0 projects

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Støtte til "Comparative Research Progamme on Poverty" (CROP)

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2002-2017

Location: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

The impact of smoltification on salmon immune response

Smoltification is generally thought to be a highly stressful period in the life cycle of Atlantic salmon effecting both the growth and quality of the fish. The hormonal changes associated with smoltification are also thought to result in an altered immune status that may leave the fish more open...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Homocystein-undersøkelsen i Hordaland - 10 års oppfølgning

Midlene går til driftsstøtte til vedlikehold, kvalitetskontroll, og dokumentasjon av databasen som stadig bygges ut rundt Homocystein-I og Homocystein-II-undersøkelsene i Hordaland som ble gjennomført i henholdsvis 1992-93 og 1998-99 på i utgangspunkt 18. 044 kvinner og menn i alderen 40-67 år. ...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Plural approaches in evolutionary biology: the adaptive significance of sex

This project attends a recent methodological development within evolutionary biology, i.e., the introduction of so-called pluralistic approaches, in which one attempts to explain evolutionary traits as phenomena emerging from a possibly complex interplay between different causal factors and proc...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Structural characterization of protein folding variants that induce apoptosis in tumor cells

En viktig klasse proteiner er amfitropiske, dvs. de kan vekselvirke reversibelt med en biomembran fra cytosol. Studier av slike proteiner er relevante for forståelsen av fenomener som enzymfunksjon, cellulær kommunikasjon, visse patogeners mekanismer og a poptose. I dette prosjektet vil tre amfit...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Fødeatferd hos planktivor fisk og fiskelarver, effekt av lysmiljøet og turbiditet

Ved hjelp av prosjektet ønsker en å få frem både histologiske resultater og atferds resultater som kan kvantifisere den effekten endringer i lyskvalitet og -intensitet har på fiskers fødeinntak, og den effekt økt turbiditet har på byttets kontrast. Result atene skal danne grunnlag for å øke reali...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Cellulær cAMP respons - "nye" receptorer (EPAC) og nye roller for "gamle" receptorer (cAMP-kinase I, II).

Prosjektet skal ta for seg: <h>1. Komparativ kartlegging (mapping) av cAMP bindingssetene v.h.a. cAMP analoger i "vill-type" EPAC-1 og RIa og RIa mutagenisert for å oppnå punktvis aminosyrelikhet med EPAC. <h>2. Finne hvorfor forskjellige cAMP analoger induserer forskjellig konformasjon av R -...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Tumorbiologiske og prognostiske faktorer ved endometriecancer

Forskningsgruppens profil har vært å kartlegge ulike tumormarkører ved endometriecarcinomer, med særlig vekt på proliferasjon, cellecyklusregulering (p53, p16) og angiogenese. En ønsker å videreføre dette arbeidet ved å fokusere på to linjer: mikrosatelit tinstabilitet og reparasjonsenzymer, og m...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

SUPNIKT-SUP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Reliable and Secure Communication (RASC)

In recent year there has been a vast increase in the amount of data which is purchased, transmitted, compressed and stored every day, in particular via Internet. The need for efficient, reliable and secure communication is more important that ever before . Error correcting codes and cryptography...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Hemisfæreasymmetri: Eksperimentelle og kliniske undersøkelser

Prosjektet består av tre ulike delprosjekter som tar sitt utgangspunkt i tidligere forskning på hemisfære-asymmetri og dikotisk lytting. Hovedproblemstillingen er å undersøke funksjonelle aspekter ved hemisfæreasymmetri til auditive stimuli, målt med funk sjonell magnet tomografi (fMRI). Hovedpr...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Virtual Exhibits - Theory, methods, and tools for development of virtual exhibit on demand

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Metal Ion Complexes of Nucleic Acid Constituents with Potentials in Antiviral and Anticancer Therapy

The research activity in biophysical/bioinorganic chemistry at Dept. of Chemistry, Univ. of Bergen involves several international projects, two of which within the framework of COST Action D20: Metal Jon Complexes of Nuceleic Acid Constituents with Potent ials in Antiviral and Anticancer Therapy....

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Role of lipid structure for the activity of proteins in biological membranes.

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Migratory behavior of cells in tumors. The role of G proteins

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Cluster II: Research Iniatives by Norwegian Groups

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Safe long terms storage of CO2 in Aquifers

In order to reduce the emissions of CO<sub>2</sub> to the atmosphere, and thus reduce the potential impact of greenhouse gases on the climate it is important to develop strategies for safe long term storage of CO<sub>2</sub> . The main goal of this prog ram is to develop a numerical simulation ...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Helseundersøkelsen i Hordaland `97; HUSK prosjektsenter og biobank

Den primære datainnsamlingen i HUSK ble avsluttet sommeren 1999. Den koblede datafilen ble distribuert til deltakende forskere ved årsskiftet 2000-2001. Ca. 26.000 personer deltok i HUSK (deltakerprosent ca. 67). Prosjektsenterets oppgaver inkluderer kont inuerlig vedlikehold og oppdatering av HU...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

LLNW: Physics/Biology Based Approach to Satellite Monitoring of Primary Production and Algae Blooms, Dr.gr.stip.

Project summary: In Norway's vast territorial economic zone, commercial fisheries and aqua-culture industry contribute substantially to the nation's export. But in recent years the aqua-culture industry has suffered major economic losses due to toxic algal blooms. Also in the development of tour...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kulturell Identitet i Akademisk Prosa: nasjonal versus disiplinavhengig (KIAP). Studie av engelsk/fransk/norsk/i lingvistikk/medisin/økonomi

Gjennom manuell og maskinell språkbehandling er prosjektets hovedmål å beskrive vitenskapelige artiklers bruk av utvalgte språklige virkemidler sorn kan knyttes til argumentasjon og som kan synliggjøre kulturelle likheter og forskjeller mellom engelsk, fr ansk og norsk forskningsformidling innenf...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Novel approach in biomedical imaging of tissue

We will develop a new technique for determining the optical properties (incl. the absorption and scattering coefficients and the asymmetry factor) of a multi-layered tissue and evaluate the potential for using this technique for diagnosis and localization of tumors embedded in such a layered tis...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

MENTAL-Mental helse

Molekylære mekanismer for terapirespons og bivirkninger ved medikamentell behandling av schizofreni og manisk-depressiv

De alvorlige psykiatriske sykdommene schizofreni og manisk-depressiv sinnslidelse rammer hver for seg ca. en prosent av befolkningen i den vestlige verden. De utgjør et stort helseproblem, både i lidelse for pasientene og pårørende og i kostnader for samf unnet, der særlig behandlingen og omsorge...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Measurement of minimum electric spark ignition energy of dust clouds in the energy range 0.1-10 mJ

Basic context: An electric spark is a complex ignition source, and a dust cloud is a complex fuel. The very hot plasma generated, by dissipating electric energy in the gap between the spark electrodes, transfers heat to the dust particles both by thermal radiation and convection/conduction. The ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Fluid flow and overpressure in fault zones and fracture systems in West Norway

To analyse groundwater flow and potential yield in fault zones in West Norway, and to characterise fluid flow in fracture networks outside these fault zones, there will be: - Statistical studies and modelling of groundwater-conducting fracture systems (re servoirs) using extensive new field data ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Correction of geometrical and intensity distortions in medical magnetic resonnance images with applications to neuroimaging

MR images are degraded by a series of factors. The significance of these degradations increase with the speed of the pulse sequence. Surprisingly, for the chemical shift artifact of fat, degradations and loss of anatomical information is substantial for a ll pulse sequences, even for spin echo im...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Gamma-ray scatter applied to industrial measurement systems

Dei siste åra har det vore aukande interesse for å bruke spreidd gammastråling i permanente online system. Det er fleire grunnar til dette: Spreiingstverrsnittet avheng av absorbatoren på ein annan måte enn det fotoelektriske absorbsjonstverrsnittet. Ved å kombinere målingar av absorbsjon og spr...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Subatomic theory

Present subatomic physics targets highly energetic, extreme forms of matter, which were present in the early universe and exists in neutron stars. Theoretical research shows the way for this research by predicting new states and properties of matter. When such are found, it takes a joint theoreti...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Bistilling for Allen J. Wilcox, USA

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

GAVI-Norsk GAVI-nettverk

GAVI-oriented research at the Centre for International Health: Participation in a rotavirus vaccine trial.

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Regulation of Craniofacial Development and Innervation

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

MENTAL-Mental helse

Søvnvaner og døgnrytme hos ungdom

Søvnvaner hos ungdom er et forsømt område. Gjennomsnittlig søvnlengde blant ungdom har blitt signifikant kortere i løpet av det 20. århundret. I Norge økte subjektiv morgentretthet på minst fire skoledager i uken signifikant fra 1990 til 1998, og norske u ngdommer har den høyeste forekomst av sub...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland