0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue2 JC2023 - Unveiling sustainable operating spaces for European forests (SOSFOR)

Å forvalte europeiske skoger på en bærekraftig måte krever en konkret forståelse av de sosiale, økologiske og økonomiske konsekvenser og bærekraftsgrenser knyttet til ressursutnyttelsen. Vårt prosjekt vil identifisere og kvantifisere dette for et utvalg europeiske skoglandskap. Vi analyserer de ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Akershus

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

ERA-NET: (FORSTERK) Workshop in the use of FT-IR for evaluating humification in marine-based composts

Humusstoffer, inkludert humussyre (HA) og fulvinsyre (FA), er gunstige for jord- og plantehelsen og fungerer som karbonlager. De finnes naturlig i jord og vann og dannes gjennom en kombinasjon av kjemiske og biologiske prosesser når organisk materiale brytes ned. Humusstoffer dannes også under ko...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Møre og Romsdal

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Characterization of maritime noise in different european basins and its impact on ecological relevant deuterostome invertebrates

DeuteroNoise-prosjektet er fokusert på å karakterisere støyforurensning forårsaket av sjøtrafikk, både gjennom målinger og simuleringer, og å teste dens påvirkning på ulike arter av marine virvelløse dyr. I dag er det økende bekymring for hvilken innvirkning støy fra menneskelige aktiviteter kan ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

PlatFAMs: Platforming Families – tracing digital transformations in everyday life across generations

The goal of the PlatFAMs project is to understand the digital lives of families. We will do this by tracing the activities and practices of families interacting with online platforms across Europe and explore how different generations – grandparents, parents and children in each family – use digi...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Understanding brain circuit dysfunction in amblyopia using large-scale multimodal recordings in a new visuomotor task.

Noen teorier om hjernefunksjon anser hjernen som en prediksjonsmaskin. Basert på tidligere erfaring, kan hjernen vår utføre en "autofullførings"-funksjon under stort sett alt vi gjør, og kanskje tenker. Her skal vi studere amblyopi, eller best kjent som «lat øye» i en musemodell for å forstå bedr...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Disinfectants in food production: efficacy towards foodborne bacteria and potential cross-resistance to antibiotics

Antibiotikaresistente bakterier er en verdensomfattende trussel som er forventet å forårsake opptil 10 millioner dødsfall i året på globalt nivå innen 2050. Økt forståelse av mulige drivere og spredningsveier for antimikrobiell resistens (AMR) er avgjørende hvis vi skal klare å slå tilbake denne ...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Tailoring the targeted treatment of chronic lymphocytic leukemia

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er den vanligste formen for leukemi i Europa, og sykdommen kan ikke kureres. Målrettede legemidler har revolusjonert behandlingen av KLL, men mange pasienter utvikler legemiddelresistens, får alvorlige bivirkninger eller får tilbakefall under behandlingen. For å un...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarTERA ADRIATIC, cooperAtion unDerwater foR effIcient operATions vehICles

Et distribuert, integrert og koordinert leverandørnøytralt programvarerammeverk som muliggjør UWV-er, fra forskjellige produserer, for å dele (integrere) funksjoner (robotfunksjoner) på en transparent måte. - Et distribuert sett med intelligente komponenter for persepsjon, beslutningstaking og ...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Challenges to Ocean Governance: Regional Disputes, Global Consequences? (OCEANGOV)

Klimatiske, økonomiske og teknologiske endringer medfører et søkelys på hav og geopolitikk. Dette har blitt stadig tydeligere i visse maritime domener, som Polhavet, Svartehavet og Øst- og Sør-Kina-havet. Hva avgjør fremveksten og utviklingen av disputter om marine ressurser og maritimt område en...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: Bio-farming for bioactive compounds

Den reviderte søknaden for prosjektet «Biofarming for bioactive products» med kortnavnet «bioACTive» ble godkjent av Forskningsrådet 23 april 2021 og prosjektet hadde oppstartmøte 12 mai. En post-doc ble ansatt i prosjektet med oppstart 30 august og arbeidsted Nofima på Ås. Målet i prosjektet ...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nanocomposite plastic material carriers with biogenic nanoparticles for the next generation of moving bed biofilm technology

In this collaborative project 3 innovative SMEs (Norgenotech AS from Norway, DFR Systems from Romania, Zen Graphene from Canada) and one Research Organisation (National Institute for Research & Development in Chemistry and Petrochemistry from Romania) will team up to create novel nano-composite p...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D Printed Engineered Nano-Composite Templates for Bone Regeneration

Det overordnemålet med “3DPRENT?-prosjektet er å fremme translasjon av 3D-printeteknologien for beinregenerasjon. Tredimensjonal (3D) bioprinting blir sett på som en potensiell ny løsning for å lage personlige benlignede konstruksjoner. Imidlertid er mangel på det ideelle bioblekket et betydelig ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114129 MEWS - A distributed, scalable and cost-effective Mass movement Early Warning System

Vi ønsker i prosjektet å utvikle et skalerbart system (Mass movement Early Warning System - MEWS) for tidlig deteksjon og tidlig varsling av massebevegelser som jordras, steinsprang og snøskred. Systemet vil samle store mengder data fra en rekke feltutplasserte, trådløse, rimelige og selvdrevne I...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G Management and Orchestration for Data and Network Integration

I løpet av det neste tiåret vil kommunikasjonsteknologien bli dominert av femte generasjon (5G) mobilnettverk, som for tiden er under distribusjon i mange land. Selv om 5G for øyeblikket består av en forbedring av ytelsen til 4G, forventes de fremtidige versjonene av 5G å revolusjonere trådløs ko...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

STROKE RISK PREDICTION IN ATHEROSCLEROSIS MEASURING CIRCULATING COMPLEMENT SYSTEM PROTEINS

Hjerneslag er en stor folkehelsebelastning, som forårsaker 5,5 millioner dødsfall årlig over hele verden og er årsaken til en vesentlig prosentandel av pasienter med funksjonshemning. Ny behandling har forbedret overlevelsen, men fortsatt er det et økende antall mennesker som overlever med perman...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Watching the risk factors: Artificial Intelligence and the prevention of chronic disease

WARIFA The aim of WARIFA is to gain knowledge on the basic requirements of early risk assessment, prevention and intervention in individual citizens and to provide a framework to design intervention strategies based on artificial intelligence and big data technology. The ultimate goal is to empow...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Theoretical and experimental study of transition metal oxyhydride nanomaterials for superconductivity and photocatalysis

I prosjektet har yttrium og titanoksyhydrid som tilhører fremvoksende klasse blandede anionmaterialer blitt studert teoretisk og eksperimentelt. Prediksjon av krystallgittersymmetri, ioniske steder, antall atomer i enhetsceller er etablert. Kjemisk, mekanisk og termodynamisk stabilitet av gittern...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automation in pre-vulcanization of tyres and assembly line automation

Ved bruk av et patentert glidelåssystem, er reTyre først til å utvikle en fungerende og skalerbar løsning for modulære dekk. Med dette menes at selve dekk-overflaten (den delen av dekket som er i kontakt med underlaget) blir separert fra resten av dekket, og kan således byttes ved behov, f.eks ve...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Cloud-­based Maintenance IIoT Platform for Smart Manufacturing

Hovedformålet med CM4Smart var å utføre forskning, utvikling, simulering og produksjon av smarte vedlikeholds løsninger basert på skybaserte teknologier. Resultatet av prosjektet muliggjøre digital transformasjon av produksjon i retning av smart vedlikehold og nye data-drevne produksjonsmodeller ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Buskerud

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications

De fleste forbrukere hevder at de er villig til å kjøpe bærekraftige matvarer, likevel er andelen bærekraftig mat i totalt forbruk fortsatt lav. For å forstå årsakssammenhengen til dette kreves videre undersøkelser av hvilke faktorer som påvirker den reelle bærekraftige atferden. Eksisterende for...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Linking synaptic dysfunction to disease mechanisms in schizophrenia - a multi-level investigation

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse preget av hallusinasjoner, vrangforestillinger, kognitive funksjonshemninger og nedsatt funksjonsevne. Det representerer en av de store utfordringene for samfunnet, med store udekkede pasientbehov og betydelige helsekostnader for det europeiske samfunnet...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Understanding psychosis, cognitive impairment and motor symptoms induced by NMDA receptor dysfunction: mechanisms to prevention and therapy

Alvorlige psykiske lidelser begynner i ung voksen alder, fulgt i mange tilfeller av langvarige symptomer som gir behov for medisinsk behandling og sosiale problemer. Sykdomsmekanismene ved alvorlige psykiske lidelser slik som schizofreni er uklare, og de fleste medikamenter er utviklet uten empir...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Production of ferulic acid, 2,3 Butanediole and microbial plant biostimulants from lignocellulosic biomass by a two-step cascading process

Hovedmålet med DEBUT-prosjektet var å utvikle en liten skala bioraffineringsprosess ved hjelp av nye plantebiostimulanter, som ble utført av rumenske partnere i det norsk-rumenske ERA-NET-konsortiet. Bioraffineriprosessen produserer allsidige kjemikalier med anvendelse i den kjemiske industrien s...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optical Limiter Device Based on Innovative Graphene Derived Materials (OLIDIGRAPH)

OLIDIGRAPH tar sikte på å utvikle og validere en laboratorieskalateknologi for syntese av en innovativ klasse grafenbaserte materialer med ikke-lineære egenskaper i det synlige og infrarøde området, og bygge en enhet som inkorporerer det syntetiserte materialet. Vår tilnærming er å utvikle homog...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Mining the microbiomes from marine wood-digesting bivalves for novel lignocellulose depolymerizing enzymes

Lignocellulose fra trær og planter er en biomasse som i dag har stort potensiale til å bli utnyttet bedre. I dette prosjektet studerer vi to svært effektive nedbrytere av lignocellulose, nemlig pælemarken og dens mindre slektning treboreskjell. Disse marine skjellene vokser raskt og må ha et perf...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Manufacturing technology of nanostructured Anisotropic Conductive Films for electronics and biomedical applications

I dette prosjektet ble det utviklet en produksjonsprosess for kontinuerlig fremstilling av anisotropisk ledende filmer (Anisotropic Conductive Film ACF) med dokumentert høy kvalitet for bl.a. elektronikk og biomedisinske applikasjoner. Innovasjonen er basert på en patentert teknologi hvor en flyt...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New functionalized medical devices for surgical interventions in the pelvic cavity (MedIn)

Forekomsten av kreft av alle slag vokser over hele verden, og dermed har kirurgiske inngrep innen onkologisk kirurgi en kontinuerlig vekst år etter år. I noen tilfeller er det nødvendig å fjerne en eller flere organer. Slike kirurgiske inngrep er assosiert med en betydelig post-kirurgisk morbidit...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Advanced ex vivo analyses and multi-frequency ultrasound technology for improved evaluation and diagnosis of coronary plaque

Aterosklerose er en sykdom som resulterer i dannelse av plakk i visse utsatte områder av karveggen på arterier. Disse plakkene kan grupperes i stabile og ustabile plakk der de ustabile plakkene typisk inneholder kolesterol. Ruptur av et ustabilt plakk, med en resulterende blokkering av en kransar...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: New tools for prospecting the marine bone-degrading microbiome for new enzymes

Nye verdikjeder basert på protein-rike restråstoff fra kjøtt- og fjærkre industrien er under utvikling. Enzymbasert protein hydrolyse er en attraktiv måte for bioraffinering for å oppnå fett- og proteinbaserte produkter. Selv om metodikken er etablert er utbytte i industriell proteinhydrolyse beg...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Mobilizing and Monitoring Climate Positive Efforts in Forests and Forestry

Potensialet for klimatiltak i skog er underutnyttet. Spørsmål knyttet til usikkerhet i vurderingen av karboninnhold i jord og trær har vært ett problem. Introduksjon av strategier som oppmuntrer til klimavennlige tiltak hos grunneiere og andre brukere av trebaserte produkter, representerer en ann...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus