0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Hvordan få full kontroll med lakselus?

Seminaret er et samarbeid mellom Veterinærinstitutett og NMBU. Veterinærmiljøene på Adamstuen (NMBU og VI) har lang forskningserfaring og er sentrale aktører innen forskning på overvåking, resistensutvikling hos lakselus, smittespredning/smittedynamikk, forebygging og ulike behandligsformer. Semi...

Awarded: NOK 92,145

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Infectious salmon anaemia virus - uptake and early infection

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en viktig sykdom som forekommer hos Atlantisk laks oppdrett. Sykdommen og viruset som forårsaker sykdommen fører til store tap for næringen, hovedsakelig på grunn av de strenge tiltakene som blir iverksatt ved påvisning. Ingen behandling finnes og de vaksinene som fi...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Economic incentives for disease control and zoning strategies for mitigating salmon lice and pancreas disease in salmonid aquaculture

Establishing long-term disease mitigation- and production zones requires a change in the salmon-farming infrastructure that may not immediately be suited for the individual company. It is therefore important to demonstrate how such a change economically w ill impact the industry as well as each c...

Awarded: NOK 65,999

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Economic incentives for disease control and zoning strategies for mitigating salmon lice and pancreas disease in salmonid aquaculture

Til tross for pågående tiltak gjenstår det viktige helseutfordringer hos oppdrettslaks i Norge, og per i dag representerer lakselus og pankreassykdom to av hovedproblemene i norsk oppdrettsnæring. Det finnes ulike tiltak som kan iverksettes i forbindelse med forbedret sykdomskontroll, deriblant i...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Determining the area production yield that balances the risk of disease spread between marine salmon farms and economic sustainability.

The overall goal of this project is to establish both biologically and economically sustainable production yield estimates for salmon farming areas around the world. Over the last two decades, the salmon aquaculture industry has expanded significantly in Norway, Canada, and Chile. This expansion...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

New Targeting Vaccines for Sustainable Aquaculture

Sykdomsutbrudd utgjør en av de største truslene mot fortsatt vekst innenfor oppdrettsnæringen. I dette prosjektet skulle vi utvikle en fleksibel fiskevaksineplattform (TarGet) hvor vaksiner lett kunne skreddersys for ulike virussykdommer og fiskeslag. Vaksiner inneholder komponenter fra smittes...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging threats

Hovedmålet med TARGET var å utvikle kostnadseffektive, miljøvennlige overvåkningsverktøy og kontrollstrategier for bedre vern av truet, rødlistet edelkreps. I arbeidspakke 1 (AP1) har vi gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid utviklet metoder for samtidig miljø-DNA påvisning av edelkreps o...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Rearing broiler chickens without in-feed anticoccidials

Globalt er det aller meste av slaktekyllingoppdrettet basert på rutinemessig bruk av koksidiostatika (i fôret) med effekt mot eincella tarmparasittar (koksidiar/koksidiose) og overvekst av Clostridium perfringens i tynntarmen (inkludert nekrotiserande enteritt). Norge er det einaste landet der he...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Quinolone resistant Escherichia coli in Norwegian poultry and their impact on humans

Antibiotikaresistens har blitt anerkjent av WHO som en global trussel mot folkehelsen. Fluorokinoloner er regnet som en av de kritisk viktige antimikrobielle midler som skal reserveres for behandling av bakterielle infeksjoner hos mennesker. Mat forurenset med resistente bakterier kan spille en v...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES2020). Rammebevilgning.

Veterinærinstituttet har som mål å øke vår deltakelse i EU-finansierte forskningsprosjekter gjennom målrettet og økt innsats.

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Veterinærinstituttet

...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Mycotoxins in cereal based food products of wheat and oats - effect of processing on free and masked mycotoxins and human risk assessment.

Hovedmålet med MycoProcess er å sikre god kvalitet på norske kornprodukter når det gjelder mykotoksiner; sikre at norske kornprodukter er trygge å spise, og jobbe for at en større andel av norskprodusert korn skal kunne brukes til mat. Kornslaget prosjektet konsentrerer seg om er havre. En LC-MS...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Basic studies of epithelial responses in the context of gill proliferative disease in Atlantic salmon.

Proliferative gjellesykdommer (PGS) er en stor utfordring i lakseoppdrett. Mange mikroorganismer påvises i syke gjeller. Den viktigste vertsrespons er en overvekst av cellene på gjelleoverflaten i en grad som hemmer respirasjonen. Et koppevirus er påvist i gjeller med PGS og spiller trolig en rol...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Norsk fiskeri- og havbruksnæring og klimaet 2014

Prosjektet (konferansen) arrangeres i samarbeid mellom SINTEF Havbruk, NINA og Veterinærinstituttet hvor det blir presentasjoner med avsatt god tid til spørsmål og diskusjon fra deltakerne. Gjennomgående spørsmål vil være knyttet til - Klimaendringe r, muligheter og utfordringer for fiskeri...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte EU (PES). Rammebevilgning.

Veterinærinstituttet har som mål å øke vår deltakelse i EU-finansierte forskningsprosjekter gjennom målrettet og økt innsats.

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Gill disease in Atlantic salmon - studies of multiple factors in challenge models

INTRODUKSJON God gjellehelse er en nøkkelfaktor for vekst og velferd hos laks. Gjellene er et organ med flere livsviktige funksjoner, og multifaktoriell gjellesykdom er årsaken til betydelige tap av laks i sjøvannsfasen i norske oppdrettsanlegg. Både infeksiøse og ikke-infeksiøse faktorer forårs...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Real-time risk mapping for improving prevention and control of infectious diseases

The overall objective of this project is the development of a cutting-edge methodology for performing real-time, quantitative risk maps indicating probability of acquiring infectious agents in farmed animals. This method will subsequently be used for pred icting occurrences of outbreaks using pan...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering til Marie Curie kandidater, ITN-prosjektet SAPRO

Kandidatene det søkes støtte til heter: Mwansa Songe, Shimaa Ali og Amada Perez Oppstartsdato var 011110. Sluttdato er 301014.

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel-type vaccine against food allergy (ALLERVACC)

ALLERVACC er et konsept for immunspesifikk behandling (immunterapi) av matallergi i form av et kunstig framstilt protein. Molekylet består av to sammenkoblede proteiner; (1) en ligand som hemmer kroppens immunologiske reaksjon og (2) et allergen som vil styre molekylet mot celler som har spesifis...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Emerging antimicrobial resistance in the food chain: Epidemiology and preventive measures against ESBL producing E. coli

Antimicrobial resistance is recognized as one of the most important global health challenges. WHO has defined cephalosporins, quinolones and macrolides as critically important antimicrobial agents. Resistance to antimicrobial agents is increasing among ba cteria from livestock. Especially, ESBL (...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mycotoxins and toxigenic fungi in Norwegian pig farming: consequences for animal health and possible intervention strategies

Et av hovedmålene med prosjektet var å teste hvorvidt en kommersiell mikrobe egner seg til å bryte ned og avgifte soppgiften deoksynivalenol i grisefôr. For å få basisdata på opptak og metabolisering av giftstoffet i griser gjennomførte vi våren 2014 en studie der vi eksponerte smågris med rent d...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Contagious mastitis - a reoccurring threat to Norwegian dairy production

Rundt 2010 viste det seg at Straptococcus agalactiae var på fremmarsj etter å ha vært nesten borte fra melkeproduksjon i mer enn 20 år. Vinteren 2013 ble tankmjølk fra alle mjølkeprodusenter undersøkt ved hjelp av PCR teknikk. Resultatene viste at 1 % av prøvene var positive, og at S. agalactiae ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Emerging pathogens in Chilean fish farms

The Norwegian Veterinary Institute (NVI) has a great deal of experience and expertise with problems associated both with known fish pathogens as well as recently emerging disease, such as heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) and cardiomyopathy sy ndrome (CMS). Given the great degree of m...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Wild-Farmed- Viruses in wild and farmed fish in Norway, part 2

Det finnes et marint reservoar for både Infeksiøs lakseanemi-virus (ILAV) og Salmonid alphavirus (SAV), og dette fører til introduksjon av nye varianter av disse virusene inn i norsk fiskeoppdrett. For ILAV så skjer dette flere ganger årlig, mens det for SAV bare har vært 2 introduksjoner så lang...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Necrotic enteritis in turkeys: Prophylactic measures, early detection and non-antibiotic treatments

Hos norsk kalkun er nekrotiserande enteritt (NE) ei hovudårsak til sjukdom som gjer det nødvendig å behandle flokken med antibiotika. Nye tiltak trengst for å redusere forekomst av NE mest mogleg, slik at ein kan redusere bruken av antibiotika og forbetre dyrevelferda. Vi har samla data som vis...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 Veterinærinstituttet

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Protection against intracellular pathogens - T-cell based immunity and vaccines

T-mmune har 'designet', fremstilt og renset rekombinant interferon gamma (IFN) og tumor necrosis factor alpha (TNFa) fra laks i bakterielle ekspresjonssystemer. Dertil har det blitt designet og fremstilt peptider fra TNFa, IFN samt CD3. Disse rekombinante protein-antigener og peptider har sammen ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

DIP-Design Pilot

Legionella SAFE - DP055

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - Veterinærinstituttet

...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Viken

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

Koordinering til EU-kompetansenettverk for veterinærmiljøene på Adamstuen

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken