0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

Åpne transportdata

Norske transportmyndigheter ønsker å oppfylle de europeiske PSI, Inspire og ITS direktivene som stiller krav til åpne data. Åpne transportdata kan støtte utviklingen av nye og innovative applikasjoner, systemer og tjenester for mer effektiv, miljøvennlig og sikker transport. I dag er ca 15 transp...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Case-Based Reasoning for Vind- og friksjonsvarsling

Ved å bruke de samme datamodellene som anvendes innen kunstig intelligens er målet å bygge et system som både tar hensyn til tidlgere erfaringer og faktiske nå-tidsparametre for å forutsi hvordan vind og friksjons forhold kommer til å utvikle seg fram i tid. Tidligere erfaringer ved stengninger ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

ERA-NET Servicelogistikk

2 personer har deltatt på informasjonsmøte i Oslo og 1 person har deltatt på brokerageevent i Brussel.

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Smart protective solutinos for industrial safety and productivity in the cold

Det er en økt aktivitet i Nordområdene, og industrien flytter grensene lenger og lenger nord. Det er til tider ekstreme værforhold i Nord, som igjen stiller nye og utfordrende krav til de som skal arbeide der. Arbeid i kalde omgivelser har ulike negative effekter på arbeidsevne, helse og sikkerhe...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IoT-Health

Forprosjektet skal utarbeide en hovedprosjektsøknad innen IKT for offentlige helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Den overordnede prosjektidéen for hovedprosjektet er å bruke state-of-the-art IKT teknologi innen IoT, kommunikasjon og sensorer for å forbedre dagens offentlige helse-, omsorgs- og...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimization of novel microbially produced compounds with anti-cancer activity

SINTEF har gjennom karakterisering av marine mikroorganismer identifisert en bakterie som produserer et stoff med svært god effekt mot dyrkede kreftcellelinjer. Resultater tyder på at stoffet kan ha en spesiell virkningsmekanisme, som gjør stoffet til en god kandidat å bruke sammen med andre type...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Social priming: Seniors co-designing digitally enhanced living spaces

The overall idea of the pre-project is to explore how social interaction amongst elderly and others can be promoted through novel design solutions, in which playful interactive technologies, physical living spaces, and people interact to form social arenas. Users of care and welfare centers will ...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYKOS tilleggsprosjekt – samarbeid mellom Norge og Chile

Prosjektet har hatt som aktivitet utveksling av kunnskap og forskningsaktiviteter innenfor deponering av avgangsmasser fra gruveindustri i Norge og Chile. Prosjektet har vært motivert med grunnlag i en forventning om et eget forskningsprogram finasiert fra Chilenske myndigheter med parallelle akt...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

New Geothermal and Renewable Energy Drilling and Well Technologies; RENEW-Drill

Nye og kostnadseffektive bore- og brønnteknologier er helt avgjørende for å realisere kommersiell produksjon av geotermisk energi, med potensiale til å løse verdens energiproblem. Basert på kommersiell vannkraftutbygging og olje- og gassvirksomhet har Norge utviklet en av verdens sterkeste næring...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Første EU - Australske workshop i HiPerCap

HiPerCap prosjektet er 1 av 6 prosjekter som får støtte fra 7. rammeprogram innenfor CCS hvor et av kravene er samarbeid med Australia. For å sikre spredning av resultater i dette EU prosjektet skal det arrangeres to workshops, 1 i Australia og 1 i Europ a. Den første skal arrangeres 25-27 mars ...

Awarded: NOK 16,500

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Managing transport safety in the context of global competition

I løpet av de siste tiårene har alle transportgrener (luft, sjø, vei og jernbane) gjennomgått store endringer som svar på økt internasjonal konkurranse og ny internasjonal regulering av sikkerhet og konkurranse. Dette har ført til kostnadskutt og nye organisasjonsformer basert på outsourcing og s...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Stack design for a Megawatt scale PEM electrolyser.

Vannelektrolyse basert på polymere elektrolytter har oppnådd teknologisk modenhet og er nå tilgjengelig på markedet. For at slike elektrolysører skal kunne brukes for storskala produksjon av hydrogen ved hydrogenstasjoner eller for lagring av fornybar energi fra vindkraft eller sol må både større...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Forprosjekt Zero Emission Neighborhoods

The objective of the project is to develop products and solutions for building neighborhoods that will lead to wide scale implementation of building neighborhoods with zero emissions of greenhouse gases. A zero emission neighborhood is a neighborhood where GHG emissions from construction and op...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME Sustainable Transport

PES-prosjektet skal utarbeide en sterk FME-søknad i samarbeid med industri, universiteter og andre FoU-aktører til fristen 25. november 2015. Hovedmålet for den tenkte FME "Sustainable Transport" er å bidra til visjonen om fremtidig mobilitet med null-utslipp. Vi vil samle til en felles nasjona...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Reisestøtte til synkrotron- og nøytronforskning i SINTEF

SINTEF bruker synktrotron- og nøytronstråling til flere eksperimenter. Dette prosjektet har støttet reiser til sentrale eksperimentelle installasjoner utenlands.

Awarded: NOK 34,566

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE 2015

EUs nye initiativ for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 10 industrisektorer i Europa og medlemmene av SPIRE består til sammen av 90 medlemmer fra industri, forskning, industriforeninger og teknologiplatt...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Norske deltagelse i Energy Materials Industrials Research Initiative - EMIRI 2015

EUs nye industriinitiativ innenfor energimaterialer (EMIRI) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. EMIRI skal operasjonalisere SET-planens veikart for Energimaterialer som dekker 11 teknologiområder i form av en implementeringsplan. Kjernegruppen til EM...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Medvirkning i EERA Joint Program on Geothermal Energy

SINTEF vil gjennom en aktiv deltagelse og partnerskap i EERA Joint Program Geothermal Energy (JPGE) arbeide for å fremme norske industriprioriteringer og forskningsagenda innen utviklingsprosjekter i EU for ny geotermisk bore og brønnteknologi.

Awarded: NOK 41,900

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NCEI Safe Software

Development, certification and maintenance of safety-critical software systems are complex and costly. In particular, having a high safety integrity system certified according to mandatory standards such as IEC61508 is fundamental to keep a competitive advantage but also one of the most severe co...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen SINTEF

...

Awarded: NOK 876.1 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Combined fixed bed processes for improved energy efficiency and with low penalty for CO2 capture

I COMPOSITE prosjektet kombineres to teknologier innen energiproduksjon med CO2 fangst. Teknologiene, som SINTEF har vært med på å utvikle, har allerede høy effektivitet, men kombinert har de ført til et effektivitets-sprang siden de integrert kan løse hverandres utfordringer og dermed gi en opti...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

IMAGE GUIDED NEUROSURGERY

Både SINTEF Medisinsk Teknologi og TIMC-IMAG har ekspertise innenfor bildeveiledet kirurgi og spesielt innen nevrokirurgi. SINTEF har utviklet en forskningsplatform for navigasjon og intraoperativ ultralydavbildning under hjerneoperasjoner. Dette systemet inkluderer navigasjon ved hjelp av MR bi...

Awarded: NOK 13,133

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Guest researcher grant; Ocean circulation, oil spill modelling and contingency planning

Numeriske modeller benyttes til å simulere oppførselen av olje i sjøvann. De er i stand til å simulere en rekke prosesser, inkludert drift, oppdrift, spredning og fysisk-kjemiske forandringer (forvitring) som inntreffer når oljen er i kontakt med sjøvann. De er også i stand til å simulere biologi...

Awarded: NOK 95,999

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Norsk deltakelse i Joint Programme EERA-PV

EERA-PV er et samarbeidsprogram innenfor fotovoltaisk solenergi. Formålet med programmet er å akselerere utvikling av fotovoltaik slik at denne teknologien kan be implementert i stor skala i Europa ved å effektivisere og øke kvaliteten på forskning i Europa innenfor fotovoltaik. Bidra til at vi u...

Awarded: NOK 79,739

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE 2015

EUs nye initiativ for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 10 industrisektorer i Europa og medlemmene av SPIRE består til sammen av 90 medlemmer fra industri, forskning, industriforeninger og teknologiplatt...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BigDataValuePPP

(Obs! Intensjonen var å søke om et 3 årig prosjekt, men søknadsskejma tillot ikke det, se fremdriftsplan) I EU er det nå etablert et såkalt offentlig-privat-samarbeid (Public Private Partnership ? PPP) for forskning og innovasjon innen temaområdet Big Data, og der både privat og offentlig finans...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Magnetic separation of CO2 through sorption on magnetic hybrid nanoparticles

Tenk deg at en smart magnet kan brukes til å fange CO2 ? I CARBOMAG prosjektet kombinerer vi nanoteknologi med magnetisk separasjon for å fange CO2. Denne flerfaglige tilnærmingen har potensiale til å redusere kostnadene med mer enn 50 % sammenlignet med dagens prosesser for CO2-fangst. Konsepte...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Workshop: Interfaces in semiconductors - building understanding across the scales

The joint workshop "Interfaces in semiconductors - building understanding across the scales" is organized by two research groups at the University of Oslo (the Semiconductor physics division and the structural phyics division) and one group from Sintef Materials and Chemistry, and has the main am...

Awarded: NOK 41,870

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport Pillar i styret for N.ERGHY

Siden 2008 har EUs forskning- og utviklingsmidler innen hydrogenteknologi vært håndtert i en satellitt til rammeprogrammet, under det offentlig-private samarbeidet (PPP) Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) http://www.fch.europa.eu/. Som for de andre PPP-ene, er FCH JU ledet av den ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Establishment of and participation in the IEA EBC Annex 67 "Energy Flexible Buildings"

reference to the Annex 67 and its content is made here: Sartori, I. and Andresen, I. (2015) Klimaeffekten av bygninger / Effect of buildings on climate, Chapter in book: Miljøkonsekvenser av store investeringstiltak / Environmental consequences of large investment measures, Hagen, K. P. and Vo...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo