0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling time-lapse 3D CSEM for reservoir management

Når et olje- og gass-felt tas i produksjon er det et behov for å forstå endringer i reservoaret som oppstår. Utvinning av olje i sammenheng med injeksjon av vann eller gass vil føre til at trykk, metning og distribusjon av olje og gass endres. For å velge best mulig strategi for drenasje av felte...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Quantification of fault-related leakage risk

FRISK prosjektet setter søkelys på risikoen relater til forkastninger i reservoarer som skal kvalifiseres for lagring av CO2. Prosjektet har hatt god progresjon i arbeidet med å ta i bruk ny kunnskap om væskestrømning i forkastninger og bygge modeller som kan brukes for vurdering av forkastningsf...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

VISTA-programmet. VISTA tar sikte på å stimulere og støtte norske forskere og grunnforskningsmiljøer innenfor petroleumsrelatert virksomhet.

Jmf. avtale med Equinor. Langsiktig grunnleggende forskning innenfor petroleumsrelatert virksomhet. Se vedlegg 1

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimizing the Use of Marine Seismic Sources

Volodya Hlebnikovs Ph.D. avhandling, januar 2022 Mellom 2019 og 2021 gjennomførte Volodya Hlebnikov en industriell Ph.D. med hovedvekt på maskinlæringsbaserte prosesseringsløsninger for seismiske data. Han har vært ansatt av CGG med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd og med akademisk ti...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Robust and accelerated full waveform inversion

Seismiske data er viktig for å karakterisere de fysiske egenskapene til undergrunnen. I innsamlingen av seismiske data sendes et signal ned i mediet. Dette signalet blir reflektert og returnert til overflaten når det påtreffer endringer i bergartene i undergrunnen. Ved å ta opp signalet når det k...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Potential oil recovery derived from exploration wells

Dette prosjektet hadde som mål å utvikle en metode for raskt og tilnærmet kontinuerlig bestemme den mest effektive utvinningsstrategien for et gitt oljefelt allerede i fra starten med borings- og komplementeringsfasen, og gjennom feltets levetid. En slik metode vil drastisk kunne redusere feltinf...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12479 A smart inflow control valve for oil production pipes to reduce pollution and maximize oil recovery

InflowControl har utviklet en autonom innstrømningsventil (AICV) som maksimerer produksjonen fra modne og nye oljefelt ved å stoppe gass- og vanngjennombrudd under oljeproduksjonen. Teknologien trenger ikke strøm eller ekstern kontroll for å betjene og bruker væskeegenskaper (viskositet og tetthe...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Subsurface: Flow Diagnostics and Data-Driven Modeling in Optimized Reservoir Management

For å velge riktig utvinningsstrategi må man utvikle en kvalitativ forståelse av reservoaret og dets oppførsel, undersøke ulike brønnplasseringer, og vurdere forskjellige dreneringsstrategier. Høy regnetid for standard simuleringsverktøy begrenser muligheten til å systematisk utforske forskjellig...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Overburden Analysis and Seal Integrity Study for CO2 Sequestration in the North Sea

Menneskeskapt atmosfærisk karbondioksid (CO2) er en viktig drivhusgass som er ansvarlig for menneskeskapt global oppvarming. Effekten av global oppvarming kan utløse de kritiske tersklene som kalles vippepunkter hvis oppvarmingen øker til lik eller større enn 1,5oC. Å krysse den kritiske terskele...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Preventing loss of near-well permeability in CO2 injection wells

CO2-lagring innebærer pumping av CO2 inn i porøse undergrunnsbergarter via brønner. En viktig forutsetning for god gjennomføring av slike prosjekter er at injeksjonen kan foregå sikkert og effektivt, og dette krever god strømning av CO2 fra brønnen og inn i steinformasjonen. CO2-injeksjon har vis...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanofluids for IOR and Tracer Technology

Prosjektet er et forskerprosjekt med relevans for økt (IOR) og ny tracer teknologi ved bruk av nanofluider, dvs. hvordan utvalgte nanomaterialer kan gi utvinning fra reservoarer eller forsterke integriteten til reservoarer, for eksempel i neste omgang for lagring av CO2. Laboratoriemodeller har b...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision-driven big data and analytics for the digital subsurface

DIGIRES er et Petromaks-2 og industriprosjekt som tar sikte på å utvikle neste generasjons digitale arbeidsflyter for utvikling og styring av oljereservoarer. Sådan adresserer DIGIRES nye utfordringer i petroleumsindustrien knyttet til prosessering og integrering av et stort antall data med model...

Awarded: NOK 17.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Machine learning in geoscience

I dette prosjektet har vi utviklet EarthNET som er en cloud-nativ plattform laget for å styrke geologers arbeid med AI teknologi. EarthNET leverer datadrevet beslutninger til geologer, reservoaringeniører og E&P beslutningstakere, som gir dem muligheten til å forstå undergrunnen og evnen til å op...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Advanced Lower Completion Tool

Avansert verktøy for analyse av nedre kompletteringer (ICDSIM - Inflow Control Device SIMulator) Nedre komplettering er den delen av brønnen som ligger i produksjonssonen. Når vi ønsker å produsere olje, vil vi helst ikke ha innblanding av gass eller vann. For å unngå at vann og gass blir bla...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Subsurface Resolution by Controlled Marine Seismic Stimulation

Tradisjonelle impulsive marine kilder består av en matrise av luftkilde-elementer som er spesielt designet slik at forholdstallet mellom maksimumsenergien og nivået på energien som etterfølger denne er så høyt som mulig. Denne typen kilde har et amplitudenivå på den lav-frekvente energien som ikk...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. Uni Research Teknisk-industriell) (2017-2020)

-

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. IRIS) (2017-2020)

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Industri (2017-2020) (Tidl. SINTEF Petroleum AS)

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til IFE (2017-2022)

Dette PhD-arbeidet er en kombinasjon av to ulike temaer. Første delen som ble gjennomført ved IFE omhandlet pyrolyse av silangass for bruk i produksjon av energimaterialer. Dette arbeidet startet i 2018 og ble utført i hovedsak fram til 2020. Andre delen ble utført ved Universitetet i Oslo og fok...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

SFF-Sentre for fremragende forskn

Porous Media Laboratory, Porøse-medier laboratoriet

Porøse media er faste materialer som er full av hull. Hvis disse hullene henger sammen, kan væsker eller gasser strømme gjennom dem. Hvordan de gjør dette utgjør porøse mediers fysikk. Når det er flere ikke-blandbare væsker som konkurrerer om de samme porene og det er overflatespenning mellom væs...

Awarded: NOK 148.1 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

DOREMON - Downhole Reservoir Monitoring

For å opprettholde oljereservoarproduksjonen er det nødvendig å opprettholde trykket nede i reservoaret ved innsprøyting av vann eller gass. Fordi vann og gass er lettere og tyngre enn olje, respektivt, benyttes dette til å konsentrere oljen rundt produksjonsområdet. Opprettholdelse av trykket kr...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Geomechanical software for multi-well injection optimisation of complex fields

Moderne metoder for å definere injeksjonshastigheter for å opprettholde korrekt reservoartrykk er basert på storskala modeller av undergrunnsgeologi. Beregningsmodeller med 10 til 100 millioner datapunkter er bygget fra seismiske data og berg-egenskaper tilgjengelige fra isolerte boreprøver. Imid...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Bayesian inversion of 4D seismic waveform data for quantitative integration with production data

Med utviklingen av nye innovative seismiske metoder bør det være mulig å ytterligere å øke oljeutvinningen fra eksisterende felt. Dette er fornuftig fra et miljømessig og et økonomisk perspektiv. Seismiske metoder gjør det generelt mulig å avbilde sedimentære basseng og reservoarer (knyttet til ...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interpretation of frequency-dependent seismic responses of finely layered, partially saturated and fractured reservoirs

Resultatene fra vårt prosjekt ble presentert på AGU, EAGE og SEG årsmøter.

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microfractures in black shales and their transport properties

Under erosjon på kontinentene og avsetning av sedimenter og organisk materiale i havet dannes det sedimentære lag i sedimentære bassenger. Når disse sedimentene blir begravet, blir de utsatt for sammenpressing (kompaksjon) og oppvarming slik at de bli omvandlet til fast bergart. Med økende temp...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reconstructing the Quaternary basin configuration and evolution in the central/northern North Sea

REQUBE har bidratt til en bedre forståelse av den opp til 1000 m mektige sedimentære lagpakken som er avsatt i nordlige Nordsjøen igjennom de siste 2.6 millioner årene (Kvartærtiden). Studier av kjernemateriale viser en nedkjøling av klima fram mot ca. 1,5 millioner år da man får en sterk øking i...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of a New Economical Process to Monetize High-CO2 Natural Gas

The anticipated results of the Demo2000 project are the design, fabrication and deployment of a fully functional VERDIS CO2 stripping & conversion unit, able to process some 5 MMSCFD of natural gas. While significantly smaller than fully commercial-sized units will be, it will nevertheless be suf...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanoparticles to Stabilize CO2-foam for Efficient CCUS in Challenging Reservoirs

Dette laboratoriebaserte forskningsprosjektet ved Universitetet i Bergen (UiB) ledet av Institutt for fysikk og teknologi har fokusert på implementering av nanopartikler med CO2-skum for forbedret utvinning av olje og assosiert CO2 lagring gjennom CCUS. Vårt primære mål var å "Benytte nanoteknolo...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Towing a seismic source over the seismic spread

Det som opprinnelig startet som en utfordring og en serie mulige løsninger fra Lundins geofysikere, er nå blitt til en ny forbedret teknologi for seismisk dataavbildning; TopSeis. Denne nye løsningen gir et betydelig bedre bilde av undergrunnen og overvinner følgelig manglende evne til tidligere ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo