0 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Markedstilpasset produksjon og optimal utnyttelse av norsk fôrkorn

Hovedmålsettingen med dette 5-årige forsknings- og utviklingsprogrammet er å bedre matvaresikkerheten ved å øke andelen av egenproduserte kraftfôrråvarer til våre tradisjonelle husdyr og redusere faren for overproduksjon av fôrkorn. Denne målsettingen kan oppnås ved: 1. <.ze...

Awarded: NOK 35.8 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forbedring av slakteutbytte på lam gjennom utvikling av en kjøttlinje ved hjelp av datatomografi.

En kjøttlinje på sau som er under etablering av Norsk kjøtt ved Senter for Husdyrforsøk ved NLH. Prosjektet vil belyse mulighetene for seleksjon av lam med stor kjøttfylde ved hjelp av 3-dimmensjonal datatomografi og samtidig gjennomføre grunnleggende stu dier av fett- og kjøtttilvekst av ulike k...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bekjempelse av sjukdommer i salat med minst mulig bruk av kjemiske plantevernmiddel.

Dyrking av salat har i løpet av få år blitt en betydelig del av norsk grønnsaksproduksjon på friland. I 2000 ble det omsatt norsk isbergsalat med en førstehåndsverdi på ca. 50 mill. kroner. Markedspotensialet for isbergsalat er økende, og prognosen for 20 01 tilsier en vekst på ca. 15%. Det er og...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Buskerud

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Hvordan optimalisere produksjonen av roser og agurk slik at avlingene økes og problemet med meldugg reduseres? Kartlegge og bekjempe rotsopp

Helårsproduksjon av roser og agurk har ført til omtrent en dobling av produksjonen per m2 på årsbasis, men sykdomsproblemet har økt. Dette skyldes ikke minst at ved sesongproduksjon desinfiseres veksthusene mellom hver sesong. Nå går produksjonen kontinue rlig og mulighetene for å "rydde opp" er ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Er Fusarium-muggsopp og mykotoksiner et problem i økologisk korndyrking?

Produksjonen av økologisk dyrket korn øker i Norge, og det er viktig å undersøk i hvilken grad smitte av mykotoksinproduserende muggsopp og forekomst av mykotoksiner i kornet er et problem ved økologisk driftsform. Prøver av økologisk dyrket havre, bygg o g hvete samles inn fra ulike regioner i l...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kvitkløver som beitevektst til mjølkedyr

Planteforsk og NLH har nyleg peika ut kvitkløver som den høgst prioriterte forskingsoppgåva innan beiting, med næringsinnhald i beitegrøde som nummer to. Kvitkløver har til no vore lite brukt i beite i Noreg, men ei rekke forhold kan nemnast som bakgrunn for at ein ventar ei auka satsing p å kvit...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusert risiko for mykotoksiner i norsk kveite.

Det blir lagt stadig større vekt på å produsere sunn og trygg mat. Analyser av norsk kveite har imidlertid vist til dels høyt innhold av mykotoksiner produsert av Fusarium-sopper. Vel halvparten av norsk kveite brukes til mat og resten til kraftfôr. Det e r derfor grunn til å tro at mennesker og ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Biometrical and economic models for a joint breeding program in dairy cattle based on the Nordic breeding profile - NKJ nr 114

The background of the project is that we see a need for the Nordic cattle breeds to join forces in order to be competitive in an international market, thus also making it possible to conserve the genetic resources that the breeds constitute. The main diff erence between Nordic countries and other...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Visualisation of vitellogenin dynamics and associated physiology in the honeybee (Apis mellifera).

Access to a cryopreservation technology for honeybee sperm is highly important for commercial as well as for scientific reasons. On the national scene it will improve the Norwegian honeybee breeding system substantially by permitting selection based on pr ogeny testing and more systematic explora...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

More than 100 generations of selection for litter size in mice. Components of improved fertility. Balance between selection and inbreeding.

The long-term selection experiment for litter size is one of the long lasting in the world (selection for more than 100 generations, production of more than 25000 litters). Selection experiments with limited population sizes are influenced by generic drif t and inbreeding. A conservative estimate...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Reduksjon av staphylococcus aureus og streptococcus dysgalactiae ved mastitt hos ku.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av år 2002 til 2005 og benytte ervervet kunnskap fra tidligere jurhelsestudier og sintidsterapiforsøk for å videreutviklet og etablert dette i felten. Tidligere forsøk har vist motstridende resultat mht utvikling av pe ncicillin-resistens i forhold til dagens ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Paratuberkulosesmitte - geit og storfe.

Paratuberkulose som forårsakes av Mycobacerium avium subsp. paratuberculosis, er en kronisk sydom som angriper tarmen hos drøvtyggere. Dyrene blir smittet i ung alder, men det tar flere år før sykdommen viser seg. Sykdommen fører til store økonomiske tap. M.a.paratuberculosis har blitt utpekt so...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bruk av fangvekster for å redusere vintertap av nitrogen og fosfor fra kornareal i Norge.

Norge forplikter internasjonalt å redusere utslipp av nitrogren (N) og fosfor (P) til Nordsjøområdet. På landbruksareal gis det derfor økonomisk støtte til dyrking av fangvekster som tar opp næringsstoff etter at hovedkulturen har avsluttet sitt aktive opptak. Opptak av N og P fra jord om høsten ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Repeated clover subcropping as a strategy for commercial organic grain production

New EC regulations will exclude the use of conventionally grown fodder in organic animal husbandry from 2005. According to the Norwegian Ministry of Agriculture, there is therefore an urgent need to increase the production and trade of grains. Shortage of organic grains on the trade marked will ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Pathogenesis and epidemiology of sheep scrapie (samfinansiering 146916/140)

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Digestion of physically processed cereals in exercised horses.

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mineralisering av karbon og nitrogen etter pløying av eng.

Pløying av eng kan skape ekstreme situasjoner med omsyn til utvasking av N og problem knytt til vurdering av næringsforsyning. I økologisk drift er god utnytting av tilgjengelege N-ressursar viktig fordi N oftast er avgrensande for plantevekst og fordi mi ljøaspektet er viktig. Prosjektet skal k...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologiske konsekvenser av genmodifiserte planter: effekt på plantespisende insekter og deres naturlige fiender.

Det er bred internasjonal enighet om behovet for å intensivere forskningen på miljøeffekter ved utsetting av genmodifiserte planer. Effekter av gm-plantene oppover i plantenes næringsnett er en viktig miljøfaktor. Tritrofiske studier med insekter er lite studert, og "case by case"-studier er nød...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Effekten av gruppesammensetning på innhold av skatol og androstenon.

Det biologiske grunnlaget for rånelukt er feromonet androstenon og skatol, et nedbrytningsprodukt fra tarmen. Konsentrasjonen av disse stoffene er nær knyttet til hanngrisens kjønnsmodning. Androstenon er en metabolitt av det hannlige kjønnshormonet tes tosteron og er dermed knyttet direkte til...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusert bruk av plantevernmiddel i frilandsjordbær.

Det er sterkt ønskelig å redusere den omfattende bruken av plantevernmidler i norske frilandsjordbær, både av hensyn til miljø og helse, og til norske jordbærs omdømme blant forbrukerne. En slik reduksjon er imidlertid helt avhengig av dokumenterte altern ativer til dagens sprøytepraksis. I dette...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Fôropptak som funksjon av surfôrets gjæringskvalitet

Prosjektet bygger på følgende hypotese: "Det dannes gjæringsprodukter i ensileringsprosessen som p.g.a. sin smak eller lukt direkte reduserer fôropptaket, eller indirekte nedsetter fôropptaket f.eks ved en giftig eller hemmende effekt på mikroorganis mene i vomma. Disse uønskede gjæringsprod...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kompetanseoppbygging på områdene ernæring og ernæringsfysiologi hos hund.

Institutt for husdyrfag (IHF) har vedtatt å engasjere seg betydelig sterkere innenfor ernæring av familiedyr, særlig hund og katt, på grunn av økt interesse blant studenter og i samfunnet generelt. IHF har i dag god kompetanse innen for de carnivore husdy rartene, rev og mink. Det finnes liten ko...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Klauvhelse

Prosjektet vil gi mer kunnskap om klauvsjukdommer her i landet og forberede et registreringssystem idet det norske helsekortsystemet er mangelfullt med hensyn til registrering av klauvsjukdommer. I Sverige benyttes et system der klauvskjærerne registrerer sjukdomsforandringer i klauvene ved beskj...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Spedgristap - miljø- og stellfaktor.

I norske svinebesetninger dør 15% av alle levende fødte smågris. Dette er en høyere andel enn i nabolandene våre, og variasjonene er store mellom norske besetninger, noe som viser at det er potensiale for å redusere spedgristapet. Dersom vi forutsetter at en reduksjon i tapet på 5%-poeng vil næri...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Tredaude i søtkirsebær (Prunus avium L.) - årsaker og tiltak.

Produksjon av søtkirsebær for både heimemarknaden og eksport har vore og er framleis eit satsingsområde innan norsk hagebruksproduksjon. Det er difor sett i gang investeringar i nye søtkirsebærplantingar i både etablerte og nye dyrkingsområde som vil gje monaleg volumauke av søtkirsebær dei nærm...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bier og blomster - kunnskapsbasert utvikling av birøkt som næring i Nord-Norge.

Birøkt har de siste årene blomstret kraftig opp i Nord-Norge. En stor andel av de nyopplærte røkterne ønsker birøkt som tilleggsnæring. Klimaet i nord er jevnt over kjøligere enn i sør, noe som krever et høyt kunnskapsnivå hos røkterne for å lykkes. Birøk terne i Nord-Norge oppnår imidlertid en h...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Hvordan øke belysningstiden i døgnet ved plantedyrking i regulert klima?

Bruk av vekstlys for plantevekst startet for vel 50 år siden og brukes i stor utstrekning. Belysningsstyrken varierer fra 50-300 mol m-2s-1 og en belysningstid i døgnet på 10-20 timer avhengig av planteslag og om det er fotoperiodiske effekter. Ved å ku nne belyse 24 timer i døgnet ville en kun...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestfold

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Selvantenning som brannårsak ved lagring av høy og halm.

Branner i driftsbygninger i landbruket har store økonomiske og driftsmessige konsekvenser og medfører ofte store dyretragedier. Mange av brannene har ukjent årsak og det er mistanke om at en del av dem skyldes selvantennelse i lagret høy og fòr. Selvoppva rming i vått plantemateriale, som tidvis ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Produksjonsfysiologi i blomster

Institutt for plantefag vil i samarbeid med Institutt for biologi ved Universitetet i Tromsø, og Michigan State University (MSU), USA, framskaffe kunnskap om hvordan temperatur og lys påvirker strekningsvekst og plantekvaliteten ved produksjon av prydplan ter i veksthus med fokus på miljøvennlige...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Faktorar i produksjonen som påverkar økonomien i mjølk- og storfekjøttproduksjonen.

Prosjektet er ein analyse av data frå kukontrollen og Effektivitetskontrollen for å finne kva faktorar i produksjonen som påverkar det økonomiske resultat på bruk med mjølk- og storfekjøttproduksjon. Prosjektet skal skaffe fram nøkkeltal for å kunne utvik le eit nytt framtidsretta databasert rådg...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo