0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Advance Care Planning - A Cluster Randomised Controlled Study

Eldre pasienter og deres pårørende blir ofte ikke godt nok involvert i diskusjoner om fremtidig behandling og omsorg. Forhåndssamtaler er en godt dokumentert fremgangsmåte for å få frem pasientens verdier og preferanser, og for å tilpasse fremtidig helsehjelp og beslutningsprosesser til pasienten...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Co-created development of smart learning games in the financial sector

Den norske modellen viser at virksomheter vokser når folk i virksomheten vokser. Årtier med fokus på å bygge tillit, kompetanseutvikling og å finne kollektive løsninger virker. Å ivareta dette i et stadig mer digitalisert arbeidsliv og et stadig mer individualisert samfunn, vil ha avgjørende bety...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Samhandling i komplekse forretningsmessige økosystem med fokus på fremtidens energisystem.

Prosjektet vil gi en inngående forståelse av aktuelle tilnærminger som fremmer samhandling på tvers, og teste dette ut i praksis. Det er også viktig å bygge opp kompetanse i Statnett og få økt kontakt med sentrale forskningsmiljøer innen dette fagfeltet. Det antas at kraftbransjen endring og m...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Risikobasert tilnærming og prioritering i norsk politis forebygging og bekjempelse av kriminalitet

Politiets oppgaver er å sikre landets borgere trygghet, rettssikkerhet og alminnelig velferd, og det skal gjøres gjennom å hjelpe, og forebygge og håndheve kriminalitet. Samtidig er det norske samfunnet i store endringer. Økt befolkningsmengde, mangfold, mobilitet, sosiale spenninger og teknologi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Releasing the power of users - articulating user interest to accelerate new innovative pathways in digital health and welfare sector

En aldrende befolkning og økt forekomst av kroniske sykdommer betyr økt press på helsetjenestene. Imidlertid åpner nye digitale teknologier for muligheter for å endre denne situasjonen. Fremveksten av digitale teknologier i helsesektoren åpner for muligheter for økt deltakelse av forbrukere i di...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som forskningsfelt gjennom en flerfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert, praktisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den ...

Awarded: NOK 23.9 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Organisasjonsutvikling gjennom bruk av deltakende verktøy for endring og læring

Organisasjonsutvikling gjennom bruk av deltakende verktøy for endring og læring Prosjektet omhandler hvordan samarbeid mellom mennesker som jobber mot felles mål skaper et stort potensial for læring og utvikling både individuelt og organisatorisk. Dette potensialet som ligger i gruppens felle...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Performance Enhancement of Public Services by Adopting and Implementing Lean Thinking...()

Uansett sektor og tjenester er det mange utfordringer og begrensninger i den daglige driften i en organisasjon. Offentlige organisasjoner, som norsk politi, er sterkt påvirket og styrt faktorer som fort kan endre, deriblant politikk, prioriteringer og økonomi. Det er også godt dokumentert at offe...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Corporate Coworking as a Driver for Innovation and Growth

Målet med dette nærings-ph.d.-prosjektet er å skape ny og nyttig kunnskap om hvordan fjernarbeid kan fremme kunnskapsdeling, kreativitet og innovasjon. Koronapandemien har på kort tid skapt dramatiske og gjennomgripende endringer i arbeidslivet. Hjemmekontor har blitt innført i stor skala og digi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for tilgang på kunnskap til forskning, styring og utvikling i folkehelsearbeidet i kommunene (FolkeKommune)

De fleste innbyggerne er i kontakt med kommunenes helse- og omsorgstjenester gjennom livsløpet, og helsedata som registreres i tjenestene kan si oss mye om befolkningens helsetilstand og utvikling. Kommunene er sentrale i det innbyggerrettede folkehelsearbeidet, og trenger å legge et best mulig k...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Samskapende lederskap i offentlig tjenesteutvikling"

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) er opprettet for å samle kunnskap om hvordan vi får folk som sliter til å stå i jobb. Helsevesenet og rehabiliteringsinstitusjoner lager tjenester som bruker denne kunnskapen. Nå skal også kommunene lage slike tjenester, men d...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RaCE: Managing Radical Technology-Driven Change in Established Firms

Bedrifter på tvers av bransjer opplever fundamentale endringer i de eksterne omgivelsen, spesielt på grunn av teknologisk utvikling. Ledere gir uttrykk for at det haster med å omstille bedriften slik at en kan konkurrere med innovative nykommere og globale plattform selskaper som Google, Amazon o...

Awarded: NOK 19.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The lean-digitalization paradox

Prosjektets hovedaktivitet i 2020 har vært å følge opp konkrete industrielle case hos bedriftspartnere som er egnet til videre kunnskapsutvikling i form av praktiske endringer og vitenskapelig og populærvitenskapelig formidling. Dette har vært basert på første prosjektleveranse (arbeidspakke 1 In...

Awarded: NOK 17.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Test #sustainX: Sustainable by Design: Experimentation for Sustainable Business

For å skape en bærekraftig fremtid er vi avhengig av at bedrifter finner nye og innovative løsninger som kan hjelpe forbrukere å leve mer bærekraftige liv. Slike løsninger trengs på tvers av alle produkt- og tjenestekategorier, og de innebærer en overgang fra gamle til nye forretningsmodeller, på...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CareMatch: Digital formidling av persontilpassede aktivitetsbaserte tjenester for personer med demens

I CareMatch prosjektet ville partnerne utforske nye måter å organisere og levere demenstjenester på ved å ta i bruk en formidlingsplattform. Plattformen ble utviklet med utgangspunkt i to teknologier: 1: KUPA som eies av Noen AS, en metodikk for helsefremmende og forebyggende tjenesteyting utført...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sami traditional livelihoods, competing land uses, competing legal sources (SaCC)

Prosjektet har hatt to målsetninger, der en målsetning har vært å studere hvilke regler som regulerer relasjonen mellom tradisjonelle samiske næringer (særs samisk reindrift) og konkurrerende industrielle aktiviteter (særs mineralutvinning). Den andre målsetningen har vært å studere innholdet i o...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku