0 projects

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation processes in Himalaya mountain communities: Marginalisation or development?

Prosjektet skal belyse effekten av globalisering, global oppvarming og internasjonalisering på fjell-landsbyer i Himalaya, Nepal. Global oppvarming og internasjonalisering kan ha negative effekter på fjellsamfunn, men de kan også skape, nye muligheter. Kl imaendring har direkte effekt på isbreene...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Bioprospektering, beskyttelse, rettigheter og utnyttelse av genetisk materiale - et forprosjekt

Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) krever at Norge skal legge til rette for bioprospektering, og finne praktiske løsninger for en rettferdig fordeling av gevinsten av å utnytte genetiske ressurser i næringssammenheng. Oppfyllelse av Norges forplikte lser etter konvensjonen er nødvendig for ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

FORM-Formidling

Fysikken i fokus - et rekrutteringsprosjekt i Vesterålen

...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

F-DIDA-Naturvitenskap, didaktikk

The Relevance of Science Education: ROSE

The Relevance Of Science Education: ROSE is an international comparative project that sheds light on factors of importance to the learning of and interest in science and technology. ROSE covers a wide range of countries from all continents. Key inte rnational research institutions and indiv...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

FORUREN. Nitrogenets rolle i forsuring i fremtiden; Modellerte, empiriske og eksperimentelle studier av endret nitrogenavrenning

I de senere år er en blitt oppmerksom på økt nitratlekkasje til avrenningen fra fjell- og heiområder med høy atmosfærisk nitrogenbelastning. Økt nitratlekkasje kan føre til forringelse av drikkevann, forsuring av overflatevann og bidra til økt algevekst i marine områder. I dag varierer lekkasjen...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Land use changes and forest/soil degradation effects on carbon sequestration in Nepal: an interdisciplinary systems analysis -------

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Akershus

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Biosmart

...

Awarded: NOK 84,999

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Drift av Nettverket av Vitensentre

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Utlekking, transport, omdanning og akkumulering av miljøgifter fra deponi til marint miljø

Deponier er i fokus som miljøgiftkilder til norske fjorder. Tungmetaller forekommer i ulik tilstandsform i deponimasser, og prosesser om gir utlekking vil kunne endre denne. Tungmetaller som lekker ut til sjøen adsorberes til og desorberes fra partikler s tyrt både av tilstandsform, partiklenes e...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprosjekt alle miljøinstituttene

Prosjektfasen, der prosjektet skulle gå gjennom utvalgte KU-prosesser og vurdere hvordan disse fungerer er avsluttet. Ut fra disse vurderingene ble det laget fem prosjekter. Målsetting med prosjektene er å skrive artikler innenfor de felt som ble identifi sert i det foregående arbeidet. Følgende ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinstiuttene.

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Processes regulating remobilisation, bioavailability and translocation in marine sediments

Ved studier av hvordan radionuklider oppfører seg i det marine miljø, har en ved vurdering av kildetermer, overføringsfaktorer, radioøkologiske modeller og stråledoser til mennesker vanligvis bare sett på de aktuelle årlige utslipp fra nukleære anlegg. Me d tiden vil radionuklider som fester seg ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

ADVANCE - Source-specific ecosystem transfer of transuranics utilising advanced technologies

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Vinterskole i beregningsorientert matematikk

Ved norske universiteter gis det idag en rekke kurs i partielle differensialligninger og beregningsmetoder. Gjennom vinterskolen ønsker vi å opprette et supplerende forum for formidling av moderne teori og beregningsmetoder til studenter og vitenskapelig ansatte. Kursene gis på nasjonal basis, o...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Brominated flame retardants and polychlorinated alkanes in terrestrial and fresh water environments of Norway

Oversikten over kilder, nivåer, trender, transport og effekter av bromerte flammehemmere (BFR) og polyklorerte alkaner (PCA) er veldig begrenset. I dette prosjektet skal miljøegenskapene og de økotoksikoliske effektene av både BFR og PCA undersøkes. Det s kal legges hovedvekt på undersøkelse av k...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Development and coordination of the IGBP on Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone (LOICZ)

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Jordobservasjoner

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Biodiversity and the human-wildlife interface in western Serengeti, Tanzania

...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Effects of air pollution and climatic stress in Norwegian forests

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Source-specific ecosystem transfer of transuranics utilising advanced technologies - ADVANCE

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Forsker/Post-doktor-stilling ved den sveitsisk-norske strålelinjen (SNBL), ESRF, Grenoble, Frankrike

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Ukjent Fylke

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Astrofestival

Astrofestival 2003 vil foregå søndag 9. november kl. 1630 - 2200 på universitetsområdet i Oslo. Vi planlegger med et besøkstall på omkring 10 000. Aktivitetstilbudet de besøkende møter vil være variert og utradisjonelt. Planetsletta, som tilbyr publikum e n guidet tur gjennom en lysmodell av vårt...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Gjennomføring av First Lego-League Norge 2000 - 2001

Den skandinaviske non-profit stiftelsen FIRST Scandinavia arrangerer hvert år nasjonale og regionale robot-turneringer i Norge, Sverige og Danmark. I 2002 ble det arrangert 15 turneringer i de 3 landene med en påfølgende skandinavisk finale. Siden oppsta rten i 2000 har ca 3700 barn vært involve...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

TUNGREGN-Tungregning

NOTUR - A Norwegian High Performance Computational Infrastructure

Det nasjonale tungregnemiljøet som etableres gjennom Prosjektet NOTUR vil danne grunnlaget for vitenskapelig og teknologisk nyskapning i det norske samfunnet. NOTUR vil implementere en nasjonal infrastruktur for tungregning som skal inneholde et antall di stribuerte beregningsressurser. Ressursen...

Awarded: NOK 98.1 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Dioksiner i Grenlandsfjordene

Tilførsler, spredning og skjebne, herunder effekter, av miljøgifter har vært og er fremdeles et stort miljøproblem både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har det over de seinere årene vært gjort betydelig innsats for å redusere industrielle punktutslip p. Dette har ført til reduserte konsentra...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Biologiske og samfunnsmessige kriterier for en bærekraftig villreinforvaltning.

Norge har gjennom ratifiseringen av flere internasjonale avtaler fått et spesielt forvaltningsansvar for bevaring av villreinen. Den generelle samfunnsutviklingen de siste 50 åra har bidratt til et betydelig press på villreinens leveområder. Endringer i s amfunnet har også medført at verdisyn og ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Trondheim-regionen - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Trondheim-regionen - Synkrotronrelatert forskning

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2000-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORM-Formidling

Utvikling av "toppforskerlinje" ved Lillestrøm videregående skole

forskningsinstitutter i skolens nærområde: IFE Institutt for energiteknikk, FFI Forsvarets forskningsinstitutt og NILU Norsk institutt for luftforskning. I planleggingsfasen har Kunnskapsbyen Lillestrøm som er en interesseorganisasjon for kunnskapsbedrif ter i Lillestrømområdet, vært til stor hj...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Carnivores and society towards an adaptive magement - Rovvilt og samfunn mot en fleksibel forvaltning

De store rovdyr øker i antall og utbredelse og skaper bekymring blant småfebrukere. Også blant hjorteviltjegere er det skepsis til dagens rovviltforvaltning. Mange frykter at de gode bestander av elg og rådyr vil påvirkes sterkt av predasjon. I mange loka lsamfunn er det stor frykt for rovdyr, no...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Oslo-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2000-2010

Location: Oslo