0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FLEX-IT - A MIXED-METHOD STUDY of CROSS-DOMAIN INFORMATION TECHNOLOGY USE IN EVERYDAY LIFE

Bruken av ny informasjonsteknologi som smarttelefoner og nettbrett har gjort det lettere å ta med jobben hjem, og å løse oppgaver knyttet til familielivet på jobb. Vi vet imidlertid lite om hvilke konsekvenser denne kontinuerlige påkoblingen mellom jobb og hjem har for helsen og for produktivitet...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CLApp: A Career Learning APP for Young People Not in Employment, Education or Training

Ny teknologi og høy endringstakt i samfunnet gir arbeidsplasser som er mer og mer kunnskapsintensive og krever stadig omstilling. Dette arbeidslivet krever arbeidere med høy kompetanse som ikke er redde for endringer, utfordringer eller tilordne seg ny kompetanse. Dersom man har liten tro på egne...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Social, demographic and health dimensions of technology-induced job loss

Raske teknologiske fremskritt har potensial til å endre arbeidsinnholdet og erstatte et økende antall yrker. De sosiale, demografiske og helsemessige dimensjonene av dette har så langt ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet og konsekvensene er i betydelig grad ukjente. Vi studerer dette ved hjelp ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing competence requirements in public services: consequences of digitization in general and highly specialized work

Digitalisering er en viktig endringskraft i dagens arbeidsliv. Mer intensiv bruk av teknologi endrer blant annet hvordan vi får tilgang til informasjon og koordinerer arbeidet, hvordan vi samarbeider med klienter eller brukere, og grunnlaget for å utøve profesjonelt skjønn. Disse endringene beskr...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Determined to Succeed? Maturation, Motivation and Gender Gaps in Educational Achievement

I Norge og de fleste industrialiserte land får unge kvinner bedre karakterer, fullfører videregående skole i større grad og har større sannsynlighet for å ta høyere utdanning enn unge menn. Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om hvorfor jenter ser ut til å klare seg gjennomgående bedre i utd...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Literate - Dysleksitest for barn

Nasjonale prøver viser at over 20 % av norske førsteklassinger strever med å knekke lesekoden. Flere av disse elevene har dysleksi, og vil ha store vansker med å utvikle funksjonell lese- og skriveferdighet lenge etter begynneropplæringa. Det er velkjent at skolen ikke greier å fange opp disse el...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The demand and supply of public education

Utdanning spiller en sentral rolle for å sikre folks velvære og har en viktig sosial gevinst. Flere studier viser en sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst, og økonomisk og sosial ulikhet. Den økte betydningen av skolegang gjenspeiles av kongruente økninger i investeringer i form av tid o...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kompetanse for et grønt skifte? Kunnskapsdiskurser i fag- og yrkesopplæringen

En teoretisk tilnærming til diskursanalyse har vært hovedinnholdet i det videre arbeid siden prosjektets oppstart. I dette arbeidet er både kurser innen vitenskapelig teori og metode stått sentral, men også eget empirisk tilnærming til dette ved bruk av aktør nettverk teori (ANT). Konkret har det...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescence (SLEDE)

I en artikkel studerte vi sammenhengen mellom de fysiske utelekeområdene i barnehager og omfanget av fysisk aggresjon barn viste ved 2, 3 og 4 års alder, ifølge barnehagelærerne. Resultatene viste høyere nivåer av aggresjon blant gutter og barn med lavere sosial bakgrunn ved 2 års alder og at niv...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Persistent Passion for Professional Education - Consequences for student completion and dropout

Prosjektet undersøker fullføring og frafall i høyere utdanning. Prosjektet undersøker mulige grunner til frafall og hvorfor slike grunner varierer. Vi søker dermed å utdype og videreutvikle toneangivende forklaringer av fenomenet, bl.a. ved å inkludere særegenheter ved profesjonsutdanninger med b...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring

Det er nasjonal og lokal oppmerksomhet og aktivitet knyttet til det frafallsforebyggende arbeidet i videregående skole. Det Nordiske institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt 10000 ungdommer i ni år etter ungdomsskolen, og funnet at to av ti ikke har fullført vi...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestfold og Telemark

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Health And Skills Requirements in the Labour Market

Prosjektet tar for seg nye endringer i krav til kvalifikasjoner og helse i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk endring og globalisering. For å avdekke disse endringene benytter vi oss av registerdata i hovedsak fra Norge, men også fra USA, der vi samarbeider med Harvard University og NBER. ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Challenges of participation when service users autonomy is challenged/restricted in health and welfare services.

Fremdriften i prosjektet har vært god til tross for utfordringer knyttet til koronapandemien, men mulighetene til å gjøre feltarbeid er i flere tilfeller blitt noe forsinket. Forskerne har i stor grad anvendt digitale verktøy i datainnsamlingen. I løpet av året har vi hatt regelmessige digitale m...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International student mobility: drivers, patterns and impacts

Internasjonalisering og studentmobilitet (ISM)står høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Særlig kvalitet, men også relevans, brukes som begrunnelser for å tilrettelegge for ISM. I MOBILITYprosjektet ser vi på forutsetninger for, og virkinger av, studentmobilitet med vekt på om praksis...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Aiming for quality in nursing home care: Rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies

Sykepleieutdanningen innebærer 50 prosent praksisstudier. Praksisstudier utgjør derfor en sentral læringsarena i utdanningen. Kvaliteten på veiledning og vurdering i praksisstudier er avgjørende for studentenes læring, faglige utvikling og evne til reflekterende tenkning. En aldrende befolkning ...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The decline in employment and the rise of its social gradient

Prosjektets hovedmål er å identifisere og analysere mekanismene bak reduserte sysselsettingsrater for yngre aldersgrupper i Norge. Siden midten av 1980-tallet har sysselsettingsratene blant unge og middelaldrende personer i Norge falt på en måte som er høyt korrelert med familiebakgrunn. Mens...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

TEACH21st: Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills - Collaborative Problem Solving in Digital Environments

Begreper som dybdelæring, livslanglæring og kompetanser for det 21. århundre har i lang tid florert. Deres aktualitet har blitt forsterket som følge av de raske endringene i samfunnet og kunnskapsutviklingen. I tillegg til fagspesifikke kompetanser, vektlegges viktigheten av blant annet kompetans...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unfit or unqualified? Understanding the impact of health and qualifications on school and labour market exclusion

I prosjektet analyseres samspillet mellom helse, kvalifikasjoner og arbeidsmarkedsutfall innenfor to forskjellige rammer: (i) For sysselsatte som opplever omstilling i jobben, undersøker vi hvilke egenskaper (helse og kvalifikasjoner) som er avgjørende for hvordan omstillingene mestres. (ii) for ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The comeback kids: A longitudinal study of dropouts re-enrolment in upper secondary education

Sammenlignet med den store medieoppmerksomheten omkring frafall, har tilbakevending, det vil si hvem det er som returnerer, hvorfor og hvordan denne andelen kan økes, fått lite oppmerksomhet både blant forskere og politikere. Mye av det vi tenker på som frafall, definert som manglende fullføring ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Decisions and Justifications in Child Protection Services(CPS)

Prosjektets hovedmål er å identifisere hvordan tolkninger av prinsippet om 'barnets beste' gjenspeiles i barnevernets begrunnelser for beslutningene de fatter. Prosjektet rettersærlig oppmerksomhet mot hvordan kulturelle verdier, etnisitet og minoritetsstatus påvirker beslutningene. Polske samarb...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Innlandet

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Advanced Piezoelectric Devices

Piezoelektrisitet er fenomenet at enkelte materialer kan reagere elektrisk på en mekanisk påvirkning, eller alternativt mekanisk på en elektrisk påvirkning. For eksempel kan en bit av et piezoelektrisk materiale deformeres når setter en elektrisk spenning over den. Denne koblingen mellom det elek...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

Hovedmålet med prosjektet har vært å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkj...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Digital Audit

Forskningsprosjektet «Digital revisjon» fokuserer på digitale endringsprosesser i revisjonsbransjen. Bransjen er for tiden intenst opptatt av å digitalisere utførelsen av revisjon. Det er likevel et åpent spørsmål i hvilken grad og hvor fort bransjen vil være i stand til å utnytte fordelene som ø...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Incentives, access to capital, and innovation

Bedrifter er i høy grad avhengige av ekstern kapital for å finansiere innovasjon og vekst. Entreprenører må tiltrekke seg finansering fra risikovillige investorer for å utvikle forretningsideene sine. Teknologiselskaper trenger kapital til å utvikle nye forsknings- og utviklingsprogrammer. Større...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politisk...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

More Efficient and Environmental friendly Road Construction

Oppdatering for 2021 Den vitenskapelige produksjonen fra prosjektet har akselerert, med 9 vitenskapelige artikler publisert. Ytterligere 2 bacheloroppgaver og 3 masteroppgaver har blitt gjennomført i oppdrag for prosjektet. Totalt 107 studenter har gjennomført sitt avsluttende bachelor- eller ma...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FabLearn Europe 2018: Conference on Creativity and Fabrication in Education

2018 FABLEARN EUROPE: Conference on Creativity and Making in Education FabLearn Europe 2018 is hosted from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). FabLearn Europe brings together international researchers, educators, designers, and makers to discuss and explore digital fabri...

Awarded: NOK 64,216

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Jobb smartere! Utvikling av metodikk for læring i innovasjonspraksis for å møte fremtidens helse- og omsorgs¬utfordringer

Prosjektets vil skape innovative læringsmiljøer i kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom kunnskapsbasert, praksisnær utvikling støttet av metodikk for innovasjonspedagogikk. Metodikken vil skape arbeidsmiljø som integrerer læring og tjenesteinnovasjon i yrkespraksis og ledelse. Læringsfokus...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

LIM Language, Integration, Media

LIM (Language, Integration, Media) har utviklet innovative og engasjerende læremidler for norske elever og elever med migrantbakgrunn, med formålet å bidra til både integrering og akademiske prestasjoner. LIM har utviklet følgende kurs: Et nettbasert kurs, Norsk for ungdom, innen norsk som andre...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education for the future in a changing health landscape

Forskningsprosjektet "Education for the future in a changing health landscape" har bestått av fire delstudier som undersøker ulike sider av simulering som pedagogisk metode og informasjonssøking i klinisk praksis. Første delstudie har undersøkt simuleringsbasert utdanning, og effekten gjentak...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo