0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NOx-reduksjon i dieselmotorer ved bruk av N2-anriket luft (C)

Ecoxy har utviklet en ny metode basert på bruk av membraner for å redusere NOX-utslipp fra marine dieselmotorer. Metoden vil være enklere å installere enn CMS-membraner (en lignende metode patentert av Compact Membrane Systems, Inc., USA) ved at den ikke skal integreres i ladeluftsystemet slik CM...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Emballasjeforsk

Emballasjeforsk er et permanent samarbeidsforum som deltar i en rekke sammenkomster og fora for å fremme emballasjeforskning. Forumet er direkte deltagende i styringsgrupper i flere løpende prosjekter og har som mål å få frem minst ett nytt prosjekt i åre t.

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av operasjonell treningsarena for opplæring av personell, utvikling og utprøving av skip, utstyr og operasjoner - ekstreme forhold

Et forskningsengasjement for å redusere risikoen for skader på mennesker, miljø og materiell og bidra til å styrke norske operatører og utstyrsleverandørers konkurranseevne ved avanserte maritime operasjoner under ekstreme situasjoner og forhold. Prosje ktet vil videre resultere i ny kunnskap f...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Marine Electrical Power and Control Systems

During the last decade there has been a technology shift in marine power and propulsion systems from mechanical solutions to diesel-electric propulsion involving advanced computer-based control systems partly or fully integrated with each others. The ba sis for the application of the project is...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FellowSHIP - Fuel Cells for Low Emission Ships

FellowShip is a joint industry R&D project to develop and demonstrate hybrid fuel cell power packs suitable for landbased, marine and offshore use. The power packs build on fuel cell technology in hybrid configurations with conventional engines, in combin ation with new electrical-, power electro...

Awarded: NOK 32.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Competence Project for Conceptual Design Methods for Complex, Customized Ship

One of the main competitive advantages of the Norwegian maritime industry today is our ability to develop and deliver complex, customized ships with high quality and short lead times to the global market. To maintain and further strengthen this position, we need to be best-in-class to develop and...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Modellbasert system for sikker og effektiv overvåking og kontroll av undervannsoperasjoner.

Mange marine operasjoner er hemmet av mangel på informasjon om deler av systemet, spesielt i tilfeller der overflatefartøy er koblet til undervannskomponenter. Dette prosjektet vil vise hvordan tilstandsestimering kan benyttes for å øke den tilgjengelige informasjonen om systemet. Problemstillin...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kvalitet fra bunn til munn.Utvikling av løsninger for et nettverk av bedrifter i verdikjeden for linefisket hvitfisk

Hovedmålet for prosjektet er å bidra til å øke miljø- og ressurseffektiviteten i fiskerisektoren og bedre tilgang på ren norsk mat? av høy kvalitet. Dette skal skje gjennom økt fangst og omsetning av linefisket hvitfisk basert på selektive og ressurseffe ktive fiskemetoder, og på at kvaliteten b...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Dataassistert verktøy for bærekraftig produktinformasjon (Data assisted tool for sustainability product information)

Produksjonsbedrifter som opererer i et globalt marked blir stilt overfor stadig økende krav til dokumentasjon av prestasjoner og prosesser knyttet til produkter. Det finnes i dag relativt gode og standardiserte verktøy knyttet til ytre miljø (LCA og EPI), men tilsvarende er langt dårligere utvik...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Økt gjenvinning gjennom bedre materialsortering

Til grunn for målet ligger 'avfallshierarkiet' som i en miljø- og samfunnsmessig sammenheng anviser at materialgjenvinning og energigjenvinning er å foretrekke framfor deponering av avfallet. Prosjektet skal utvikle og implementere ny teknologi og sorter ingseffektive løsninger som øker volumet ...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Demanding Polyolefin Applications

Polyolefines (POs) is the most used group of polymers and will continue to be so for many decades, because of their versatility, low price, good processability, and ease of recycling. Norway has a strong domestic market pull for new innovative PO products within demanding areas, such as the oil ...

Awarded: NOK 16.6 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Theoretical and numerical hydrodynamics- Next generation of computational tools for hydroelastic analysis of ships and offshore structures

The objective of the proposed research project is to meet the need for more advanced methods for prediction of hydrodynamic forces on ships and offshore structures, and to provide the foundation for the next generations of computational tools for hydrodyn amic analysis. An important goal is also ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ship Propulsion in Extreme Seas

Design of ships and propulsion systems are currently based on analyses of the performance in calm water. The effects of waves and ship motions are mainly taken into account using crude safety factors. Increasing fuel costs, introduction of novel ship desi gns and propulsion systems, together with...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Sustainable Polymers for Solar Collector Applications

Previous results from the group have resulted in the first commercial all-plastics solar collectors. This success has been an inspiration behind the proposed new IEA-SHCP Task "Polymeric Materials for Solar Thermal Applications", now approved by the ExCo. The aim of the present project is partic...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SIMLab - Structural Impact Laboratory

App for borerigger neste Ved årsskiftet er forskningssenteret SIMLab på NTNU historie. Målet er nådd: Å bli best i verden på beskyttelse. Nå vil partnerne videre. De ser for seg apper for biler og borerigger. I tur og orden banket de på døra: Renault, Audi, BMW, Toyota, Honda og GM. Alle de...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

NORMAN - Norwegian Manufacturing Future

I en ustabil global verden er det avgjørende å fortsette å utvikle konkurransekraften til den Vareproduserende industrien. I forskingssenteret Norwegian Manufacturing Future (SFI Norman) har bedrifter og forskere fra NTNU og SINTEF forsket fram resultater for å bidra til styrket konkurranseevne ...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Use of adhesive polymer film as replacement for anti corrosion and anti fouling coating in a maritime environment

The idea behind the MARFILM project is to verify that adhesive polymer film can be used for corrosion protection purposes and replacement for antifouling coatings. This verification process is an essential part of the R&D project as there are no independ ent investigations of the corrosion prote...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

SUPOPETR-SUP-OED Petroleumssektor

Materials and Structural Integrity

MATSINT is a strategic university project that is directed towards one of NTNU's strategic research areas: Materials. Within the strategic research area, Structural Integrity is defined as a focus area. Two faculties, Engineering Science and Technology and Natural Science and Technology, with a...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intelligent ski - smart fabrikk

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sikkert og kostnadseffektivt grunnlag for dimensjonering og kvalifisering av komposittstruktur

Oppdatert prosjektsammendrag (e-søknad) - 2007-12-13 Prosjektsammendrag Hovedideen med prosjektet er å utvikle en ny metodikk for bestemmelse og systematisering av data slik at komposittmaterialer kan dimensjoneres og kvalifiseres på tilsvarende måte som de tradisjonelle konstruksjonsmaterialen...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ISI - Innovativ sprøytestøpeindustri

Prosjektet er initiert av Forum for sprøytestøping (av plast) og ledes av bildelprodusenten Plastal AS på Raufoss. Målet er å utvikle innovative og konkurransedyktige sprøytestøpte plastkomponenter, samt utvikle kostnadseffektive defektfrie sprøytestøpepr osesser. Hovedområdene for prosjektet e...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CRASH- Integrert, differensiert og lean verdikjede for aluminiumsprodukter til bilindustrien

Hydro Aluminium Structure - North European Region (SNER) er den største tilbyder av bildeler i aluminium for personbiler på verdensbasis. Gjennom å utvikle en kundedrevet og lean verdikjede skal vi styrke vår markedsposisjon. I det siste tiåret har bi lindustrien fokusert på kostnadskutt og e...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Miljøvennlige koblinger for sikker og lekkasjefri distribusjon av drikkevann

Lekkasjer fra distribusjonssystem for drikkevann utgjør et stort samfunnsproblem. I store deler av verden, inklusiv Norge, går omtrent halvparten av drikkevannet tapt på grunn av lekkasjer, noe som representerer en gedigen sløsing med vann som resurs og e nergi brukt til distribusjon. Lekkasjer r...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimization of bottom trawl gear with respect to energy consumption.

The increasing oil prices and the minimal pricing on catch are making energy optimization a topic of current interest for the bottom trawling industry. Experiments with different trawl configurations in order to optimize the gear are both costly and time consuming. The consequence is that in orde...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovation in responce to new regulations of materials in a life cycle, functional and holistic perspective

Innochem 2006 is a collaboration between Jotun and Håg as industrial partners, a number of their main suppliers, with strong support from the Norwegian, Nordic and European Chemical and Paint Industry. The project is directly connected to the REACH imple mentation program carried out by the EU C...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ny kurs for grafisk bransje: fra kostnadsdrevet prosessinnovasjon til brukerdrevet tjenesteinnovasjon

Globaliseringen av den grafiske industrien og teknologisk utvikling mot digitalisering av informasjon, mediekonvergens og utviklingen av Internett gir en nåsituasjon der grafiske produkter oftere kan kjøpes på verdensmarkedet av den som tilbyr lavest pris . Behovet for nyskaping er stort. VISKOM ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autovernstolper med retningsbestemte egenskaper

Dagens autovern har en stolpe av impregnert trevirke og er kun godkjent på grunn av manglende alternativer. Plasto har teknologi basert på miljøvennlige, resirkulerbare termoplaster. Ved å videreutvikle denne kompetansen har vi som mål å utvikle miljøvenn lige løsninger som har bedre ytelse. Kons...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intellifeed - Intelligent lager og tilførselssystem for automatisert produksjon av store produkter

Gjennom en state of the art undersøkelse vil prosjektet bringe fram en beskrivelse av den kunnskapen som finnes om automatisk lagring, tilførsel og mating av stor produkter. I prosjektet defineres dette som produkter med største dimensjon i området mellom 200 mm og 2m. Kartlegging og utvikling...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk 3D kontroll for stykkproduserende industri

Bruk av 3D geometriske modeller har i dag blitt et viktig verktøy i design, utvikling og produksjon av maskinerte og formede produkter. Høy kompetanse på og effektiv utnyttelse av slike verktøy er et konkurransefortrinn som kan støtte opp under fortsatt s tykkproduserende industri i Norge og andr...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

C(S)R in global value chains, a conceptual and operational approach.

This is a collaboration project between Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Social Research AS and the Norwegian School of Management (NSM). Through its facilitation of an institutionalised collaboration between NTNU and NSM this project will contribute to the building of a str...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage