0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-Powered Testing Infrastructure for Cancer Registry System

Hva skjer når definisjonen på «tykktarm» endrer seg, slik at den plutselig blir 3 cm lengre? For Kreftregisteret var konsekvensen at mange tilfeller av endetarmskreft over natten ble til tykktarmskreft og manuelt måtte kodes tilbake til endetarmskreft, sånn at statistikken skulle bli riktig. Med ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen. Prosjektets hovedmål er å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling. FNs bærekraftmål har revitalisert oppmerksomheten i kommunene om bærekraftig utvikling som helhetlig samfunnsmål. Samt...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

WIML: Workflow-integrated machine learning. An innovative solution for precision imaging in radiology

Å lære datamaskiner å snakke sykehus Sykehusene representerer en viktig del av spesialisthelsetjenesten og bidrar til god helse og livskvalitet for alle, og god sykehusdrift er derfor viktig for pasienter, deres familier og samfunnet forøvrig. Gjennom innovasjon og kontinuerlig forbedringer ti...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Den samskapende kommune

Hvordan kan kommuner ta i bruk samskaping som metode for lokalsamfunnsutvikling? Innovasjonen i prosjektet handler om å ta i bruk alle ressursene i lokalsamfunnet og mobilisere disse til å delta i utviklingen av kommunen. Prosjektet er et samarbeid mellom Stad kommune (prosjekteier), Nordre Fol...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring. Fremtidens skolebygg skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes motivasjon og lærelyst. I prosjektet 'Morgendagens skoler' foregår et tverrfaglig arbeid som utforsker samspillet mellom arkitekt...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Læringsløyper. Skoleutvikling i kommuner med etablert 1:1 dekning.

Så nær som alle landets kommuner har bestemt at alle elever skal ha hver sin digitale enhet til læringsarbeid i skolen, det være seg en iPad, Chromebook eller pc, det som i forskningslitteraturen kalles 1:1 dekning. Denne digitale transformasjonen av grunnskolen krever en ny tilnærming til under...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead)

I innovasjonsprosjektet Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead), er formålet at skoleledere skal utvikle kunnskap og ferdigheter i ledelse av fagfornyelsen (LK20) av reformen Kunnskapsløftet (LK06). Det arrangeres endringsverksteder jevnlig på de tre...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet

Over en femtedel av norske elever på 5. trinn skårer på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing. Elever med lave leseferdigheter har økt risiko for å miste engasjement for skolearbeidet, oppnå svake læringsresultater og siden falle ut av videregående skole og arbeidsliv. Denne situasjon...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utvikling av nye boligtilbud tilpasset ROP-beboere med lav boevne med vekt på brukermedvirkning

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye boligtilbud bedre tilpasset beboere med alvorlige rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser) kategorisert i rød gruppe i det kommunale kartleggingsverktøyet Bruker Plan. Ved å bruke aksjonsforskning som tilnærming, involveres beboere, kommunalt ansatte og bruke...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Sikkerhetsbevis for selvkjørende busser

TrustMe Prosjektets hovedmål er å utvikle et såkalt sikkerhetsbevis for selvkjørende busser. Sikkerhetsbevis kreves av standarder som ISO 26262 for bil, buss, trailer og motorsykler. Noe helt nytt er at vi skal utvikle ett kort (1-3 sider) praktisk sikkerhetsbevis som er mer forståelig for folk ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Patient safety and quality improvement: A comprehensive assessment of adverse event rates with Global Trigger Tool (GTT)

God pasientsikkerhet innebærer å lære av pasientskader og uønskede hendelser, og aktivt forebygge at de gjentar seg. Det er behov for mer kunnskap om pasientskader i norske sykehus; hvorfor de oppstår og hvilke konsekvenser de kan ha. Dette bidrar til at helsemyndighetene kan utarbeide målrettede...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Forankre innovative offentlige anskaffelser i kommunene

For å kunne løse sammensatte samfunnsutfordringer, må innovative anskaffelser bli praksis i norske kommuner gjennom god forankring i ledelse og med målrettet kompetanseheving blant alle som driver med anskaffelser innenfor organisasjonen. En OECD-rapport fra 2017 konkluderte med at hovedutfordri...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

RAK-antibiotika - Development and implementation of a quality improvement system for general practitioners in municipality health services

Kontinuerlig kvalitetsforbedring er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle sikre og effektive helsetjenester. I spesialisthelsetjenesten har kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet en stor plass og mye oppmerksomhet, men i kommunehelsetjenesten, hvor det aller meste av diagnostikk, behandling ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Miljølaboratoriet: Ny teknologi og adferdsøkonomi for økt resirkulering

Kildesortering: Hvordan gå fra å vite til å gjøre? I EU kastes det 250 millioner tonn avfall i året, i gjennomsnitt 486 kilo per person. Samtidig er ansvarlig forbruk og produksjon en sentral del av FNs bærekraftmål. Målsettingen er at klimaendringene skal begrenses gjennom en rekke tiltak. E...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett

I prosjektet 'Bærekraftig fornyelse av VA-Nett' skal kommuner og forskere utvikle et nytt forvaltningsverktøy for å hjelpe norske kommuner med å planlegge fornyelse av ledningsnett for vann og avløp. Dette vil sikre at man nå og i framtiden kan fortsette å levere trygt drikkevann til innbyggere o...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Buskerud

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

AMK SIMULATOR: Et komplett verktøy for kompetansebygging for medisinsk nødmeldetjeneste, basert på simuleringstrening og kunstig intelligens

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden som redder liv ved akuttmedisinske hendelser og skader. AMK, eller medisinsk nødtelefon 113, besvarer årlig over 1 million nødsamtaler, og tallet er stigende. Medisinsk nødtelefon betjenes av AMK-operatører....

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Autonomous Universal Transport Of People In Viken County Council

For de fleste av oss er hverdagslogistikken en hard nøtt å knekke. Mange har et hektisk hverdagsliv med jobb, parallelle aktiviteter for barna, henting i barnehagen og besøk hos besteforeldre som bor litt for langt unna. Gjennom AUTOPIA ønsket vi å forenkle folks hverdagslogistikk ved å ta i bruk...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bedre skolestart for alle. Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune.

Bedre skolestart for alle ? et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune Innovasjonsprosjektet er et samarbeid hvor personalet i barnehage og skole sammen med forskere prøver ut nye tiltak som skal bidra til en bedre overgang fra barnehage til skole og en bedre skolestart for alle barn. Trondhei...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges domstoler

I Riksrevisjonen sin undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene påpekes det at en vesentlig andel av domstolene ikke når Stortingets mål om tre måneders gjennomsnittlig saksbehandlingstid. For å møte kravene om økt effektivitet går domstolene gjennom en om...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Trygg Elv: Identifisering og sikring av kritiske vassdrag.

Ekstremnedbør og flom er ei stor utfordring for samfunnet med tanke på skadar eigedom og infrastruktur og brot på viktige samfunnsfunksjonar som kommunikasjon og transport. Det er forventa å skje oftare og med enno større intensitet i framtida. Ifølge Norsk naturskadepool har skadar relatert til...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Bærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør - Optimaltid -

Involvering av rett kompetanse på rett tidspunkt har stor betydning for offentlige investeringer. Det gir bedre løsninger, lavere driftskostnader og grunnlag for effektiv gjennomføring. Fremtidens transportsystemer må bli mer bærekraftige og de offentlige midlene må utnyttes best mulig. Dette...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Human Interactive Robotics for Healthcare

HIRo introduserer et helt nytt konsept for forbedring av helsetjenester på sykehus og i kommunene, gjennom integrering av en humanoid robot (EVE). Målet er å utvikle en robot som kan fungere som en assistent til personell og pasienter i daglige oppgaver som å transportere eller overlevere utstyr ...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for et kunnskapssystem for kommunene

Forskningsaktiviteten i kommunenes helse- og omsorgstjenester har vært lav sammenlignet med kommunenes samfunnsoppdrag og behovet for å sikre innbyggerne kunnskapsbaserte tjenester. Kommunene har ikke tilgang til betalte publiseringsdatabaser, og det finnes ingen felles helhetlig systematikk for ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen.

LUSY tar utgangspunkt i Lærerutdanning 2025s hensikt om å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og samarbeid mellom universitet og skoler. Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet (YLU), Viken fylkeskommune, Oslo kommune og to videregående skoler, Strømmen og Kuben, har inngått et samar...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisert kamerabasert inspeksjon av jernbaneinfrastruktur - Image Analysis Railway Infrastructure

En velfungerende og sikker jernbane er helt nødvendig i et moderne samfunn, spesielt i urbane områder hvor mange mennesker er helt avhengig av et pålitelig togtilbud for å reise til og fra jobb. Bane NORs formål er blant annet å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur. Dette inkluderer b...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Robotisert Bagasjehåndtering på flyplasser

Prosjektet ble terminert august 2021, ca 14 måneder etter oppstart. Årsaken til termineringen var at det ble konkludert med at forskningsaktivitetene ikke ville la seg oppnå forventet resultat innenfor avsatt tid og budsjett.

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Akershus

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

VideoFYS - Video for dokumentasjon, behandling og samhandling i fysioterapitjenestene for barn og unge

Hensikten med prosjektet VideoFYS er å frembringe kunnskap for å utvikle ny praksis der video brukes i diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge i fysioterapitjenestene. I dag kommuniserer vi alle i utstrakt grad gjennom billed- og videobaserte løsninger. Behovet for å ta i bruk ...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Buskerud

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KriT - Kritisk tenkning i barneskolen: Utvikling av en didaktikk for elever på barnetrinnet med vekt på nyheter og barnelitteratur

Kritisk tenkning har fått økt fokus i skolen, og i det tverrfaglige prosjektet KriT, Kritisk tenkning i barneskolen, har forskere og lærere jobbet sammen for å konkretisere hva kritisk tenkning innebærer og hvordan man kan jobbe med det i barneskolen. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Utdan...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The Lovisenberg study of Open-door policies in acute mental healthcare: developing and evaluating a service innovation to minimize coercion

Unødig tvangsbruk kan gjøre at pasienter mister håp, eller mister troen på at det nytter å søke hjelp. Lovisenberg Åpen dør har som mål å redusere unødig bruk av tvang i akutt psykisk helsevern ved å gi pasientene økt frihet. I åpen dør policy prioriteres pasientens frihet og selvbestemmelse. Bev...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HELT FRAM - En ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren.

Helt fram. En ny vei mot heltidskultur Kommunene Drammen, Fredrikstad og Bydel Østensjø/Oslo skal som de første prøve ut nye tiltak for å utvikle en heltidskultur i de kommunale tjenestene: først ved 16 pilotcase (2023), deretter ved alle enheter i helse- og omsorg og til slutt i alle de kommuna...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Østfold