0 projects

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Health communication regimes: Contest, meaning and power

Prosjektet «Helsekommunikasjon i mediene: Historikk, mening og makt» studerer hvordan medienes dekning av helse og medisin blir til, endrer seg over tid og varierer mellom land. Vi er omgitt av en overveldende informasjonsmengde knyttet til helse og sykdom: Historier om revolusjonerende behandlin...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Globalizing Minority Rights: Cosmopolitanism, Global Institutions, and Cultural Justice

En rekke sentrale rettigheter er allmenne (eller nesten allmenne) individuelle rettigheter, for eksempel ytringsfriheten eller stemmerett for alle borgere over 18 år. Men de fleste liberale stater, inkludert Norge, anerkjenner i tillegg rettigheter som ikke har karakter av å være individuelle ret...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The high seas and the deep oceans: Representations, resources and regulatory governance (3ROceans)

Verdenshavenes er i en prekær økologisk situasjon. Forskningen på dette handler ofte om forsuring, overfiske, temperaturstigning og/eller forurensing. Det som ofte står mindre i fokus, ikke minst i den offentlige debatten, er situasjonens legale utfordringer. De juridiske og politiske redskapene ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

A Narratology of Criminal Cases

Prosjektets viktigste målsetning er å bidra til en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse. Prosjektet er inndelt i fire oppgaver: 1. Å utvikle en teoretisk informert oversikt over alle fortellingstypene som inngår i en norsk straf...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital

Prosjektet har fokusert på Statens pensjonsfond utland - bedre kjent som Oljefondet – som regnes som verdens største statlige investeringsfond. Dette fondet forvaltes av Norges Bank på vegne av det norske folk på bakgrunn av en lov vedtatt at Stortinget og et mandat utstedt av Finansdepartementet...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration

Gjennom å undersøke tid og temporalitet, etnografisk og teoretisk, har WAIT-prosjektet produsert ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Prosjektet har undersøkt hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på b...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

What should not be bought and sold?

De fleste av oss har ingen kvaler med at kjæledyr, bøker, og barnepass blir kjøpt og solgt, men mange føler ubehag når det kommer til svangerskap (surrogati) eller seksuelle tjenester (prostitusjon). Ved kjøp og salg av vennskap, barn, organer og politiske stemmer mener de fleste at en grense ove...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway

Prosjektet "Litterære verdensborgere: Bøkers transnasjonale forbindelser i det tidligmoderne Norge, 1519-1850" (LitCit; 2016-2021), bidro til ny forskning, bred faglig formidling, bibliografisk arbeid og digitalisering som inngikk i det store 500-årsjubileet for trykte, norske bøker ved Nasjonalb...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

HISTORICIZING THE AGEING SELF: LITERATURE, MEDICINE, PSYCHOLOGY, LAW

Prosjektet studerer subjektive og symbolske dimensjoner ved menneskelig aldring slik de er representert i vestlig litteratur fra førmoderne tid og frem til idag. På grunnlag av hovedsakelig litterære, men også medisinske, psykologiske og juridiske diskurser, og med særlig fokus på det eldre indiv...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Jihadi subculture and street culture: radicalization, resistance and narrative

En økende gruppe marginaliserte, unge muslimer og konvertitter har vært tiltrukket av voldelige fortolkninger av Islam. «Radikalisering og motstand» studerer sosiale og kulturelle faktorer ved denne radikaliseringen, og den utbredte motstanden mot ekstremisme blant unge muslimer. Prosjektet har a...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Innovative Data Visualization and Visual-Numeric Literacy

Dette tverrfaglige prosjektet undersøker fenomenet datavisualisering (DV) med fokus på læring, demokrati og digitaliseringens premisser for endring og utvikling. Gjennom både teoretiske og empiriske studier behandler prosjektet spørsmål knyttet til datavisualiseringers egenskaper som tekst- og me...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Agder

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Nevrasteni: forhandling mellom natur og kultur (arbeidstittel)

Målet med dette prosjektet er å lage ein dokumentarfilm av 25 minutts varigheit, på grunnlag av nokre av dei funna eg har gjort i mine studiar av nevrastenidiagnosen si historie i Noreg. Filmen har førebels arbeidstittelen "Nevrasteni: forhandling mellom natur og kultur". Nevrasteni var ein diagn...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Bearbeiding og oversettelse til engelsk av boka 'Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena'.

Målet med prosjektet er å bearbeide og oversette boka 'Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena' til engelsk, som er foranledningen til at Professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO er en sentral deltaker på Samkulprosjektet 'Mirror, Mirror on t...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Future North Formidling: utstillinger og seminarer

Siden 2013 har forskningsprosjektet Future North reist gjennom, analysert og dokumentert subarktiske og arktiske landskap. Forskningsgruppen, med PhD-studenter og gjesteforskere, har vært på flere turer til Kola-halvøyen, Svalbard, og til den norske og russiske Barentshavskysten, med et særlig fo...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Disseminating the World. Communication and publication projects connected to the SAMKUL-project "Synchronizing the World" (SYNCHRO)

Etter som arbeidet med prosjektet "Synchronizing the World: the Making of Modern Progress" skrider fram, ble det stadig klarere at prosjektet hadde et potensiale for å sette spor etter seg både nasjonalt og internasjonlt som vi ikke hadde forutsett da vi søkte. Vi valgte derfor å dra nytte av SAM...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Bein, blod og DNA - en utstilling om gener, røtter og identitet

Utstillingen FOLK : Fra rasetyper til DNA-sekvenser Rase har en lang historie som vitenskapelig begrep og forskningstema. Slik forskning har bidratt til å legitimere slavehandel, kolonial undertrykkelse, klasseforskjeller og nasjonalisme. Den vitenskapelige rasismens storhetstid er over. Men v...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Public Outreach Strategies for Research on Religious Controversies

New Public Outreach Strategies for Research on Religious Controversies, er utviklet og ledet av Mona Abdel-Fadil med formål å skape innovativ forskningsformidling for tre SAMKUL prosjekter som forsker på religiøse kontroverser: - Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments (Co...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Det moderne mennesket

Dette forprosjektet er fyrste steg mot produksjon av ein dokumentarfilm, som eg og mine samarbeidspartnarar ynskjer å lage på grunnlag av funn eg har gjort i mine studiar av nevrastenidiagnosen si historie i Noreg. Filmen har førebels arbeidstittelen "Det moderne mennesket". Hovudtemaet vi vil ut...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Dirty Games: Fighting Olympic Evictions in Rio de Janeiro

Dokumentaren Dirty Games: Olympic Evictions in Rio de Janeiro følger beboere i Vila Autódromo; et nabolag som ble nesten utslettet under forberedelsene til OL i 2016. Filmen utforsker hvordan det var å bo i Vila Autódromo mens husene ble revet, hvordan beboerne husker livet før fordrivelsene begy...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Formidling: Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway

Disse midlene gikk til å arrangere en internasjonal konferanse og til å sette opp en utstilling på Bryggens Museum i Bergen. Konferansen (Multidisciplinary approaches to improving our understanding of immigration and mobility in pre-modern Scandinavia(1000-1900)) ble avholdt i mars 2016, i Bergen...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SUSTAINABILITY: Exploring a post-mechanistic turn in human and biological sciences as a cultural prerequisite for future sustainability.

Moderne vitenskap blir stadig mer spesialisert samtidig som den gjennom teknologi blir stadig mer integrert i en fellesmenneskelig, global kultur. Utviklingen av denne fragmenterte, men også globalt omseggripende vitenskapen er en indirekte hovedårsak til overforbruk og globale kriser knyttet til...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Biobank research in the age of genomics. From public health to personalized medicine

Genomsekvensering har revolusjonert biomedisinsk forskning og gitt håp om en mer presis og forbyggende ?persontilpasset medisin?. Genombasert forskning i befolkningsbiobanker, for eksempel HUNT i Nord-Trøndelag, er en grunnleggende del av denne utviklingen. Et av kjernespørsmålene i utviklingen a...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Defining Frameworks and Tools for an Interdisciplinary Approach to Ageing (Humanities, Medicine, Psychology and Law)

Nettverks-prosjektet har arbeidet med å utvikle et teoretisk og metodologisk grunnlag for en tverrfaglig undersøkelse av aldring og alderdom i vestlig kultur, særlig slik disse blir fremstilt i litterære tekster fra tidlig moderne tid til idag. Hensikten har vært å bidra til en alderdommens kultu...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Novels on the Music Stand: The Creation of a Multimedia Object

Prosjektet har bestått av en filmproduksjon som gjennom dokumentarfilmformatet formidler de mest sentrale forskningsfunnene fra et forskningsprosjekt ved NTNU som var en del av forskningsprogrammet SAMKUL i regi av Norges Forskningsråd. Filmen viser hvordan operagenren opéra-comique og musikkroma...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Publiseringsstøtte til Good Protestant, Bad Religion?

Prosjektet består av språkvask, trykkestøtte, oversettelse og månedsverk i forbindelse med utgivelsen av boken 'Spaces of Others'.

Awarded: NOK 81,999

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

DESIGNING FREEDOM

Målet med dette prosjektet var å utvikle forskningsprosjekter som skulle undersøke spørsmålet om hva som skjer med fundamentale rettigheter og friheter (som personvern og verdighet) idet disse blir gjenstand for design- og risiko-baserte tilnærminger for integrering i digitale infrastrukturer på ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Go Figure: Visualizing Climate Change

FIGO-nettverket har hatt som mål å bidra til ein breiare kunnskapsbase for å møta utfordringar knytte til klimaendringar og relaterte miljøendringar. Prosjektet er eit nettverksprosjekt som fokuserte på den rollen bilete og andre former for visualisering har i klimaforsking, i forsking og politik...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Fan Can: The media and football supporter communities as enablers of social change

Investigating communities of football fans can help us understand better the many ways communities and societies experience, debate, come to terms with and react to development and change related to multicultural aspects of community, belonging and identity. This network brings together Norwegia...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Development of interdisciplinary research group on Patient Stories

SAMKUL midlene var opprinnelig tenkt ment for et nettverksmøte og en internasjonal konferanse. Prosjektleder søkte om å få benytte hele beløpet kun til internasjonal konferanse og søknaden ble innvilget. Konferansen "Patient stories in context" gikk av stabelen ultimo januar 2017. Omtrent 60 ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Strengthening the eHealth expertise and services for citizens - with a focus on eHealth literacy and communication

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse er et tverrfaglig nettverk som inkluderer forskere fra humaniora, samfunnsvitenskap, informatikk, design, medisin og helsefag. Nettverket har i dag omtrent 20 aktive deltakere. Nettverket har mottatt forskernettverksmidler på 250...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage