0 projects

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Biodiesel i maritim og offshore sektor. Forprosjekt.

Forprosjektet skal lede fram til et hovedprosjektet som vil etablere ny kunnskap om anvendelse av biodiesel i offshore og marint miljø. Driftserfaringer fra en slik faktisk bruk av dette drivstoffet vil bli systematisert og analysert. Grunnlaget for dette vil i første rekke være gjennom utprøvin...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Skip-til-skip operasjoner i nord

Presently there is no direct export corridor for wet gas from Northwest Russia. Existing pipe line capacities are fully used and there is a need to develop a new waterborne export chain for different types of wet gas and condensate produced from gas field s on the Yamal Peninsula. Some projects a...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling av modulært stålanlegg

Gjennom prosjektet har prosjektdeltakerne som ambisjon å utvikle ett nytt oppdrettsanlegg av typen hengslet stålanlegg som er mer egnet til bruk på værutsatte lokaliteter ved å redusere effekten av bølgeindusert belastning på anlegget. Anlegget skal være enklere å forankre og det skal bygges in...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

A Liquefied Energy Chain for Exploitation of Natural Gas, Capture and Injection of CO2 for EOR - Optimisation, Pinch and Exergy Analysis

The objective is to create an energy and cost effective transport chain for stranded natural gas for power production with CO2 capture including liquefaction and transport of CO2 to be injected in an oil field for EOR or an another suitable storage. The integrated liquefied energy chain consis...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimization of bottom trawl gear with respect to energy consumption.

The increasing oil prices and the minimal pricing on catch are making energy optimization a topic of current interest for the bottom trawling industry. Experiments with different trawl configurations in order to optimize the gear are both costly and time consuming. The consequence is that in orde...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Research leave at MIT LFEE for Asgeir Tomasgard

Infrastructure for natural gas production and processing often has a lifetime of 30 years and more. This means that the operational use of the infrastructure and the requirements for its design typically change over its lifetime. Strategic decision suppor t models for investment analysis need to ...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fremtidens tråler

Siktemålet for det påtenkte hovedprosjektet er å utvikle et nytt trålerkonsept med redusert energiforbruk og lavere utslipp av CO2, NOX og SOX til luft, samt å videreutvikle systemer for redskapshåndtering med tanke på sikre arbeidsdekkoperasjoner og skån som råstoffbehandling. I forprosjektet v...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

New International Training and Pre-simulation Concept for Arctic Marine Operations - Phase 1

Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt som ble gjennomført med Statoil ASA som oppdragsgiver. Hovedrosjektet deles i fase 1 og 2. Videre beskrives fase 1 som det i denne omgang søkes støtte for fra Norges Forskningsråd. Fase 1 vil gå fra 3. kvart al 2006 til 4. kvartal 2007. Delprosjekte...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

USV - Unmanned Surface Vehicle

Peregrine Dynamics (PD) er initiativtaker, adminstrator og eier av prosjekt som har til hensikt å realisere forskningstung teknologi for å demonstrere ubemannet autonom operasjon av maritim overflatefarkost. Utviklingskonsortiet består av aktører fra: Fo rskning: - Institute for Systems and Robo...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Safe Maritime ICT

Software as an integrated part of components onboard vessels, as well as a component in its own right controlling essential systems of physical components (machines) is increasingly being used in vessels, because it promises more functionality, better cre w guidance, lower vessel building costs, ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

ShipCom - Ship Communication - Forprosjekt

Den teknologiske nyvinningen innen kommunikasjon og de nye anvendelsesområdene denne teknologien bringer med seg er med på å styrke eller eventuelt svekke den maritime bransjen ut fra omfang av innført teknologi. Norge som nasjon er langt fremme men for a t vi fortsatt skal være blant de ledende ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SeaLion maritime wireless systems and services - Forprosjekt

SeaLion prosjektet er et initiativ mellom en rekke norske firmaer og forskningsinstitusjoner med mål om å forske på nye innovative tjenester og produkter innen maritim logistikk, skipsoperasjoner og koblinger mellom landbaserte og skipsbaserte systemer. U tnyttelse av ny trådløs teknologi for bru...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Agder

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Neste generasjons skips- og utstyrsproduksjon - Erfaringer, vitenskapelig bearbeidet til ny metodikk .

Det er vanlig å ta utgangspunkt i tidligere løsninger når en utvikler et nytt produkt, men løsningene blir som regel hentet sporadisk og eldre løsninger er ikke dokumentert med hensyn på fremtidig gjenbruk. Samtidig har enkeltprosjektene begrensende ressu rser, knappe tidsfrister, tøffe resultatm...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

TBT-free Anti Fouling Paint Test Programme

Background: On 5 October 2001, a diplomatic conference adopted the IMO convention on the control of harmful anti-fouling systems on ships by consensus, the convention states a global prohibition on the application of organotin compounds which act as bioci des in anti-fouling systems on ships. Man...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nødoperasjoner i nordområder

Prosjektets innhold bygger på resultater fra MARUT forprosjekt "Drivende tankskip under ekstrene operasjosforhold". Fra forprosjektet er det funnet at det er store gap på en rekke viktige områder knyttet til å planlegge og gjennomføre nødoperasjoner for å hjelpe skip i havsnød. Det er forventet...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritime Emission Mitigation

Det søkes om forprosjektmidler for å etablere en hovedprosjektsøknad med prosjektinnhold som beskrevet under. Shipping står for ca 2/3 av varetransporten i verden. Samtidig bidrar shipping med en betydelig andel av de globale utslipp av NOx, SOx og CO2, men har tradisjonelt ikke hatt strenge mil...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt for utvikling av MOSS eksos-scrubber for skip

Fra gitte datoer i hhv 2007 og 2006 må alle skip i SECA områdene benytte drivstoff med maksimalt 1.5% svovel eller ha renseanlegg som gir tilsvarende reduksjon i utslipp. Tilgjengeligheten på lavsvovel tungolje er begrenset så disse reglene forventes å dr ive prisene betydelig opp. Høye priser vi...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt til MAROFF søknad: Produkt- og produksjonsinnovasjon i maritim lettmetallklynge - Haradanger, Sunnhordland, Haugalandet

Forprosjektet er initiert av bedrifter i den maritime lettmetallklyngen med base i regionen Hardanger, Haugalandet og Sunnhordland. Bedriftene arbeider internasjonalt, enten gjennom leveranser til internasjonale kunder, eller i konkurranse om nasjonale op pdrag. Produktene klyngens bedrifter leve...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

ICE LOAD MONITORING (ILM)

Trenden i dag er økt utskipning av olje og gass fra isfylte farvann som Barentshavet, Kvitsjøen, Pechorahavet, Sakhalin øst i Russland og Østersjøen. De rådende klima, is og dybdeforhold i kalde strøk vil stille utvidede krav til skip og utstyr som skal o perere i slike områder. Spesielt utfordre...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

EUROFEEDER'n - et forretningsutviklingsprogram for å fremme og understøtte norskkontrollert nærsjøfart, skipsbygging og utstyrsleveranser

EUROFEEDER?n skal utvikle og bidra til realisering av totalt 3-5 nye sjøbaserte transportsystemer for tre segmenter innenfor nærskipsfart der hovedmålet er å redusere vareeiers totale transportkostnader med 3 %. Fokus for EUROFEEDER?n er utvikling av effe ktive transportløsninger innen flere regi...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Elektronisk farled

Visjon: Den endelige løsningen for å unngå ulykker vil være at en kan forutse hva som vil inntreffe tidsnok til at farer og uhell kan unngås. Bakgrunn. Utfordringene med å sikre sjøtransporten øker. Dette skyldes økende antall store fartøy med farlig ell er forurensende last, cruiseskip med fler...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Lean Shipbuilding - Innovative shipbuilding in a Norwegian context

The research tasks are firstly to develop a context-based approach with the aim of improving the shipbuilding industry in Norway, secondly to use this new approach to identify and analyse the different factors leading to waste in shipbuilding production and thirdly to make for new tools and sys...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Skipsdeteksjon fra radarsatellitter

SkipSat skal utvikle eksisterende og helt nye algoritmer og metoder for å detektere og tracke skip, isfjell og isflak i data fra satellitter som har radarinstrument ombord. Dagens tjeneste basert på de eksisterende algoritmer og metoder er ikke god nok ti l å tilfredstille brukere av slik informa...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Three dimensional Safety Zone

Aviation control introduced safety zones around air planes for decades ago and it has proven to be safe and reliable. If similar safet zones concepts can be developed for maritime traffic then a corresponding safety gain could be harvested. This projec t will develop a three dimensional safety...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Use of Low Sulphur Heavy Fuel Oils

Background: The IMO MARPOL Annex VI entered into force on May 19th this year. These regulations imply that ships will have to either use low sulphur heavy fuel oil (LSHFO) or exhaust gas SOx cleaning when opertating inside sulphur control areas (Baltic fr om 2006, North Sea from 2007). This repre...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Konsepter for bruk av LNG i store passasjerskip og godstransport

Stortinget har vedtatt økt innenlands bruk av naturgass i Norge. Sluttbruk innenfor skipsfart er utprøvd for en ferge og to supply skip, mens det ikke er utviklet løsninger for andre skipstyper. Både nasjonalt og internasjonalt vil det i tiden framover vo kse frem et marked for gassdrevne fartøy ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Informasjonsmodell for skip-land kommunikasjon

Elektronisk havneklarering av skip er nærmest en realitet. Den 6. juni 2005 innførte USA sitt system (eNOA/D), som alle skip over 300 BRT må bruke for inn- og utklarering i USA. I Europa utvikler man gjennom SafeSeaNet et internet basert system som først og fremst brukes til informasjonsutvekslin...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

TASK - Tilgjengeliggjøring Av norsk SKipsutstyr og produktdata

Rederier, skipskonsulenter og verft har ofte lite tid og ressurser tilgjengelig i tidligfase av innkjøps- og salgsprosjekter. Når informasjon om utstyrsleverandører og deres produkter skal innhentes, tar da som regel utgangspunkt det som er lettest tilgje ngelig. Det et også velkjent faktum i den...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling av et funksjonelt og økonomisk nedsenkbart oppdrettsanlegg

Utviklingen i oppdrettsnæringen både nasjonalt og internasjonalt viser at oppdrett vil foregå på mer ekspanderte lokaliteter. I de fleste land med egen kystsone, så er det ofte et press på havområdet nærmest land. Det er også flere steder en økende motst and mot visuell forurensing fra bl.a. opp...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Improved methods for prediction and control of the behaviour of marine vehicles in extreme conditions

The research effort will be focusing on the following areas: * Develop realistic and accurate numerical methods and models for predicting the motions and loads on marine vehicles in extreme wave conditions as well as in shallow and restricted waters with waves and current. Speeds range from zer...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage