119 projects

FORNY20-FORNY2020

MIA - Marin Innovasjonsarena - Samarbeid og metode

Innovasjonskraft i verdensklasse fra TTO-ene Havet og sjømaten blir en avgjørende ressurs dersom det norske velferdsnivået skal opprettholdes. Gjennom utvikling og tilpassing av metodikk skal norske TTO-er øke innovasjonskraften både i eksisterende industri og forskning. TTO-ene vil på en st...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Norwegian Health Consortium

rosjektets overordnede formål er å styrke kommersialiseringsaktørenes (KA) samlede kompetanse og evne til mer effektivt å drive fram helserelaterte prosjekter mot en kommersialisering, slik at det blir etablert flere norske helsebedrifter fra norsk forskning, samt at selskapene får bedre adgang t...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Spillteknologi for sport og frittidsaktiviteter

Å være i fysisk aktivitet er viktig. Dagens trend er imidlertid at barn og unge tilbringer mer og mer tid ved å sitte stille foran en skjerm som tv, pc, mobiltelefon eller nettbrett, og dette kan ha uheldige helsemessige konsekvenser over tid. Playfinity sin overordnede idé for verdiskaping,...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the Digital Wellbeing of Norwegian 12-17-year-olds in collaboration with the Public Sector, Industry and Research organisations.

'Digiskills' er et forskningsformidlingsprosjekt. Prosjektet formidler forskning fra det H2020 prosjektet ySKILLS til norske samfunnsaktører og interessegrupper. ySKILLS undersøker hvordan europeiske barn utvikler digital kompetanse. I løpet av det siste året har vi samarbeidet med våre prosje...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Unmanned Aircrafts in All Future Airspace

UAAFA-prosjektet har hatt et todelt fokus; gjennomføring av initial datainnsamling og videreutvikling av navigasjonsalgoritmer. Datainnsamlingen har foregått med bruk av fixed-wing UAV i to omganger; innenfor og utenfor synsrekkevidde, og hadde som mål å samle data fra PARS-systemet med to bakkea...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

AEOLUS+ New generation digital wood stoves

Muligheten for små og mellomstore bedrifter å være høyteknologisk i forkant er en viktig forutsetning for å takle et tøft internasjonalt marked. Det er avgjørende for små og mellomstore norske vedovnsprodusenter å komme på høyde med europeisk industri når de tilbyr høyteknologiske produkter som b...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Norwegian Centre for CERN research

Siden 1954 har European Organization for Nuclear Research (CERN) vært det ledende forskningssenteret i Europa. I tillegg til å huse noen av de aller største laboratoriene i verden innen partikkelfysikk, så utfører CERN noe av den mest avanserte og interessante forskningen som eksisterer til dags ...

Awarded: NOK 182.8 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ARRANGEMENT AV KOMBINERT ICES FAST WORKING GROUP OG ICES FTFB WORKING GROUP, APRIL 20-24, 2020

Bakgrunn og behov ICES arbeidsgruppene innenfor fiskeriakustikk og fangstteknologi har eksistert siden 1982, og har årlige møter som flytter rundt mellom ICES landene hvert år. I år har Norge og Havforskningsinstituttet takket ja til å arrangere arbeidsgruppene, samt et fellesmøte mellom arbeid...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COPS: Comprehensive privacy and security for resilient CPS/IoT

Cyber-physical systems (CPSs) og Internet of Things (IoT) er teknologier som vil få økt innpass og viktighet innen alle sektorer i samfunnet. Informasjonssikkerhet, inkludert konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, vil i den forbindelse være kritisk, da kompromittering kan få alvorlige k...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Transitioning the railway sector to condition-based maintenance: from raw data to optimal planning.

Målet med prosjektet er å innføre kontinuerlig overvåking av boogiene på togene for å gå fra planlagt vedlikehold til tilstandsbasert/prediktivt vedlikehold. For å oppnå dette målet er det utviklet en sensorplattform som er i stand til kontinuerlig overvåking av vitale parametere til boogiene. ...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Communication Theoretical Foundation of Wireless Nanonetworks

I den første prosjektperioden, etablerte og optimaliserte vi protokollen for differensiering av humane embryonale stamceller til funksjonelle kardiomyocytter. I denne prosjektperioden, vurderte vi det genetiske uttrykket for hjertespesifikke transkripsjonsfaktorer som bekrefter hjertedifferensier...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NGINO - Next Generation Internet in Norway

Europakommisjonen lanserte høsten 2016 initiativet om neste-generasjons internett (Next Generation Internet, NGI). Initiativet tar sikte på å forme det fremtidige internettet som et interoperabel plattforms økosystem som støtter de sentrale europeiske verdiene: åpenhet, inkludering, transparens, ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap

For UltimateGaN prosjektet skal Eltek utvikle nye kost effektive omformere med høy virkningsgrad og svært høy pålitelighet. GaN transistorene som Ultimate Gan prosjektet utvikler skal brukes til å oppnå dette målet. Eltek skal utvikle følgende produkt som demonstrator ? IP65 likeretter for ute...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Multimodal Reisemønsteranalyse

Å lage gode og dynamiske mobilitetssystemer krever god statistikk over hvor folk ferdes og hvor de reiser. Det eksisterer ingen generelle, fullautomatiske og kostnadseffektive løsninger for dette på verdensmarkedet i dag. Tradisjonelt har kollektivselskaper fått informasjon om antall påstignin...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-DRIVEN TESTING OF FALSE DATA INJECTION ATTACKS AGAINST TRANSPORT INFRASTRUCTURES

TSAR -prosjektet utvikler nye metoder basert på kunstig intelligens (AI) for automatisk påvisning av falske datainnsprøytningsangrep (FDIA) i transportinfrastrukturer. Vi utviklet en ny tilnærming basert på egenkontrollert læring for påvisning av AIS-nedleggelse. En læringsmetode for representasj...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of Impulse Radar LWD tool

Når oljebrønner bores i dag, er det viktig å få så mye kunnskap som mulig om borehullet og omgivende formasjon, ofte kalt formasjonsevaluering. For boring oppnås dette ved hjelp av Logging While Drilling (LWD) sensorer. Før det lages en brønn starter ofte prosessen med kjerneboring. Kjernene saml...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Stability under Adversarial INfluence of Transmission Grids

Overgangen til fornybare energi påfører store utfordringer strømnett siden energikilder som vind og solenergi er intermitterende, i stor grad ikke 'dispatchable', og kan ikke nødvendigvis være samlokalisert nær forbrukere. Kraftnett må derfor balansere strømmer over store geografiske områder ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Relinking the weak link. Building resilient digital households through interdisciplinary and multilevel exploration and intervention.

RELINK er et forskningsprosjekt som skal kartlegge digitale sårbarheter i dagens hushold og utfra det utvikle verktøy og løsninger som kan styrke dagens og fremtidens oppkoplede hushold slik at de kan bli mer robuste mot digitale sårbarheter. Digitalisering, store data og tingenes internett har g...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lightweight Cryptography for Future Smart Networks

Vi er på randen av det neste store skiftet i IKT-revolusjonen med bruk av Tingenes internett (IoT) og femte generasjon (5G) mobilkommunikasjon. Disse vil bringe med seg en stor endring i tilkoblingen av den digitale verden, og med det en stor utfordring for sikkerhet og personvern. Spesielt er de...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Innlandet

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The 13th IEEE International Symposium of Medical Information and Communication Technologies

Den 13. IEEE Internasjonale Symposium om Medisinsk Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (ISMICT 2019) ble arrangert i Oslo, 8.-10. mai, 2019. Det 3-dagers programmet var spekket med flotte aktiviteter som inkluderte 4 prestisjetunge hoved talere fra forskjellige felt og 4 inviterte taler om n...

Awarded: NOK 65,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020- UiS

UiS har i sin strategi som mål om at vi skal hente flere midler fra EUs forskningsprogram og komme opp på et nivå som er likt med de etablerte universitetene i Norge. Så langt i H2020 har vi hatt en fin økning i antall søknader og vil øke enda mer i 2019. Vi har også i større grad en tidligere væ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-Physical Security for Safety-Critical Aviation Operations

Bruk av globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) og bakkebaserte GNSS støttesystemer (GBAS) gir økt kapasitet, effektivitet og sikkerhet i sivil luftfart. Men GNSS mottakere, som er nøkkelkomponenter i både luft- og bakkesegmentet av GBAS, er sårbare for ulike typer cyberangrep. Dette kan være...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ALICE norsk skyggegruppe

ITS Norge ønsker å delta i den europeiske teknologiplattformen ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe). Deltakelse i ALICE og etablering av skyggegrupper er forankret i ITS Norges strategi for 2018-2020. For å realisere foreningens målsetninger er det viktig for ...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hierarchical Reinforcement Learning Models with Applications in Radio Resource Management

Wi-Fi-nettverk er uforutsigbare. Hovedgrunnen til dette er at alle brukere deler den samme kommunikasjonkanalen, men bare en bruker kan kommunisere på et gitt tidspunkt. Når to brukere er på Wi-Fi samtidig oppstår det en konkurranse mellom dem. Hvis en av brukerne bruker mye tid på å sende data s...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-Physical Security in Energy Infrastructure of Smart Cities (CPSEC)

Infrastruktur for energi, som i dagens samfunn er støttet av moderne Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (IKT), er blant de viktigste typene Kritisk Infrastruktur (KI) som muliggjør vitale samfunnsoppgaver. Skade eller ødeleggelse på slik kritisk infrastruktur ved cyberangrep, naturkatastro...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resilient and Optimal Micro-Energy-grid

Rekonfigurerbart/fleksibelt og Optimalt Mikro-Energi nett (ROME) Mikronett er betegnelse på et avgrenset elektrisk nett med en eller ingen tilknytning til det store elektriske nettet. Et mikronett har en eller flere energikilder (f.eks. solcellepanel, vannkraft dieselgenerator) og flere forbru...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Data Space (MDS)

Mer og mer digitale skipsdata produseres ombord på skip, fra økt digitalisering og rimeligere sensorteknologi men også fra verft, utstyrsleverandører, interesseorganisasjoner, klasseselskap og myndigheter. For å kunne gjøre nytte av disse dataene ønsker nye tjenesteleverandører å tilby nye funksj...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Virtual fences for grazing animals

Nofence er en norskutviklet, patentert beiteteknologi som blant annet erstatter fysiske gjerder for beitedyr. Tradisjonelle gjerder henvender seg til dyrs synssans. Et strømgjerde virker fordi dyret ser gjerdet, og husker at det medfører et ubehag å komme borti det. Nofence Beiteteknologi henvend...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

High data-rate wireless communication for deep medical implants

Inven2, OUS og en tysk samarbeidspartner skal verifisere en dataoverføringsteknologi som muliggjør overføring av høyoppløselig video fra sensorer dypt inne i kroppen uten bruk av energi i sensoren. Den trådløse kommunikasjonsteknologien baserer seg på at et kommunikasjonssignal sendt fra utside...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Impulse Radio Ultra Wideband Pulse Doppler radar technology as a new tool for sleep assessment

Alle som noensinne har sovet dårlig en natt vet hvor viktig søvn er. Alle pattedyr trenger det. Det gjør fulger også, og reptiler. Til og med bløtdyr og encellede organismer har daglige 24-timers sykluser av aktivitet og hvile. Forskning fra det siste århundret har vist at at søvn er en aktiv pro...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestfold og Telemark