0 projects

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon South Norway 2021-2024 EU-nettverk

For å nå hovedmålet om å øke antallet deltakelser fra Agder samt regionens returandel i HE sammenliknet med H2020, har det etablerte regionale EU-nettverket Horizon South Norway (HSN) engasjert et knippe toneangivende aktører fra FoUoI, offentlig sektor, næringsliv og sivilt samfunn. Dette tverrs...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Agder

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Climate-induced geohazards mitigation, management, and education in Japan, South Korea, and Norway (GEOMME)

GEOMME er et internasjonalt partnerskap mellom Japan, Sør-Korea, og Norge, med fokus på økt samfunnssikkerhet mot klimainduserte geofarer. Gjennom forsknings- og utdanningssamarbeid mellom verdensledende fagmiljøer vil prosjektet muliggjøre utveksling av kunnskap og ideer, opplæring og høyere utd...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Protecting aquatic ecosystem and human health from micropollutants

Den økende bruken av farmasøytiske produkter og personlig pleieprodukter (PPCP) forurenser i økende grad våre vannressurser. De slippes ut til innsjøene og elvene sammen med utslipp fra avløpsrenseanlegg. Siden renseanlegg for tiden ikke er i stand til å fjerne PPCP-er, havner de senere i drikkev...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Viken

EUNETTVERK-EU-nettverk

Mobilisering til Horisont Europa i Vestland

Samfunnet vårt står ovanfor store utfordringar knytt til klima, energi, samfunnsutvikling og omstilling. Skal vi kunne løyse desse vil det være nødvendig med spesialkompetanse, kunnskap og ny kaptial. Fleire av desse problemstillingane treng ei tverrfagleg og tverrsektoriell tilnærming. Dette er ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Troms og Finnmark

Horisont Troms og Finnmark skal gjøre FoU miljø, næringsliv og offentlig sektor bedre rigget til å utnytte mulighetene som ligger i HE. Nettverket skal samle de aktørene i regionen som aktivt driver mobilisering- og veiledningsarbeid i fylket, har ambisjoner om HE deltakelse, og har ressurser til...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUNETTVERK-EU-nettverk

FINN-EU

FINN-EU skal jobbe for å øke deltakelsen fra kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap og kommunaleide selskap og -foretak (heretter kalt kommunale aktører) i relevante søknadsløp til Horisont Europa. Aktiviteter vil hovedsakelig rette seg mot utlysninger i de seks klyngene i søyle 2 av pr...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

NAINE 2.0 - Norwegian AI network for Europe

NAINE 2.0 et tematisk nettverk på kunstig intelligens med nasjonalt nedslagsfelt. Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens er førende for aktiviteter og mål i NAINE 2.0. Med 1,5 milliarder euro tilgjengelig for prosjekter relatert til kunstig intelligens i Horisont Europa og 220 ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

Process+

Gjennom Prosess21 viser prosessindustrien høye ambisjoner om bærekraftig vekst: Innen 2030 kan norsk prosessindustri doble eksporten fra dagens 160 mrd kroner, og samtidig redusere klimagassutslippene fra industrien med 50%. Dette forutsetter en tett integrasjon med European Green Deal. For norsk...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Network support for “Living Norway Ecological Data Network”

Our ability to react adequately to the current biodiversity crisis is directly related to our ability to understand, predict and manage complex biological systems response to ongoing anthropogenic pressures. Because ecology is the scientific study of the interactions that determine the distribut...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SIMBER: the Simula Berkeley Education and Research Collaboration

SIMBER-prosjektet samler fremragende forskningsgrupper fra Norge og USA for å fremme state-of-the-art hjertemodellering. Spesielt vil partnerne i dette internasjonale samarbeidet lære av og utnytte hverandres spesielle ekspertise, inkludert ?heart-on-a-chip' eksperimentelle systemer fra UC Berkel...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Plastic ingestion by northern fulmars: assessment by a non-lethal sampling method

Plastic pollution is a major concern worldwide and the Arctic is no exception. Svalbard, and especially the Kongsfjorden area, is of high relevance because it receives both Arctic and Atlantic waters, the latter being expected to bring up plastics and the Kongsfjorden fauna is considered as an ea...

Awarded: NOK 99,071

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Geopolitics and Social Science Network (GEO-SVALBARD)

In 2019, the Fridtjof Nansen Institute (FNI) organised a workshop with 25 participants (Svalbard alumni) in conjunction with the Svalbard Science Conference. This was the first step in engaging early career graduates from across disciplines who had a connection with research relating to Svalbard....

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

EUNETTVERK-EU-nettverk

Ocean of Opportunities

Mange bedrifter og offentlige aktører innen havnæringene har beskjeden erfaring med EU-prosjekter, på tross av et stort internasjonalt nettverk. Det er derfor et stort potensial for å mobilisere flere aktører til å søke EU-prosjekt. Ved å samle kompetanse og ressurser blir det mulig å hente ut me...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connect and Infect - An interactive network to advance research and education in viral ecology and evolution

ConFect har som fokus å styrke forskningssamarbeid, formidling og utdanning innen virus økologi og evolusjon. Siden prosjektstart, 1 august 2021, har vi hatt første møte (kick-off) med partnerne for å starte prosjektsamarbeidet og for å planlegge vårt første undervisningskurs som vil bli tilbudt ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for Horisont Europas mobilitets- og logistikkutfordringer

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem er en viktig forutsetning for verdiskaping og velferd. For å komme dit er det i Horisont Europa (HE) avsatt >€15 mrd til klynge 5: klima, energi og mobilitet, og er dermed en av de desidert største klyngene i søyle 2. I tillegg er klimanøytrale ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for robotikk og automatisering i inspeksjon og vedlikehold

Markedet globalt for inspeksjon og vedlikehold er estimert til 450 milliarder euro (www.rimanetwork.eu). Inspeksjon og vedlikehold (I&V) av infrastruktur og industrianlegg (bruer, veier, vann- og kloakk, vindmøller, offshore anlegg, osv.) utgjør en stadig økende utfordring, og for å kunne holde k...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Science Conference Glaciology Flagship workshop:

The workshop seeks to draw on the collective expertise of a diverse group of experienced researchers, and aims to forge more long-lasting contacts to enhance the interdisciplinary collaboration portfolio of the group, encourage transfer of knowledge and expertise within Norway and internationally...

Awarded: NOK 83,444

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway - East Asia Research Training and Education in Advanced MaterialS: program focusing on light-matter interactions

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle forskning og utdanning i verdensklasse, og å bidra til å fremme talent på høyt nivå som har tilstrekkelig sosial kompetanse og tar ansvar for en bærekraftig fremtidig utvikling. Fokusgruppen vår er MSc- og PhD-studenter ved fysikk- og materialvitenskap...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Cultural Heritage in Climate Planning (HiCLIP): Networking activities by the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU).

-

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for næringsutvikling innen digitalisering og sirkulærøkonomi.

I “Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon I Østfold 2017 - 2021” er to av hovedmålene for Viken fylkeskommune å “Øke antall arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten” og “Samordne innsatsen for utviklingen av fremtidens kompetanse”. For å nå disse målene må imidlertid virkso...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

EUNETTVERK-EU-nettverk

NORA.EU

NORA.EU bygger på NORA som allerede har vært operativt i over to år og som har bygd opp et unikt og tett samarbeid mellom 12 av Norges tyngste FoU-institusjoner innenfor KI, maskinlæring og robotikk, deriblant åtte av Norges ti universiteter. Samarbeidet har også en sterk innovasjonsdel hvor NORA...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Rogaland

Formålet med prosjektet er å bedre gjennomslaget i Horisont Europa gjennom samarbeid mellom aktørene som arbeider med Horisont Europa i regionen. Dette betyr både flere søknader, og bedre søknadskvalitet. Horisont Vest Rogaland 2021-2024 vil fokusere på koordineringsmøter virkemiddel- og støtteap...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

CapsNetwork – International Network for Capsule Imaging in Endoscopy

Kolorektal kreft er den nest mest vanlige årsaken til kreftdødsfall i Europa. I Norge er mer enn 4200 nye tilfeller av kolorektal kreft og inflammatoriske tarmsykdommer hvert år. Dette igjen leder til rundt 1500 dødsfall, som er høyere enn i mange andre europeiske land. Inflammatorisk tarmsykdomm...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Trøndelag 2021-2024 - et tverrsektorielt nettverk for mobilisering til økt trøndersk deltagelse i Horisont Europa.

Prosjektet er i hovedsak en videreføring av et samarbeid mellom sentrale FoU-miljø, offentlige aktører og næringsliv i regionen i perioden 2018-2021, "Horisont Trøndelag". Hovedfokus for nettverket vil fortsatt være innovasjon i offentlig sektor, men nettverket har en tverrsektoriell tilnærming, ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Hydro-Geochemical Dynamics of the Drainage System of a Land-Based Surging Glacier

Nutrients and organic matter supplied by glacial outflows are substantial terrestrial influences on downstream fjord ecosystems. Acquisition of nutrients by glacial runoff is largely dependent on the volume and flowpath of discharge through the glacial system and moraines. However, rapid, climate...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Svalbard

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The taxation, capital and development research network

I løpet av det det siste tiåret har forskningsfeltet om skatt og utvikling gjort store fremskritt. Fra å være et spørsmål som i all hovedsak var en mindre gruppe økonomers domene har feltet utviklet seg til å omfatte en rekke problemstillinger knyttet til skatt som et sentralt element i statsbygg...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Fjordic Freshwater Fluxes: Impacts on circulation and marine ecosystems

Two major climatic changes are occurring in Svalbard: the increasing Atlantification (Polyakov et al 2017) of the coasts, and the retreat of its glaciers (Luckman et al 2015). The contact zone between these climatically sensitive domains (glaciers and oceans) presents a uniquely challenging envir...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Ocean Data Dojo - Building competence in FAIR data management in marine research and citizen science

The Ocean Data Dojo will engage experts in Arctic data collection in ocean sciences, Citizen Science for Arctic communities, and scientific data management. The aim is to develop a joint understanding of the current practices and gaps in the data delivery chain from research driven ice-ocean obs...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Research Network on Competence and Job Creation

Jobbskaping og kompetansebygging er en global utfordring, som er mest kritisk for de fattigste landene. Fattige mennesker mangler ofte den kompetansen som trengs for å sikre seg en leveverdig jobb. Å løfte folk ut av fattigdom og oppfylle Agenda 2030 om fattigdomsbekjempelse (SDG 1) og anstendig ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

UV effect on the carbon cycle – Global Environmental Effects Assessment Panel

The Environmental Assessment Panel (EEAP) provides advice to UNEP on ozone layer depletion, UV radiation and how the Montreal protocol is having an effect. This includes basic research question on the effect of UV radiation on biological processes. Recently interactions between ozone layer, UV an...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken