0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antimicrobial peptides and proteins mediating viral defense in Atlantic salmon

Pankreas sykdom forårsaker stor skade på oppdrettslaks, og den utløsende agent er salmonid alfavirus (SAV). Det er nødvendig å oppdage virus før epidemien. Dette prosjektet studert de antimikrobielle peptider som er i stand til å beskytte laks fra SAV3 virus, en subtype av SAV. Antimikrobielle pe...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Gill disease in Atlantic salmon - studies of multiple factors in challenge models

INTRODUKSJON God gjellehelse er en nøkkelfaktor for vekst og velferd hos laks. Gjellene er et organ med flere livsviktige funksjoner, og multifaktoriell gjellesykdom er årsaken til betydelige tap av laks i sjøvannsfasen i norske oppdrettsanlegg. Både infeksiøse og ikke-infeksiøse faktorer forårs...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable aquaculture - regulation and reputation

Hovedmålet med STARR er å oppnå mer kunnskap om havbruksnæringens omdømme, og hvordan samfunnets aksept for havbruksindustri påvirker og påvirkes av gjeldende rammevilkår, deriblant reguleringer. Vi har gjennomført en grundig kartleggingen av diskursen om havbruksnæring i norske medier. Alle arti...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Reducing environmental sensitivity

Atlantisk laks (1.2 millioner tonn) og regnbueørret (70 000 tonn) utgjør størstedelen av norsk akvakulturproduksjon. Høy tilvekst hos fisken er en viktig egenskap før økonomien i fiskeoppdrett. For å oppnå høy tilvekst må miljøforholdene for fisken være optimale. I sjø-fasen blir fisken oppdrette...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Infrastruktur og system for økt fôringskontroll i store merder - for økt utnyttelse av fôrressurser og redusert miljøavtrykk

Fôret er den største, enkelte innsatsfaktoren når det gjelder ressurser som nedlegges i produksjon av laks. De ernæringsmessige innsatsfaktorene i fôret er gjenstand for en betydelig knapphet på verdensbasis og med dagens situasjon i verdens matforsyning er det strengt nødvendig at disse ressurse...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Use of gnotobiotic cod larvae (Gadus morhua L.) to unravel host-microbe interactions

Bruk av gnotobiotiske torskelarver for å avdekke vert-mikrobeinteraksjoner I dette prosjektet ønsket vi å undersøke hvilken effekt bakterier har på vekst, overlevelse, genekspresjon og metabolom hos torskelarver. Vi har tidligere utviklet et system hvor vi kan klekke og holde torskelarver uten b...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Welfare of Atlantic salmon postsmolts in closed-containment production systems, using a function-based approach

I lakseoppdrett er det utfordringer knyttet til lakselus, rømming, og høy fiskedødelighet (~20%). Dette har ført til økt interesse for bruk av lukkede anlegg i sjø eller på land (CCS). Denne CCS-teknologien produserer større fisk før utsett i sjø, noe som kan redusere sjø-fase dødelighet og press...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Carrying capacity of native low-trophic resources for fish feed ingredients - the potential of tunicate and mussel farming

Økt utnyttelse av marine organismer som beiter på plankton lavt i næringsnettet har senere år fått økt interesse i forbindelse med behov for nye, næringsrike bærekraftige fôrkilder til fiskeoppdrett. Sekkedyr (Ciona intestinalis) og blåskjell (Mytilus edulis) er foreslått som kandidater til dyrki...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Support for International Cooperation on technology development for improvement of fish welfare and reduce stress during crowding

SINTEF Fisheries and Aquaculture (SFA) has in recent years, emphasized the development of good relationships with research partners in Chile, Canada, New Zealand and The Netherlands. The present proposal is a preparatory project for a larger grant proposa l to develop a common project between par...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Heterotrophic microalgae for future marine omega-3 rich salmon feeds

Hovedmålet med 'A til omega-3' prosjektet var å trygt inkludere i laksefôret langkjedete omega-3 flerumettede fettsyrer (LCn-3PUFA) fra heterotrofisk fremstilt mikroalger (HM) (Schizochytrium sp.; Alltech Ltd). Delmålene i prosjektet var å: 1) Utvikle nedstrøms-prosessteknologi for å øke HM avvan...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Gjellesykdommer og immunresponser hos fisk. Forskningstermin i Australia.

Vårsemesteret 2014 vil i sin helhet bli viet til forskning i Barbara Nowak sin gruppe ved Universitetet i Tasmania (forskningstermin). Barbara Nowak har i en årrekke markert seg som aktiv forsker innen fiskesykdommer og immunologi, særlig innen gjellesykd ommer som har vært et stort problem for o...

Awarded: NOK 65,999

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Internasjonal samarbeidsplatform for helhetlig utnyttelse av dyrkede makroalger

SINTEF Fiskeri og havbruk har de siste årene fått avslag på viktige søknader innen temaet dyrking av makroalger, bla fra programmene Bionær og Energix. Havbrukaprogrammet har ikke hatt relevante utlysninger på tema. En av årsakene til avslagene har vært m angelfullt internasjonalt samarbeid. Dett...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

A comparative analysis of the socio-economic impacts of infectious salmon anemia - perspectives from Chile and Norway

The proposal aims to establish a larger cooperative research project on the impact and management of infectious salmon anemia (ISA). As the salmon industry expands, both in scale and geographic scope globally, the potential impact of disease epidemics on the sector, society, and environment will...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Innovation and technical change in the Norwegian salmon industry - A research stay at the University of California at San Diego

The current academic year (August 2013 to June 2014) I have been invited to University of California at San Diego (UCSD). I have already started my research stay using funding from the University of Stavanger that terminates in December 2013. By spending a period at the UCSD, I will get in touch...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Reducing environmental sensitivity

Atlantic salmon (1.2 million tons) and rainbow trout (70 thousand tons) are the main aquaculture production in Norway. Growth is one of the most important traits. Fish may not be able to maintain high growth when the rearing conditions are not optimal. I n the grow-out phase, the fish are reared...

Awarded: NOK 83,999

Project Period: 2014-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of sea lice vaccine (Louse Off).

Lakselus ( Lepeophtheirus salmonis ) er hud parasitter på både oppdrettet og vill laksefisk . Lusa påfører laksefisk skade ved å spise av slim , hud og blod . Oppdrettsnæringen er blitt sterkt avhengig av plantevernmidler for å begrense luseproblemet. Selv om disse behandlingene er effektive, så...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improving the resistance of Atlantic salmon to amoebic gill disease through quantitative genetics and genomics

Amøbegjellesjukdom (AGD) er forårsaka av amøben Paramoeba perurans som kan kolonisere gjellene hos mage fiskeartar. I oppdrett av laks i Tasmania har AGD vore eit stort problem i fleire tiår, og har blitt eit aukande problem i Nord Europa dei siste åra. AGD kan resultere i stor dødelegheit, men b...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Landbasert produksjon av stamlaks for årstidsuavhengig produksjon av patogenfri rogn

Ved tradisjonell produksjon av stamlaks med to vintre i sjø er det med tilpassede lys- og temperturregimer mulig å styre gytetidspunktet i atlantisk laks fra begynnelsen av september til februar. Med denne produksjonsmodellen er det ikke mulig å levere rogn i tre måneder omkring sensommer og tidl...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sats Marint konferansen 12 - 13 februar 2014

Søknad om delstøtte til gjennomføring av 2 dagers konferanse. Arrangementet er et samarbeid mellom NCE Aquaculture og Norsk Sjømatsenter hvor Norsk Sjømatsenter har ansvaret for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av konferansen. "Sats marint 2014 !" konferansen fokuserer på kunnska...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2013-2014

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Integrert aminosyrebehov hos fisk - metabolomstudier av lever og plasma ved stigende arginintilsetning i laksefôr

I 2012 gjennomførte vi et forsøk med stor laks (startvekt ca 1 kg, sluttvekt 3 kg) som ble gitt fôr med høye nivåer av vegetabilske proteinkilder. Disse fôrene ble tilsatt en økende mengde arginin i fôret, mens alle de andre aminosyrene var like, og lysin innholdet ble holdt like under behovet fo...

Awarded: NOK 55,148

Project Period: 2013-2015

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The mucosal surfaces of the Atlantic salmon: A site for viral entry and possible passive immunization.

I fiskeoppdrettsnæringen utgjør smittsomme sykdommer et stort økonomisk og dyrevelferdsmessig problem. For å møte disse problemene har resistente fiskelinjer blitt utviklet mot enkelte sykdommer og vaksiner gitt ved injeksjon benyttes i dag på størstedelen av all oppdrettsfisk. Slike vaksiner har...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Preventing heart pathology in farmed Atlantic salmon

Cardiac pathology in farmed salmon is increasing problem for the fish-farming industry, and diagnostic work and biological understanding is lacking behind in meeting this challenge. Pre-slaughter mortality affects large production fish often in connection with handling and transport. The implica...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Angår klimaendringene havbruksnæringen? Utfordringer og mulige løsninger

Hovedtema for seminaret dette året er på hvilken måte klimaendringene vil påvirke havbruksnæringen, og på hvilke verktøy næringen har for å møte disse nye utfordringene. Klimaendringer er et hovedfokus i NIVAs strategi mot 2020, og temaet er også løftet f ram i NFR Havbruksprogrammet som et vikti...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The molecular physiology of aquaporin-related cataract in farmed Atlantic salmon

Den eksperimentelle delen av transcromic studiet av linser fra diploid og triploid laks med varierende grad av katarakt var fullført. Total RNA ble ekstrahert og delt opp i 18 grupper som består av 9 pools av diploider og 9 pools av triploids med alvorlig, mild eller ingen katarakt. Forberedelsen...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Post Larvae Feeding of Marine Species

Som et ledd i å utvikle faglig samarbeid med sentrale forskningsmiljøer innen akvakultur i Brasil har SINTEF Fiskeri og havbruk etablert kontakt med fire sentrale universitetsmiljøer. Ett av de sentrale faglige tema som går igjen som et prioritert område for utvikling av marin akvakultur er utfo...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2013-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genome-based improvement of salmon sea lice resistance

En viktig målsetning i prosjektet har vært å utvikle og implementere genombaserte seleksjonsmetoder for å bedre resistensen mot lakselus hos oppdrettslaks. Som grunnlag for en slik implementering ble det i prosjektperioden gjennomført to storskala smittetester for lakselus hos VESO Vikan i regi a...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Mitigating the challenges in the Atlantic salmon aquaculture caused by salmonid alphavirus by unveiling the underlying immune mechanisms

Pancreas disease (PD), forårsaket av Salmonid alphavirus (SAV), er et stort problem i lakseoppdrett. Kunnskapen om hvordan virulens, og den fysiologiske og immunologiske tilstanden av laks, påvirker mottakelig for SAV er begrenset. Laks er svært følsom for håndtering i overgangsfasen til sjøvann....

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Minimum requirements for omega-3 fatty acids in modern production of Atlantic salmon

Det foreligger begrenset kunnskap om minimumsbehovet for EPA og DHA i laks. Kriteriene for bestemmelse av behovet for omega-3 fettsyrer har hittil stort sett vært definert ut i fra fiskens tilvekst og overlevelse. En definisjon av ernæringsbehov bør imidlertid også omfatte informasjon om fiskehel...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

ProAlgae 2013 Conference: Marine microalgae as a sustainable EPA- and DHA-source for use in aquafeed

I sentrale strategier som HAV21 og Verdiskapning basert på produktive hav i 2050 er det påpekt behov for å utvikle verdiskapning fra lavere trofiske nivåer. Marine mikroalger har et stort potensial som ny marin råvare til fôr, men dette vil kreve forsterk et FoU-innsats i tiden fremover. Uni Res...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Personal visiting research grant for Professor Shixiao Fu from Shanghai Jiao Tong University

SINTEF Fisheries and Aquaculture have had regular collaboration with Professor Shixiao Fu at Shanghai Jiao Tong University (SJTU) since he was a post doctoral fellow working on fish farm hydrodynamic funded by the Research Council funded project INTELLIST ERUCT and a part of the Centre for Ships ...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage