276 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

New tools and systems for holistic documentation, analysis and learning in vocational training

I fag- og yrkesopplæringen legges det stadig større vekt på praksisnær opplæring både i skoler og bedrifter. I skolene gjennom praktiske oppgaver som likner de som gjennomføres i bedriftene og gjennom bruk av simulert virkelighet (AR/VR) samt nettressurser fra bedrifter og bransjer. Store deler a...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Resilient: Improving youth well-being, motivation and academic achievement through social and emotional learning

Resilient skal utvikle og teste ut Robust, et læringsopplegg som støtter opp om elevenes sosiale og emosjonelle utvikling i ungdomsskolen. Målet er å fremme trivsel, mental helse og motivasjon. Internasjonal forskning viser at sosial og emosjonell kompetanse er viktig for å ha det bra på skolen, ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

A pilot study to evaluate the use of speech-to-text technology to improve writing performance among youth with low literacy achievement

I en tid der skoler i økende grad benytter seg av digitale læremidler er det viktig å få mer kunnskap om bruk av teknologi i arbeidet med å utvikle skriveferdigheter. Talestyrt skriving er et digitalt verktøy som omgjør muntlig språk til digital tekst. I prosjektet STIL (Speech Technology for Imp...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International Research in Early Childhood Education (IRECE) Conference 2020 Diversity in early childhood education

Temaet for IRECE 2022 i Tromsø er mangfold i ECE, med globale og lokalt arktiske perspektiv. Undertemaene vi har valgt er innfødte språk og kulturer, intergenerasjonsoverføringer og -spenninger, forestillinger, lek og arbeid, utforsking og kulturell danning, kunst, teknologi og pedagogikk, utfors...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om opplæring for minoritetsspråklige unge og unge voksne

Målgruppa for dette prosjektet er ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn som har bodd kort tid i Norge. Prosjektet handler om forsøk med nye opplæringsformer for denne gruppa, og nye måter å organisere og tilrettelegge selve opplæringssituasjonen. Stikkord er helhetstenking, samarbeid på t...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole.

Fra politisk hold ser man dagens omfang av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning som et uttrykk for manglende evne til å skape rom for alle barn og unges deltakelse i det ordinære fellesskapet. Blant annet for å bidra til utvikling av en allmennpedagogisk praksis som bedre kan ivareta h...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Functional Writing in Primary School

Prosjektet Funksjonell skriving i de første skoleårene («FUS-prosjektet») har hatt som mål å øke kvaliteten på den tidlige skriveundervisningen i skolen. FUS-prosjektet ble gjennomført som en storskala mixed-method studie, hvor effektene av en tidlig start med funksjonell skriveopplæring ble unde...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rødøyprosjektet II - 2019 -2022: Use of distance education in small schools for quality education

Innovasjonsarbeidet for Rødøy 2 er konsentrert om å utvikle en variert og tilpasset undervisning, med stor grad av elevmedvirkning og elevaktivitet. Elevene er spurt om deres opplevelse av faglig tilrettelegging og muligheter til å følge faget gjennom tilgjengelig teknologi. Analysen viser at fle...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Determined to Succeed? Maturation, Motivation and Gender Gaps in Educational Achievement

I Norge og de fleste industrialiserte land, gjør jenter det bedre på skolen enn gutter. Unge kvinner får bedre karakterer, fullfører videregående skole i større grad og har større sannsynlighet for å ta høyere utdanning enn unge menn. Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om hvorfor jenter s...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment

Elevers faglige resultater og engasjement i matematikk er avgjørende for deres fremtidige utdanning og opplæring. Samtidig som internasjonale og nasjonale tester viser at mange norske elever ikke når sitt fulle potensiale i matematikk, får vi i Norge nå en ny læreplan som legger økt vekt på matem...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Question Asking and Storytelling as Means to Increase Mathematics Interest in Teacher Education

Den manglende interessen for realfag har lenge vært et uløst problem i norsk utdanning fra ungdomsskole til universitetsnivå. Det er derfor viktig å utvikle intervensjoner som setter fokus på denne utfordringen og øker interessen for disse fagene. Tidligere forskning har funnet evidens for at uli...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teacher Qualification for the 21st century - teachers professional competence

I forskningsprosjektet TEQ21 - Teacher Qualification for the 21st Century - vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden. Lærerutdanninger er preget av stor faglig bredde, men møter krit...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samtavla.no delingsarena? - formidling av hvordan lærere kan utvikle den utforskende læringssamtalen

Samtavla.no delingsarena formidler resultatene fra forskningsprosjektet DiDiAC (Digitale dialoger på tvers av fag). I en medieverden der elever møter et mangfold av kilder, alternative fakta, samt sammenblanding av fakta, meninger og begrunnelser, er trening i kritisk tenkning og trening i utfors...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematical reasoning with cognitive technology

Digitale verktøy og fremskritt i maskinlæring åpner nye muligheter for å undersøke hvordan vi lærer matematikk og bruker ulike skriftlige representasjoner til å løse problemer (matematisk literacy). I prosjektet Digital Reasoning undersøker vi hvordan elever og lærerstudenter løser digitale matem...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison

I en tid med økt vekt på internasjonale sammenligninger forventes det at nasjonale myndigheter lærer av erfaringer fra andre land og anvender internasjonale standarder i arbeid med utdanningsreformer. Prosjektet undersøker hvordan utdanningsmyndigheter i fem nordiske land svarer på disse forventn...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Getting to the heart of education: Teachers Effects on Student Outcomes, - a longitudinal and observational study

Hva betyr egentlig lærerens kompetanse og undervisning for elevene? Hva gjør at elever blir motivert og trives på skolen? Hvilke aspekter ved lærerens undervisning gir elevene læringsutbytte i matematikk og naturfag? Dette er sentrale spørsmål i Teachers Effect on Student Outcome, TESO-prosjektet...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kunstfagdidaktikk i lærerutdanning - en styrket agenda

Tippemidlene finansierer årlig 270.000.000 kroner til kunstnerbesøk i skolen gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Alle skoler får besøk av kunstnere flere ganger årlig (www.kulturtanken.no). Agenda kunstfagdidaktikk er knyttet til innovasjonsprosjektet "Skole og konsert - fra formidling t...

Awarded: NOK 52,999

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescence (SLEDE)

Hvilken sammenheng er det mellom barn og unges utviklingshistorie og deres sosiale og skolefaglige trivsel og tilpasning i den tidlige ungdomsfasen? Og hvilken betydning synes barnas sosiale bakgrunn å ha? Dette er forhold vi studerer i prosjektet Socioeconomic risk, learning and development from...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

(Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being.

Totalt er 265 barn (gjennomsnittsalder 6 år og 9 måneder; 120 gutter), deres foreldre og lærere deltakere i prosjektet. I løpet av prosjektets tre første år har vi målt barnas prestasjoner i første, andre og tredje klasse, innen matematiske ferdigheter, lesing, språk, eksekutive funksjoner, i til...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Prosjektsamarbeid mellom Kulturtanken og OsloMet: Konferanse om barns møter med kunst i skolen.

Title of conference: Building Partnerships with artists, schools, young people and communities. This conference will attempt to address the role of art educators, artists and researchers in forming sustainable, creative and democratic learning environments, by focusing on art education in a wide...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Persistent Passion for Professional Education - Consequences for student completion and dropout

Prosjektet undersøker fullføring og frafall i høyere utdanning, og kartlegger forekomst og variasjon mellom utdanningsretninger og -institusjoner. Betydningen av bakgrunnsfaktorer som kjønn, etnisitet og sosial klassebakgrunn står sentralt. Prosjektet undersøker mulige grunner til frafall og hvor...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FILIORUM - Research and Innovation for Quality in Diverse Early Childhood Education and Care (ECEC)

FILIORUM - Senter for barnehageforskning, har et overordnet mål om å styrke kvaliteten i norske barnehager ved å bidra med nyskapende, praksisnær og relevant forskning på kvalitet for mangfold, innovasjon og politikkutforming. FILIORUM betyr "for barn" på latin. Navnet signalerer at barns trivsel...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Development of numeracy and literacy: Influence from cognitive skills, social background and gender

Å mestre lesing og numeriske ferdigheter er en fundamental del av menneskelig utvikling og utdanning. Dessverre så er mye av den tidligere forskningen befengt med problemer. Et problem er at selv om vi har god forståelse for at lesing og numeriske ferdigheter er sterkt relatert til hverandre, så ...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Acquisition of English in the multilingual classroom

Våre funn viser at engelsklærere generelt har et positivt syn på flerspråklig undervisning. Dette året har vi arbeidet med mer detaljerte undersøkelser av hva dette innebærer siden læreres syn på undervisning ikke nødvendigvis sammenfaller med deres egne undervisningspraksiser. Vi har funnet en p...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International student mobility: drivers, patterns and impacts

Internasjonalisering og studentmobilitet står høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Særlig kvalitet, men også relevans, er politiske begrunnelser for å tilrettelegge for mobilitet. I MOBILITYprosjektet ser vi på forutsetninger for, og virkinger av, studentmobilitet med vekt på om prak...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Arrangementstøtte FINNUT Nordic Working Life Conference (NWLC)

The Nordic Work Life Conference 2018 OSLO 13 -15 JUNE Full program, sessions, abstracts and practical information: fafo.no/nwlc2018 Anniken Hauglie Anne Lise ELlingsæter Ingar Brattbakk Jon Horgen Friberg * registration necessary, fee P35 refers to Pilestredet 35, P52 refers to Pilest...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

TEACH21st: Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills - Collaborative Problem Solving in Digital Environments

Begreper som dybdelæring, livslanglæring og kompetanser for det 21. århundre har i lang tid florert. Deres aktualitet har blitt forsterket som følge av de raske endringene i samfunnet og kunnskapsutviklingen. I tillegg til fagspesifikke kompetanser, vektlegges viktigheten av blant annet kompetans...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The comeback kids: A longitudinal study of dropouts re-enrolment in upper secondary education

Sammenlignet med den store medieoppmerksomheten omkring frafall, har tilbakevending, det vil si hvem det er som returnerer, hvorfor og hvordan denne andelen kan økes, fått lite oppmerksomhet både blant forskere og politikere. Mye av det vi tenker på som frafall, definert som manglende fullføring ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Workshop i Seattle mai 2018 University of Washington og deltakere NFR prosjekt NurseEduFut

Workshop mellom Universitet i Washington og VID vitenskapelige høgskole om tema simulering i utdanning av helsepersonell. 11. mai 2018. Universitet i Washington, Seattle, USA. 11. mai 2018 arrangerte VID Vitenskapelige Høgskole et internasjonalt seminar om simulering i helseutdanning sammen ...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KINDERGARTEN KNOWLEDGE - Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet. Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning. Vi samler ny kunnskap, designer, utf...

Awarded: NOK 25.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland