0 projects

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Developement and application of accelerator mass spectrometry for the environmental study of low level, long-lived radionuclides

Accelerator Mass Spectrometry (AMS) and Inductively Coupled Plasma Mass spectrometry (ICP-MS) are rapidly growing techniques for the ultra-trace analytical determination of stable and long-lived isotopes. Both methods have a wide potential within environm ental science, including ecosystem tracer...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Akershus

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Optimalisering av klima for vekst, avling, kvalitet, meldugg- og biologisk bekjempelse hos snittroser og agurk.

Topp kvalitet og lav pris på produktet er et krav produsentene må forholde seg til innen veksthusnæringen i større og større grad. Samtidig reduseres tilgangen på effektive plantevernmidler. Utfordringene for næringen, veiledningen og forskningen er samm en bedre å forstå sammenhengen mellom kli...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Akershus

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Norsk hvete med varig resistens mot mjøldogg

Mjøldogg er en av de viktigste kornsykdommene i Norge, og kan forårsake relativt store avlingsskader dersom det ikke sprøytes med fungicid. Dette er et paradoks siden alle nye norske hvetesorter må være resistente mot mjøldogg for å bli godkjente. Den ras espesifikke resistensen har vist seg å ha...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Akershus

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Mulder, Jan Aur05-26 Må returnere 27 741 i 06

...

Awarded: NOK 56,000

Project Period: 2005-2006

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 120 Functional Genomics of Starch and Grain Quality

A common set of barley cultivars and varieties, about 20 lines in total, will be subjected to analysis on each level of organization and the data will be combined using systems-based data-mining tools. Norway will concentrate on 8 of these lines with focu s on low starch/high beta-glucan level. E...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte til internasjonalt symposium innen bruk av vekstlys på Lillehammer i juni 2005.

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

EU6-STRA-Strålevern, EU’s 6.rammeprogram

Securing European Radiological Protection and Radioecology Competence to meet the Future Needs of Stakeholders

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

EU6-STRA-Strålevern, EU’s 6.rammeprogram

EURANOS-European approach to nuclear and radiological emergency management

...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Akershus

EU6-STRA-Strålevern, EU’s 6.rammeprogram

ERICA -Environmental Risk from Ionising Contaminants: Assesment and Management

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Molecular mechanisms of climatic adaptation in forest trees

Summary The growth potential and survival of forest trees of the temperate zone is dependent on a close co-ordination of growth and dormancy with the temperature climate. The light climate plays an important role in regulating bud set before the winter, and tempe rature is known as an important d...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Functional studies of key regulatory genes in cell fate specification of aleurone cells with application to cereal breeding

Project summary: Recently we succeeded in identifying key regulatory genes controlling aleurone cell fate specification and development in cereal endosperm using maize as a model species. By building on these results, the proposed project aims at understanding the genetic and molecular mechanis...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Akershus

TU-Tungt utstyr

Måling av antioksidanter, vitaminer og glukosinolater

Formålet med prosjektet er å utstyre et Mat og Helselaboratorium i Ås-miljøet. Utstyret vil gjøre Ås-miljøet (Matalliansen/Mat for bedre helse) i stand til å måle helserelaterte ernæringskomponenter i mat og dermed svært viktig for utvikling av funksjonelle matprodukter. I de siste årene har vi ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Akershus

TU-Tungt utstyr

Trace Gas analysis and Stable Isotope Ratio Mass Spectrometry

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effect of climate change on flux of N and C: air-land-freshwater-marine links

...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Speciation, transport and bioavailability of Cd and Zn in contaminated terrestrial ecosystems. BIOMOD

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Akershus

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EACC - Ecology and economy of agriculture in a changing climate

...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Akershus

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Elucidation of the role of DEK1 in endosperm development and plant signal transduction

Prosjektet går ut på å forstå de genetiske mekanismene som ligger til grunn for endosperm-utvikling. En har nylig identifisert og karakterisert Dek1-genet fra mais, det første medlem av calpain gen-superfamilien beskrevet hos planter, og som er en av hove dregulatorene i signal-transduksjonssyste...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Optimalisert produksjon av mikroalger som fettrik fôrkilde til akvakultur - oppskalering

Prosjekt er en videreutvikling av prosjkt nr. 146860/120 som arbeider primært på utvelgelse av mikroalger og kartlegge deres egnethet i forhold til prosjektets målsetning, inkludert mikroalgenes reaksjon på klima og andre faktorer for å optimalisere innho ldet av de essensielle omega-3 fettsyrene...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Selen - optimalt planteopptak, uten tap!

Siden selen (Se) er av fundamental betydning for menneskers og dyrs helse er den lave Se-statusen og -tilgjengeligheten i skandinaviske jordsmonn bekymringsfull. Tilført Se via gjødsel akkumuleres i de øverste, organisk rike sjiktene i jordsmonnet og kun en begrenset del tas opp i planten. Hvor...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Model estimations of the present and future N2O emissions from soil plant systems in the north - feedbacks in climate change

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Tilgang på sink, mangan og kopper innen økologisk mat- og fôrkornproduksjon på Sør-Østlandet

Prosjektet tar sikte på å kvantifisrere det potensialet jordas stedegne mineralmateriale har til å forsyne kornplantene med mikronæringsstoffene sink, mangan og kopper. En ønsker å utvikle metoder som gjør at mikronæringsstoffene i jorda kan utnyttes bedr e. <.zeta.> bruke vekster med dyptgående ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Optimalisert produksjon av mikroalger som fettrik fôrkilde til akvakultur

En videre vekst og utvikling innen oppdrett av fisk og andre arter i akvakultur forutsetter økt tilgang på fôrressurser. For primærprodusentene utgjør mikroalgene grunnlaget for de marine næringkjedene, og med en naturlig gunstig fettsyreprofil er de derf or svært aktuelle som kilde til de essens...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

CGIAR-Internasj. landbruksforskning

Postdoktorstipend ved CIMMYT

CIMMYT har med sitt foredlingsprogram og utstrakte samarbeid med nasjonale aktører stått for en stor del av avlingsøkningen i hvete de siste 30 åra, og over 70 % av u-landenes hvetearealer er i dag sådd til med sorter spunget ut fra CIMMYT. Innen år 2020 er det forventet at u-landenes etterspørs...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Processes Regulating Remobilisation, Bioavailability and Translocation of Radionuclides in Marine Sediments. REMOTRANS

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Soil and Forest Degradation in Marginalised Agriculture of Nepal

Nepal er utsatt for verdens mest akutte problemer med hensyn til jorderosjon og avskogning. Dette skyldes primært et marginalisert jordbruk, overbeiting, og skoghogst for brensel og trevirke. Inngående kunnskaper i komplekse og beslektede fenomener mangle r fremdeles. Prosjektet representerer en ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 1999-2007

Location: Akershus