, it is either neglected or ignored that Zola, duri ng the 1890's until his death in 1902, wa...

Awarded: NOK 3,000

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Socially Robust Nanotechnolocy in Latin-America: Ethics and Governance from a "Southern" Perspective

This project will build upon an established collaboration between the Univ of Bergen and the Univ Nacional Autónoma de México. We will perform research at the interface between ethics and social science (so-called ELSA research, ethical, legal and social aspects of technology) to study the introd...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ASKeladden - Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk. En korpusbasert tilnærming

Den overordnede og samlende problemstillingen for prosjektet er hvordan morsmålet påvirker tilegnelsen av norsk som andrespråk. Morsmålstransfer i andrespråkslæring har vært et sentralt og kontroversielt spørsmål innenfor andrespråkforskning. Prosjektet t ar sikte på å gi ny innsikt i hvordan mor...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til tidsskriftet Namn og Nemne for 2008.

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland