0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Why Oligodendrocytes Keep Axons Alive, but Easily Die

Oligodendrocyttenes myelinisering av nervefibre er kritisk for at nervesignalene skal nå fram. Oligodendrocytter blir imidlertid lett ødelagt ved iskjemi og andre former for energimangel . Det er usikkert hvorfor oligodendrocyttene er spesielt sårbare, men cellenes energifabrikker, mitokondriene,...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Transformation of grid signals to place signals in the mammalian space circuit

Det er kjent at posisjoneringssystemet i pattedyrhjernen inneholder flere funksjonelt spesialiserte celletyper, slik som plassceller i hippocampus og gitterceller, retningsceller og grenseceller i entorhinal cortex. Hvordan disse celletypene samhandler er imidlertid ikke godt forstått. Vi har tat...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Functional role of tumor-associated glial cells (TAGs) in brain cancer progression

Flere studier har vist at vertsceller endres eller omprogrammers når de kommer i kontakt med kreftceller i en svulst. Disse endringene vil kunne påvirke og ofte fremme vekst av kreftceller. Vi har isolert vertsceller fra hjernesvulster, såkalte gliale celler og analysert forandringer i disse. De...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Polar cod, lipid metabolism and disruption by polycyclic aromatic hydrocarbons

Tidligere erfaringer har vist at utslipp av råolje kan ha viktige langsiktige økosystemeffekter på regionalt nivå, noe som kan føre til betydelige økonomiske konsekvenser gjennom tap av økosystemtjenester. I islagte farvann kan oljeutvinning anses som spesielt utfordrende fordi deteksjon og tilga...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

TSAd as a modulator of immune cell signalling

En sentral utfordring og viktig mulighet i moderne medisin er å utnytte og kontrollere pasientens egne immunresponser for å behandle sykdom. Det overordnete målet med dette prosjektet er å kartlegge en molekylær mekanisme for hvordan signaleringsmolekyler som er avgjørende for immuncellenes funks...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ERC-MORTH Bicarbonate transporters in acid-base balance - A structural focus

All mammalian cells use oxygen as an electron acceptor to run oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation is connected to the citric acid cycle and thus to the complete breakdown of nutrients, ultimately generating carbon dioxide (CO2) as the fin al waste product. When CO2 is solubilised...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ERC - Stokke - Understanding the evolution and maintenance of host range in a generalist parasite - the paradox of sympatric host races

Vi har ferdigstilt en data med 60,000 tilfeller av gjøkeparasittering fra hele Europa. Her har vi samlet informasjon om bl.a. vertsart, tid og sted. Analyser av disse data er blitt utført i perioden 2013-2015, og har resultert i 5 manuskripter så langt (1-5 i lista under). I tillegg har forsknin...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Targeting invasive and angiogenic mechanisms in human glioblastoma

Prosjekt hovedmal er å finne mekanismer for invasjon og angiogenese av maligne hjernesvulster og bruke medikamenter som kan hemme begge mekanismer samtidig. I prosjektperioden har vi funnet 1. at EGFR wild-type reseptor aktiverer invasjon av tumorceller (publisert i Acta neuropathologica 2013) ...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

BONE MORPHOGENETIC PROTEINS: NOVEL MEDIATORS OF ATHEROTHROMBOSIS

Following the specific aims and plan of the project for 2013 we found an interesting correlation between preoperative and postoperative TF levels as well as an inverse correlation between TF and heart failure severity. The PhD presented these data as an oral poster presentation on the XXIV Congre...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

An experimental evaluation of fisheries induced evolution and its consequences

I landbruket tar man vare på genene til de beste dyra. I fiskeri er det ofte omvendt: vi fanger gjerne de største fisker, men dermed fjerner også de genene som gjør fisken stor. Over tid vil slikt selektiv fiske føre til fiskebestander som er genetisk tilpasset til å begynne reprodusere tidlig i ...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Whole genome sequencing of the cold-water coral Lophelia and related Anthozoans - impact on ancestral tumor development and apoptosis

Genom-sekvensering av kaldvannskorallen Lophelia pertusa (glasskorall) og beslektede koralldyr vil gi et viktig kunnskaps-bidrag til evolusjons-historie og cellulær funksjon. Vi har opparbeidet komplette genomsekvenser (25-300 X dekning) av steinkorallene Lophelia pertusa (520 Mbp) og Madropora o...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Human Infant Gut Microbiota. The impact of cesarean delivery and antibiotics on gut microbiota and its association to child growth/obesity

Dette prosjektet har som formål å øke vår kunnskap om hvilke faktorer som påvirker tarmflora og dens betydning for vår helse, spesielt i forhold til overvekt. Siden tarmflora sammensetning er ett økosystem, hvor endringer i en bakteriestamme medfører relative endringer i de andre, og det ikke f...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Targeting the Tumour Specific Energy Metabolism in Glioblastoma

Gjennom fase III kliniske studier har det nylig blitt vist (2013) at glioblastomer utvikler resistens mot anti-angiogen terapi (bevacizumab behandling) og at denne behandlingen ikke fører til en økt overlevelse i pasientgruppene. Vi har i dette prosjektet identifisert viktige mekanismer som kan f...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Ancient DNA of NW Europe reveals responses to climate change

Vokste det trær på Andøya under siste istid? I prosjektet AfterIce prøver vi å svare på dette og andre spørsmål om fortidens klima og vegetasjon. Nordspissen av Andøya var, i motsetning til mesteparten av Skandinavia, isfritt under siste istids maksimum for ca 20 000 år siden. Den gang vokste ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Role of phosphatases in the regulation of mitotic exit

-I dette prosjektet skal vi undersøke hvordan celler deler seg. Streng kontroll med celledelingsprosessen er avgjørende for å unngå utvikling av kreft. I mange år har fokus vært på en gruppe av proteiner kjent som cyklin-avhengige kinaser, som fungerer som en motor for å drive celledeling. Disse ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dynamics, mechanisms, and modulation of subthreshold electrical signalling in cortical neurons in vivo

Elektrisk aktivitet i hjernebarkens nevroner (nerveceller) og nettverk ligger til grunn for adferd og bevisste opplevelser. Vi studerer mekanismer som regulerer aktivitetsmønstrene i hjernebarkens nevrale kretser, og hvordan disse forandres når hjernens tilstand endres, f.eks. fra våken, bevisst ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Circadian rhythms of Arctic zooplankton from polar twilight to polar night; patterns, processes, and ecosystem implications (CircA)

CircA er et prosjekt som jobber med døgnmigrasjoner av arktisk dyreplankton (frittlevende dyr i vannmassene). Slike døgnmigrasjoner er kjent fra alle verdens hav og innsjøer, og er en prosess styrt av lys; små organismer svømmer opp i de øvre vannlag for å kunne spise i ly av mørket og uten fare ...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Svalbard

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The death of adrenocortical cells in autoimmune Addison's disease: Homicide or suicide?

I prosjektet "The death of adrenocortical cells in autoimmune Addison's disease - Homocide or suicide" har vi studert de molekylære og cellulære mekanismene (patogenesen) bak utviklingen av Addisons sykdom (primær binyrebarksvikt). Addisons sykdom er en klassisk autoimmun sykdom hvor immunforsvar...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanistic, structural and regulatory investigations of unusual and artificial variants of chorismate mutases

Chorismate mutases (CMs) are enzymes that catalyze an essential reaction at the branching point of the metabolic shikimate pathway for the production of aromatic amino acids. As this pathway is confined to bacteria, fungi and plants, CMs therefore represent potential targets for highly specific a...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

EUROCORES: Genetic targets of epileptogenesis and pharmacoresistance in brain glial cells - a translational research project on the genetic

Hensikten med prosjektet er å studere hvordan temporallappsepilepsi (TLE) utvikler seg over tid, og dernest hvordan dette kan forhindres. TLE er den vanligste epilepsiformen hos mennesker, men utvikler seg svært forskjellig. Mens enkelte får en lett form som enkelt kan kontrolleres med medisiner...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Structural and functional connectivity in the aging brain: cognitive consequences and genetic modifiers

Hovedmålet med prosjektet er å karakterisere endringer i hjernens strukturelle og funksjonelle nettverk gjennom normal utvikling og aldring og i alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse, identifisere genetiske assosiasjoner til disse endringene, samt undersøke i hvilken grad...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissection and comparison of cell separation processes in plants

Planter har mekanismer for å frigjøre organer når disse har tjent sin hensikt. Men selv om dette er naturlige prosesser fører for tidlig felling av blader, blomster, frø og frukt til store avlingstap (5-20%) i viktige landbruksvekster (f.eks. raps, soya, vindruer, julestjerne) over hele verden. E...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A novel cross-disciplinary approach to solve an old enigma: the food-web transfer of the mass-blooming phytoplankter Phaeocystis.

Fytoplanktonarten Phaeocystis pouchetii danner oppblomstringer langs hele norskekysten og inn i Barentshavet samtidig med, eller like etter, den årvisse våroppblomstringen av kiselalger. Arten er derfor en (potensielt) viktig karbonkilde for dyreplankton igjen er føde for større flercellede dyr. ...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Proteomic characterization of Escherichia coli

Escherichia coli er en av de viktigste mikrobene som kan gi sykdom hos mennesket. Den forekommer i mange forskjellige varianter med hver sin spesielle tilpasning. Noen E. coli varianter er en del av normalfloraen vår og kan slik sett sees på som både harmløse. Andre varianter gir sykdom og er høy...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Non-invasive monitoring of carnivores: advancing methodology and ecological knowledge

Store rovdyr er de mest ikoniske og kontroversielle viltartene vi har. Noen av artene har stor økologisk betydning, men på grunn av deres sky og arealkrevende adferd er de vanskelige å studere. Dette er en av grunnene til at "non-invasive" ("ikke-inngripende") metoder raskt har blitt tatt i bruk ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

From host plants to host ants: Evolution of phyto-predation in butterflies

Målet med dette prosjektet har vært å studere evolusjon av samarbeid og parasitisme mellom sommerfugler og maur i et fylogenetisk perspektiv. Mange sommerfugler, spesielt i familiene Lycaenidae og Riodinidae er assosiert med maur. Disse assosiasjonene er stort sett mutualistiske hvor sommerfuglla...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

I år 1 ble det utviklet og pilotert test- og undersøkelsesprotokoller, rutinene for rekruttering i samarbeid med Norsk Folkehelseinstitutt og Medisinsk Fødselsregister ble planlagt, og rekruttering, testing og scanning mellom de to sentrene som deltar (UiO og NTNU) ble koordinert og standardisert...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanisms for vascular disease in women - Inflammation in pre-eclampsia and atherosclerosis

Kvinner med svangerskapsforgiftning (preeklampsi) har doblet risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Svangerskapet er en metabolsk stresstest og unormale forandringer ved preeklampsi kan være et tidlig tegn på utvikling av hjerte- og karsykdom. Disse sykdommene er betennelses-sykdommer (i...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Peroxisome-Mediated Mechanisms of Plant Innate Immunity

Rapporteringsperiode 1, 20120301 - 20130930 Ikke bare mennesker, men også planter har et medfødt immunsystem som gjør at de kan forsvare seg mot virus- og bakteriepatogener, sopp, insekter og nematoder. Hvis vi forstår hvordan dette immunforsvaret fungerer på cellenivå i en modellplante, kan vi m...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Rogaland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Neural processing and plasticity in cortical circuits of behaving animals

Hvordan kan hjernen være stabil nok til at minner kan lagres i årtier, men samtidig ha evne til endring i så stor grad at vi kan lære nye ting hele livet? Dette er et paradoks og et av de uløste spørsmål innen nevrovitenskap. En modell for å studere hjernens evne til endring, hjerneplastisitet, e...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Oslo