0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications

De fleste forbrukere hevder at de er villig til å kjøpe bærekraftige matvarer, likevel er andelen bærekraftig mat i totalt forbruk fortsatt lav. For å forstå årsakssammenhengen til dette kreves videre undersøkelser av hvilke faktorer som påvirker den reelle bærekraftige atferden. Eksisterende for...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Opplevelser for alle

BESØKENDE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER MØTER BARRIERER I NORSK REISELIV Målet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap som skal brukes til å tilrettelegg for et mer tilgjengelig reiseliv i Norge, og dermed nå ut til et større marked og bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringen. Teoretiske ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Utvikling og etablering av en testsone for fremtidens bærekraftige reiselivsopplevelser og levedyktige lokalsamfunn

Globalt reiseliv er i endring. Denne raskt voksende næringen skaper både engasjement og muligheter, og setter noen av vår tids samfunnsutfordringer på den nasjonale agendaen. Dagens og fremtidens reiselivsnæring er avhengig av levende lokalsamfunn. Men hva skjer med norsk reiseliv hvis lokalsamfu...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Climate adapted Resort 2040

Dette pilotprosjektet undersøkte utfordringene som den norske ski-industrien står overfor på grunn av klimaendringer, noe som resulterer i mindre og mindre snø for skianleggenes daglige drift. Ettersom klimaendringene påvirker ulike globale områder, er det ikke spesielt overraskende å se at ski...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Contextual interventions influence on food choices in a real-life grocery store setting

Usunne kostholdsvaner er blant de viktigste årsakene til livsstilsykdom redusert livskvalitet og tidlig død. Dette viser det Globale sykdomsbyrde prosjektet i flere publikasjoner. Helsemyndighetene har i flere tiår informert om viktigheten av å spise sunnere. Likevel ser vi at en større andel av ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

MOBILE MOODS Totalt konsept for mobile bo- og serveringsenheter tilpasset norsk reiseliv

Det er i dag et økende fokus på at et volumbasert reiseliv i Norge opptar areal, setter fysiske spor, beslaglegger utfartsområder som er populære blant lokalbefolkningen og resulterer i "people pollution" som reduserer kvaliteten i turistopplevelsen. Spesielt for destinasjoner utenfor de større b...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Teknoløft Sogn og Fjordane

Teknoløft Sogn og Fjordane bygger næringsretta kapasitet og kompetanse innan robotikk, stordata, digitalisering og automatisering ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. Dette gjer vi gjennom å utdanne doktorgradskandidatar og forske i samarbeid med næringslivet. Prosjektet samarbeide...

Awarded: NOK 26.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Nettverking og forsking for å utvikle Merkevarestrategien for Noregs nasjonalparkar, innafor ramma berekraftig bruk og vern

Merkevarestrategien for norske nasjonalparkar vart vedtatt i april 2015, med ambisjon om betre informasjon, gode innfallsportar, betre tilrettelegging og meir bruk, utan å utfordre verneverdiane. Så langt er det gjennomført brukarundersøkingar i kvar park (der slike mangla) og sårbarheitsvurderin...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impacts of climate change on Norwegian nature based tourism

Climtour-prosjektet har studert virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv. Det overordnede målet med prosjektet har vært å bringe frem ny kunnskap om vilkår for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer i naturbasert reiseliv i Norge. Prosjektet har studert både kyst- og alpi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Advanced models and weather prediction in the Arctic: Enhanced capacity from observations and polar process representations (ALERTNESS)

Bedre værvarsling i Arktis Klimaendringene fører til økt næringsaktivitet i Arktis, men med røffe værforhold kan det være risikofylt å ferdes i området. Alertness-prosjektet har ambisjoner om å utvikle verdensledende kompetanse innen produksjon av pålitelige og nøyaktige værvarsler, til nytte for...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Enhancing the Salience of climate services for marine mobility Sectors in European Arctic Seas

Den raske oppvarmingen i Arktis har store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Klimaendringer i Arktis - spesielt reduksjonen av havisen - driver fram vekst i marine næringer som skipsfart, turisme og fiskeri. Marine næringer og aktører krever mer presise og langsiktige arktiske vær- og klimavarsle...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Laboratories for an Energy Efficient Industry

Det nasjonale laboratoriet HighEFFLab skal være den ledende plattformen for eksperimentell forskning innen energieffektivisering av industrielle prosesser, og skal tilby avansert forskningsutstyr for utvikling og demonstrasjon av innovative løsninger for industrien. HighEFFLab skal støtte opp und...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Siserone - Kommersialiseringsprosjekt

Siserone har utviklet et appverktøy for digitale kulturstier, og skal bringe den norske kulturarven inn i en digital tid. I kommersialiseringsprosjektet vil det produseres digitale kulturstier i samarbeid med fire klienter for å gjøre deres eksisterende tilbud mer engasjerende og tilgjengelig. Ve...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Infrastructure-less indoor positioning in 3D

Målet for prosjektet "Infrastructure-less indoor positioning in 3D" (IIP3) har vært å gjøre for innendørs posisjonering hva GPS har gjort for posisjonering utendørs. I prosjektperioden har vi utviklet en generell, sensoragnostisk plattform som muliggjør presis innendørsposisjonering ved å kombine...

Awarded: NOK 15.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Travelogue

Reiseregninger er en tidkrevende og vanskelig prosess som involverer mange ansatte i en bedrift, og selv moderne systemer legger opp til at den ansatte skal sitte på kontoret etter endt reise og fylle ut reiseregningen. Nye muligheter innen mobilteknologi, kunstig intelligens og lovverk gjør at...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Local crowdfunding for a low-emission society: Investigating the concept of local climate crowdfunding for Norway

COOLCROWD-prosjektet har utforsket muligheten for å utligne karbonutslipp fra transportering gjennom folkefinansiering av klimatiltak på norske gårdsbruk. Prosjektet har vært en prototypestudie over fire år, som har utforsket bøndenes interesse for å delta i et lokalt folkefinansieringsprogram, o...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobiliseringsprosjektet i Finnmark 2017-2019 - FORREGION

Økt samarbeid med FoU-miljø har bidratt til å styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften for næringslivet i Finnmark. Mobiliseringsprosjektet har tatt i bruk virkemidler som stimulerer næringslivet til økt bruk av FoU i sitt utviklingsarbeid og har hatt Finnmark fylke som geografisk avgrensnin...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Boxn: Utvikler morgendagens postkasse som samkjører og sikrer trygg levering av mat, andre hjembestillinger og post.

Konseptboks as utvikler Boxn, morgendagens felles leveringspunkt som samkjører matleveringer, andre hjembestillinger og post i en og samme enhet. Boxn er et låst og temperaturisolert leveringspunkt som ikke er avhengig av at noen er hjemme for å ta imot når leveringen kommer. Konseptboks gjør med...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A FRAMEWORK FOR SCIENCE-BASED MANAGEMENT OF MARINE RECREATIONAL FISHERIES IN NORWAY

Gjennom et treårig forskningsprosjekt har Havforskningsinstituttet (HI) i samarbeid med NINA, Akvaplan-niva, NMBU og Nordlandsforskning, og internasjonale partnere utviklet metoder for å kvantifisere uttaket av fisk og øke kunnskapen om sosioøkonomiske aspekter ved det marine rekreasjonsfisket (M...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VIT - virkemidler for FoU og innovasjon i Troms

VIT, Virkemidler for FoU og innovasjon i Troms, er finansiert gjennom FORREGION-programmet og Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektet er tuftet på strategien «Arktisk innovasjon, FoUoI-strategi for Troms». VIT har fire satsingsområder; rom/jord, marine ressurser, reiseliv og leverandørindustr...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Innovasjonsregion Telemark 2017-2019

Innovasjonsregion Telemark skal hjelpe bedriftene i utvikling av metodikk, tilføre kompetanse som bedrer innovasjonsprosessene og forankre bruk av virkemiddelapparatet strategisk i bedriftene. Innovasjonsregion Telemark tilbyr et proaktivt veilederkorps som gjennom ulike virkemidler søker å hjelp...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestfold og Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION 2017-2019: Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Buskerud

Det ble et annerledes år for prosjektet på grunn av Covid 19 pandemien. Pandemien ga store utfordringer for næringslivet og vi ser at kometansemeglerne fikk en viktig rolle overfor bedriftene. Forregion i Buskerud har i 2020 hatt stor aktivitet innenfor de fire tematiske satsingsområdene; Nye anv...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Kunnskapsnettverk for utvikling av nye boligkonsepter for bærekraftige byer (KUBB)

Målet med nettverket KUBB er å etablere en tverrfaglig arena rundt utvikling og realisering av nye boformer med et større innslag av fellesskapsløsninger. Vi ser en økende interesse og utbredelse av alternative boformer i andre land (Sverige, Danmark, Nederland, UK, m.fl.) og erfaring viser at de...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Vellykket byfortetting og bruk av urban kulturarv

Fortetting - eller som det ofte omtales: den kompakte by ? er blitt en primær strategi i mange byers ønske om å gjøre deres by mer bærekraftig, mer attraktiv å leve i og mer attraktiv å investere i. Samtidig er det en strategi med mange mulige konflikter og utfordringer. Det hevdes at kulturarven...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Bynett Sør - et nettverk for bærekraftig byutvikling

Bynett Sør er et nytt nettverk som skal fremme kunnskapsbasert byutvikling med utgangspunkt i byene på Sørlandet. Det aller meste av forskningen som legges til grunn for byutviklingsstrategier i dag er basert på storbyer, uten at det er verifisert at denne forskningen har overføringsverdi til sm...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Social justice and the smart city

Det er i dag lite kommunikasjon mellom de som forsker på byen som et samfunn eller som et politisk system, og de som jobber mer brukerorientert eller teknisk. Det er videre behov for mer kunnskap om smart byutvikling og sosial bærekraft for å utvikle gode løsninger for fremtidens byer. Norsk byut...

Awarded: NOK 99,865

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

up!norway - matcher deg med din drømmereise

I internasjonal turistsammenheng bringer merkenavnet "Norway" typisk assosiasjoner til "fjords" and "Northern lights", men i det store og det hele er kjennskapen til Norge som turistland skral. To av norsk reiseliv sine største utfordringer er mangel på unike markedskonsepter og ineffektiv kommun...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Urban Eco Labs

-

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

FMETEKN-FME - teknologi

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future (HighEFF)

HighEFF har satt seg høye mål om utvikling og demonstrasjon av teknologier som kan forbedre energieffektiviteten og redusere utslipp fra industrien. Energieffektivisering er nødvendig og muliggjørende for overgangen til et lavutslippssamfunn, som det eksempelvis fremgår av IEA sine framskrivninge...

Awarded: NOK 200.2 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk Innlandet - Innlandets bioøkonomi medregnet naturbasert reiseliv og fornybare energiressurser til Horisont2020

Formålet med EU Nettverk Innlandet (EU INN) var å informere, veilede og skape nettverk med sikte på å motivere til EU søknader. Prosjektet skulle bidra til å fjerne hindre som følger med manglende informasjon og erfaring, fungere som et tverrsektorielt informasjons-, fasiliterings- og mentornettv...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet