0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Carbohydrate Bioengineering Meeting 14

Konferansen vil ha syv inviterte og 30 utvalgte foredragsholdere. Et fokus for komiteene som skal velge ut foredragsholdere er at spesielt unge talenter skal få muligheten til å presentere sin forskning. Temaer som dekkes på konferansen er: 1 Mechanisms, structure-function relationships, and dyn...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Unravelling fundamental mechanisms of bacterial exopolysaccharide catabolism for use in food and health applications

Bakterier produserer en mengde ulike kjemiske forbindelser som blir utrykt på celleoverflaten eller skilt ut i omgivelsene rundt dem. En stor andel av disse forbindelsene er ulike karbohydrater som har stor betydning i diverse biologiske prosesser. En viktig gruppe av disse karbohydratene kalles ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: The third LPMO symposium

Ikke aktuelt. Prosjektsammendraget er dekkende.

Awarded: NOK 84,999

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Bottom-sea ice Respiration and nutrient Exchanges Assessed for THE Arctic

Global oppvarming endrer den arktiske havisen. Det påvirker spesialiserte mikroorganismer, som alger, som lever i den. Havisalger er essensielle medlemmer av det marine økosystemet. De sørger for organisk karbon til andre organismer og påvirker den biokjemiske syklusen av grunnstoffer. Gjennom fo...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Greenhouse gas fluxes from lakes

The goal of this project is to develop collaborations among US and Norwegian scientists and a research proposal focused on greenhouse gas fluxes from freshwater systems. Lakes are an important source of both carbon dioxide and methane yet we know little about the important drivers of these fluxes...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Determining the Molecular Architecture of Centromeric Chromatin

Celler deler seg konstant i kroppen vår. Fra en enkelt celle, dannet ved fusjon av en eggcelle og en spermcelle, utvikler vi oss til en kompleks organisme gjennom flere celledelinger. Når organismen er fullt utviklet fortsetter cellene å dele seg for å muliggjøre vekst og for å regenerere vev. De...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Peatland Rewetting In Nitrogen-Contaminated Environments: Synergies and trade-offs between biodiversity, climate, water quality and Society

PRINCESS undersøker potensialet til alternativ arealbruk på gjenvåte torvmarker for å takle de store miljøutfordringene i Europa: klimagassutslipp, nitrogenforurensning og tap av biologisk mangfold. De alternative landbrukene som er studert i PRINCESS inkluderer høyintensitets paludikultur, lavin...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Susfood/CO call 2: Proteins and biomolecules sources for nutritional security and biodiversity of bakery products in a circular food system

Befolkningsveksten fører til et økt behov for mat, og dette gjelder særlig protein av høy kvalitet. I tillegg til det økte behovet for mat er det også et høyt tap av mat gjennom verdikjeden for matproduksjon. Dette representerer bortkastet forbruk av ressurser og gir et vesentlig bidrag til mengd...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Evolving novel carbon dioxide reducing enzymes

Hvert år blir mer enn 350 gigatonn karbondioksid omdannet til biomasse av planter og mikroorganismer. Denne prosessen er en del av karbonsyklusen som beskriver den samlede fordelingen av karbon på jorden. Planter og mikroorganismer bruker enzymer for å konvertere karbondioksid til biomasse. Flask...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Novel treatment for neuronal reoxygenation injuries

Hypoksisk-iskemisk encefalopati (HIE) rammer nyfødte som har fått blokkert blodtilførselen til hjernen under fødselen. Tilsvarende er begrenset blodstrøm til deler av hjernen årsaken til hjerneslag. I begge tilfeller forårsaker den reoksygeneringen når blodstrømmen gjenopprettes dannelse av reakt...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Nitrous oxide reduction in acidic environments

Dette prosjektet setter søkelys på biosyntesen av lystgass reduktase (N2OR), det eneste enzymet som kan nøytralisere den potente klimagassen lystgass (N2O). Utslipp av N2O er anerkjent som en av de store menneskeskapte klimagassene av det 21 århundre, og utslippet er direkte knyttet til landbruks...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Benefits of Calanus protein products in feed and food

I dette prosjektet vil vi fremskaffe ny kunnskap om proteinprodukter fra raudåte, hvordan produktene påvirker dyr som får disse i dietten og hvordan de ulike bestanddelene i produktene kan påvirke ulike funksjoner i dyrene. Akvakultur er den raskest voksende matproduksjonsnæringen i verden, og v...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Protein histidine methylation - molecular mechanisms and biological significance

Tusenvis av proteiner utfører mange av oppgavene som er nødvendige for at en celle, et organ, eller en hel kropp skal fungere. Noen er enzymer som katalyserer alle de biokjemiske reaksjonene som foregår, andre inngår i strukturer som gir cellene sin form, andre igjen er involvert i å regulere ce...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Changing our view of Major histocompatibility Complex (MHC) class I in vertebrates

Vertebrater har et immunsystem som gjenkjenner og bekjemper invaderende patogener. I det adaptive immunsystemet er Major Histocompatibility Complex klasse I (MHCI) molekyler avgjørende, idet de diskriminerer mellom selv og ikke-selv, hvor identifisering av spesifikke ikke-selv, slik som virale fr...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Vitamin K2 and the calcium paradox

Vaskulær forkalkning, bentap og økt bruddrisiko er vanligvis aldersbetingede sykdommer. Flere epidemiologiske studier har antydet et forhold mellom vaskulær forkalkning, nedsatt beinmetabolisme og økt dødelighet. Et interessant spørsmål er om tilstedeværelsen av nedsatt beinmetabolisme kan forbin...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

FORSKSKOLE-Forskerskoler

BioCat - Norwegian Graduate School in Biocatalysis

Biokatalyse blir stadig viktigere i industrielle prosesser og i ulike nano-, diagnostikk-, gen- og bioteknologier, noe som blir tilskrevet enzymers unike egenskaper som katalysatorer. Nasjonale strategiske mål om en overgang til en biobasert økonomi, som blant annet inkluderer omdanning av biomas...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Molecular control of Arc protein: Decoding a master regulator of synaptic plasticity and cognition

Prosjektet har som overordnet mål å belyse hvordan minner kan dannes gjennom påvirking av nervecellenes signaler. Nerveceller snakker med hverandre ved små kontakpunkter, såkalte synapser. En nervecelle frisetter et kjemiskstoff (transmitter) som stimulerer neste nervecelle. Denne prosessen er kr...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Structure and dynamics of Yersinia Adhesin A in a membrane by nuclear magnetic resonance and electron paramagnetic resonance spectroscopy

Yersinia enterocolitica (Y. entercolotica) er en bakterie assosiert med flere matbårne sykdommer inkludert diaré som årlig er anslått å ta livet av opp til 1,5 millioner barn i utviklingsland. For at en infeksjon skal kunne oppstå produserer Y. enterocolitica proteinet Yersinia Adhesin A (YadA) s...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Biogenesis of chlorophyll binding electron transfer complexes

Hvordan er bindingen av klorofyll til proteiner fra fotosyntetiske komplekser regulert i planter? Fotosystemer inneholder klorofyllbindende proteinkomplekser for fysisk og kjemisk transformasjon av lysenergi til en kjemisk lagringsform. Hvordan klorofyllmolekylene er samlet i det fotosyntetiske ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

PHOTOSENS - The interaction of photosensitive proteins with microfabricated sensor arrays

As the population ages there is an increase in degenerative ophthalmic diseases such as age related macular degeneration (AMD) and retinitis pigmentosa (RP). Both AMD and RP results in the loss of photoreceptor cells in the eye and there is currently no c ure for these medical conditions. One alt...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestfold og Telemark

NORRUSS-Nordområdene og Russland

The microbial methane "filter" in the Arctic: resilience and response to climate change.

Økningen i atmosfærens innhold av drivhusgasser (GHG) er en av de store utfordringene i det 21. århundre. Mikroorganismer i jord er sentrale aktører både for produksjonen og forbruket av klimagasser inkludert klimagassen metan (CH4). Økte mengder metan i atmosfæren kan ha dramatiske effekter. Me...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Emissions of Short-Lived Climate Forcers near and in the Arctic

I tillegg til karbondioksyd (CO2) er også andre klimagasser og aerosoler veldig viktige for klimaendring. De kortlevde klimapådriverne sot og metan er særlig viktig i polarområdene, og har fått mye oppmerksomhet fordi raske utslippsreduksjoner av disse kan bidra til å redusere klimaoppvarming på ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

High Throughput Pipeline for Structure Based Drug Design, and Antibiotic Resistance Enzymes in particular

Når man har en bakterie infeksjon og tar antibiotika, håper man alltid at antibiotika skal hemme infeksjonen eller ødelegge mikrobene som forårsaker sykdom. Men når bakteriene er resistent mot virkningen av antibiotika blir behandling vanskelig. Utvikling og spredning av antibiotikaresistens er e...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Combined effects of Petroleum and the Environment in bivalves from the Norwegian-Russian Arctic

Prosjektet har fokusert på tre vanlige skjell med en forskjellig utbredelseshistorie i Arktis og nordlige deler av Atlanteren; haneskjell (Chlamys islandica) som er vanlig i hele Arktis og som har blitt fisket kommersielt på Svalbard, blåskjell (Mytilus sp) som først nylig har blitt observert på ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Combating Antibiotic Resistance - Development of Inhibitors against Antibiotic Resistance Enzymes

Når vi har en bakterie infeksjons og tar antibiotika, håper man alltid at antibiotika skal hemme infeksjonen eller ødelegge mikrobene som forårsaker sykdom. Men når bakteriene er resistent mot virkningen av antibiotika blir behandling vanskelig. Utvikling og spredning av antibiotika resistens er ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Developing methods for study of redox proteins by combining synchrotron radiation (e.g. crystallography) and single-crystal spectroscopy

Forskningen i Metalloproteingruppen på IBV Seksjon for Biokjemi og Molekylærbiologi (BMB) (med Raman instrument på KI og elektronparamagnetisk resonans (EPR) instrument på FI) ved UiO og ansatte ved Svetsisk-norske strålelinjen (SNBL; BM1 ved ESFR, Grenoble) har gjennom de senere årene ledet an i...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ERC-MORTH Bicarbonate transporters in acid-base balance - A structural focus

All mammalian cells use oxygen as an electron acceptor to run oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation is connected to the citric acid cycle and thus to the complete breakdown of nutrients, ultimately generating carbon dioxide (CO2) as the fin al waste product. When CO2 is solubilised...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Forest in south China: An important sink for reactive nitrogen and a regional hotspot for N2O?

Lystgass (N2O), en viktig klimagass, har vist økende konsentrasjoner i atmosfæren siden den industrielle revolusjonen. Lystgass dannes i jorda som et bi-produkt ved ulike nitrogen omsetninger. Det er først og fremst den globale intensiveringen av nitrogen omsetninger i jorda, både pga utstrakt br...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanistic, structural and regulatory investigations of unusual and artificial variants of chorismate mutases

Chorismate mutases (CMs) are enzymes that catalyze an essential reaction at the branching point of the metabolic shikimate pathway for the production of aromatic amino acids. As this pathway is confined to bacteria, fungi and plants, CMs therefore represent potential targets for highly specific a...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

toppfinansiering til Fp7 People Marie Curie Action IEF grant Dr. Giorgio Zoppellaro

Marie Curie Action IEF grant Dr. Giorgio Zoppellaro need extra money to at least get Lønnstrinn 57 and 58. Dr. Giorgio Zoppellaro was earlier 2007-2008 at Lønnstrinn 57 at Univ of Oslo, but was forced down to Lønnstrinn 54 as an IEF, as founding is to low from a IEF MCA grant. The aim of the...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo