0 projects

P-SAMISK-Program for samisk forskning

De russiske samene og den institusjonelle samlingen av Sápmi

Som det presiseres i Program for samisk forskning 2007-2017 impliserer den samiske institusjonsbyggings- eller nasjonsbyggingsprosessen en viss institusjonell homogenisering. I tre av de fire stater med samisk urbefolkning har det nå blitt etablert ligne nde politiske strukturer for den samiske ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Bysamer og byen som en ramme for utviklingen av en ny samisk kulturform i de nordiske land.

Det daglige byliv er i liten grad preget av samiske symboler. Dette gjelder både i arbeid og fritid. Likevel er byen arena for en stor bofast samisk befolkning. Den samiske bybefolkningen skiller seg ut fra befolkningen i andre samiske bosettingsområder, dels ved at den er konsentrert og dels ve...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Language revitalisation: attitudes, engagement and linguistic interaction

The Project examines the revitalisation of a North- and a Lule-Sámi variety in two communities of speakers from the perspective of linguistic interaction. It asks what speakers do with their languages and why their linguistic acts take the particular form s they do take. An important issue in the...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sørsamisk stedsnavnseminar

Stedsnavnseminar skal inngå i et større kulturarrangement medio september på Snåsa. Saemien Sijte ønsker å etablere et permanent arrangement annet hvert år med forkus på forskning, språk og kultur. Dette arrangementet er det første. Seminaret ønsker å se tte fokus på og ivareta lokalkunnskap, tr...

Awarded: NOK 37,999

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Davvisamegiela vearbasojahanmorfologiija occodeapmi (Tilegnelse av verbbøyningsmorfologi i nordsamisk)

Prosjektet gjør greie for hvordan et samiskspråklig barn tilegner seg bøyningsmorfologien for finitte verbformer i alderen 1;0-3;0. Det undersøkes hvordan barnet tilegner seg den morfofonologiske kompleksiteten som finnes i stammen av verbformene i ulike forekomster, og det gjøres greie for tile...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Navnekonferanse i urfolksonomastikk: Baikenamat eamialbmotkonteavsttain - Place names in indigenous contexts

Navnekonferansen i urfolksonomastikk arrangeres ved Samisk høgskole i Kautokeino høsten 2010. Denne konferansen er et viktig bidrag til nettverksbygging i urfolksonomastikk som det samiske navnegranskingsmiljøet ved Samisk høgskole har deltatt aktivt i på 2000-tallet. Navnekonferansen i Kautokei...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Teaching in science and indigenous peoples cultural identities

Identitet er viktig for læring. Dette har sammenheng med at læreringsarbeid alltid er knyttet til en kontekst. For å fremme læringsarbeidet må denne konteksten være gjenkjennelig for elvene og derigjennom og til en viss grad bygge på deres erfaringer. I d ette prosjektet vil vi bringe sammen i en...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgivelse av artikkelsamling om duodji: tittel: Duodjáris duojárat

Duodjáris duojárat er en artikkelsamling som berører duodji i ulike teoretiske innfallsvinkler. Det er en videreføring av doktorsavhandling: Duoji bálgát - en studie i duodji Kunsthåndverk som visuell erfaring hos et urfolk (Guttorm 2001) Målet med boka er å behandle det samiske kunsthåndverke...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2009-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Relasjonar mellom samiske og norrøne samfunn i vikingtid og tidleg mellomalder i Sør-Salten, Nordland

Undersøkelsen av kildematerialet fra Sør-Salten har gitt spennende resultater om både den lokale samiske historia og utviklinga i landsdelen i vikingtid og tidlig middelalder. Arkeologisk materiale, jordeiendomsmateriale og stedsnavn tyder på at det var lite bosetningsekspansjon yngre jernalder. ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2009-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk etnisitet og levekår

Det foreligger i dag lite spesifisert og dokumentert kunnskap om samebefolkningens levekår og livskvalitet. Det mangler også kunnskap om samisk-interne levekårsvariasjoner i forhold til kategorier som geografi, kjønn, alder/generasjon og andre sosiale si tuasjoner eller posisjoner og det er knap...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk kunst

Monica Grini, PhD stipendiat ved kunsthistorie og medlem av SARP, disputerte 2. desember 2016 for graden Ph.D. på sin avhandling 'Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss'. Professor Dan Karlholm, Södertörn Högskola, Huddinge, Sverige og professor Nils Oskal, Sámi allaskuvla (Sam...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2009-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Landskapskunnskap og ressursbruk i indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr.

Prosjektet søker å frambringe ny kunnskap om dynamikk, variasjon, kontinuitet og endring i landskapsbruk og ressursutnyttelse i indre, nordre Sápmi, i tidsrommet 2500 f.Kr. ? 1000 e.Kr. Tidsrommet inkluderer to hendelser som synes å representere sentrale skifter i den regionale kulturhistorien; ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2009-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Tradisjonell kunnskap og forvaltning av fjorder som økosystemer og kulturlandskap

Fiskeressursene i samiske kyst- og fjordområder inngår i det materielle naturgrunnlaget for samisk kultur, men en rekke problemer knytter seg til forvaltningen av ressursene. Dessuten har det i løpet av de siste tiårene vært rapportert om omfattende økolo giske endringer i mange nordlige fjorder,...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk valgforskningsprogram

Ethvert demokrati har behov for kunnskap om samfunnet og dets medlemmer og ethvert folk har behov for å produsere kunnskap om seg selv. Sametinget er det eneste folkevalgte organet i Norge som ikke har vært gjenstand for systematisk valgforskning. Prosjek tet 'Samisk valgforskningsprogram' skal s...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sámegiela, sámi girjjálasvuoda ja sámi gielladili symposia

Prosjektet Sámegiela, sámi girjjála?vuo?a ja sámi gielladili symposia er en videreføring og styrking av samarbeidet innen forskning om samisk språk, litteratur og språkforhold mellom forskningsinstitusjoner i Norden som driver forskning innen disse fagomr ådene: Samisk høgskole, universitetene i ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sosiolingvistiske fagseminar ved Sámi allaskuvla-Samisk høgskole

Prosjektet går ut på å arrangere tre sosiolingvistiske fagseminar ved Sámi allaskuvla-Samisk høgskole i åra 2009 - 2010. Med desse seminara vil vi bringe saman ulike miljø som kvar på sin måte arbeider med sosiolingvistikk. Dette gjeld prosjektet "Utvikl ingsprosessar i urbane språkmiljø" ved NT...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk viten og kunnskap i høgere utdanning, undervisning og oppdragelse: Forsknings- og skriveseminarrekke på samisk

Samisk høgskole har siden 1989 vært en viktig institusjon for samisk utdanning på høgere nivå og for samisk forskning. Et av de sentrale argumentene for opprettelsen av høgskolen var at den skulle utforme velegnede studieprogram som tar hensyn til samiske behov. Samisk høgskole har utarbeidet og...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2008-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Cultural sites, traditional knowledge and participatory mapping; Long-time landscape usage in Sápmi

This project focuses on alternative methods of documenting traditional land use in the wake of the new Finnmark act and current investigations regarding collectively- and individually rights to land in Finnmark. An important approach will be the use of SI T (spatial information technology) and GI...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Trykking av samiskspråklig doktorgradsavhandling "Namat dan nammii. Sámi báikenamaid dáruiduhttin Finnmárkkus"

Doktorgradsavhandlingen skal ferdigstilles i slutten av år 2007 og trykkes i begynnelsen av år 2008. Avhandlingen er skrevet på nordsamisk og er innen fagområdet samisk navnegransking. Navnet på avhandlingen er på nordsamisk "Namat dan nammii. Sámi báiken amaid dáruiduhttin Finnmárkkus Norgga uni...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Relations between Indigenous peoples and the state in Australia/New Zealand and the Nordic countries after the Second World War

Prosjektet er delt i følgende hovedtemaer. Social, economic and rights issues: The use and management of natural resources: a) Comparative studies of the development of traditional ownership of land, seas and other natural resources and b) Indigenous P eoples, multinational corporations and co...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Ein sørsamisk etnolekt? Ei sosiolingvistisk undersøking av ei sørsamisk språkleg praksisform

Hovudtemaet for dette forskingsprosjektet er ein spesiell språkleg praksis blant den sørsamiske folkesetnaden. I tillegg til at sørsamane snakkar norsk, og i varierande grad sørsamisk, har dei ein tredje språkvarietet: norsk med innlemma sørsamiske ord og uttrykk. Denne varieteten, som eg til no...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

En studie av samiske barns rettigheter i forhold til barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er den eneste av FNs generelle menneskerettighetskonvensjoner som spesifikt henviser til urfolks rettigheter. 1. august 2003 ble barnekonvensjonen inkorporert i Menneskerettighetsloven. Det vil si at barnekonvensjonens bestemmelser ved m otstrid går foran bestemmelser i annen na...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Nettverksbygging i urfolksonomastikk

Urfolksonomastikk er et nytt fagområde innen navnegransking og først i begynnelsen av 2000-tallet har forskerne rundt i verden begynt å knytte faglige kontakter i dette fagområdet. Det samiske navnegranskingsmiljø har en viktig rolle i å bygge opp og styr ke nettverksarbeidet i urfolksonomastikk....

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Bysamer og byen som ramme for utviklingen av en ny samisk kulturform i de nordiske land

Forprosjektmidlene vil bli brukt til tre formål: 1.Utviklingen av et nordisk forskernettverk bestående av forskere ved universitetene i Umeå, Oulu, Rovaniemi og Tromsø 2. Klargjøre betingelsene for bruk av det statistiske materiale slik det er beskrevet i hovedprosjektet. 3. Gjennomføre et ko...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2007-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark-Samiske rettigheter og naturressursforvaltning-et lokalt samarbeidsprosjekt

Sørsamene ser seg som meget ansvarlige forvaltere av sine områder. Når statlige myndigheter anser sentrale områder av sør-samisk kulturlandskap som verneverdige, mener sør-samene at en betydelig del av grunnlaget for dette ligger i generasjoners varsomm e forvaltning av landet. I utgangspunktet...

Awarded: NOK 38,066

Project Period: 2007-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Liten storm på kysten - samisk identitet mellom en lokal og en internasjonal arena

Oppgaven tar for seg samisk revitalisering og hvordan nye samiske identitetsformer tar form, belyst gjennom utviklingen av Riddu Riddu festivalen. Festivalen har sin opprinnelse i et fornorsket kystsamisk område der en postkolonial bevissthet og selvforst åelse er fremtredende. Gjennom festivalen...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Historien om en s; Urfolks kamp for å bli anerkjent som "peoples"

Masteroppgavens størrelse: 30 sp Skrevet av Lisa Jåma Veiledet av Ánde Somby Masteroppgaven er en rettshistorisk fremstilling av urfolkenes forsøk på gjennom rettsliggjøring å sikre selvbestemmelse. Internasjonale menneskerettighetsforpliktelser overfo r urfolk har særlig vært et tema innenfor...

Awarded: NOK 44,999

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Blandede graver - blandede kulturer? En tolkning av gravskikk og etniske forhold i Nord-Norge gjennom jernalder og tidlig middelalder.

Se vedlagt sammendrag av oppgaven.

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Språkbytte og språkbevaring i Manndalen i Gáivuotna/Kåfjord

Et sammendrag av mastergradsavhandlinga finnes som vedlegg i pdf-format under "Prosjektbeskrivelse".

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Territorium og tilhørighet: Samisk landskapsforståelse og territorielle rettigheter i et religionshistorisk perspektiv

Samenes status som urfolk har legitimert samefolkets plass i det politiske landskapet, både i Norge og blant urfolk verden over. Gjennom nasjonalt og internasjonalt lovverk har samene fått gjennomslag for retten til å utøve sin kultur og ivareta kunnskap og tradisjoner som er med på å utgjøre der...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke