0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Avslutningskonferanse ERANet-LAC CODE-prosjektet

Søknaden gjelder avslutningskonferansen for prosjektet ERANet-LAC CODE (Care Of the Dying Evaluation): «Pårørendes vurdering av omsorgen til døende kreftpasienter i sykehus». Dette er et treårig prosjekt 2017-2020, med deltakende forskergrupper fra Argentina, Brasil, Uruguay, Polen, Tyskland, Sto...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

Hvert år vil om lag 12.000 personer i Norge bli rammet av hjerneslag, og over 60% opplever synsproblemer som følge av dette. Vi vet at redusert syn øker risikoen for fallulykker, depresjon, redusert livskvalitet og dårligere rehabilitering. Derfor er det påfallende hvor lite oppmerksomhet syn får...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Enhanced cryoimmunotherapy against urogenital cancers

Dette prosjektet utvikler dendrittisk cellebasert cryoimmunterapi, forkortet CryoIT. Kreftceller har molekyler som er forandret fra normale celler og varierer fra pasient til pasient. CryoIT starter NY immunreaksjon mot kreftmolekyler i den enkelte pasient. Nobelprisen gikk i 2018 til oppdagelsen...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care - BASIC

Antibiotikaresistens er et stort og økende problem. Bruk av antibiotika øker faren for at det skal oppstå resistens. Det er derfor viktig å holde antibiotikabruken lav, og å ikke bruke antibiotika unødvendig. Den luftveisinfeksjonen som oftest behandles med antibiotikatabletter i allmennpraksis...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Implementation of Stress and Adversity Inventory i multidisciplinary assessment of patients with obesity at Akershus University Hospital.

Hensikten med forprosjektet var å implementere et validert metode for stressvurdering ved poliklinikk for sykelig overvekt, Ahus. I prosjekt-perioden skulle det gjennomføres utdanning og opplæring av bruk av en online spørreskjema, Stress and Adversity Inventory for Adults (STRAIN). Opplæring sku...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction - NorEx

Regelmessig fysisk aktivitet anbefales både for å forebygge hjerte- og karsykdom hos friske personer og for å forhindre tilbakefall eller forverring hos personer som allerede er rammet av slike sykdommer. Den vitenskapelige dokumentasjon for disse anbefalingene er imidlertid overraskende svak, o...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Impact of Molecular Point-of-Care Testing on Improved Diagnosis, Treatment and Management of CAP in NORWAY: a pragmatic RCT

Lungebetennelse ervervet utenfor sykehus er en alvorlig sykdom, og derfor behandles pasienter med samfunnservervet lungebetennelse (CAP) raskt med antibiotika etter diagnose. Siden behandlende lege ikke vet hvilken mikrobe pasienten er smittet med, får de dårligste pasienter først et bredspektret...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

INTEGRATE 2019 Nasjonal konferanse om arbeidsinkludering og samhandling mellom tjenester, Lillehammer, 4-5 november 2019

INTEGRATE er et kjerneforskningsmiljø som skal utvikle forskning om hvordan samhandling mellom velferdstjenestene og mellom tjenestene og arbeidslivet kan fremme inkluderingen av vanskeligstilte grupper i arbeidsmarkedet. Kjerneforskningsmiljøet er et samarbeid mellom OsloMet-Storbyuniversitetet...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EpilepsiNett - Nasjonalt nettverk for evidensbasert epilepsiomsorg

Epilepsi er en av de vanligste lidelsene som rammer nervesystemet, også blant barn og unge. Å leve med epilepsi betyr i mange tilfeller å leve med utrygghet for når det neste anfallet kommer. Det betyr også å leve med andres oppfatning av hva sykdommen innebærer, og deres eventuelle angst og utry...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved Treatments of Acute Myeloid Leukaemias by Personalised Medicine

I dette prosjektet arbeider vi for å muliggjøre persontilpasset behandling av pasienter med akutt myeloid leukemi (AML). Et viktig element i vår tilnærming er å måle mengde og tilstand til proteiner som har betydning for endepunktet for enkelt-celler. Matematiske modeller blir tilpasset til å for...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved precision medicine by increasing self-management and medication control in adolescents

Medisinsk behandling av tenåringer med kroniske sykdommer er en stor utfordring. Etter en organtransplantasjon er daglig inntak av immundempende medikamenter en forutsetning for at det transplanterte organet skal overleve dvs ikke avstøtes. Hopper man over/glemmer man en dose kan dette føre til a...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Den nasjonale helseøkonomikonferansen 2019

Det har vært mulig å arrangere konferansene gjennom en årlig bevilgning på 200 000 fra Forskningsrådet. Det er gitt bevilgning til og med 2018. Vi tror fortsatt det er behov for en konferanse som tar utgangspunkt i forskning og som konsentrerer seg om helseøkonomisk forskning. Samtidig er det stø...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen 2019

I løpet av de siste årene har det vært en økende interesse for hvordan barndomstraumer kan utgjøre en viktig sårbarhetsfaktor for ulike psykiske lidelser, inkludert psykoselidelser. I 2015 ble den første internasjonale Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen avholdt i Kristiansand. Denne ble e...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Agder

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

1th Symposium of Nordic Cardio-Oncology Society

Kreftinsidensen øker betydelig. Moderne diagnostikk og behandling har ført til at den generelle 5-års overlevelsen for kreft har økt fra ca 45% til nå i overkant av 70%. Baksiden er senvirkninger den moderne kreftbehandlingen kan gi. En slik senvirkning er hjerteskade. Det er større risiko for ka...

Awarded: NOK 75,100

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved personalized medicine through machine learning in mental disorders (IMPLEMENT)

Psykoselidelser er alvorlige psykiske sykdommer med tidlig debut og kan ha et kronisk, livslangt forløp. Disse lidelsene fører til et stort trykk på helsevesenet og koster samfunnet omtrent 100 milliarder årlig i Europa alene. Årsakene til psykiske lidelser er ikke fullt ut forstått, og det e...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalized Medicine: From Systems medicine and Immunometabolism to Precision Diagnosis and Stratification for Individualized Therapies

Nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner er sjeldne, akutte bakterielle infeksjoner som sprer seg i fettvev, muskelvev eller bindevev. I dagligtale kalles de «kjøttetende bakterieinfeksjoner» og er svært alvorlige, med dødelighet mellom 15 og 25%. Pasientene har feber, smerter og sterkt almen påvirkni...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

When and how to apply ultra-low dose Cone Beam Computed Tomography on children with impacted canines

En permanent tann anses å være retinert når den ikke bryter fram til forventet tid. Bortsett fra visdomstenner, er hjørnetenner de tennene som oftest er retinert, med en forekomst på 2-3% hos skandinaviske barn og ungdommer. Retinerte tenner som bryter fram med feil retning eller plassering står ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Filter for plasmaspytt

En god del mennesker sliter i dag med munntørrhet av diverse årsaker. Dette medfører orale helseplager som affiserer ikke bare tenner, orale slimhinner og tannkjøttet men kan også ramme helt basale funksjonelle aspekter som svelging, fordøyelse, snakking og spising. Dette medfører en sterkt nedsa...

Awarded: NOK 31,999

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

«Lost in transaction» - Hvordan finne ny kunnskap om hvor den medisinske nødmeldetjenesten svikter basert på avviks- og erstatningssaker

Prosjektet identifiserte til sammen ni rapporterte hendelser der pasienter var, eller kan ha blitt skadelidende, grunnet svikt i medisinsk nødmeldetjeneste, i hhv Helse Bergen og Askøy kommune sine avvikssystem. I tillegg ble 16 saker fra NPE gjennomgått. På dette grunnlag presenterer prosjektgru...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Optimizing Migraine Prevention (OptMig project)

Målet med prosjektet er å redusere folkehelseproblemet migrene ved at flere får tilgang til god forebyggende migrenebehandling. I følge den globale sykdomsbyrdeundersøkelsen er migrene den mest invalidiserende sykdom hos personer under 50 år. Pasientene har mye smerte og lidelse, og mange og...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online psychosocial support for young people distressed by appearance-altering conditions: A randomised control trial (RCT)

Det kan være krevende, spesielt for ungdommer, å vokse opp med en tilstand, diagnose eller skade som oppleves som synlig for andre i et samfunn med høyt fokus på utseendet. Ungdom som opplever dette som utfordrende kan stå i fare for å begrense sine sosiale erfaringer, utvikle depressive symptom...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Targeting Aging and improving patient outcome with Nicotinamide Riboside

Kosttilskuddet nikotinamid ribosid som er en form for vitamin B3 har vist seg å være trygt i mennesker og ha en lang rekke positive effekter i dyreforsøk. I dette prosjektet vil vi gi en gruppe pasienter på sykehus dette tilskuddet i en tidligfase studie. Det betyr at vi både skal se om det hvord...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Maternal hemodynamics in hypertensive disorders of pregnancy- a human and animal model under antihypertensive therapy

Forskningsprosjektet HyperDIP ønsker å bidra til å forbedre kvinners hjerte- og karhelse. Preeklampsi (svangerskapsforgiftning) og andre svangerskapskomplikasjoner kjennetegnet av nyoppstått høyt blodtrykk er potensiell farlige for både den gravide og hennes ufødte barn. Kvinner som har gjennomg...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Electromechanical Presages of Sudden Cardiac Death in the Young: integrating imaging, modelling and genetics for patient stratification

Forskningsfokus: Hos unge (<40 år), er plutselig hjertedød ofte den første manifestasjonen av en genetisk hjertesykdom som forårsaker dødelige hjerterytmeforstyrrelser. Både mannlig kjønn og fysisk trening er kjente risikofaktorer for plutselig hjertedød i denne sårbare befolkningen. Nåværende m...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Strengthening of H2020-funded project "OligoGpivotalCF"

AlgiPharma er koordinator i et Horizon-2020 støttet prosjekt ("OligoGpivotalCF") som har som hovedmål å bringe vår legemiddelkandidat "OligoG" til markedet som legemiddel mot Cystisk Fibrose (CF) ved å gjennomføre en pivotal klinisk studie i mennesker. Forsterkningsprosjektet støtter opp om "Olig...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Healthy oral aging, an interdisciplinary approach

Oral helse er avgjørende for generell helse og livskvalitet. Men på grunn av misforståelser, utdanningstradisjoner, separate institusjoner, uforenlige pasientinformasjonssystemer og mangel på finansiering, eksisterer det et verdensomspennende gap mellom medisin og odontologi. Dette resulterer i m...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Klinisk Rettsodontologisk undersøkelse av barn utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep (KRu-barn).

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Statistikken viser at 21% av ungdom i Norge har opplevd fysisk vold i løpet av oppveksten og at mer enn 1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen . De helsemessige konsekvensene kan være...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Trygge barn i tannbehandling - kunnskapsbygging, forebygging og behandling av barn og ungdom med sprøytefobi og tannbehandlingsangst

Bakgrunnen for forprosjektet «Trygge barn i tannbehandling: kunnskapsbygging, forebygging og behandling av sprøyte fobi og tannbehandlingsangst» er at en stor andel av befolkningen opplever høy grad av stress, frykt, ubehag og unnvikelse knyttet til tannbehandling, og opp mot 20 % av barn og ungd...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Setting up of immunoassay for salivary carbonic anhydrase isoenzyme 6 (CA6), a putative biomarker for dental caries prediction

Karies er et stort globalt helseproblem som rammer 60-90% av skolebarna og nesten alle voksne. Anslagsvis 2 millioner nordmenn har ubehandlet karies. Tilskudd av individuell karies er assosiert med spyttkvalitet, spesielt på mengden spytt karboanhydrase isoenzym 6 (CA6). CA6-konsentrasjoner har 5...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Konferanse 2019: Demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i Nord-Norge

Konferansen vil formidle kunnskap om ulikhet i tildeling og bruk av helsetjenester, noe som kan føre til ulikhet i helse, og er spesielt innrettet mot underrepresenterte grupper. Kunnskap om tildeling av, og barrierer for å motta tjenester, hvilke mekanismer som er i spill, vil i neste omgang kun...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku