0 projects

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fuel Cell Low Emission Ship

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Akershus

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Oppgjør for klagesak SES Europe A/S

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestfold

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Computational Methods for Viscous Flow around Moving Bodies close to Boundaries (MARINE-CFD)

...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

En "symbiose" mellom maritim industri og marin bioteknologi. Tverrfaglig samarbeid med mål å lære av marine organismer

Ideen til dette prosjektet er å få til en innovativ kobling av to næringer og fagområder; maritim industri og marin bioteknologi. Gjennom et forskningssamarbeid vil en ha som utgangspunkt å lære av hvordan organismer i det marine miljø innretter seg et li v i havet og se nye muligheter for å over...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Møre og Romsdal

HAVKYST-Havet og kysten

Multi-usage system for towed vehicles, 2 dr.gr.stip.

I prosjektet utvikler vi et integrert system der undervannsenhetene er to tauete farkoster som begge har som hovedinstrumentering flerfrekvente akustiske måleenheter og optiske måleenheter med signalgrensesnitt for dataoverføring der vi anvender nyeste te knologi for hybride fiberoptisk-elektrisk...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Wu Yingszi, kinesisk statsstip 2003/04

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Konkurransedyktig maritim småskala distribusjon av naturgass - INNOGAS

Det er et politisk mål om økt anvendelse av naturgass i Norge. Sitater fra Stortingets Innstilling nr 59 angående naturgass: - ”satsing på naturgass hører med som en del av omleggingen i likhet med nye fornybare energikilder i flere tilfeller kan erstatte andre og mer forurensende energikilder” -...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Improving retention of simulator based training MoU Singapore

...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Development of a standard method and guidelines for Testing of Ballast Water Treatment Systems (BWTS) - Introducing the model group concept

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Prosjektetableringsstøtte for søknad om EU-støtte for FoU-prosjekt rettet mot effektiv utv. av kalkyle og spesifik. i maritime ind.bedrifter

proNavis har i løpet av det siste halve året, i samarbeid med industrikunder, jobbet med problemstillinger knyttet til effektiv utvikling av spesifikasjon og kalkyle for prosjektorienterte, maritime industribedrifter Spesielt har det vært fokusert på hvor dan leverandørene effektivt kan trekkes i...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Akershus

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Deepline - design, installation and operation of deepwater pipelines

...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Energy-efficient all electric ship

...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Høykapasitet sjøverts logistikksystem for sjømat - Fresh Fish

Norsk sjømatindustri eksporterer sjømat til mer enn 170 land men hele 55% av total-verdien på 30,6 mrd. NOK i 2001 gikk til EU; eksporvolumet til EU var i 2001 vel 900 tusen tonn, herav 265 tusen tonn fersk laksefisk og 24 tusen tonn fersk torskefisk. Eks porten av fersk torskefisk er ventet å øk...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SEACHAINS; Sjøtransport som konkurransedyktig del av integrerte logistikkjeder

Prosjektet har som formål å utvikle kompetanse hos rederier omkring forretningsmessige analyser, basert på kvantitative og kvalitative analyser av sjøverts logistikkløsninger i et helhetlig kjedeperspektiv. Målet er bedre å kunne forstå og analysere konku rranseflatene mellom ulike sjøtransportlø...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Modelling of currents and waves for sea structures

Programmet er et nasjonalt løft som samler fagmiljøet ved de norske universitetetene innen problem-orientert anvendt matematikk med fokus mot marin teknologi og marine ressurser. Forskningsemnene inkluderer: modellering av grønn sjø (sjø som skyller over sjøinstallasjoner og skip), ekstrembølger...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Extreme Wave Load Effects in Sea Structures

The project is organised in the following two principal activities : - hydrodynamic modelling of non-linear wave-induced loads and motions. This includes ? hydrodynamic models for strongly nonlinear free surface-body interaction considering finite amplitude wave-induced motions and structural lo...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 46.7 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

MS NAUTILUS

New sensor technology like fiber optics, “smart skins”, very accurate navigation/positioning and advanced IT-communication systems, will together with expertise in hydro/aerodynamics, structures and cybernetics revolutionalize operation and control of shi ps and sea structures. Significant increa...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Automatisert sveiseproduksjon av båtseksjoner og konstruksjoner i aluminium

I samarbeid med leverandører og bedrifter gjennomføres utprøving og tilpassing av de ulike kritiske teknologibiter, i laboratoriet ved SINTEF. Dette skal gjøres opp mot typiske produktdetaljer fra bedriftene. Dette skal gi nødvendig kunnskap om muligheter og begrensinger ved den tilgjengelige tek...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

MoU med Marine and Port Authority of Singapore

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage