0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Neutron and gamma-ray imaging for real-time range verification and image guidance in particle therapy

Den mest vanlege strålemetoden brukt til å behandle kreftsvulstar, er energetiske fotonstrålar. Men denne metoden har ei stor ulempe: fordi energien som blir overført til vevet avtar, vil også friskt vev rundt svulsten bli råka av ein uønskt stråledose. Dette fører til seinskadar og bidrar til re...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virus entry and receptors in fish

En bærekraftig havbruksnæring er avhengig av at man kan forebygge og kontrollere infeksiøse sykdommer. Virussykdommer utgjør en betydelig trussel mot bærekraften i norsk lakseoppdrett og medfører økonomiske tap. God helse hos oppdrettsfisken bidrar til god dyrevelferd og er miljømessig gunstig, d...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Advancing Cyber Defence by Improved Communication of Recognized Cyber Threat Situations (ACDICOM)

Cybersikkerhet er gjenstand for rask teknologisk fremgang. Det medfører et økende behov for en vitenskapelig forståelse av det enkelte menneskes begrensninger og ytelse i interaksjon med cybertrusler. ACDICOM skal bidra til å øke denne forståelsen og dermed gi grunnlag for bedre beslutningsresul...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Østfold

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Roads to Power? The Political Effects of Infrastructure Projects

Kinas Belt and Road Initiative (BRI) omtales gjerne som et forsøk på å øke Kinas politiske innflytelse i andre land. Men stemmer det at økonomiske investeringer i infrastruktur prosjekter, som vei og tog, fører til økt politiske innflytelse i andre land? ROADS søker å svare på dette spørsmålet ve...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Faster Assembly by Learning

Digital transformasjon er en uunngåelig prosess som omfatter enhver virksomhet og krever en proaktiv holdning og endringsvilje. Covid-19-pandemisituasjonen synliggjorde relevansen av dette, gjennom økt bevissthet og implementering av digitale rutiner og verktøy for arbeidslivet. Norsk og internas...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

Langt nede i havet foregår pionerarbeid for utforske dypets bioøkonomiske potensial. Hva finnes egentlig nede på 1000 meters dyp? Kan noe av det bli en naturlig del av vårt kosthold? I det innovasjonsdrevne forskningssenteret SFI Harvest, ser vi på hva som finnes lenger ned, i mørket mellom 200 ...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

PriSUD-Nordic: Intervening substance use disorders in the prison population - A public health opportunity

PriSUD-Norden: Behandling av ruslidelser i fengselspopulasjonen - en mulighet for bedre folkehelse Omtrent halvparten av alle innsatte har en ruslidelse når de kommer til fengsel, og etter løslatelse er risikoen for overdosedød og tilbakefall til rusbruk svært høy. På grunn av dette er det vik...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Education for Sustainable Job Creation

Forskning finner at jobber for fattige mennesker kan bidra til fattigdomsreduksjon, og jobbskaping er derfor nøkkelen til å nå flere av bærekraftsmålene. Mange jobber i utviklingsland tilbyr imidlertid ikke anstendige lønns- og arbeidsforhold som gir grunnlag for en produktivitetsvekst over tid, ...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Evidence for action to reduce social inequalities in health

Utjevning av sosiale helseforskjeller er et prioritert nasjonalt og internasjonalt mål, men for å lykkes med dette må de underliggende strukturene som skaper ulikhet i helse adresseres og alle sektorer i samfunnet må samarbeide for å sikre koordinert innsats. Hovedmålet med prosjektet er å ut...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Understanding Tenacibaculum virulence factors to control the disease in farmed fish

Tenacibaculum er en bakterie som forårsaker sår og degradering av vev hos oppdrettsfisk. Til tross for store økonomiske tap i næringen som forårsakes av slike infeksjoner, er det veldig lite som er kjent omkring viktige virulens faktorer og mekanismene for hvordan denne bakterien infiserer fisk. ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LASTING: Sustainable prosperity through product durability

Dette prosjektet stiller spørsmålet: Hvordan kan levetiden til forbruksvarer forlenges? Spørsmålet er viktig fordi mye tyder på at varige produkter fører til mindre materialutvinning, energibruk og miljøutslipp i alle faser av et produkts levetid, inkludert transport. Til tross for dette har p...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PlastiSirk - Quality control and documentation of recycled thermoplastics

NOPREC har med dette prosjektet oppnådd forbedret kvalitetssikring og flere typer produktdokumentasjon for resirkulert termoplast i samarbeid med Containerservice Ottersøy og Norner Research. Prosjektet bidratt med ny kunnskap og metodesett for å dokumentere den resirkulerte plastens kvalitet, kv...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: BioConserve - A natural food preservative from plant biomass to replace synthetic additives.

Matvarer rike på fett og olje er utsatt for lipidoksidasjon når de eksponeres for luft. Lipidoksidasjon er en smaks- og kvalitetsforringende prosess; maten blir harsk og delvis uspiselig. Antioksidanter er kjemikalier som blir tilsatt tilvirkede matvarer for å beskytte dem mot oksidasjon. Produse...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BOOST: Novel solid-state bonding technology involving addition of filler metals for flexible design and production of multimaterial products

HYB) -teknologien, som er en fastfasesveisemetode (solid-state welding) for metalliske materialer som involverer tilsetning av sveisemetall, som muliggjør fabrikasjon av feilfri, designfleksibel, produksjonseffektiv og høytytende MMP. Dette prosjektet vil fokusere på tre innovasjonsløsninger: 1)...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

MP: C2C - CH4 to Crop - Methane cleaning catalyser

Metan (CH4) er en drivhusgass som er ca 28-36 ganger med potent enn CO2. Dette betyr at for hver enhet CH4 som slippes til atmosfæren, tilsvarer dette 28-36 enheter CO3. Fangst, binding, utnyttelse og lagring (CCUS) av CO2 har et høyt fokus og et viktig tiltak for å redusere utslipp av drivhusgas...

Awarded: NOK 45,081

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: Tankyrase inhibition as a therapeutic principle in idiopathic lung fibrosis

Idiopatisk lungefibrose (IPF) er en alvorlig og dødelig type lungesykdom som resulterer i arrdannelse (fibrose) i lungene av en ukjent årsak. IPF har en median overlevelsesrate på bare ~ 3 år etter diagnosefastsettelse. Under IPF-progresjonen er alveolar epitelcelleskade, hyperplasi, økt ekstrace...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection in HIV-positive patients with or without antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa

Prosjektet "SARS-CoV-2 infection in HIV-positive patients with or without antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa" har publisert en artikkel som beskriver prosjektets fremdrift. Artikkelen "COVID-19 and its effects on endothelium in HIV-positive patients in sub-Saharan Africa: Cardiometaboli...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

EUROSTARS-EUROSTARS

E114415 - FOOD FIGHT

Et svært innovativt avfallshåndteringssystem som bidrar til å redusere matsvinn i serveringsbransjen. Kantine og andre store kjøkken i serveringsbransjen er målgruppen for systemet. Returnerte tallerkener skannes umiddelbart ved levering til kjøkkenet. Denne prosessen gir driftsansvarlige for kjø...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114505 CARBONOR: Ekstrahering og raffinering av polymerer fra norsk stortare til høy-verdi biotek produkter

Laminaria hyperboea (norsk stortare) er en unik plante som inneholder mange interessante komponenter, deriblant polymerene alginat og cellulose. De fungerer som byggesteiner og holder planten oppreist på lik linje som hos landplanter, men med noen strukturforskjeller som har gunstige fordeler. ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Mooring Optimization for Large Floating Wind Turbines

Optimalisering av forankringssystem til store flytende vindturbiner Formålet med dette prosjektet er å utføre et optimaliseringsstudie av forankringssystemet til en flytende 15 MW vindturbin. Vindturbinen som blir lagt til grunn er referanseturbinen til NREL og flyteren vil være basert på NOV s...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Agder

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI PhysMet - Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry

En viktig målsetting i SFI PhysMet er å muliggjøre mer bruk av resirkulert metall, bl.a. ved økt forståelse av hvordan legeringselementer som akkumuleres ved resirkulering påvirker mikrostruktur og egenskaper. Bor er et vanlig sporelement i resirkulert støpejern med potensielt skadelige effekter,...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SiQua - Recycling of high purity silica and silicon resources from solar and semiconductor industry

SiQua-prosessen bidrar til å løse utfordringene i høyren kvarts-industrien knyttet til begrenset ressurstilgang og økende kvalitetskrav. Dette skyldes et sterkt voksende marked for kvartsglass til bruk i solcelle- og halvlederindustrien. SiQua-prosessen resirkulerer verdifulle avfallstrømmer av k...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

DErisking Exploration for geothermal Plays in magmatic ENvironments

Høy risiko kyttet til geotermiske ressurser og høye letekostnader utgjør vesentlige barrierer i oppskalering av geotermisk energi som en del av det grønne skiftet. DEEPEN prosjektets målsetting er å øke sannsynligheten for boring av vellykkede brønner nær-magmatiske systemer. Muligheten for å he...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geodata-based Machine Learning for real-time urban risk reduction systems

Prosjektet GEObyIT adresserer det felles behovet for to avdelinger i Oslo kommune (Direktoratet for beredskapsplanlegging og Vann- og avløpsetaten) for å vurdere naturlige (f.eks. jordskjelv, skred) og menneskeskapte hendelser (f.eks. eksplosjoner, ulykker) i et bymiljø. Vi utplasserte seismiske ...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

STUD: Ocean Access - Autonomous communication system for remote offshore monitoring

Ocean Access utvikler en ny smart havdatabøye som er nedsenkbar og kan bevege seg opp/ned i vannsøylen. Kommunikasjon under havoverflaten er en enorm utfordring. Det er ikke noe 4G-nettverk å sende eller motta dataene dine gjennom, og heller ikke en praktisk stikkontakt for å koble til det ele...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a novel high-throughput Sars-CoV-2 antibody test

Norwegian Gentian AS og Universitetet i Tromsø (UiT)/Norges arktiske universitet har i dette prosjektet samarbeidet for å utvikle en COVID-19 antistofftest. Testen oppdager antistoffer mot SARS-CoV-2 i humant blod, og gir kvantitativ informasjon om graden av oppnådd immunitet, selv om personen ha...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Østfold

KLIMAFORSK-Stort program klima

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

For at samfunnet skal kunne bedre tilpasse seg de økende påvirkningene av klimaendringer, er det nødvendig med troverdig kunnskap om klimaendringers påvirkning på regional skala. CE2COAST har som mål å levere informasjon om tilstand, trender og variasjon av ulike biogeokjemiske stressfaktorer i h...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustained employment of hard-to-place citizens in small and medium sized enterprises: A mixed-method study in Norway and the Netherlands

Prosjektet undersøker hvordan små og mellomstore bedrifter kan lykkes med å varig ansette personer fra ‘utenforskapet’ i arbeidslivet, samt hvordan de kan støttes effektivt i dette. Med personer fra utenforskapet mener vi personer som står utenfor arbeidslivet på jobb på grunn av psykiske, kognit...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Biofuels in deep sea shipping for climate change mitigation (Bio4-7Seas)

Det er forventet at aktiviteten til skipsfarten kommer til å fortsette å øke de neste tiårene. I 2050 vil utslippene kunne være dobbelt så høye som i dag, med mindre utslippsreduserende tiltak blir iverksatt. Elektrifisering og hydrogen kan være løsninger for å få ned CO2 utslipp i en del tilfell...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Toward a risk-based assessment of microplastic pollution in marine ecosystems

Vi vet nå at det er plast over alt i verdenshavene. De fleste marine organismer som er undersøkt har mikroplast i tarmen, men det er fremdeles uklart om plasten faktisk tas opp. Det har foreløpig vært et fokus på partikler som er store nok til at de kan sees i et mikroskop – ned til 0.001 mm - r...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo