0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

IDEELL FABRIKK - Konsept for dynamisk produksjon av høyteknologiske produkter

Kunnskapsbasert og skreddersydd produksjon, basert på medvirkning og samarbeid, fremheves gjerne som et område der Norge har betydelig konkurransekraft og vekstpotensial. Mens tradisjonell masseproduksjon utkonkurreres av lavkostland, har Norge store muli gheter innenfor denne typen produksjon, g...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Industrialisert småskalaproduksjon av fritidsbåter - ISB

Produksjon av fritidsbåter har lange tradisjoner i Norge og viktig for sysselsettingen i deler av Norge. Bransjens utfordring er at den har vært svært tro mot sine produksjonsprinsipper og dermed de senere år blitt utfordret fra lavkostprodusenter og stør re industrielle aktører. Gjennom ISB søke...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Krasj-systemer i lastebil

Mens forskning innen krasj-systemer de siste årene har hatt stor fokus og rettet seg spesielt inn mot personbiler, så har det vært mindre fokus innenfor lastebiler. Spesielt gjelder dette absorpsjon av krasj-deformasjoner. Det vil i fremtiden innføres sik kerhetskrav for lastebiler som skal medfø...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multifunksjonelt ventil- og regulatorsystem for høytrykks hydrogenanvendelse i bil

Mange anerkjente forskningsmiljøer, blant annet IEA (The International Energy Agency), tror at hydrogen i løpet av dette hundreåret vil komme til å spille rollen som en av grunnpilarene i et bærekraftig energisystem. Hydrogen som energibærer gir store tek nologiske utfordringer i form av både pro...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisert 3D sammenføyning og håndtering av møbelhud og tekstiler

Prosjektet skal finne løsninger for automatisert sammenføyning av tekstiler og møbelhud til 3D produkter og moduler - med en ekstrem grad av fleksibilitet. Sammenføyning av møbelhud og tekstiler er en av de siste i hovedsak manuelle prosesser i tekstil og møbelindustrien. Årsaken er at sammenføy...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisert og tilpasningsdyktig produksjon av stykkstøpegods

Ledende norske produsenter av stykkstøpegods, som er en viktig underleverandør til annen norsk og europeisk industri, ser behovet for et vesentlig løft knyttet til å øke automatiseringsgraden i alle ledd av produksjonen for å stå bedre rustet både med hen syn til den globale konkurransesituasjone...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

IdéAl- nettverket

IdéAl-nettverket skal fremme innovativ anvendelse og mer bruk av aluminium i bedrifter i Norge. Suksesskriterier er globalt potensiale, økt tonnasje, større antall nye produkter, unik kompetanse, synlighet for aluminium og norsk basert kompetanse, teknolo gi og verdiskapning Dette påvirkes gjenno...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

An environmental friendly antifouling system for ship hulls

All surfaces exposed to the marine environment, including man-made structures such as ships, are subjected to biofouling. The current project aims at abolishing detrimental ingredients in antifouling paints and thereby the threat of leakage of toxic subst ances from ships on the ocean. In additio...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NOx-reduksjon fra skipsmotorer med Exhaust Gas Recirculation (EGR) og Cool Flame Reaktor

Det er påvist i forsøk at det er mulig å benytte homogen gass produsert fra den såkalte Cool Flame Reaktoren til fjerning av sot fra de overflater hvor dette måtte være avsatt. Dette forklares med at det dannes såkalte frie radikaler i gassen fra Cool Fl ame Reaktoren og at disse reagerer med so...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av kostnadseffektive båter i aluminiumspaneler

Gjennom et tidligere prosjekt, Alumarin, har 5 mindre bedrifter som leverer bruksbåter i aluminium til fiskeri og havbruk og Fjellstrand som storleverandør av passasjerkatamaraner, i samarbeide med Sintef/NTNU og aluminiumsindustrien innledet en kostnadse ffektivisering av byggeprosessen hvor det...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Propulsor/Hull Interaction. Efficiency, Cavitation and Noise

With continuously increasing requirements with respect to reduced emission and environment friendly deliveries the industrial sector of shipbuilding is facing ever more stringent market demands for the accurate prognosis and good documentation of fuel con sumption, emission, reliability, cavitati...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Rensing av eksos fra marint maskineri.

Dette prosjektet representerer et sentralt ledd i utviklingen av et komplett system for rensing av eksosgass fra marint maskineri. Utviklingen av systemet er delt i tre faser: 1) Initiell test av grunnteknologi , MAN Holeby 2006 2) opptimaliseringstest, MAN Holeby November 2007, fullskala syst...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av nye designkonsept for større og hurtigere offshorefartøy for operasjon over hele verden

Trenden i markedet er behov for stadig større, mer fleksible og avanserte offshorefartøy, som skal operere over hele verden, ofte med kortvarige, men tunge oppgaver på hvert felt. Dette setter også krav til langt mer varierte og kompliserte operasjons- og bruksområder, som spesielt inkluderer la...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimal fremstilling av rent vann for NOx-reduserende tiltak offshore og marint.

Ecowat AS skal levere ultrarent vann til injeksjonsformål i forbrenningsprosesser slik at NOx-utslipp blir betydelig reduserte. Ultrarent betyr tilfredsstillelse av de svært strenge kravene som gassturbin- og maskinleverandører stiller for å tillate vanni njeksjon. Anlegget ferdig oppskalert må k...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Innovativt konsept for kostnadseffektivt distribuert energiproduksjon fra biomasse og bioslam - Fase 2

Norsk Inova ønsker å utvikle et brenselfleksibelt små-skala konsept for energigjenvinning av lavaverdig biobrensel slik som GROT, returvirke og sortert bygningsavfall samt bioslam. Denne type anlegg skal anvendes for distribuert energiproduksjon (nærvarme /fjernvarme). Prosjektet er en videreføri...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestfold og Telemark

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Innovation, Knowledge And Managerial Strategy In Norwegian Retailing

Retailing is one of the fastest growing industries in the Norwegian economy with major impact on society, environment, technology, employment, women?s opportunities and internationalisation. Retailing represents more than 340 000 employees and is one of t he most important female workplaces. Yet,...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Ukjent Fylke

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Direct Metal Object Fabrication - A New Concept for the High Performance Manufacturing of Complex and Customized Parts

With accelerating demands and increasing complexity of new, high value products there is a growing number of applications and requirements where the limitations of conventional manufacturing technology will hamper innovation and development. In response t o this, a new concept of manufacturing ba...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intelligente verktøy og produkter med mikro-nano sensorer integeret i overflaten

COSMOS er et løpende nordisk prosjekt. Det er nå sendt inn en søknad om MNT ERA-Net Project med navn COSMOS II : "Components and Smart Machines with Micro-Nano Surface Embedded Sensors" som skal bygge videre på dette. Det søkes her om finansiering av den norske delen av COSMOS II. Norske COSMO...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Innlandet

NATURNAER-Natur og næring

Structure-property relations of wood fibres: 3D characterisation and modelling

Traditional manufacturing of pulp for paper products in a process of moving to countries with plantations of fast growing trees located close to the mills. Hence, in the long term perspective, the Nordic pulp and paper industry needs to maintain the advan tages offered by its worldwide technologi...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Top seal integrity and leakage, with relevance for exploration risk in the Barents Sea

For a number of years SINTEF Petroleum Research has been active in increasing the geologic understanding and improving exploration technology related to Arctic regions. Focus area for this research has been the Norwegian part of the Barents Sea. The goal of this research has been to increase the ...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMARTLOG - Smartlog logistikk i dynamiske verdikjeder

SMARTLOG er et nettverk for spredning av forskning og praksis innenfor fagfeltene produksjonslogistikk og verdikjedestyring. SMARTLOGs visjon er å tilføre norsk industri høy internasjonal kompetanse innenfor disse områdene. Fagmiljøet rundt SMARTLOG har u tgangspunkt i faggruppen Logistikk ved SI...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fibre based packaging materials: Development of innovative and sustainable barrier concepts

The global urge for environmental sustainability is a strong driving force towards the development of new sustainable material concepts aiming at increased use of renewable materials. To satisfy the ever more demanding customers and convenience chains, th e food industry is in need of new packagi...

Awarded: NOK 16.5 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Samarbeidsavtale mellom Norges forskningsråd ved IT Funk og Norsk designråd

...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LPD - Lean Product Development

The manufacturing industry in Norway as well as Europe is facing increased pressure to reduce manufacturing costs. Automation along with advanced manufacturing systems and lean manufacturing concepts has to some extent preserved Europe as a key area for m anufacturing. Manufacturing cost cutting,...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Clean Marine Power and Propulsion

Fuel cell powered vessels fuelled by natural gas or hydrogen will contribute significantly to the reduction of harmful emissions from ships such as NOx, SOx, CO2 as well as particulate matters. Emissions from ships comprise 11-16% of the global NOx-emissi ons, 8% of the global SOx-emissions and 2...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Innlandet, Hovedsøknad

VRI-Innlandet er utviklet i samarbeid med det regionale FoU-partnerskapet i Hedmark og Oppland, og bygger på vedtatte strategier. Begge fylkeskommuner stiller seg bak søknaden, og vil bidra til realisering av innholdet i VRI. Hedmark fylkeskommune vil på vegne av de to fylkeskommunene ivareta det...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Manufuture Norge H2020

Manufuture 2020 er etablert både som en teknologisk plattform for EUs 7. rammeprogram (7FP) og som en visjon for en Strategisk F&U agenda. Dette for å styrke Europeisk vareproduserende industri til å bli mer kunnskapsbasert. Lykkes denne satsingen vil eur opeiske vareproduserende industri bli i s...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NOx-reduksjon i dieselmotorer ved bruk av N2-anriket luft (C)

Ecoxy har utviklet en ny metode basert på bruk av membraner for å redusere NOX-utslipp fra marine dieselmotorer. Metoden vil være enklere å installere enn CMS-membraner (en lignende metode patentert av Compact Membrane Systems, Inc., USA) ved at den ikke skal integreres i ladeluftsystemet slik CM...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Emballasjeforsk

Emballasjeforsk er et permanent samarbeidsforum som deltar i en rekke sammenkomster og fora for å fremme emballasjeforskning. Forumet er direkte deltagende i styringsgrupper i flere løpende prosjekter og har som mål å få frem minst ett nytt prosjekt i åre t.

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av operasjonell treningsarena for opplæring av personell, utvikling og utprøving av skip, utstyr og operasjoner - ekstreme forhold

Et forskningsengasjement for å redusere risikoen for skader på mennesker, miljø og materiell og bidra til å styrke norske operatører og utstyrsleverandørers konkurranseevne ved avanserte maritime operasjoner under ekstreme situasjoner og forhold. Prosje ktet vil videre resultere i ny kunnskap f...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Møre og Romsdal