0 projects

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Articulating emotions: Making sense of social life in a New Ireland (Papua New Guinea) village

Prosjektet tar sikte på å redegjøre for sammenhengene mellom sosialiseringsprosesser og utviklingen av en relasjonell personforståelse, selvets utvikling og kontekstavhengig moral hos mandakene i de sentrale delene av New Ireland Province, Papua New Guine a. Gjennom deltagende observasjon og int...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Drift av forskergruppen

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Eating Disorders, Exercise Dependence and Personality Traits among Physically Active Norwegian Women and Men

Prosjektet går ut på å studere patologisk spiseatferd (PSA), treningsavhengighet (TA) og personlighetstrekk blant fysisk aktive kvinner og menn. Ingen kvantifiserbare studier er gjort av treningsavhengighet i verden. Stipendiatens hovedoppgave var en del av et større prosjekt ved Idrettsvitenska...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Verdisetting og målsettinger i kulturminnefaglig forskning og forvaltning.

Studieobjektet er de grunnleggende forutsetninger, funksjoner og roller ulike aktører i arealdisponeringsprosessen har. Gjennom å fokusere på kunnskapsformer og systemmessige relasjoner er håpet å kunne trekke opp grenselinjer mellom ulike aktører som for skning, forvaltning og andre samfunnsinte...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Environmental Favourable Energy Use in Buildings

Det strategiske instituttprogrammet vil bidra til utviklingen av teknologi, løsninger og strategier for miljøriktig energibruk i nye og eksisterende bygninger. Programmet omfatter tre delprogrammer: 1. Kostnadseffektiv teknologi og systemløsninger2. Pros jekteringsverktøy og -retningslinjer3. St...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Harmoni på bekostning av økologi? En analyse av øko-diskursens betydning for markedet

Forholdet mellom det økologiske og det konvensjonelle landbruksmiljøet i Norge og Danmark syne å være av særs ulik karakter. Mens det økologiske og det konvensjonelle miljøet i Norge synes som å ha fulgt det vi kan betegne som en samarbeidslinje, har man i Danmark i større grad fulgt en konfronta...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet - (Professor Bjørn Hvinden)

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og kvalifisering av fiberoptisk nedihulls instrumentering for bestemmelse av flerfase strømningsrater

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

MoU med Marine and Port Authority of Singapore

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MIKROTEK-Mikroteknologi

Design of ASICs for Microsystems

...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Biologiske og samfunnsmessige kriterier for en bærekraftig villreinforvaltning.

Norge har gjennom ratifiseringen av flere internasjonale avtaler fått et spesielt forvaltningsansvar for bevaring av villreinen. Den generelle samfunnsutviklingen de siste 50 åra har bidratt til et betydelig press på villreinens leveområder. Endringer i s amfunnet har også medført at verdisyn og ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Trondheim-regionen - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Trondheim-regionen - Synkrotronrelatert forskning

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2000-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Docosahexaenoic acid (DHA) from marine single cell organisms (Thraustochytrids)

Marine fish oils may becom a limitin factor for farming of salmon and marine fishes; e.g., halibut. Plant oil used in fish feed may have to be fortified with docosahexaeonic acid (DHA), which is the dietary most important fatty acid of marine origin. Traustochytrids are eukaryotic single cell or...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Trophic interactions and optimal harvesting strategies for moose.

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT-Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Lokale nettkulturer i norsk helsetjeneste: Tvil og tro blant utviklere og helsearbeidere.

Et hovedformål med prosjektet er å bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for, på den ene siden, utvikling og innføring av IKT-systemer i helsesektoren, og på den andre, premissene for å skape gode nettkulturer. Dermed skal det også bidra til å redusere ri sikoen for dårlig utformede IKT-systemer ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

OG-Program for olje og gass

Frictional pressure drop in two-phase flow - Condensate flow in coated pipelines offshore

Olje- og gasselskaper i Europa (BP/Amoco, Enagas, Gas de France, Statoil og Total-Fina) står bak et FoU program i regi av NTNU i Trondheim og IFP i Paris for å studere nye metoder for å redusere trykktapet i rørledninger. IFP-NTNU programmet er delt i føl gende forskningsområder: coating på innsi...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Biological and administrative perspectives on defining the spatial scale for management of interacting natural resources

Utviklingen mot mer lokalbasert og geografisk differensiert forvaltning av naturressurser representerer en utfordring som krever anvendelse av ny kunnskap. Tilsvarende må viltforvaltningen lære seg hvordan en forventet økning i bestandene av større rovdyr best kan innlemmes i forvaltningsprosedy...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Carnivores and society towards an adaptive magement - Rovvilt og samfunn mot en fleksibel forvaltning

De store rovdyr øker i antall og utbredelse og skaper bekymring blant småfebrukere. Også blant hjorteviltjegere er det skepsis til dagens rovviltforvaltning. Mange frykter at de gode bestander av elg og rådyr vil påvirkes sterkt av predasjon. I mange loka lsamfunn er det stor frykt for rovdyr, no...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Næringsstrategier innenfor regionale matvaresystemer (REGMAT) - et strategisk instituttprogram

Et sentralt spørsmål innenfor matvaresystemet er hvordan bedrifter og lokalsamfunn hver for seg og spesielt sammen kan bidra til at lokalt forankra næringsmiddelvirksomhet kan overleve og utvikles i en stadig økende konkurranse. På den måten kan de bidra til livskraftige distrikter. Endringer i ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Økt verdiskapning fra biprodukter og bifangst. Utnyttelse av synergieffekter mellom sjø og land

Programmet er et strategisk samarbeidsprogram mellom Fiskeriforskning, NFH, SINTEF Fiskeri- og havbruk AS og NTNU (2000-2004). For å oppnå målene etablerer forskningsmiljøene komplementære prosjektaktiviteter innenfor følgende områder: 1. Ombordteknologi for produksjon, håndtering og lagring av...

Awarded: NOK 22.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SPPRIMÆR-Strategiske programmer til and

Marine biopolymerer: Struktur-funksjon relasjoner og vekselvirkninger

Det strategiske universitetsprogrammet skal styrke gunnforskningen innen NOBIPOL på feltet biopolymerer, med hovedvekt på alginater, kitosaner og fiskecollagen. Det legges spesiell vekt på kopling til industrielle anvendelser samt nye metoder for å karakt erisere komplekse biopolymersystemer. Pro...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

REFORM97-Evaluering av Reform 97

Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler

L 97 stiller skoleverket overfor store utfordringer, både innholdsmessig og strukturelt. Men nye undersøkelser viser at lærerne mener at den nye læreplanen bare har ledet til små eller ingen forandringer i deres undervisningsplanlegging og undervisningspr aksis. Likevel oppgir lærerne at de har l...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Forskningsleder på programmet "Helsetjenester og helseøkonomi"

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 1999-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FOLKEHELSE-Folkehelse

Evaluering av tiltak mot barneastma og allergi i Trondheim

Målgruppa er barn fra konsepsjon til fylte 6 år. Fra første svangerskapskontroll til førskoleundersøkelsen mottar barn og foreldre råd om røyking, inneklima og mat. Kunnskapen om hvorvidt råd og tiltak er effektive overfor risikofaktorene og om de har eff ekt på tilstandene vet vi lite om. Vi sam...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 1999-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Global Models and Local Realities: African Peasants in the Age of Liberalisation

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Frihetens århundre - estetikk, filosofi og litteratur i fransk åndsliv på 1700-tallet

Europeisk kulturliv på 1700-tallet var både tverrfaglig og internasjonalt: Litterater, filosofer og vitenskapsmenn deltok i et kunnskaps- og diskusjonsfellesskap som overskred både snevre faggrenser og nasjonale grenser. Det er på den moderne verdensansku elsen som tar form i denne perioden, og d...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

REGUT-Regional utvikling

Regional utvikling i Trøndelag og Namdal

Områdestudiens målsetting om å gi et mest mulig komplett bilde av den langsiktige regionale utviklingen i Trøndelag og Namdalen realiseres gjennom fire tematiske delprosjekter. Disse dekker programnotatets to første temaområder, næringsliv og sysselsettin g (N) og funksjonelle regioner og flyttin...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Industriell økologi - framtid, kommunikasjon og læring (SUP)

Prosjektet er et Strategisk universitetsprogram (SUP) som har til hensikt å bidra til kunnskapsutvikling innen industriell økologi i skjæringsfeltet mellom teknologi og samfunnsfag/humaniora. Prosjektet har form av et tverrfaglig samarbeid, og består av t o doktorgradsprosjekter samt et syntesepr...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 1999-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

TEKNMED-Medisinsk teknologi

Medisinsk teknologi - samfinansiering med NT, prosjet 154080/I30

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 1999-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MIKROTEK-Mikroteknologi

Fiberoptic components and their applications in medical sensors

Programmet vil rettes mot fiberoptiske komponenter og deres anvendelser i sensorer. En vil spesielt studere kobling mellom optiske modi som er forårsaket av periodiske perturbasjoner slik som Bragg-gitre og akustiske bølger som forplantes langs fiberen. R esponsen av Bragg-gitre på omgivelsespara...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 1999-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage