0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fotonikk forskning for økt vekst og innovasjon

Målet med forsknings- og innovasjonsaktiviteter på generisk IKT-teknologi adressert i Horizon 2020 sin pilar "Industrial Leadership" er å fremskynde utviklingen av de teknologiene og innovasjonene som skal understøtte morgendagens virksomheter og hjelpe innovative europeiske små og mellomstore be...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Agder

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Digitalization of the road sector and its consequences: the role of driving

DRIVERS studerer digitalisering og automatisering i transportsektoren gjennom et todelt fokus. Vi studerer a) sjåfører og hvordan digitalisering og automatisering endrer førerrollen og b) innovasjonsarbeidet som foregår på feltet, hva som former det og konsekvenser for samfunnet. En viktig del av...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Alpilox is an electronic locking system for skis and snowboards, which skiers can easily access with VISA, Smart phones & lift cards.

Årlig reiser ca. 340 millioner skikjørere til verdens 4000 anlegg for alpinaktivitet. Ingen ideell løsning finnes i bransjen, for å sikre dyrt skiutstyr. Dette medfører at flesteparten av skikjørere ikke bruker dagens løsninger og legger utstyret sitt ulåst på bakken eller opp etter tre-stativer....

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age

SAMKUL-nettverksprosjektet, New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age, satt sammen et nettverk av forskere for å undersøke nye forskningstemaer i anvendt språkfilosofi og taleetikken i sammenheng med de raske endringene innen informasjonsteknologi i løpet av...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Secure, Usable and Robust Cryptographic Voting Systems

radisjonell stemmegivning har vesentlig begrensninger. Fra et sikkerhetsperspektiv må man stole på de som arrangerer valget, noe hindrer garantert hemmelighold av stemmer og begrenser muligheten for uavhengig ettergåelse av valggjennomføringen. Andre utfordringer er feil under telling, tilgjengel...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Critical Data Network

Bruk av data er grunnleggende for moderne samfunn, men er også noe som krever vår oppmerksomhet. Dette for å unngå uheldige virkninger som for eksempel overdreven bruk av overvåkning, filterbobler på nett (algoritmer som styrer nettsøk) og den påvirkning som stordata analyser har på det politiske...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Digitalisation of freight deliveries and collaborative public sector innovation

Digitalisering gir konsumenter umiddelbar tilgang til klær, utstyr, mat eller underholdning. Teknologiske innovasjoner og applikasjoner fremmer «on-demand»-økonomien. Som en konsekvens er godstransport forventet å øke med 40 prosent innen 2050. Denne utviklingen står i sterk kontrast til mål om å...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

In the Clouds

Dette radikalt tverrfaglige prosjektet utforsker de kulturelle forutsetningene for en av de sentrale metaforene i dagens IT-samfunn: skyen. «In the Clouds» bringer sammen forskere og kunstnere i en felles utforskning av «skyer» som et teknologisk og kulturelt fenomen, inklusive deres seneste mani...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Efficient Trustworthy Computing with Blockchains and Biometrics

Blokkjeder har mange bruksområder i vårt moderne digitale samfunn, som f.eks. finansmarkedene og helsesektoren. Eksisterende blokkjeder har en del svakheter som forhindrer bruk i moderne digitale tjenester som krever høy datagjennomstrømning og kort ventetid, og som ikke sløser med energi. Dette...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnerships for RITMO Centre of Excellence

RITPART er et partnerskapsprosjekt mellom RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo og tre verdensledende forskningsmiljøer ved University of California, Berkeley (USA), McGill University (Canada) og Toyohashi University of Technology (Japan). Part...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Plattform for kontinuerlig helseovervåking av sykehuspasienter

Periodiske målinger av vitaler er svært viktige for å diagnostisere pasienter på sykehus og for å oppdage alvorlige helsetilstander som hjerteinfarkt eller blodforgiftning. Dagens løsninger for kontinuerlig overvåking er dyre, upraktiske, og er kun tilgjengelige for de mest kritiske pasientene. F...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

News Angler: Discovering unexpected connections in the news

News Angler-prosjektet har hatt som mål å hjelpe journalister med å finne nye og overraskende vinklinger på nyhetssaker under utvikling og å underbygge sakene med passende bakgrunnsinformasjon. Prosjektet utforsker derfor hvordan teknikker fra kunstig intellingens (KI) kan utnytte store, åpne dat...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Drone Based Survey of Ships in Operation

Klasseselskapet DNV har utført droneassisterte inspeksjoner av skipstanker siden 2016, som har resultert i kostnadsbesparelser og økt personellsikkerhet. Prosjektets mål har vært å utvikle og demonstrere en intelligent, autonom drone for inspeksjoner av skip og offshorefartøy. Hovedmålet er å re...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Playwell - Sosial gaming

Barn og unge bruker mer tid hjemme enn før og da gjerne foran skjermer. Bekymrede foreldre fortviler av det de tolker som økende sosial isolasjon blant deres barn. Kommuner får ukentlige telefoner fra slike foreldre, som ikke finner relevante aktiviteter som dekker barnas interesser i deres nærom...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cybersecurity and digital transformation of critical infrastructures

Social security has high priority in European research funding today. In the development of FP9, social security appears to be at least equally central. As a consequence of digitalisation, ICT has become the infrastructure's infrastructure, in the sense that ICT is both a separate infrastructure...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nanoparticle-2D hybrid structures for smart environmental sensing

Ren luft er nødvendig for mennesket. Dårlig luftkvalitet hadde ansvaret for over 4.2 millioner dødsfall I 2016. Som følge av dette er det et stort behov for veldig følsomme gassensorer, som kan bli integrert i et målesystem som kan detektere om luftforurensingen overstiger gitte grenseverdier. I ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Strukturert trening og øvelse med blandet virkelighet for beredskap

Sivile og militære beredskapsetater gjennomfører jevnlig trening og større øvelser for å bygge ferdigheter i krisehåndtering. Men det er svært ofte uklare læringsmål, det er vanskelig å stadfeste læringsutbyttet, og det er lagt dårlig til rette bruk av moderne lærings- og ferdighetsbyggende prin...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mathematical Aspects of Information Transmission: Effective Error Correcting Codes

Prosjektet har bestått i å styrke og utvide et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved IIT-Bombay og ved UiT-Norges arktiske universitet. Samarbeidet har foregått innen fagfeltet feilopprettende koder. Vi har videreutviklet nyttig matematisk teori for hvordan en kan kode og representere ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NexaScale - høyeffektiv, skalérbar prosessorsammenkobling for radikalt nye anvendelser

Nexascale-prosjektet har utviklet en ny type nodekontroller for skalerbare datamaskiner. Nodekontrolleren har blitt implementert i en monolittisk integrert krets med 8 porter som kommuniserer direkte med hovedprosessorenes koherente sammenkoblingsporter. Kretsen vil bli fabrikkert i en 16nm-prose...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Use of deep learning and Big Data in the Norwegian Breast Cancer Screening Program

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i verden. Selv om enkelte risikofaktorer for sykdommen er kjent, er sykdommen vanskelig å forebygge. Tidlig oppdagelse gjennom screening er derfor ansett som et effektivt verktøy for å redusere dødelighet av sykdommen. En standard ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Digital capabilities and passenger benefits of a seamless and resilient Norwegian airport system

Dette prosjektet har vurdert digitale fasiliteter for passasjerer på flyplasser i Norge og preferanser for bruk av digital teknologi blant passasjerer. Det overordnede målet er å støtte en effektiv og smidig implementering av digital teknologi for å oppnå sømløse passasjerreiser og kommersielle f...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resilient and Optimal Micro-Energy-grid

Rekonfigurerbart/fleksibelt og Optimalt Mikro-Energi nett (ROME) Mikronett er betegnelse på et avgrenset elektrisk nett med en eller uten tilknytning til det store elektriske nettet. Et mikronett har en eller flere energikilder (f.eks. solceller, vannkraft, dieselgenerator) og flere forbrukere...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Parameterized Complexity for Practical Computing

Databehandling er i ferd med å endre alt, fra hvordan vi finner en kjæreste eller handler mat, hvordan alle produkter blir designet og produsert, hvordan vi lytter til musikk, til hvordan strømmen av data innen alle vitenskapsfelt blir analysert. Dette prosjektet gir fornyet styrke til drivkrafte...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Teknoløft Sogn og Fjordane

Teknoløft Sogn og Fjordane bygger næringsretta kapasitet og kompetanse innan robotikk, stordata, digitalisering og automatisering ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. Dette gjer vi gjennom å utdanne doktorgradskandidatar og forske i samarbeid med næringslivet. Prosjektet samarbeide...

Awarded: NOK 26.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Regulating smart mobility: Addressing challenges and opportunities in the digital transition of mobility

Ny teknologi kan fullstendig endre eksisterende markedsstrukturer. Over hele verden testes førerløse kjøretøy, apper for multimodale reiser og delemobilitet. Fremtidige brukere kan få tilgang på et sømløst system med ren, effektiv og fleksibel mobilitet. Likevel er det en risiko for at teknologie...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Chatbots supporting user loyalty to service providers

Det globale chatbot-markedet er spådd å vokse fra 900 millioner kroner i 2015 til 9 milliarder i 2024. I Chatbots for Loyalty samarbeider ledende norske forskere, næringsliv og chatbot-utviklere i et forsknings og utviklingsprosjekt støttet av Norges Forskningsråds BIA-program. Prosjektet har løp...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Pazzing AS - An entertainment platform combining geolocations and augmented reality (AR) for smartphones and tablets

Den siste tiden har spillmarkedet for smarttelefoner og nettbrett i stor skala blitt introdusert til kombinasjonen av geolokasjoner og utvidet virkelighet (AR). Pazzing AS utvikler en underholdningsplattform for smarttelefoner og nettbrett som digitaliserer utfordringer og 'puzzles' ved kombinas...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Keenious - AI basert automatisk nettsøk verktøy for bruk under skriving av tekstdokumenter

Hver dag skriver millioner av mennesker tekster og dokumenter digitalt, og mange av disse har høye krav til faglig innhold. Man finner ofte kildene til disse dokumentene ved bruk av nettsøk. Nettsøk kan være kronglete og tar tid siden det ikke alltid er like innlysende hvilke nøkkelord man må bru...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Machine Learning Models for the Surveillance of Physical Power Markets

For at kraftmarkeder skal bli velfungerende og levere lovet samfunnsøkonomiske fordeler, må de (blant annet) være fri for manipulasjon fra markedsaktørene. Et marked som er utsatt for manipulasjon, spesielt hvis dette er utbredt, lider av redusert effektivitet, lavere offentlig tillit og til slut...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og student...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo