0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New International Training and Pre-Simulation Concept for Arctic Marine Operations - Phase 2

Prosjektet er en videreføring av Fase 1 som har resultert i grunnleggende nye algoritmer som danner basis for sanntids simulering av is. Algoritmene vil i fase 2 bli raffinert og tunet inn mot simulatoren. Validering av resultatene vil bli utført på tanks kip i is og i istank i Tyskland. Algori...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritim innovasjon Svalbard 2008

Behovet for koordinert utvikling av aktiviteter i polare havområder for å unngå konflikter er sterkt økende. Her spiller transportsektoren en viktig rolle, både som risikofaktor og som avgjørende infrastruktur for å dekke transportbehov. Transport av stor e mengder olje og kull under vanskelige f...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Oppgradert og nytt avansert utstyr i de marintekniske laboratorier på Tyholt

Søknaden gjelder anskaffelser for å oppgradere og utvide eksisterende måle- og kontrollsystemer i laboratoriene som MARINTEK disponerer sammen med NTNU på Tyholt i Trondheim. Den omfatter hydrodynamiske laboratorier (havbasseng og slepetank), konstruksjon steknikk (fullskala testrigger), og energ...

Awarded: NOK 45.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Change orientation in shipping companies: Handling the environmental challenges

Forprosjektet skal skape grunnlag for et hovedprosjekt som har som mål å øke rederienes fremtidsorientering og strategiske evne, spesielt rettet mot miljøutfordringene industrien står overfor. Som følge av globaliseringen påvirkes bedriftene i økende gra d av sammensatte og komplekse markeds- og...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt - Maritime logistics and the environment - Fact book

Maritim industri vil til en hver tid stå ovenfor en rekke foretningsmessige og samfunnsmessige utfordringer. Mange av dagens utfordringer er tett knyttet til globalisering av verdenshandelen. En av de viktigste utfordringene i denne sammenheng er det st erkt økende fokus som nå er på energiforb...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Superintendent's Manual / Maritime Technical Knowledge Exchange

The preliminary project shall primarily focus on the preparation and specification of the upcoming main project as per the following: - Describe and demonstrate the technology related to the MTKE - Map and define/formulate the uncovered requirements / i mprovement potentials in the targeted sec...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Reduksjon av NOx emisjoner fra små og store skipsmotorer.

Energy Conversion Technology AS har gjennom sitt samarbeid med Oel und Wärme Institutt GmbH (www.owi-aachen.de) som er tilknyttet universitetet i Aachen, sikret seg patentrettigheter til den såkalte ?Cool Flame Reaction?, brukt i forbindelse med avgassren sing. Cool Flame Reaktoren omdanner dri...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestfold og Telemark

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Guo, Xiaoyu Kina stp 07/08

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Huang, Zhiyong Kina stp 07/08

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Intelligente transportsystemer i havbruk

Målsetningene i prosjektet er bestemt av to hovedutfordringer knyttet til transport ved havbruksanlegg: - Sikre verdier ved å redusere tap ved rømming og skade på anlegg. - Unngå konflikter med annen transportaktivitet i kystsonen Målsetningene er forran kret i to hovedutfordringer. 1) Sikring a...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Clean Marine Power and Propulsion

Fuel cell powered vessels fuelled by natural gas or hydrogen will contribute significantly to the reduction of harmful emissions from ships such as NOx, SOx, CO2 as well as particulate matters. Emissions from ships comprise 11-16% of the global NOx-emissi ons, 8% of the global SOx-emissions and 2...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification of foreign elements in ballast tanks onboard vessels

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Servicefartøy for sikker, skånsom og kostnadseffektiv håndtering av havbrukskonstruksjoner

Behovet for håndtering av havbrukskonstruksjoner som nøter, fortøyninger, anker, havbruksanlegg m.v. øker ved at anleggene for oppdrett av fisk stadig blir større. Samtidig skjer produksjonen på mer eksponerte lokaliteter, større dyp og mer utsatt for vær , strømmer og bølger. Kravene blir stadig...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NOx-reduksjon i dieselmotorer ved bruk av N2-anriket luft (C)

Ecoxy har utviklet en ny metode basert på bruk av membraner for å redusere NOX-utslipp fra marine dieselmotorer. Metoden vil være enklere å installere enn CMS-membraner (en lignende metode patentert av Compact Membrane Systems, Inc., USA) ved at den ikke skal integreres i ladeluftsystemet slik CM...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

UTVIKLING AV PROPAD PROPULSJONSSYSTEM

Energibesparing, reduksjon av utslipp, forbedring av manøvreringsevne og bevegelser i sjøgang, er de viktigste kriteria innenfor utvikling av skip og skipsutstyr. På grunn av den økte oljeprisen og krav fra myndigheter øker stadig forbedringsbehovet. RF-C onsulting har utført teoretiske beregning...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarCom - Bredbånd til sjøs, Internett for maritim, offshore og havbruks-virksomhet

MarCom tar utgangspunkt i Nærings og handelsdepartementets MARUT-IKT satsing, tilsvarende aktiviteter i ITS-Norges maritime faggruppe som igjen er forankret i nasjonal transportplan og det generelle behovet for bedre kommunikasjonsløsninger i norske farva nn og da spesielt i nordområdene. MarCom ...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Agder

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Miljøsikkerhet i farledene - Sikker og effektiv sjøtransport

Begrepet "Miljøsikkerhet i farledene" som ble lansert i 1993 dekker fortsatt kjernen i de utfordringer som er knyttet til transport i kystsonen og er derfor satt som overskrift på seminaret. Programmet for seminaret ønsker å formidle et samordnet syn på de valgte tema illustrert med resultater f...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Utvidelse av testanlegg ved IRIS - Ullrigg Bore- og Brønnsenter

Testanlegget vil bli bygget for å reprodusere virkelige brønnforhold slik at utstyr under utvikling kan bli utsatt for dette som en del av kvalifiseringen. Vår kompetanse og erfaring fra denne type anlegg vil bli vektlagt i det nye anlegget sammen med i nnspill som er gitt fra serviceleverandør...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Naturgassdrift av mindre fiskebåter

Multibåt AS har vært i kontakt med Hammerfest kommune som mener at fiskefartøyer drevet av LNG er et satsingsområdet som de ønsker velkommen til region. Multibåt AS i sammarbeide med MARINTEK ønsker å gå igang med et prosjektet som skal se på mulighetene for å bruke LNG i mindre fiskefartøyer (...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fornyelse av kystfrakteflåten

Fraktefartøyenes Rederiforening representerer storparten av fraktefartøyene som opererer langs Norskekysten med totalt 232 fartøyer. Flåten begynner å bli gammel med en snittalder på ca 30 år. Fraktefartøyene møter stadig nye utfordringer som økt konkurra nse fra veitransport og ulike typer avgif...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt - Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

Større merder og slakterier, i tillegg til lengre transportavstander, stiller nye krav til brønnbåtene som frakter fisken levende mellom produksjonsleddene. Denne båttypen har vært i sterkt utvikling helt siden begynnelsen av 1990-tallet, og det er fortsa tt rask teknologiutvikling på feltet. Fo...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritime Emission Mitigation

Global warming, acidification and air pollution are environmental problems which are high on the international agenda. World shipping transports almost 2/3 of world global trade and although the contribution to global anthropogenic NOx and SO2 emissions a re significant, ship emissions have not p...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Intelligente transportsystemer innen havbruk

Målsetningen med hovedprosjektet: - Sikre effektiv og sikker transport til og fra oppdrettsanlegg - Redusere risikoen for konflikter mellom oppdrettsanlegg og annen transportvirksomhet. - Bedre integrasjonen mellom IKT systemer for transport innen havbru k og annen transport i kystsonen. Følgen...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Martime bredbånd- og kommunikasjonstjenester

Utfordringen innenfor Maritim kommunikasjon og tjenesteutvikling: - i dag er det en kostnadsdrivende flaskehals mht sjø-land kommunikasjon (backhaul/ det maritime access-nettet). Spesielt for sjøtrafikk, men gjelder også andre transport-systemer og mobile / temporære anlegg. Vi vil studere: 1. K...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Agder

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

State of the art for avgassrensing ved SCR ombord i skip

SCR (selektiv katalytisk reduksjon) er en av flere metoder for å redusere NOX utslipp fra skip. SCR teknologien skiller seg fra de andre ved at dette er en ren etterbehandling av eksos der NOx reduseres til nitrogengass ved bruk av et reduksjonsmiddel (ur ea). Denne teknologien gir den høyeste re...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av operasjonell treningsarena for opplæring av personell, utvikling og utprøving av skip, utstyr og operasjoner - ekstreme forhold

Et forskningsengasjement for å redusere risikoen for skader på mennesker, miljø og materiell og bidra til å styrke norske operatører og utstyrsleverandørers konkurranseevne ved avanserte maritime operasjoner under ekstreme situasjoner og forhold. Prosje ktet vil videre resultere i ny kunnskap f...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forbedret Overvåking og Beslutningsstøtte for skip i nordlige farvann (FOB)

Prognoser for utvikling i nordlige områder indikerer en betydelig vekst i skipstrafikk og olje og gass relatert virksomhet, og det antydes fremtidig aktivitet flere ganger aktiviteten i Nordsjøen. Maritime operasjoner i nordlige kald klima strøk, og i isl agte farvann stiller spesielle krav til m...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ship Propulsion in Extreme Seas

Design of ships and propulsion systems are currently based on analyses of the performance in calm water. The effects of waves and ship motions are mainly taken into account using crude safety factors. Increasing fuel costs, introduction of novel ship desi gns and propulsion systems, together with...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Competence Project for Conceptual Design Methods for Complex, Customized Ship

One of the main competitive advantages of the Norwegian maritime industry today is our ability to develop and deliver complex, customized ships with high quality and short lead times to the global market. To maintain and further strengthen this position, we need to be best-in-class to develop and...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fremtidens tråler

Prosjektet retter seg mot fagområdene hydrodynamikk og maskineri med fokus på energisparing og miljø, samt fagområdet redskapshåndtering med fokus på fiskekvalitet og sikre arbeidsoperasjoner ombord i trålere. En dobling av drivstoffpriser på få år, samt tyngre trålsystem har ført til svært høy...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Møre og Romsdal