0 projects

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Urfolksskonferansen NAISA Bådåddjo 2024. 6 til 8 juni 2024

Nord universitet dekker geografisk de tradisjonelle pite- og umesamiske områdene i Sápmi. Senter for samisk og urfolksstudier ved universitetet har som hovedformål å koordinere, synliggjøre og styrke samisk- og urfolksrelatert forskning og utdanning og står som ansvarlig for gjennomføring av konf...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2024-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Den internasjonale rettens påvirkning på nasjonal rett

Stadig mer av den nasjonale retten påvirkes av internasjonal rett, og dette fører til mange vanskelige rettslige spørsmål som ikke er godt nok utforsket i norsk rett. Hvordan skal innholdet i en internasjonal rettsregel fastslås når regelen skal anvendes i nasjonal rett? Hvilken status har den in...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Future Arctic Law and Governance

Prosjektet Future Arctic Law and Governance (FALG) har som mål å utvikle og drifte et sterkt internasjonalt nettverk for å fremme forskningssamarbeid knyttet til framtidens rettslige forvaltning og styring av havområdene i Arktis. Endringene i Arktis skjer raskt og er uforutsigbare. De viktigst...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Global Network for the Investigation and Prosecution of Crimes against Ecosystems-the use of new technologies in international crime control

Økosystemkriminalitet kombinert med storskala korrupsjon har en svært ødeleggende påvirkning på økosystemer og klimaet, og kan undergrave rettighetene til hele samfunn, lokalbefolkninger og urfolk. Kriminalitet, som for eksempel ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU fiske), ulovlig gruvedr...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Compliance Politics and International Investment Disputes

Tvisteløsningsmekanismen innenfor internasjonal investeringsrett er fortsatt svært kontroversielt. Gjennom et nettverk av mer enn 3 000 investeringsavtaler (Norge har ratifisert 14) kan utenlandske investorer saksøke stater for diskriminering, inndragning av eiendom og uventede juridiske endringe...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Committee on International Law and Sea Level Rise

Dette prosjektet skal bidra til å støtte og koordinere arbeidet som gjøres i Komiteen for internasjonal rett og havnivåstigning av International Law Association (ILA). Komiteen er en av i alt 20 internasjonale komiteer i ILA i dag, men dette er den eneste som fokuserer på klimaforandringene og ha...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

"Det er ikke nok å høre - alle må også gjøre"

Hva skal til for at barna skal oppleve at de blir hørt i sine egne saker jfr. Barnekonvensjonens art. 12, Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets sy...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Regulating shipping in Russian Arctic Waters: Between international law, national interests and geopolitics

Skipsfarten gjennom Russlands nordlige sjørute (NSR) er viktig for det internasjonale samfunnet av kommersielle grunner. NSR kan forkorte seilasen mellom havner i Europa og i Øst-Asia. Aktualiteten til NSR påvirkes også av sikkerhets- og miljøhensyn. Havretten slik den er kommet til uttrykk i hav...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte til å delta på workshop i Amsterdam

Det søkes om reisestøtte for å delta på en 2 dagers workshop i Amsterdam som et forskningskonsortium har invitert oss til å delta på for å bygge nettverk og vurdere om Samerådet kan være mulig partner i et H2020 prosjekt. Samerådet har hatt forberedelser knyttet til å ha Skype møter med lederne a...

Awarded: NOK 19,939

Project Period: 2018-2018

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

State-Owned Enterprises (SOE) within International Law's Public-Private Divide

The economic importance of State-owned enterprises (SOEs) has increased significantly in recent years. Their cross-border reach and formidable economic power in turn raises various questions regarding how such enterprises should be regulated at the international level. Yet at the same time, much ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

New uses and abuses of the seabed. Legal challenges

Prosjektet har som mål å utarbeide en bok på engelsk om temaet "Retten til bruk av havbunnen. Tilgjengelighet, bruk og vern av ressurser på havbunnen". Havbunnen svarer til bakken på bunnen av sjøen eller havet. Flere undersøkelser er allerede blitt foretatt både på og under havbunnen. Bruk a...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rights, Inequalities and Diversity Research Network Seminar

The seminar will bring together researchers in Norway and internationally, interested in education policy and practice, who wish to explore questions of rights, inequalities and diversity from an interdisciplinary perspective, examining in particular questions of methodology and epistemology. The...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2015

Location: Vestfold

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change and Sea-level Rise in the Anthropocene: Challenges for International Law in the 21st Century

Klimaendringer og havnivåstigning gjør at vi står overfor store, folkerettslige utfordringer, allerede i inneværende århundre. Folkeretten hviler nemlig på forutsetningen om relativt stabile geografiske omstendigheter. Kystgeografien er blitt brukt som et objektivt kriterium for å bestemme utstre...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

PUBL-Publisering/prosjektinform

Language review of Technology and Human Rights - Friends or Foes?, to be published by Republic of Letters Publishing in 2011

...

Awarded: NOK 22,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

En studie av samiske barns rettigheter i forhold til barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er den eneste av FNs generelle menneskerettighetskonvensjoner som spesifikt henviser til urfolks rettigheter. 1. august 2003 ble barnekonvensjonen inkorporert i Menneskerettighetsloven. Det vil si at barnekonvensjonens bestemmelser ved m otstrid går foran bestemmelser i annen na...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Mending the Past: A comparative study of victim reparations in three Latin American countries

The present project proposal aims to explore the treatment of the issue of victim reparations in three Latin American countries - Peru, Guatemala and Chile - by focusing on the conceptual framework of their respective reparation programs, and the implicat ions this will have for the identificatio...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Anglo-American Contract Models and Norwegian or Other Civil Law Governing Law

The project aims at developing knowledge on the function and effect of Anglo-American contractual clauses and their interaction with Norwegian law. Anglo-American models are increasingly applied in contractual practice even if the contract is governed by Norwegian law. This affects most sectors ...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo