0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Enabling energy savings in the global casting industry by the Induction Feeder SIMulator

I motsetning til vann, som eser ut når det blir til is, krymper metaller når de størkner. Støperiene kompenserer for dette ved å tilføre ekstra metallsmelte fra «matere». En mater er et metallreservoar plassert i støpeformen. Når støpestykket krymper under størkning, kommer ekstra smelte flytende...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

2nd International Conference on Electrolysis 2019

2nd International Conference on Electrolysis 2019 (ICE2019) vil arrangeres på Hotell Alexandra i Loen ved Nordfjord, 9-13 juni 2019. Konferansen omfatter alle relevante elektrolysør-teknologier, inkludert alkaliske, PEM og keramiske elektrolysører. Viktige fagområder er elektrokjemi, materialtekn...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TAPI: Towards autonomy in process industries - Combining data-driven and model-based methods for estimation and control

Målet med TAPI (Towards Autonomy in Process Industries) er å øke nivået av autonomi i norsk landbasert prosessindustri. Industripartnerene (Hydro, Elkem, Borregaard og Yara) produserer henholdsvis aluminium, silisium, cellulose og gjødsel. For å sikre effektiv og trygg produksjon må disse prosess...

Awarded: NOK 21.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Conference on High Temperature Heat Pumps, Trondheim 2019

SINTEF applies for 100 kNOK in funding support for arranging a conference on High Temperature Heat Pumps (HTHPs) in Trondheim, October 2019. The intention is to contribute in accelerating the implementation of industrial HTHPs, which is highly attractive since it can replace fossil fuel based ene...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable and efficient heat pump development for combined process heat and cool - SkaleUp

Bruk av varmepumper muliggjør effektiv utnyttelse av lav temperatur spillvarmekilder ved å oppgradere den termiske energien som er anvendbart ved bruk av en liten andel fornybar elektrisitet. Dagens temperaturbegrensing for industrielle varmepumper er i dag rundt 90'C, som begrenser bruken i indu...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energy efficient and climate friendly cooling, freezing and heating onboard fishing vessels

Nasjonal og internasjonal fiskeindustri står overfor store utfordringer og muligheter for å kunne bidra til å redusere klimagassutslipp. For å takle dette er nye drivstoff og ny motorteknologi for fremdrift av fiskefartøy under rask utvikling. Men det er ikke bare drivstofforbruket knyttet til fr...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Redusert energiforbruk i silisiumproduksjon ved hjelp av styring basert på maskinlæring og digital tvilling

«Smart Furnace» prosjektet ønsker å benytte kunstig intelligens i styring av framstilling av silisium. Silisium framstilles ved kjemiske reaksjoner mellom kvarts og karbon ved temperaturer over 2000C. Produksjonen skjer i elektriske smelteovner hvor karbonelektroder leder elektrisk strøm inn i s...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning-IFE-2019

IFE planlegger å sende ca. 30 søknader til H2020/Co-fund i år. Temaene vi ser muligheter innenfor er batteriteknologi, cybersikkerhet, energisystemer, geotermi, hydrogen, miljøvennlige industriprosesser, nøytronkarakterisering, solenergi og virtuell virkelighet. Temaer vi ønsker å posisjonere oss...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Realisering av en verdikjede for Grønn Mineralgjødsel

I Grønn Mineralgjødselprosjektet vil Yara sammen med Nel og andre partnere utvikle, demonstrere og verifisere en samlet verdikjede fra fornybar kraft og frem til et mineralgjødselprodukt, samt videre til et grønt konsumentprodukt i detaljmarkedet. Dette vil på sikt ha en betydelig innvirkning på ...

Awarded: NOK 17.3 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

FMETEKN-FME - teknologi

Effektstudie av innovasjoner fra FME HighEFF

Prosjektet vil gi bidra til å kartlegge innovasjoner fra prosjekter innen temaet Energieffektivisering i industrien fra tiden før FME HighEFF ble etablert, samt initielle resulater fra FME HighEFF. Videre vil prosjektet samarbeide med den eksterne konsulenten ift metodikk for måling av effekt, sp...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Reduced CO2 emissions in metal production

De norske produsentene av silisium, ferrolegeringer og titanslagg som er med i KPN Reduced CO2, Elkem, Eramet, Wacker, Finnfjord og TiZir jobber alle aktivt for å møte de globale klimautfordringene ved å redusere sine CO2 utslipp. I KPN Reduced CO2 utvikler forskningspartnerne SINTEF og NTNU o...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Utslippsfri energi: Utvikling av effektiv tofase varmepumpe for industriell dampproduksjon

I dag blir energien til prosessindustrien i hovedsak levert fra fossildrevne energikilder (f.eks. fyreller gasskjeler) som bidrar til betydelig utslipp av klimagasser. Samtidig er temperaturen på overskuddsenergien fra ulike prosesstrinn for lav til direkte gjenvinning og gjenbruk. Forskning har ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Reduction of energy consumption and climate gas emissions in industrial textile laundry processes

Nor Tekstil en landsdekkende vaskeribedrift med total 17 vaskeri rundt om i landet. Det totale årlige energiforbruket er estimert til ca 90 GWh, tilsvarende omtrent 3500 eneboliger. Mye av energien brukes til dampproduksjon til bruk i vaske- og tørkeprosessene, og overskuddsdampen fra disse linje...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Three-dimensional thermoelectric modules

Hovedmålet med prosjektet var å utvikle nye modulære termoeletriske (TE) systemer for energigjenvinning fra skip. Tidligere systemer var basert på konvensjonelle TE moduler, generatorer og systemer. Prosjektet har videreutviklet disse komponentene slik at det TE systemet fått forbedret virkningsg...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

CO2 reduksjon for pumper

Pumper er en veldig utbredt maskin med store CO2 utslipp knyttet til seg. Dette kommer både av energien de forbruker og materialforbruket når de produseres. Dette prosjektet sikter på å minske CO2-fotavtrykket nettopp ved å senke materialbruk og vekt, samt ved å øke virkningsgraden. For å få til ...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Advanced Piezoelectric Devices

Piezoelektrisitet er fenomenet at enkelte materialer kan reagere elektrisk på en mekanisk påvirkning, eller alternativt mekanisk på en elektrisk påvirkning. For eksempel kan en bit av et piezoelektrisk materiale deformeres når setter en elektrisk spenning over den. Denne koblingen mellom det elek...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Lignin4Si – Lignin residue for Si production

Prosjektet Lignin4Si skal utvikle ny teknologi for kostnadseffektiv produksjon av avansert etanol biodrivstoff til veitransport og fornybart reduksjonsmateriale til produksjon av Si/FeSi legeringer basert på trevirke. Prosjekt-partneren St1 har signert en intensjonsavtale med Treklyngen og Viken ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

BioSinter - Sintring av manganmalm med pyrolysert restråstoff fra papirproduksjon

Norske Skog Skogn er en av de største avispapir produsentene i Europa. Norske Skog Skogn har en målsetning om å øke omsetningen fra andre produkter enn treholdig trykkpapir og ønsker å utvikle nye fiber- og energiprodukter og å oppnå bedre utnyttelse av biprodukter fra eksisterende produksjon. I ...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Laboratories for an Energy Efficient Industry

Det nasjonale laboratoriet HighEFFLab skal være den ledende plattformen for eksperimentell forskning innen energieffektivisering av industrielle prosesser, og skal tilby avansert forskningsutstyr for utvikling og demonstrasjon av innovative løsninger for industrien. HighEFFLab skal støtte opp und...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi (2017-2020)

Magnus Askeland: Arbeidet har tatt forskningen et steg videre ved å kombinere disse tiltakene for å se på vekselvirkningene mellom marked og tariffer, og hvordan dette påvirker helheten, sier Sintef-forsker og stipendiat Magnus Askeland. Ved å etablere slike mekanismer er det mulig å redusere k...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Development of cost and energy efficient digital hydraulic winch system

MacGregor jobber sammen med partnerne Universitetet i Agder, Diinef og Imenco Bauer Hydraulics om å anvende digitale, hydrauliske høy-moment motorer til å drive store vinsjer for bruk i offshore og maritim operasjoner. Vinsjene kan typisk løfte fra 100-900 t, og de kompenserer for skipets eller p...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

SiNoCO2 - Silicon production with no CO2 emissions

Prosjektnavnet SiNoCO2 forteller egentlig målet med prosjektet. Vi skal forske på metoder for å produsere silisiumlegeringet UTEN direkte CO2 utslipp fra smelteovnene som produserer silisium. Veldig enkelt sagt betyr dette at vi skal «lukke silisiumovnen». Vi vil da få en avgass fra ovnene som i...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sheet ingot materials for ultra-thin automotive heat-exchangers

Moderne biler inneholder varmevekslere til kjøling av motor, batteri, varmeregulering av kupe etc. Loddede aluminiumsprodukter foretrekkes i varmevekslerne. Produksjonskjeden starter med støping av valseblokker, etterfulgt av homogenisering, nedvalsing til tynne plater, varmebehandlinger og kutt...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BEST

BEST aluminium støperikvalitet, ved å BEstemme, Studere og gjøre Tiltak på oksid- og karbid-inneslutninger Hovedideen i BEST er å tilrettelegge for at kvaliteten på produkter fra norske aluminiumstøperier fortsatt skal være best i verden. Tidligere krav fra kunder har blant annet vært: Ingen i...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Thermoelectric Silicides

Mer enn 60% av energien som produseres i verden i dag, forsvinner ut til omgivelsene som spillvarme. En mulig teknologi for å utnytte noe av denne spillvarmen er termoelektriske generatorer (TEG). Et TEG-system har ingen bevegelige deler, er vedlikeholdsfritt og kan, på grunn av dets modulære opp...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

PyrOpt - Pyrolysis of wood optimized for production of energy and tailor-made biochar for silicon production

Biokarbon benyttes som reduksjonsmiddel i produksjonen av silisium sammen med fossile karbonkilder. I form av trekull er det begrenset hvor stor andelen kan være. Dette bestemmes i stor grad av egenskapene til trekull. De viktigste begrensningene ligger i den lave mekaniske styrken, høy andel av ...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Agder

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi AS (2016-2020)

In situ nanocomposites for high voltage insulation I prosjektet har vi utviklet en ny metode for å framstille elektriske isolasjonsmaterialer for høyspenningsanvendelser. Materialene er polymerkompositter der nanopartikler av uorganiske materialer dannes direkte i polymeren før den herdes. Ved vå...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future (HighEFF)

HighEFF har satt seg høye mål om utvikling og demonstrasjon av teknologier som kan forbedre energieffektiviteten og redusere utslipp fra industrien. Energieffektivisering er nødvendig og muliggjørende for overgangen til et lavutslippssamfunn, som det eksempelvis fremgår av IEA sine framskrivninge...

Awarded: NOK 200.2 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Edge-Lit Optical Solutions

Bakgrunnen for prosjektet er den store omleggingen belysningsbransjen har vært gjennom fra tradisjonelle damplamper til LED-lyskilder (lysdioder). Optikkløsningene for LED-baserte lysarmaturer er annerledes enn for de tidligere lysrørsarmaturene. Blant annet benyttes det for LED-armaturer mer opt...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Higher Strength 6xxx Aluminium

Stadig tøffere krav fra europeiske myndigheter setter bilprodusenter under press for å utvikle kjøretøy med lavere CO2-utslipp. Lettere kjøretøy er en mulighet for å oppnå dette, og pga. aluminiums lave egenvekt er det økende etterspørsel etter aluminium-baserte løsninger i bilindustrien. Ettersp...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo