0 projects

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Funksjonelle genomiske undersøkingar av temperaturstress hos laks og aure

Den intensive produksjonen av oppdrettslaks (Salmo salar L.) i Noreg har dei siste åra opplevd periodar med høge eller varierande sjøtemperaturar om sommaren. Høgare enn normale sjøtemperaturar fører til ei rekke fysiologiske konsekvensar for opprettslaks en, som resulterer i redusert appetitt og...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Lakseproduksjon ved høy temperatur: Samarbeid mellom 3 NFR Havbruksprosjekter

Søknaden gjelder samarbeidsmidler mellom tre prosjekter som allerede er under gjennomføring, som alle omhandler effektene av suboptimale miljøforhold på oppdrett av Atlantisk laks. To av prosjektene fokuserer på klimaendringer og økt gjennomsnittelig vann temperatur, det tredje prosjektet fokuser...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen powered fuel cell forklifts, field demonstration and durability studies

Forklifts constitute an early market for fuel cells technology. According to US Department of Energy, fuel cells will soon be commercially competitive and may take a significant market share. Still durability and cost targets are not reached, and therefor e this combination of R&D on durability i...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Characterisation of ISA HPR0 virus- and infection in Atlantic salmon

Ved oppstarten av dette prosjektet var det en akseptert hypotese at sjukdomsfremkallende (dvs virulent) ILA virus hadde utviklet seg fra ikke-virulent ILA HPR0 virus. I prosjektet har vi kombinert fagområdene patologi, virologi, og molekylærbiologi for å beskrive, og karakterisere ILA virus infek...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Effekten av alger og algetoksiner for fiskehelse og mattrygghet

Marine alger er antatt å være årsaken til helse problemer hos fisk verden rundt. Innen fiskeoppdrett er det i Norge ikke lenger fiskeoppdrett på store deler av Sørlandet nettopp pga toksiske alger. Hva alger og algetoksiner betyr for næringen i resten av landet er svært lite klarlagt. Sesongbeto...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Improved Window Technologies for Energy Efficient Buildings

Hovedmålet til prosjektet "Improved Window Technologies for Energy Efficient Buildings", som gjennomføres av NTNU og SINTEF Byggforsk i samarbeid med Lian Trevarefabrikk og Lawrence Berkeley National Laboratory (USA), er å utvikle nye forbedrede vindusløsninger og systemer som gjør det mulig å st...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Kunnskapsbasert næringsutvikling på Agder

Prosjektet vil analysere hvordan FoU- og innovasjonsvirksomhet foregår i bedrifter i innsatsområdene (energi/prosess/olje og gass, kultur, IKT) til VRI-Agder, og hvordan utviklingssystemet på Agder kan utforme virkemidler for å stimulere innovasjonsaktivi tet i bedrifter i innsatsområdene. Prosje...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Agder

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sustainable disease control strategies in salmon farming; decision support integrating economic, environmental and social dimensions.

SALMODIS er nå i sitt siste år av prosjektperioden. Endelige resultater fra arbeidsområdene er enten publisert eller er i ferd med å ferdigstilles. Vennligst se Publiseringsinformasjon for detaljer. Samfunnsvitenskapelige og økonomiske perspektiver - Mu ligheter, begrensninger og beslutningsprose...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Crossroads Towards Precautionary Practices: Politics, Media and Climate Change

Climate Crossroads handlet om forholdet mellom klimapolitikk og medier, og hvordan disse påvirker hverandre. Prosjektet har kartlagt og analysert hvordan ulike former for klimapolitikk er dekket i et ulike typer medier. Klimapolitikkens sammenheng med andre samfunnsspørsmål er viktige tema i pros...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Vestland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management

Prosjektet TICKLESS (Redusert forekomst av flått og flåttbåren sjukdom hos sau gjennom integrerte tiltak) har fokus på integrert kontroll av flått og flåttbåren sjukdom gjennom robuste beitedyr, naturlige fiender og biologisk kontroll med sopp, og kunnskap om samspill mellom flått, vegetasjon, ve...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Nutrient supply and productivity in organic forage and milk production - improved forage production and utilization based on local resources

Vi utnytta eksisterande data frå ulike forsøk og prosjekt til å kvantifisere avlingsmengd og avlingskvalitet i økologisk dyrka gras-raudkløvereng. Vi kunne teste effekt av var utviklingssteg i førsteslåtten, vekstperiode (temperatursum) mellom slåttane, kløvermengd i avlinga og tal slåttar. Med ...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs - infection dynamics, genetic variations and pathogenesis

En ny variant av influensa A H1N1, kjent som pandemisk H1N1-virus (pH1N1-09v) ble oppdaget våren 2009. I løpet av få måneder spredte viruset seg til alle kontinenter, og til både mennesker og dyr, spesielt svin. De norske svinebesetningene har tidligere vært fri for svine-influensavirus, men høst...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Reducing damage to agriculture by migratory geese by means of population control; investigating the use of adaptive organisation of hunting

Highlights from 2013: We have rented a third year with total hunting rights at Nesset in Levanger municipality, meaning that we have completed another season of data collection where we simultaneously have the control over the hunting activity (hunt in d ifferent zones in different periods, alway...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Cosmology with galaxy clusters

Clusters of galaxies are extremely sensitive to the underlying cosmology. In this project, this sensitivity will be exploited in two different ways: 1. The abundances of clusters: A significant large new data set of massive galaxy clusters from the ESA Planck mission will be exploited to deri...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Imaging of auroral fine scale structures and dynamics

We will continue our studies of the Naturally Enhanced Ion Acoustic Lines (NEIALs) as observed with the EISCAT radars. This project also has a technical part, namely the development and utilisation of interferometric and novel imaging techniques (Aperture Synthesis Imaging Radar, ASIR) to fully ...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Better turfgrass survival in a changing winter climate

Prosjektet består av tre delprosjekt (DP) som alle ble gjennomført delvis i felt og delvis i veksthus /laboratorium. Det praktiske arbeidet i felt i alle DP ble fullført og vi er inn i publiseringsfasen. I DP1 ble det bestemt i hvor stor grad utsatt ulike gressarter på golfgreener for å miste ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Akershus

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian use of the Planck LFI experiment and QUIET

The European Planck space mission was launched in May 2009 and is mapping in detail the Cosmic Microwave Background with sensitivity and resolution unreachable by any other foreseen experiments, making possible addressing many of the most fundamental ques tions of cosmology. Based on the commitm...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Barents Sea Tectonic Basin Modelling (BarMod) with focus on potential petroleum systems in the Central Barents Sea Region

BarMod viderefører vårt langvarige fokus på Barentshavets struktur og geologiske utvikling. Samtidig bidrar prosjektet til å videreutvikle vårt forskningssamarbeid med Russland. I tidligere prosjekter hadde vi etablert et godt samarbeid med russiske kollegaer omkring sentrale regionalgeologiske p...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Behaviour and coping of individual salmon in farm environments with fluctuating oxygen and hydrodynamics (Salmon Dynamics)

Farming environments experienced by salmon with modern sea-cages fluctuate depending on hydrodynamic flows. Salmon may sense and respond to a range of fluctuating environmental variables within sea-cages, including light, temperature, salinity, dissolved oxygen, and water currents. In particular...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Household response to multiple environmental policy instruments

Hvorvidt tiltak for å øke energieffektiviseringen i norske husholdninger medfører redusert strømforbruk avhenger hvordan husholdningene responderer på de tiltakene som settes i verk. Flere studier av energieffektivisering viser at energiforbruket ikke nød vendigvis går like mye ned som energieffe...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Biogas Reactor Technology for Norwegian Agriculture

For å redusere utslippet av drivhusgasser fra norsk landbruk er det et mål å behandle en stor del av husdyrgjødsla i biogassanlegg. En av mulighetene for å bedre økonomien i slike biogassanlegg er å sambehandle gjødsel med energirike substrat som fiskeens ilasje eller slakteriavfall. Imidlertid e...

Awarded: NOK 17.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Electromagnetic transients in future power systems

Prosjektet omhandler avansert modellering av kritiske komponenter i elkraftsystemet for bruk i tidssimuleringer av systemets oppførsel under forstyrrelser, f.eks ved bryterkoplinger, feil og lynnedslag. Prosjektet har som mål å kunne beregne hurtige varia sjoner i spenninger og strømmer i nettet ...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

IGF-bindende proteiner ved termisk stress

Årene 2004 og 2006 var særdeles varme på Vestlandet, og studier viser at periodene med høye temperaturer vil inntreffe stadig oftere på grunn av klimaendringer. Lenger nord i landet vil man også oppleve perioder tilsvarende varmeperiodene på Vestlandet. U nder slike forhold tar laksen til seg min...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Moderne bjelkelag

Arkitekter, utbyggere og entreprenører etterspør i økende grad løsninger som gir størst mulig fleksibilitet i planløsninger, rasjonelle byggemetoder og prosjektering. Trekonstruksjoner kan i mange tilfeller svare på slike behov, men kunnskaper om og tilgj engelige løsninger er fortsatt mangelfull...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sosial og fysisk miljøberikelse for sølvrevvalper: effekter av underlag, avvenningsalder og sosial kontakt på valpenes atferd og velferd

Dette prosjektet ble initiert med bakgrunn i nye retningslinjer for hold av pelsdyr og på grunn av behovet for mer forskningsbasert kunnskap om hvordan oppdrettsmiljøet påvirker sølvrevens velferd. I samsvar med planen er flere forsøk gjennomført for å belyse ulike velferds-og atferdsmessige effe...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Regional innovasjon: fra lokale bedrifter til regional samhandling

Prosjektet forholder seg til begge temaene for forskning i VRI, "Forutsetninger for innovasjonsfremmende samhandling" og "Den nordiske samarbeidsmodellen". Partenes rolle er betydelig på alle nivåer i Telemark, og den nordiske samarbeidsmodellen utgjør de rmed en av de sentrale forutsetningene fo...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dissemination of Scientific Knowledge as a Policy Instrument in Climate Policy

Prosjektet handler om hvordan forskning sammenstilles og brukes i politikkutforming, og er delt inn i seks arbeidspakker. I den første arbeidspakken er det utviklet et teoretisk rammeverk for å bedre forståelsen av forholdet mellom forskning og klimapolitikk. Utgangspunktet er at all forskning so...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Oslo

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Virkemiddelbruk og innovasjon i regionale bedriftsnettverk

Hovedproblemstillingen er å styrke utviklings- og innovasjonsevnen i eksisterende bedrifter gjennom å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for virkemiddelbruken i regionale innovasjonsprosesser som er egnet til å fasilitere sosiale prosesser/samhandling. Det te gjøres gjennom anvendelse, viderutvikl...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestfold

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Transient well flow modelling and modern estimation techniques for accurate production allocation

Rate allocation is the procedure of identifying the origin of the produced fluids (oil, water, gas) in a production system comprising multiple wells and/or producing zones. This information is essential for the daily management of the production, as well as for the long term planning. The ultima...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Energy Efficiency of Field Development: IOR, System Analysis and Risk Evaluation

In this project we will develop system analysis methods, optimisation routines and algorithms to be implemented in computer programs for evaluation of oil and gas recovery methods, assessment of process efficiency, energy consumption, environmental impact and application risk associated with Imp...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland