3,400 projects

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

BRAVENT - Efficient smoke ventilation of small fires

Det er over 180 brannhendelser i norske skoler per år. Selv om de fleste av disse brannene er små kan de likevel produsere mye røyk. Det er ønskelig å bruke de eksisterende komfortventilasjonssystemene til å kontrollere røykspredningen for å øke brannsikkerheten og begrense skaden. Tradisjonelt h...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

NanoIgnite – Nanomaterial Photo Ignition of Carbon Free Fuels in Marine Engines

NanoIgnite-prosjektet startet i april 2021. Etter hvert som verden fortsatte å håndtere den pågående pandemien, hadde prosjektet en noe uvanlig start. Teamet kom sammen og kom opp med en strategi for hvordan man skal gå frem under de gitte omstendighetene, og med en liten justering fra de oppri...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applications

GEOSFAIR skal utforske bruken av instrumenterte droner og tilhørende beslutningsprosess ved vurderinger av skredfare mot veg. Droner kan komme seg til i vanskelig terreng og bære med seg lette instrumenter som små kamera, radarer og laserskannere. Informasjonen som disse instrumentene tar med til...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Silicon-Graphene Nanoengineered Anode for Li-ion battery (SiGNAL)

For å gå over til mer bruk av fornybar energi er vi avhengige av tilgjengeligheten av billige og pålitelige energilagringsløsninger. Her er oppladbare batterier i en særstilling når det gjelder utbredelse og brukervennlighet. Blant disse så gir Li-ion-batteriene ikke bare den høyeste energitetthe...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Performance analytics for utility-scale PV power plants

På grunn av den ekstremt raske kapasitetsveksten i solbransjen er de fleste av kraftverkene bare et par år gamle. På grunn av fortsatt svært rask teknologiutvikling og overgangen til mer effektive solcellepanelteknologier er nye kraftverk basert på unge produkter med få års felteksponering. Data ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SUn in Norway: POtential and INTegration of the solar energy resource

SUNPOINT skal gjere norske aktørar betre utstyrt for å gripe vekstmoglegheitane som ligg i den norske solenergibransjen. Ved å utvikle betre datagrunnlag, verktøy og analysar for evaluering av den norske solressursen, vil prosjektet tilrettelegge for meir presise og tilgjengelege energiutrekninga...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Ledelse av området for "Hydrogen distribusjon uavhengig av naturgassrørnett" innen "Clean Hydrogen for Europe"

Prosjektet skal finansiere en lederposisjon i programmet Clean Hydrogen for Europe som er med og definerer forsknings og utviklingsaktiviteter relatert til hydrogen som energibærer. Clean Hydrogen for Europe (CHE) relaterer seg til den Europeiske strategiske energi teknologi planen (SET Plan) gje...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Co-producing energy and climate policies: Justice and equity in sustainability transitions

Rettferdighet og likhet i bærekraftige omstillinger (COJUST) COJUST-prosjektet har som mål å utvikle energi- og klimatiltak med og for lavinntektsgrupper i Norge. Ved å se nærmere på likhets- og rettferdighetsaspekter ved bærekraftige omstillinger vil prosjektet kunne støtte utviklingen ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger

Hovedformålet med FoU-prosjektet er å utvikle og teste en prototyp av et system for automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger (AutoRegFv) i Innlandet fylke. Ved å bruke kamerateknologi i kombinasjon med maskinlæring er målet å automatisere tilstandsregistreringer av fylkesvegnettet uten å...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Klimatilpasning og veitransport

(se kommentaKlimaendringer kan føre til store skader på veiene, og Statens Vegvesenet (SVV) og Nye veier AS (NV) vil løfte klimarisiko inn i beslutningsprosessen når vedlikeholdsprogram og behov for utbedring av eksisterende veier vurderes og når en ny vei skal bygges. Dette vil bidra til at vi s...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Optimizing marine battery operations using 6 years’ operational data from commercially operating vessels

Det er et gap mellom insentiver og målsetninger for akselerert bruk av batterier i maritime sektor og de faktiske forbedringer som operatører og redere erfarer. Samtidig opplever flere norske skipsredere og operatører et økende økonomisk press for å gi betydelige bidrag til det grønne skiftet, ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Batteri som spenningsstøtte

BaSS har som mål å legge til rette for at batterisystem blir et alternativ til nettforsterkning ved spenningsutfordringer, der dette er den mest samfunnsøkonomisk rasjonelle løsningen. Flere ulike tjenester for spenningsstøtte kan være aktuelle i samme kraftnett (eng.: value stacking). Det er utf...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Kjeller Science Industry Meetup - Mobilitet og Autonomi

Kjeller Innovasjon (KI) arrangerer i samarbeid med klyngen SAMS en aktuell digital konferanse: Kjeller Science Industry Meetup (KSIM). Hensikten med KSIM er å skape en møtearena som frembringer markedsdrevne FoU- og innovasjonsprosjekter på tvers av flere sektorer. Kjeller Innovasjon har dratt ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

2ND LIFE - The value of second life batteries in the future energy system

Energilagring spiller en essensiell rolle i veien mot en karbon-nøytral økonomi i Europa ved å tilby fleksibilitet til den økende andelen av fornybare energikilder. Li-ionebatterier er den mest populære elektrokjemiske lagringsteknologien, og antallet batteriprosjekter øker. Nylig publiserte Euro...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

User-Centric Charging Services for Electric Vehicles

Den første delen av prosjektet har fokusert på å forstå behovene, driverne og barrierene til brukerne for elbillading. Innsikten er samlet ved en kontekstuell undersøkelse gjennom intervjuer, brukerobservasjoner og feltstudier med en brukersentrert designforskningsmetode. Seks kundeprofiler er id...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Makroperspektiv for delt mikromobilitet:Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet

Markedet for delte elsparkesykler har eksplodert. Nytten gjenspeiles i svært mange turer og god lønnsomhet enkelte steder. Få, om noen, andre transportmidler har hatt en sterkere vekst i bruk over såpass kort periode. En stor andel av sparkesykkelturene skjer i kombinasjon med andre transportmidl...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Reduserte livsløpskostander for bruer – beslutningsstøtteverktøy for optimalisert vedlikehold av overflatebeskyttelse

Det overordnede målet med prosjektet er å forstå sammenhengen mellom beleggets levetid og vedlikeholdskostnader på den ene siden, og miljø-, konstruksjon-, og driftsparametere på den andre siden, for å kunne etablere kriterier for når og hvordan overflatevedlikehold skal iverksettes. Resultatet s...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

HONEYMOORING - Effektiv forankring av flytende havvind-parker

Populærvitenskapelig framstilling - Oppdatert (Norsk) Honeymooring? er et revolusjonerende og kostnadsbesparende konsept for forankring av havvindparker og andre flytende innretninger til havs. Ideen er utviklet og gjennomføres av SEMAR AS. Numerisk modellering og analyser samt design og dimens...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Fritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker

Formålet med prosjektet er å utvikle arbeidsformer og en digital plattform som støtter tverrsektorielt samarbeid for å øke sikkerheten ved bruk av fritidsbåter. I Norge er sikkerhetsfremmende oppgaver fordelt på en rekke ulike offentlige og private aktører. Dette innbefatter de som skal 1) håndte...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Dielectric solutions for solid insulating components in eco-efficient medium-voltage switchgear

Innkapslete, gassisolerte koblingsanlegg for mellomspenning er sentrale enheter i primære og sekundære distribusjonsnett. Bryterne og lederne i disse kompakte anleggene er spenningssatte på flere titalls kilovolt. Elektrisk isolering av de spenningssatte delene i bryteranlegget oppnås typisk ved...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

TRANSPORT-Transport 2025

Individual Mobility Bugdets as a Foundation for Social and Ethical Carbon Reduction

COVID-19 har vist at det er mulig å implementere radikale virkemidler som samtidig nyter høy grad av aksept blant befolkningen. Det at tiltakene oppfattes som nødvendige og rettferdige er muligens to sentrale forklaringer for at innbyggerne i stor grad har endret (mobilitets)adferden. Aksepten er...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO IEA Hydropower TCP, Annex XIII, Hydropower and Fish 2021

-

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Inclusive Transition towards Electric Mobility

ITEM vil kartlegge hvordan å oppnå sosialt-inkluderende elektrisk mobilitet (EM)overganger. Prosjektet vil foreslå løsninger for å oppnå inkluderende EM-endringsprosesser og bruk i urbane regioner. ITEM skal analysere måten folk benytter/opplever EM, og hvordan beslutningsprosesser om EM slår ut...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Batteries European Partnership Association (BEPA) - Executive Board Representation

The Batteries European Partnership Association (BEPA) has been established to ensure both a focused development of battery technology to meet current demands with regard to economy, sustainability and circularity, and the timely and effective up-take of these technology developments by the indust...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

GRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy

Stranda hamnevesen KF ser fram til at at Geirangerfjorden skal bli utsleppsfri, og meiner at dette på sikt vil styrkje destinasjonen som grøn og berekraftig. Dette vil og bidra til å gjere Norge sitt reiselivsikon endå meir attraktivt. Stranda kommune har så langt vore proaktive og gjennom Gr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Prosjektering av nett for belastninger i installasjoner med hensyn på FoL

Elektrifisering av transport (elbil, elbuss, elferger, banetransport, osv.), fiskeoppdrettsanlegg, petroleumsnæringen, mm. medfører økte og mer komplekse strømuttak fra strømnettet. Flere av lastene medfører innvirkning på spenningskvalitetsparametere, som overharmoniske spenninger, spenningsspra...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Geofencing strategies for implementation in urban traffic management and planning

GeoSence prosjektet vil utarbeide løsninger for bruk av geofence-teknologi og -systemer som skal bidra til å forbedre sikkerhet, trafikkflyt og miljøkonsekvenser i byområder. Prosjektet vil også adressere tema som brukeraksept, myndighetsperspektiv, personvern og lovgivning. For å takle disse...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New gases for GIS - long-term reliability and fundamental understanding of insulation properties

Gassisolerte koblingsanlegg (ofte kalt GIS-anlegg) er essensielle komponenter i et robust, sikkert og fleksibelt energisystem. Bryterne i koblingsanleggene kobler ut strømmen når det oppstår feil, beskytter mot overspenninger når man må gjøre vedlikehold på nettkomponenter, og kan brukes til å om...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

AEGIR - Ammonia electric marine power for GHG emission reduction

Internasjonal skipsfart bruker over 300 millioner tonn fossilt drivstoff hvert år noe som fører til store utslipp av CO2 og andre klimagasser. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har som mål å halvere bransjens klimagassutslipp innen 2050 og oppnå null-utslipp av CO2 innen 2100. Samti...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen fuel cells solutions in shipping in relation to other low carbon options – a Nordic perspective (HOPE)

Prosjektsammendrag De nordiske landene sikter mot et karbonnøytralt Norden. Maritim transport er en av de viktigste gjenværende sektorene å avkarbonisere og er viktig fra et nordisk perspektiv på grunn av det relativt store nordiske engasjementet i denne næringen. HOPE-prosjektet tar for seg hv...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage