0 projects

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Development of the Metal Printing Process (MPP) as a method for producing functional metal and ceramic objects on demand

...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Vekttap ved kjøling og frysing

Med økende omsetning av ferdigmat eller halvfabrikata er bruken av luft/gass for rask kjøling eller frysing av uemballert vare økende. For å transportere varme fra produktet kreves temperatur forskjell mellom kjølemediet og produktoverflaten, noe som ogs å medfører vanndamptrykk differanse og de...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvikling av metoder og konsept for styring av fiskeredskaper

Oppgaven tar sikte på å identifisere problemområder ved å skulle styre fiskeredskap mest mulig presist og foreslå løsninger på disse. Det vil bli fokusert på aktutatorer, overordnet konsept, sammen med deler av reguleringssystemet. Et slikt system vil vær e avhengig av forskning på flere felt, og...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Etablering og forvaltning av verneområder - Et følgeforskningsprosjekt med vekt på prosesser og aktører

I overkant av 6 % av Norges areal er vernet etter Naturvernloven. Ifølge landsplanen for nasjonalparker (St. meld. nr. 62 1991-92) skal vernearealet økes betydelig. Fra tidligere vern i hovedsak av statseid høyfjell arbeides det nå for å verne et breiere biologisk mangfold, og en større andel pr...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Empowerment of women for health promotion: The case of female workers at export processing industries in Sri Lanka

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Sykliske disulfonimider. Fremstilling og reaktivitet av aminbaserte utgående grupper

Aryl- og alkylsulfonatderivater av alkoholer gir en rikholdig kjemi for aktivering av OH-grupper for videre funksjonalisering. OH-grupper er i seg selv generelt dårlige, ikke selektive utgående grupper. En tilsvarende kjemi for aminer eksisterer ikke. Imi dertid har syntesegruppen ved NTNU demons...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Molekylære mekanismer for aktivering av celler i det medfødte immunsystem

Prosjektet vil undersøke ekspresjon av TRAIL/Apo2L i humane NK teller og hvilken betydning dette molekylet har i cytotoksreaksjoner mot tumorceller. Cytokinet TRAIL/Apo2L er et svært interessant molekyl i sammenheng med kreftbehandling siden det ser ut ti l å indusere apoptose i flere typer av kr...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Bygder mellom ruralt og urbant - et helhetlig perspektiv på endringsprosesser

Det strategiske instituttprogrammet setter søkelyset på sosiale og kulturelle endringsprosesser i bygdene og forholdet mellom bygder og samfunnet for øvrig med mål om å bidra med ny teoretisk og metodisk innsikt i hva som kjennetegner norske bygder på 200 0-tallet. Globaliseri...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

MOWAHS - Mobile Work Across Heterogeneous Systems

The project will provide an efficient and user-friendly environment for helping people in virtual organizations to perform and coordinate their work at their current location, time and device configurations. The project will be based around two existing research groups at IDI/NTNU - i.e. the so...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPNMATR-SUP-NHD Materialforskning

Micro- and nanostructurebased materials development

SUP innen Mikro- og nanostrukturbasert materialutvikling vil gjennomføres ved NTNU, og være et samarbeid mellom IF og IME. Bakgrunnen for søknaden er at en ny generasjon elektronmikroskop nå har blitt tilgjengelig og betydelige investeringer er gjort i NT NU/SINTEF-miljøet. Disse instrumentene mu...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Hodepine og migrene i Nord Trøndelag, forekomst, komorbiditet og betydningen av arvelige og miljømessige faktorer

Prosjektet er en del av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995-1997 (HUNT-2), der en vil analysere hodepinedata fra ung-HUNT, dvs. blant ungdom i alderen 13-19 år (ca. 10. 000 individer). Dataene gir grunnlag for å kartlegge forekomst, grad av plager, h yppighet, utvikling og kjennetegn ved mig...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Nonlinear observer design for tight GPS/INS integration

The doctoral project will apply recently developed methods within nonlinear control theory, and also develop new methods for nonlinear analysis and observer design, in order to develop nonlinear observers for tight GPS/INS integration. The theoretical res ults will be verified by experiments at t...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Exploitation of zooplankton as bio-resource for fish feed and industrial raw material - A complete value chain evalution.

There is a growing demand for marine bio-resources, and the salmon industry is already preparing for temporary limitations in resources for fish feed in the coming decade. Significantly higher quantities of bio-resources are available only if some harvest ing is done at grazer or plants levels. T...

Awarded: NOK 21.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Sikre og miljøvennlige havbrukskonstruksjoner

Hovedmålet for dette strategiske instituttprogrammet er å bidra til en bærekraftig vekst innen norsk havbruksnæring gjennom utvikling av sikre og miljøvennlige havbrukskonstruksjoner. Programmet skal bidra til nasjonal videreutvikling av området havbruks konstruksjoner gjennom å styrke fagmiljøe...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Predictive model synthesis of plant-insect interactions

We want to study plant-insect interactions and to identify plant genes involved in defence against insects and plant produced chemicals attracting or repelling insects. Herbivory represents billions of kroner in crop losses and gains every year, and envir onmental and health problems due to the e...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKATT-Skatteøkonomi

Kostnads- og etterspørselseffekter av brukerbetaling

Brukerbetaling har fått økende betydning for finansieringen av kommunesektoren de siste 20 årene, og økningen foreldrebetaling i barnehager, egenandeler i eldreomsorgen og avgifter i teknisk har vært betydelig større enn økningen i det generelle prisnivåe t gjennom hele 1990-tallet. Prosjektet vi...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKATT-Skatteøkonomi

Lokal skattepolitikk, konkurranse og mobilitet

Det er betydelig politisk og faglig interesse for skattekonkurranse og annen fiskal konkurranse knyttet til økende mobilitet av husholdninger og bedrifter. Samtidig er det mangelfullt empirisk grunnlag for å uttale seg om betydningen av slik mobilitet. Pr osjektet skal utnytte gode mikrodata og o...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Teknologi for overvåking av apparater i kraftanlegg

Porosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljø, SINTEF Energiforskning AS, brukere (energiverk som Statnett SF og andre større energiselskaper) og produsent av diagnoseutstyr til energiverksbransjen; TransiNor as. Hensikten er å utvikle systemer for o vervåking av enkeltkomponenter i elkrafta...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Grunnleggende forhold ved varmebehandling av Al-legeringer - Heat Treatment Fundamentals

Det søkes om et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning med oppstart i år 2001 innen Grunnleggende forhold ved varmebehandling av Al-legeringer. Prosjektet vil gjennomføres ved to institutter ved NTNU; Institutt for fysikk (IF) og Institutt for materialt eknologi og elektrokjemi (IME) i samarbei...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Tidligfase og usikkerhetsstyring. Dr.stipend i tilknytning til IBAT, faggruppe PA

Prosjektet skal utdanne en doktorand innen emnet "tidligfase og usikkerhetsstyring". Tema eller problemstilling for doktorandene er ikke avklart enda, men disse er tiltenkt en meget sentral rolle i prosjektets avsluttende fase, hvor bl.a. implementering av resultatene fra BONUS-prosjektet skal g...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural behaviour: Crashworthiness of Light-Weight Automotive Structures.

...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural Behaviour: Capacity of multi-stiffened aluminium plates - S

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

NUTS - Automotive Design Factory. Key area - Manufacturing and use of light metals - Design and Production

...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Økt energiutnyttelse ved gassifisering av avfall

Med et internasjonalt klassifiseringssytem for avfallsfraksjoner vil en oppnå en bedre spesifikasjon av avfall og dermed også mulighet for å lage blandinger av spesifiserte fraksjoner. Med modellverktøyet som er planlagt utviklet vil en med utgangspunkti en blanding av definerte avfallsfraksjone...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Intergrated basic and clinical research on pain treatment in cancer

...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Perinatal and Adolescent Risk Factors for Breast Cancer

...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MHGRUPP2-MH-grupper

Neural mechanisms of memory formation

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Studier av elektrodereaksjoner i PEM-brenselceller

Norge er Europas største energileverandør i form av olje, gass og vasskraft. Det er energiproduksjonen som har gjort Norge til ett av verdens rikeste land. Den økende energibruk er verdens største problem når det gjelder global og lokal forurensning, glob alt i form av CO-2 utslipp og drivhuseffe...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Applying artificial evolution to reconfigurable hardware to achieve hardware modelling of signal transduction

A new approach to evolvable hardware termed "Complete Hardware Evolution" (CHE), has been introduced at NTNU. In this approach the evolution process itself along with the evolving design are implemented on the same reconfigurable chip. This approach opens a number of interesting opportunities in...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Why females are ornamented: female competition, male choice and immunocompetence

Seksuell seleksjon har de siste tiårene vært det mest studerte fagfelt innen atferdsøkologien og har ytt vektige bidrag til såvel evolusjonsteori som populasjons- og bevaringsbiologi. Sentralt innenfor dette fagfeltet står evolusjon av ornamenter, f.eks. fargerik fjærdrakt. Hittil har nesten all...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage