0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Big Data and Emergency Management

Nødsituasjoner er vanligvis definert som sammensatte problemer med alvorlige konsekvenser som må løses i en begrenset periode for å redusere eventuelle skader. Stordata teknologi fører til sikrere beslutningstaking, og bedre beslutninger kan bety større driftseffektivitet, kostnadsreduksjon og re...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration on Intelligent Machines

Teknologi er med på å endre samfunnet og måten vi arbeider og samhandler på. Vi er omgitt av datamaskinteknologi og roboter som gradvis blir mer intelligente og er i stand til å tilpasse seg til våre behov og preferanser. Nytten av disse vil være svært avhengig av deres atferd som påvirkes av rob...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unifying Perspectives on Atmosphere-Ocean Interactions during Cyclone Development

Ekstratropiske lavtrykk er sentrale for klima og vær ved midlere breddegrader, der luft-sjø-interaksjoner spiller en avgjørende rolle for deres opprinnelse og intensivering, og dette gir således usikkerheter i modellene og utfordringer for prognosene. Forståelse av samspillet mellom fronter i hav...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Optimized activation of tumor-associated macrophages as a novel strategy for cancer immunotherapy

Utvikling av immunterapi mot kreft basert på aktivering av immunceller i tumor Det grunnleggende prinsippet ved immunterapi er å styrke pasientens naturlige immunforsvar mot kreft slik at immunforsvaret kan virke som en kur. I 2010 var det et stort gjennombrudd innen fagfeltet immunterapi mot...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Increasing profitability from sand producing fields

Hydrokarbonreservoarer består vanligvis av porøs stein der olje og gass fyller porene, som i en svamp. For å produsere hydrokarboner, må operatørselskapene bore brønner ned i reservoarene, på samme måte som brønner blir brukt til å produsere vann fra grunnvannsreservoarer. Disse reservoarformasjo...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway-Japan Partnership for Excellent Education and Research in Aquaculture

I løpet av prosjektperioden er ExcelAQUA etablert som en institusjonalisert samarbeidsplattform for utdanning og forskning mellom to norske og syv japanske institusjoner innen bærekraftig havbruk og integrativ fiskebiologi. I partnerskapet er det etablert tilrettelagte opplegg som støtter mobilit...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International partnership on membrane processes in water treatment for research and educational excellence

Membraner kan brukes til å separere partikler og/eller ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nye teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesområder ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Solar effects on natural climate variability in the North Atlantic and Arctic

Selv om det er sterke bevis for at globale klimaendringer i hovedsak skyldes økte utslipp av klimagasser, er det fortsatt knyttet stor usikkerhet til bidragene fra naturlige klimavariasjoner. Sistnevnte inkluderer solens 11-årige syklus som kan påvirke temperaturen regionalt, selv uten å påvirke ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future (HighEFF)

HighEFF har satt seg høye mål om utvikling og demonstrasjon av teknologier som kan forbedre energieffektiviteten og redusere utslipp fra industrien. Energieffektivisering er nødvendig og muliggjørende for overgangen til et lavutslippssamfunn, som det eksempelvis fremgår av IEA sine framskrivninge...

Awarded: NOK 200.2 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

The potential of seasonal-to-decadal-scale inter-regional linkages to advance climate predictions

Den globale oppvarmingen er sterkere i Arktis, hvor lufttemperaturen har økt dobbelt så mye som det globale gjennomsnittet i løpet av de siste tiårene. Dette kalles Arctic amplification, eller arktisk forsterkning på norsk. Det raske tapet av sjøis i Arktis er den mest synlige faktoren på global ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Ecosystem footprints: Land Use Impacts and their Socioeconomic Determinants

Miljøavtrykk gjør at forbrukere, myndigheter og næringsliv kan forstå presset de legger på miljøet gjennom forsyningskjeden. Nåværende modeller beregner fotavtrykk ved å følge ressursen fra primærprodusenter til sluttforbrukere gjennom milliarder av globale forsyningskjeder. Målet med dette prosj...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Measuring and Understanding Visual Appearance

Mennesker har en fantastisk evne til å identifisere hvilket materiale en gjenstand er laget av, bare ved å se på den (for eksempel metall, plast, gummi, tre, glass eller tekstil). I tillegg kan vi ofte bedømme viktige materialegenskaper kun basert på objektets visuelle utseende, for eksempel hvor...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Innlandet

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Legal frameworks for bioprospecting and bioinnovation in Polar Regions.

Det er en økende interesse for å utforske og utnytte marine genetiske ressurser, og spesielt fra Arktis og Antarktis. De marine naturressurser i polarområdene har alltid vært viktige for Norge. Derfor er innsamling av genetisk materiale i de polare områdene av stor interesse for å stimulere bioin...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership between Norway and Japan for excellent Education and Research in Weather and Climate Dynamics

Partnerskapet mellom Norge og Japan for fremragende utdanning og forskning (NORPAN) omfatter de fleste store institusjonene rundt Tokyo som utdanner doktorgradsstipendiater i klimavitenskap. Totalt er mer enn 25 doktorgradsstipendiater og masterstudenter, samt rundt 46 forskere, involvert. Hovedp...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Distributed seismic monitoring for geological carbon sequestration

Målet med DEMODAS, er å utvikle kosteffektive overvåkningssystem for geologisk CO2 lagring ved bruk av fiberoptisk distribuert akustisk sensing (DAS) teknologi. Med DAS kan man måle rystelser i grunnen. Optiske fiberkabler kan også benyttes som seismiske sensorer for aktiv og passiv seismikk. for...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Superlyophobic surfaces for efficient separation and droplet condensation of CO2

Realiseringen av fullskala implementasjon av karbonfangst, transport og lagring (CCS) i nær framtid er i høyeste grad viktig for å redusere global oppvarming. For å realisere CCS i stor skala, trenger vi innovative løsninger som vil gi betydelige kostnadskutt. NanoDrop-prosjektet har hatt som mål...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Abundance and distribution of sea lice larvae in relation to the three-dimensional current flow patterns around and within salmon farms

Hensikten med dette prosjektet var å vurdere om og i hvilken grad lokalisering og plassering av merder i lakseanlegg skaper soner med høye tettheter av pelagiske lakseluslarver, og om dette er forårsaket av variasjon i strømningsmønster. Vi undersøkte dette ved å kartlegge fordelingen av luselarv...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Liquefied hydrogen production from surplus wind/hydro power and fossil sources in Norway

Norge produserer store mengder fossil energi, og energimengden eksportert som naturgass er nesten ti ganger årlig innenlandsk el-produksjon. Norges nettoeksport av fornybar kraft forventes å øke framover. Hydrogen et framtidig alternativ for storskala energieksport med nullutslipp og interessen e...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Role of nutritional status for PD infection and recovery

Lakseoppdrettarar i Noreg opplever om lag 16 % dødelegheit i sjøvatnsfasen, og ein av dei største årsakene til tap er virussjukdomar som pankreassjukdom (PD). PD er forårsaka av salmonid alfavirus (SAV) som angrip pankreas, hjarte og muskel hos laks. Dette fører i første omgang til problem med fo...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

KIFEE 2016-2018

Kyoto International Forum for Energy and Environment (KIFEE) er et Japansk-Norsk forsknings- og undervisningsnettverk som er utviklet på bakgrunn av Kyotoprotokollen og den Japansk-Norsk bilaterale avtalen om teknologisk samarbeid fra 2004. KIFEE fokuserer fire spesifikke områder relatert til tem...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration

Basert på det vellykkede forskningsprosjektet 'Norsk-japansk Al-Mg-Si legerings -og presipiteringsprosjekt' som ble avsluttet i 2015, fortsatte partnerne NTNU, Universitetet i Toyama, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Materialer og kjemi og Hydro Aluminium sitt forskningssamarbeid innen alumi...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Japan - Collaboration between SINTEF and Kyoto University on offshore wind and HVDC grids

SINTEF Energi utvikler og benytter metoder og verktøy for å identifisere økonomiske offshore-nett strukturer som er relevante for kablede forbindelser av offshore vindparker og i krafthandel mellom regioner. Tilnærmingen tar hensyn til variabilitet i vind og etterspørsel. Fokuset hittil har vært ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

In silico Pathology - Improving diagnosis by utilizing big data and software-driven automation of pathology

The main project is all about researching and develop ICT solutions to supplement or replace methods in pathology to increase productivity and identify computer based prognostic biomarkers based on Big Data produced by digital pathology. It is generally accepted that most prognostic studies suffe...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

THE CHANGING ARCTIC CRYOSPHERE : SNOW AND SEA ICE IMPACT ON PREDICTION AND CLIMATE OVER EUROPE AND ASIA

Klimaendringene skjer raskt i Arktis, og klimamodellene antyder at vi kan forvente ytterligere omfattende endringer i dette århundret. Den globale oppvarmingen er ekstra kraftig på høye nordlige breddegrader, der lufttemperaturen ved overflaten har økt dobbelt så raskt som det globale gjennomsnit...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Resilience and adaptive capacity of arctic marine systems under a changing climate (RACArctic)

Økt CO2 i atmosfæren har ført til rask oppvarming i Arktis, issmelting og økt CO2 i havet, hvilket fører til at havet blir surere (et fenomen som kalles forsuring). I RACArctic-prosjektet har naturvitere, økonomer og samfunnsvitere fra Japan, USA og Norge sammenlignet fremtidige klimaendringers e...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Satellite-based Permafrost Modeling across a Range of Scales

Permafrost er permanent frossen grunn, hvor kun det øverste laget tiner hver sommer og fyser igjen om høsten. Permafrost er et viktig element i det globale klimasystemet, dermed er det inkludert som en essensiell klima variabel (ECV) i det globale klima overføringssystemet (GCOS) operert av verd...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Transcriptome sequencing of Atlantic salmon pituitary to identify novel genes involved in pubertal activation.

En av hovedutfordringene for akvakulturnæringen er tidlig kjønnsmodning. Fisk som modnes for tidlig bruker mye energi på å utvikle kjønnsceller i stedet for å vokse i størrelse, og samtidig blir filetkvaliteten dårligere. For å løse disse utfordringene er det nødvendig med økt kunnskap om de bake...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Reliability and ruggedness of high power high voltage power electronics

Krafthalvlederne, idag for det meste "Insulated Gate Bipolar Transistors" (IGBTs) utgjør nøkkelkomponentene, og er samtidig de mest sårbare komponentene i mellom- og høyeffektomformere med anvendelsesområder innen eksempelvis fornybarsektoren og for HVDC transmisjon. En viktig årsak til krafthalv...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Structure-function relationship in bacterial adhesins

Det å kunne feste seg til overflater er essensielt for for mange aspekter av mikrobers liv; både gjenkjennelse og og feste til overflaten, dannelse av biofilm og patogonese. Adhesjon til vertens vev er ofte en av de første trinnene når en vert koloniseres av patogener. Adhesjon i patogener skjer ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Advancing biomass technology - a biomimetic approach

Utnyttelse av biomasse fra skog er nå en topp prioritet for å møte økende energietterspørsel, adressere klima endringer og støtte overgangen til en levedyktig biobasert økonomi. Men den naturlig iboende motstanden biomasse fra skog har mot kjemisk og biologisk nedbrytning er en utfordring som bio...

Awarded: NOK 27.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken