0 projects

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Pressure control and conformance management for safe and efficient CO2 storage - Accelerating CCS Technologies

De største lagringsrelaterte utfordringene for akselerert bruk av CCS er kapasitet, kostnad og tillit. Pre-ACT var et industri-drevet forskningsprosjekt som adresserte disse utfordringene gjennom fokus på forbedrede strategier for overvåking og kontroll av poretrykk. Pre-ACT utviklet metoder og ...

Awarded: NOK 23.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Infrastructure-less indoor positioning in 3D

Målet for prosjektet "Infrastructure-less indoor positioning in 3D" (IIP3) har vært å gjøre for innendørs posisjonering hva GPS har gjort for posisjonering utendørs. I prosjektperioden har vi utviklet en generell, sensoragnostisk plattform som muliggjør presis innendørsposisjonering ved å kombine...

Awarded: NOK 15.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt SILENSE ((Ultra)Sound Interfaces and Low Energy Integrated Sensors)

I SILENSE prosjektet ble det forsket på nye akustiske teknologier og nye konsepter utviklet for å kunne aktivere og styre utstyr ved hjelp av gest, data kommunikasjon og innendørs posisjonering, basert på disse nye akustiske teknologiene. Konseptene som ble utviklet kan brukes i forskjellige do...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt SCOTT - Secure Connected and Trustable Things

SCOTT («Secure COnnected Trustable Things») prosjektet ble etablert med de 8 norske partner Telenor, EyeNetworks, TellU, Wolffia, Movation, Smart Innovation Norway, OsloMet og UiO. Totalt har 57 partnere fra 12 land funnet sammen og dannet i Europas største sikkerhetsrelatert innovasjonsprosjekt....

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Stimulere til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Awarded: NOK 36,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Mulighet for å få refundert utgifter til åpen publisering, som kan stimulere til økt åpen publisering.

Awarded: NOK 98,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016 Nord universitet

Kriterier 1) Det er kun korresponderende forfatter/corresponding author som kan søke om støtte. Korresponderende forfatter må ha tilknytning til Nord universitet og kreditere Nord universitet i publikasjonen. 2) Hvis korresponderende forfatter for en tidsskriftsartikkel krediterer flere institusj...

Awarded: NOK 71,000

Project Period: 2017-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2016

NMBU har videreført Publikasjonsfond NMBU for Open Access i 2016 med kr. 390.000,-. For regnskapsåret 2015 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 214.000,- som ble lagt til egenfinansieringen fra NMBU på. kr. 390.000,-. Vi hadde da en pott på kr. 604.000,- i publiserin...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publikasjoner fra Nansensentert i 2016

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2016 fra Nansensenteret.

Awarded: NOK 53,000

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA 2016

Søker om STIM-OA midler for 2016

Awarded: NOK 36,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NTNUs publiseringsfond, søknad STIM-OA 2016.

NTNUs publiseringsfond har betalt kr.1 605 328 i støtte for å dekke artikkelavgifter for åpen publiserng i 2016. Det søkes om midler fra STIM-OA for å dekke 50% av dette beløpet. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler for NTNUs publiseringsfond: * Fondet gir støtte...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Awarded: NOK 26,000

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 9th Trondheim CCS Conference

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 9th Trondheim CCS Conference - TCCS-9, som gjennomføres i tidsrommet 12.-14. juni, 2017. Konferansen er et bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og ...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Utvikling av nye fotokatalysatorer for rensing av vann

KeraNor har i en periode utviklet dopede fotokatalysatorer, med deltakelse av bl.a. NTNU. I denne utviklingen er det utviklet, fremstilt og testet en rekke dopede katalysatorer. Imidlertid har vi nå i siste fase av denne utviklingen sett at den dopede katalysatoren ikke er optimal. Vi ønsk...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-IPM: IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-ver...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Twenty-fifth Color and Imaging Conference

The Twenty-fifth Color and Imaging Conference (CIC) will be arranged in Lillehammer, Norway, September 11-15, 2017. We would like to support organization and content of the workshops at CIC, which in 2017 will focus on three topics that is highly relevant in the research field nationally and int...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nutrigenomic and nutriepigenomic effect of plant protein-based aquafeeds on fish

For å kunne ivareta en bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, samtidig som det er begrenset tilgang på marine ressurser som fiskemel, er det nødvendig å finne nye proteinkilder til fiskefôret. I løpet av det siste tiåret har laksefôrets sammensetning endret seg betydelig fra et høyt fiskemelsi...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

EVOLUTION IN A CHANGING CLIMATE (EVOCLIM)

En realistisk forståelse av hvordan klimaendringer vil påvirke det biologiske mangfoldet krever at man inkluderer mange økologiske prosesser som påvirker egenskapene til bestander og hvordan disse varierer over tid for å gi et riktig bilde av hvordan et endret miljø vil påvirke utviklingen av nye...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEMS WAFER LEVEL PACKAGING

In this project we will review the technical requirements for MEMS wafer level packaging (WLP) and the capabilities in Norway and if needed internationally. The main source of knowlege is currently with SINTEF Minalab.

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Scandinavian Health Informatics 2017

Midlene vil, sammen med deltakerkontigent dekke utgifter til kaffe- og lunsjer, konferansemiddag, samt eksterne foredragsholdere (keynotes), ledere av PhD konsortiet, og noe adm. kostnader.

Awarded: NOK 29,439

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Early Warning (by Lifestyle Monitoring) Accompanies Robotics Excellence

Demens er en sykdom som i sterk grad vil påvirke eldre og de som gir tjenester til disse i årene som kommer. Det er forventet at antall mennesker med demens vil doble seg innen 2050. For å møte denne fremtiden forskes det nå på innovative teknologiske løsninger som kan bidra til å møte denne utfo...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Relevanse 271407

Markedsanalyse gjennomføres i stor grad på de kjente og tradisjonelle måtene. PollStats ansatte har meget lang fartstid i bransjen og kjenner produktene og metodene som benyttes. Det har skjedd store endringer i den digitale adferden de siste årene, og de yngre kan i dag ikke nås ved bruk av de t...

Awarded: NOK 65,979

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10788 Optimizing storage of renewable energy

Prosjektet er et samarbeid mellom HydrogenPro, det galvaniseringselskapet Elplatek og det Danske Teknologisk Institut. Hensikten er å utvikle og demonstrere optimaliserte høyytelse elektroder for storskala høytrykks alkaliske elektrolysører. Målet er å doble produksjonskapasiteten til en elektro...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Elektronisk pass for kjæledyr

Dette er søknad om tilskudd for innsending til programmet Horisont 2020. Oppsummering av prosjekt- som søkes Fase 1 og 2: Dyreidentitet vil med søknaden legge til rette for elektronisk pass for kjæledyr i Europe. Løsningen vil inneholde umanipulerbare data for vaksinasjon og diagnoser koblet ti...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

LTE, WIFI and 5G Massive MIMO Communications in Maritime Propagation Environments

De store geografiske avstandene i Norge og den økonomiske betydningen av aktiviteter på sjøen i avsidesliggende områder krever nyskapende radiobaserte kommunikasjonsløsninger. Dagens maritime kommunikasjonssystemer bruker hovedsakelig VHF radio, GSM, UMTS, WLAN eller mobil Ku-band satellittsystem...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Development of cost and energy efficient digital hydraulic winch system

MacGregor jobber sammen med partnerne Universitetet i Agder, Diinef og Imenco Bauer Hydraulics om å anvende digitale, hydrauliske høy-moment motorer til å drive store vinsjer for bruk i offshore og maritim operasjoner. Vinsjene kan typisk løfte fra 100-900 t, og de kompenserer for skipets eller p...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Agder

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10978 A Novel Dual Neutron Gamma Sensor

Vi har i I NGSduo prosjektet utviklet en detekor som er følsom både for gamma og nøytronstråling og som kan skille mellom disse. Deteksjon av gamma og nøytronstråling er viktig for overvåking av kjernefysiske anlegg og prosesser spesielt for å hindre at radioaktivitet kommer på avveie ellers sp...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interpretation of frequency-dependent seismic responses of finely layered, partially saturated and fractured reservoirs

Resultatene fra vårt prosjekt ble presentert på AGU, EAGE og SEG årsmøter.

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bygg- og anleggsnæringens arena for prestasjons-forbedring

Bygg- og anleggsnæringens arena for prestasjons-forbedring (måle-nettverket) skal stimulere virksomheter i bygg- og anleggsnæringen (BA-næringen) til å drive et målrettet utviklingsarbeid basert på realistiske målinger av faktiske prestasjoner i arbeidsprosesser og prosjekter. Gode effektmålinger...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sensor Technology for Green and Safe Jet-Engines (STEGS)

Memscap har som mål å utvikle en ny trykksensorfamilie for trykkmålinger opp til 70 bar. Disse trykksensorene skal utvikles med hensyn til kravene fastsatt av luftfartsindustrien for motorkontroll på jetmotorer, FADEC (Full Authority Digital Engine Control). For å møte de strenge kravene til foru...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestfold og Telemark