0 projects

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Population structure and evolutionary response to environmental changes in C. finmarchicus and C. helgolandicus

Marint dyreplankton er svært sensitive forhold til klimaendringer. I Nord-Atlanteren og Arktis er hoppekreps i slekten Calanus dominerende i dyreplanktonbiomassen og spiller en nøkkelrolle i marine næringskjeder både som primærforbrukere ... og som bytte dyr for mange kommersielt viktige arter. ...

Awarded: NOK 37,163

Project Period: 2014-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Decisive Parameters for Open Pit Slopes.DePOPS.

DePOPS-prosjektet søker å evaluere parametere som er avgjørende for skråningsstabiliteten i et dagbrudd. Skråningsstabilitet er av sentral betydning, og hovedmålet ved design av et dagbrudd er en optimal utforming som gir trygge arbeidsforhold, stabile dagbruddsvegger og høy malmutvinning. Målet ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Rogaland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Delimiting functional management units for partially migratory deer populations (DeerUnit)

En global utfordring for forvaltningen av hjortevilt er at nåværende forvaltningsenheter typisk er for små til å fange hele trekksyklusen. Målet har vært å forstå mekanismer som bestemmer sesongmessig trekk, å forutsi egnethet til sesongmessig habitat under klimaendringer, med sikte på å avgrense...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Technology development and process optimisation of the next generation carbon anodes for aluminium production

Hydro opererer et pilotanlegg til produksjon av anoder for Al-elektrolyse. Anlegget har slitt med noen tekniske problemer, men er nå operativt. Anodene som blir produsert er ikke av full størrelse, men demonstrerer de egenskapene vi forventer å finne på en industriell anode. Vi går inn i en per...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CARMA - Reactivity of Carbon and Refractory Materials used in Metals Production Technology

Prosjektet CaRMa, "Reactivity of Carbon and Refractory Materials used in Metals Production Technology", har forsket på materialer som benyttes i moderne anlegg for framstilling av aluminium metall. I denne prosessen forbrukes karbon anoder i en elektrokjemisk reaksjon og nye anoder må derfor sett...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Acid deposition and acidification of waters in South Africa: status and prognoses given future climate change

Sur nedbør kan føre til forsuring av ferskvann og skade på fisk og andre organismer. Norge har vært hardt rammet av forsuring på grunn av utslipp av forurensende svovel- og nitrogenforbindelser i Europa, som blir transportert over store avstander via atmosfæren og ender som surt nedfall over natu...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Tropical Deforestation and Economic Development

Avskoging i tropiske områder er i fokus på grunn av skogens evne til å absorbere drivhusgasser. Det foregår samtidig rask økonomisk utvikling i en del land med store tropiske skoger. Med økonomisk utvikling følger omstilling som har direkte og indirekte betydning for de økonomiske motivene som gj...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Visual art as a tool to trigger behavioural change in the public - exploring the psychological mechanisms behind

Mange kunstnere har tatt opp klimaforandring i sin i praksis de siste årene. Med en kunstbasert tilnærming prøver de å kommunisere temaet fra et nytt perspektiv. CLIMART prosjektet analyserte effektene av kunst som er relatert til klimaforandring med psykologiske metoder. I prosjektet samarbeidet...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ArchOptix

Markedet for ultra-sikker langtidslagring av digitale data er allerede stort og stadig voksende. Piql AS har gjennom Eurostars prosjektet "Archivator" (E!4863) utviklet en teknologi for migrasjonsfri langtidspreservering av digitale data. For å imøtekomme den forventede økningen i mengden data so...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ASR - Alkali-silica reaction in concrete - reliable concept for performance testing

Hovedmålet med FoU-prosjektet (2014-2019) var å foreslå pålitelige metoder for funksjonsprøving av alkalireaktivitet (AR). Prosjektet bygger på resultater fra SFI-prosjektet COIN (2007-2014), https://www.sintef.no/en/projects/coin/coinp/. Et viktig delmål var å kalibrere lab-resultatene opp imot ...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TIGHT - True Improvement in Grouting High pressure technology for Tunnelling

Berginjeksjon for å sikre en tett nok tunnel utgjør i dag 20-30% av drivekostnadene hvor det er krav om å opprettholde grunnvannsnivået pga. bebyggelse og/eller skåne ytre miljø. Ny kunnskap rundt temaet er nødvendig for å kunne forbedre injeksjonsarbeide ne, øke kvaliteten og optimalisere utføre...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Where and how should we build our homes? - Residential location, activity participation and travel behavior

Prosjektet har undersøkt hvordan boligens beliggenhet og egenskaper ved nabolaget påvirker transportaktivitet, fysisk aktivitetsnivå og helse blant innbyggere i norske storbyområder. Internasjonalt har en rent kvantitativ tilnærming dominert forskningen på dette feltet, ofte uten teoretisk reflek...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Harvesting lower trophic levels - Ecosystem effects and trade offs

På grunn av et tiltagende behov for råstoff til produksjon av fiskefôr, er det et økende press for å utvide høsting av dyreplankton. I dag fiskes det krill i Antarktis og småskala fiskerier etter raudåte langs norskekysten, men slike fiskerier vil trolig bli utvidet i nær fremtid. Dyreplankton sp...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Continuous and semi-continuous casting of premium industrial aluminium alloys

For å kunne være konkurransedyktig i markedet, søker norsk aluminiumindustri seg mot markedssegmenter som krever høy kompetanse, høy metallkvalitet og som gir høy merverdi. For å være i stand til å effektivt bringe nye aluminiumløsninger til markedet, en god forståelse av sammenhengen mellom samm...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Climate change - can lichens protect themselves using UV-induced melanins?

Laver dominerer i store områder for eksempel i tørre økosystemer og i Arktis og Antarktis. Økologisk er laver viktige både i Sør-Afrika og i Norge. For tørre områder i Sør-Afrika kan tap av laver føre til alvorlig erosjon. Dessuten kan tap av laver føre t il mindre nitrogenfiksering siden laver m...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Designing knowledge-based management systems for environmental governance in Norway

Our results on the science-policy interface draw in different directions. 1. With a view to chemicals that are nominated by Norway for listing in the Stockholm Convention on POPs (persistent organic pollutants), we find indications that the process has become depoliticized. It is likely that th...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Systemflomvern 2020

Klimaendringene bidrar til mer ekstremvær og en rask økning av flomtilfeller i mange land. Samtidig er kriseplanlegging og kriserespons langt unna de nivåer som eksempelvis finnes for brann, hvor man benytter et eget brannvesen og det stilles krav til brannsikring og -varsling i næringsbygg og p...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low Cost Søderberg Anode

In the self-baking Søderberg anode the power is transferred through a large number of steel studs. These must be pulled and reset periodically as the anode is consumed in the electrolysis process. A special stud hole paste is added before the new stud is set. This is a demanding process step. Th...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Challenges for the Ecology Movement: An Exchange in Between Academics and Activists

The ecology movement deals with the biggest social and political threat of our time. Some of the most central challenges it faces are questions of ?green growth? and alternatives to the market, the possibilities and limitations of urbanization, the ethics of an ecological society and the link in...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Overvann som ressurs - Økt bruk av overvann som miljøskapende element i byer og tettsteder.

Asplan Viak AS har stor bredde i fagkompetanse, og vi ønsker å skape et nytt tjenestetilbud i grenselandet mellom etablerte fagdisipliner. Prosjektet vil utnytte fagkompetanse innen landskapsarkitektur og konvensjonell vann- og avløpsteknikk til å fokusere på dagens status mht. moderne overvannsh...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Role of Short-Lived Climate Forcers in the Global Climate Regime

De internasjonale FN-baserte klimaavtalene omfatter alle klimagasser, med noen få unntak. Det meste av innsatsen har imidlertid dreid seg om å kutte utslippene av CO2, den viktigste klimagassen. Fordi framdriften i dette arbeidet har vært dårlig, har de såkalte "kortlevde klimadriverne" blitt sat...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fra mær til marked

Hav Line AS er et selskap om skal bygge, eie og drive en eller flere båter for innpumping av levende laks og ørrett, slakting, pakking og transport av laksen og ørreten til utvalgte markeder. Bakgrunnen for forprosjektet er en utredning fra INAQ AS som vi ser at det finnes et betydelig potensial ...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Integrating scientific and traditional knowledge in adaptive management of semi-natural hay meadows.

ENGKALL har som mål å evaluere avgjørende økologiske og samfunnsmessige aspekter ved Handlingsplan for slåttemark. Prosjektet har utviklet kunnskap om: 1) Lokale økologiske effekter av skjøtsel i forhold til tidspunkt for slått; 2) Landskapets effekter på biologisk mangfold i slåtteengene i for...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OSCAR -Verdi for eier og bruker

Hensikten med OSCAR er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg slik at bygget kan bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid. Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom ...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk oljesølovervåking og risikovarsling fra satellittdata

Oljeutslipp fra skip og offshore-installasjoner, enten ulovlig eller fra ulykker, kan medføre store miljøskader. Med økt maritim trafikk og oljeutvinningsaktivitet nær sårbare områder er faren for skader fra oljeutslipp av økende bekymring. Satellittdata gir muligheter til å oppdage oljesøl og lo...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New skin regeneration and wound healing products from eggshell membrane

Biovotec, i samarbeid med Nortura og Adigo, sluttfører nå validering og optimaliseringen av eggeskallkalk (ES)/eggeskallmembran (ESM) separasjons prosessen ved Nortura Revetal. Prosesslinjen vil dermed bli kvalifisert for produksjon av både ES og ESM. Dette vil gjøre at Nortura kan selge to nye p...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Closed Reactor for Refining of Silicon

Elkem leverer materialer og metaller til en rekke metallurgiske applikasjoner. For eksempel produserer Elkem ca 100 000 tonn per år av raffinert silisium til bruk i kjemisk industri og i aluminiumindustrien. I dette prosjektet var målsetningen å utvikle et innovativt konsept for raffinering av si...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Pollination; an ecosystem service affected by climate change

I 2016 publiserte vi en vitenskapelig artikkel (Reitan & Nielsen 2016; open access i PlosOne) hvor vi viser hvor viktig det er å bruke riktig fordeling i statistiske tester. Videre har Andreas Rinvoll levert og forsvart sin masteroppgave. I denne så han på hvordan temperatur påvirker pollinerings...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Very fast general purpose EDXRF detector with added feature

"Energy Dispersive X-ray Fluorescence" (EDXRF) spektroskopi er en av de beste analyseteknikker for å utføre ikke-destruktiv analyse av materialprøver for identifisering av dets grunnstoffinnhold, i både faste stoffer og væsker. Metoden er velprøvd og mye anvendt i et bredt spekter av bransjer og ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ProKon - Produksjonsutvikling for økt konkurransekraft

ProKon (Produksjonsutvikling for økt Konkurransekraft) er et 3-årig innovasjonsprosjekt hvor Hycast (prosjekteier), Storvik, IFE (Institutt For Energiteknikk) og SRM (Sintef Raufoss Manufacturing) deltar. Prosjektet omfatter utvikling av en ny selvdrenerende smelterenseenhet (I-25 SIR), forskning...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Møre og Romsdal