0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Gjenvinning av komposittmaterial fra fritidsbåter

Det finnes per dags dato ingen system for retur av fritidsbåter i Norge. Samtidig er antall gamle kasserte båter økende, enten at de ligger på land eller i vann, og dette vil kunne skape et miljøproblem de kommende årene. Det vil på et eller annet tidspun kt enten fra myndighetene eller forbruker...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisert 3D sammenføyning og håndtering av møbelhud og tekstiler

Prosjektet skal finne løsninger for automatisert sammenføyning av tekstiler og møbelhud til 3D produkter og moduler - med en ekstrem grad av fleksibilitet. Sammenføyning av møbelhud og tekstiler er en av de siste i hovedsak manuelle prosesser i tekstil og møbelindustrien. Årsaken er at sammenføy...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fine Pitch Interconnect of Microelectronics and Microsystems for use in Rough Environments

Electrical interconnect and packaging of electronic components is a highly challenging and critical field. Electronics are put into numerous new applications and significantly more hostile environments. This includes increasing exposure to extreme tempera ture, mechanical loading like acceleratio...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multifunksjonelt ventil- og regulatorsystem for høytrykks hydrogenanvendelse i bil

Mange anerkjente forskningsmiljøer, blant annet IEA (The International Energy Agency), tror at hydrogen i løpet av dette hundreåret vil komme til å spille rollen som en av grunnpilarene i et bærekraftig energisystem. Hydrogen som energibærer gir store tek nologiske utfordringer i form av både pro...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Avansert Bonding

Bakgrunn: Ultralyd hjerteavbildning har i mange år vært en svært viktig kilde for diagnose og forebygging av hjertelidelser. Preventive undersøkelser redder mange liv, og utstyret brukes i økende grad både til overvåkning av pasienter, assistanse under hj erteoperasjoner og diagnostisering. En vi...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kontinuerlig Kromatografering for industriell separasjon av spesialmetaller (P-CAC preparative continious annual chromatography)

...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nyrefunksjonsmåling basert på måling av cystatin C i en enkelt fullblodsprøve

Gode rutinemetoder for klinisk målinger av nyrenes filtrasjonshastighet er etterspurt. Gullstandardmetodene baserer seg på injeksjoner av fremmede substanser og/eller urinsamlinger over ett døgn, og egner seg spesielt dårlig hos barn. Som surrogatmarkør a nvendes måling av kreatinin i blodet, som...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Value-Driven Service Innovation

The late management guru, Peter Drucker, wrote in in his book "Innovation and Entrepreneurship", 1985: "Because the purpose of business is to create a customer, the business enterprise has two--and only these two--basic functions: marketing and innovation ". Based on our background and research w...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel vaccines (vaccibodies) against avian influenza and prostate cancer.

We have recently described a novel type of a recombinant vaccine molecule (vaccibody) that can be delivered as protein or naked DNA. In the latter case, transfected muscle cells secrete vaccibody protein that targets antigen presenting cells (APC) for eff icient delivery of antigen and induction ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Katalysator for fjerning av lystgass (N2O) fra produksjon av kunstgjødsel

...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SkrueEkstrudering av ALuminium

HØYFASTE ALUMINUMSLEGERINGER: Hovedmålet med denne aktiviteten er materialutvikling gjennom bruk av skrueekstrudering, med hovedfokus på høyfaste aluminiumslegeringer. Skrueekstrudering kan benytte granulater, maskineringsspon, chips osv., noe som gir n ye muligheter når det gjelder produksjon a...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a peptide-based therapeutic vaccine to combat HIV disease (chronic immune stimulation)

This project aims to develop a novel therapeutic vaccine that induces nonneutralising antibodies to human immunodeficiency virus (HIV) to modulate disease rather than inhibit infection. Much evidence has now accumulated supporting the concept that acquire d immunodeficiency syndrome (AIDS) is an ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utveckling av analysmetod för kvantitativ bestämning av blodlipider i helblod.

Ett flertal epidemiologiska undersökningar har påvisat ett klart orsakssamband mellan nivåerna av vissa blodfetter och risk för hjärtkärlsjukdom. LDL (det dåliga kolesterolet) är den viktigaste riskfaktoren och höga LDL-nivåer ökar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdom. HDL (det goda koleste...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robust Envelope Construction Details for Buildings of the 21. Century

Buildings of the 21. century should be well-insulated (energy efficient), have a good indoor climate, use materials in an efficient way (minimize material use and ecological loadings), and should be built in order to minimize the number of building defect s. Today, this is not necessarily the cas...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling og bruk av nye seleksjons og high throughput screeningsverktøy for effektiv stammeforbedring i prosesser for produksjon av antib

Prosjektet er et samarbeid mellom Alpharma AS, SINTEF materialer og kjemi og Institutt for Bioteknologi ved NTNU. Prosjektdeltagerne har arbeidet sammen i en rekke prosjekter de siste 15 årene og har i felleskap utviklet flere kommersielt lønnsomme biopro sesser for produksjon av ulike antibiotik...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ny teknologi for titan-fremstilling

Elkem ønsker å skape fremtidsrettet ny industri. Titan-fremstilling er et område hvor Elkem har gode forutsetninger på grunn av sin høy-temperatur kompetanse til å bidra til utvikling av nøkkelteknlogi. Prosess-alternativet som vurderes er basert på elekt rolyse. Siktemålet er produksjon av flyte...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kombinert kjemisk og mikrobiologisk prosess for fermentering av pentoser til etanol

Betydelige deler av karbohydratene i lignocellulose biomasser består av pentoser. En av de største utfordringene for lønnsom produksjon av annen generasjon bioetanol fra lignocellulose er omdannelsen av pentoser til etanol. Mange grupper i verden i dag u tvikler genmodifisere mikrober for å omse...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High Density Tape Streamer

Tandberg Storage utvikler og leverer tape driver i volum til OEM kunder. Bedriften gjør dette i tøff konkurranse med HP, IBM, Quantum og Sony. Tandberg Storage ønsker å gjennomføre et FoU prosjekt i samarbeid med hode og tape leverandører, med assistanse fra norske FoU miljøer. Leverandører av ...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

IDEELL FABRIKK - Konsept for dynamisk produksjon av høyteknologiske produkter

Kunnskapsbasert og skreddersydd produksjon, basert på medvirkning og samarbeid, fremheves gjerne som et område der Norge har betydelig konkurransekraft og vekstpotensial. Mens tradisjonell masseproduksjon utkonkurreres av lavkostland, har Norge store muli gheter innenfor denne typen produksjon, g...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisert og tilpasningsdyktig produksjon av stykkstøpegods

Ledende norske produsenter av stykkstøpegods, som er en viktig underleverandør til annen norsk og europeisk industri, ser behovet for et vesentlig løft knyttet til å øke automatiseringsgraden i alle ledd av produksjonen for å stå bedre rustet både med hen syn til den globale konkurransesituasjone...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Idea Work. Zones of criticality and collective practice in creating extraordinary value.

The project aims to understand and enable the creative practices of "idea work", a form of work that is increasingly key to competitive advantage throughout all sectors of the economy. Idea work involves activities of conceiving, reinforcing, combining, r ejecting, testing, and recombining ideas ...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ sårhelingsteknologi: Utvikling av nye produkter for sårheling og regenerering av hud

Business-konseptet er å utvikle, dokumentere og patentere et terapeutisk sårhelingsprodukt fra et ekstrakt av lakseegg. Produktet vil forbedre sårheling, stimulere regenerering av hudceller, regulere hudcelle-differensiering (celledelingsegenskaper) og st imulere kollagen-utskillelse. Pilotstudie...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optisk mikrofon

Med utgangspunkt i SINTEFs optiske metode for avlesning av små bevegelser av en membran er det dannet et forskningskonsortium som består av Norsonic AS, Norsk Elektro Optikk AS og Tandberg Telecom AS for sammen med SINTEF å utvikle mikrofoner. Metoden mu liggjør framstilling av miniatyr-mikrofon...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Industrialisert produksjon av digital terapi.

Changetech AS er et norsk selskap som industrialiserer tjenester innen psykologi, nærmere bestemt psykologiske endringer. Dette skjer ved bruk av digitale kanaler (mobiltelefon, internett, mv.). De sentrale fagpersonene bak Changetech har tidligere laget en ikke-industrialisert løsning for røykes...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low-cost wafers for high-end PV

Norway has proven to be uniquely positioned to take a great share in the growth in PV. With basis in the world-leading competence in the Norwegian metallurgical industry and R&D institutions, several companies have emerged with the main focus on productio n of the required ultra-high-purity silic...

Awarded: NOK 16.6 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EnergetIC - mikrokontroller teknologiplattform for ultra-lavt energiforbruk

Moderne mikrokontrollere skal oppfylle mange og til dels motstridende krav. De skal være raske (høy klokkefrekvens), ha mange typer (og tilstrekkelig med) både RAM og ikke-flyktig minne (typisk flash), være utstyrt med de nødvendige analoge og digitale pe riferi-enheter for de ulike applikasjonso...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Arena for posisjonering av norske aktører mot ETP'ene ENIAC og EPoSS

SINTEF bistår Norges Forskningsråds BIA-program med å posisjonere norske industrielle aktører innenfor smarte systemer og komponenter (mikrosystemer og nanoelektronikk) for deltakelse i prosjekter i EUs 7. rammeprogram (FP7) og teknologiplattformene innen for Smart Systems Integration og Nanoelek...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

IdéAl- nettverket

IdéAl-nettverket skal fremme innovativ anvendelse og mer bruk av aluminium i bedrifter i Norge. Suksesskriterier er globalt potensiale, økt tonnasje, større antall nye produkter, unik kompetanse, synlighet for aluminium og norsk basert kompetanse, teknolo gi og verdiskapning Dette påvirkes gjenno...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Whole process quality assurance by liposoma internal control particles customized to target organisms in gene technology-based assays

The nucleic acid tests (NATs) have revolutionized the detection of viruses, bacteria, cancer cells etc. These gene technology-based analyses can give both qualitative and quantitative results that can be of crucial importance, e.g., for detection of patho gens or special cell types, and for monit...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intelligente verktøy og produkter med mikro-nano sensorer integeret i overflaten

COSMOS er et løpende nordisk prosjekt. Det er nå sendt inn en søknad om MNT ERA-Net Project med navn COSMOS II : "Components and Smart Machines with Micro-Nano Surface Embedded Sensors" som skal bygge videre på dette. Det søkes her om finansiering av den norske delen av COSMOS II. Norske COSMO...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Innlandet