0 projects

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Inngående forskermobilitet - NIFU engasjert i oppdrag for Nordisk Ministerråd Fra 2004: Videre analyse av data

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Astrofestival

Astrofestival 2003 vil foregå søndag 9. november kl. 1630 - 2200 på universitetsområdet i Oslo. Vi planlegger med et besøkstall på omkring 10 000. Aktivitetstilbudet de besøkende møter vil være variert og utradisjonelt. Planetsletta, som tilbyr publikum e n guidet tur gjennom en lysmodell av vårt...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Gjennomføring av First Lego-League Norge 2000 - 2001

Den skandinaviske non-profit stiftelsen FIRST Scandinavia arrangerer hvert år nasjonale og regionale robot-turneringer i Norge, Sverige og Danmark. I 2002 ble det arrangert 15 turneringer i de 3 landene med en påfølgende skandinavisk finale. Siden oppsta rten i 2000 har ca 3700 barn vært involve...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

Pore pressure prediction from seismic data

Results described in the paper "Discrimination between pressure and fluid saturation changes from time lapse seismic data" will be used as a basis for devoloping a method for pressure prediction from one seismic data set only. By using multioffset seismi c data combined with geological knowledge...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Solskjerming som miljøtiltak

Hovedprosjektet knyttes opp til nybyggprosjekter, rehabilitering og drift av eksisterende bygg. I tre ulike case vil det fokuseres på ulike faglige temaer. For hvert av delmålene følger et delprosjekt der målet skal oppnås, og det arbeides med hvert delmå l i flere case. Rolle: Leverandørene vil ...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Vannbehandling for kontroll av innvendig korrosjon i drikkevannsledninger

Prosjektet er delt inn i tre uavhengige delprosjekter: Delprosjekt 1: Videreføring av pilotforsøk med natriumsilikatVidereføring av pågående prosjekt "Natriumsilikat som korrosjonsinhibitor". Denne videreføringen anses som svært viktig for å få fram bedr e og mer omfattende og pålitelige data fr...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Betydningen av WTO og regionalisering for norsk fiskeeksport.

Prosjektet vil analysere betydningen av handelspolitiske rammevilkår i WTO og regionale handelsblokker fore norsk produksjon og eksport av fisk. Prosjektet tar sikt på å frambringe kunnskap som er nyttig for utforming av handelspolitikk og eksportfremmend e tiltak, og som er nyttig for bedriftene...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Bærekraftig bruk av utmark til husdyrbeiting: Økologiske effekter av sauebeiting i høyfjellet.

Det siste hundreåret har medført store endringer i landbrukets utnyttelse av utmarksarealene. Siden 1920 og fram til i dag har det skjedd en kraftig økning i antall sau på utmarksbeite (særlig i høyfjellet), uten at de økologiske konsekvensene er kjent. P rosjektet skal klargjøre sentrale spørsmå...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Smolting in Atlantic salmon

The proposed programme seeks to integrate basic strategic research, with emphasis on advanced molecular, physiological and immunological methods, with a deeper understanding of the mechanisms of environmental regulation of the parr-smolt transformation of Atlantic salmon. The programme integrat...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Vestland

REFORM97-Evaluering av Reform 97

Organisering av spesialundervisning i kjølvannet av reform97: Nye arbeidsformer - nye løsninger?

Et av elementene i Reform 97 er at det åpnes for å ta i bruk et bredere spekter av arbeidsformer i opplæringen. Tema-arbeid skal innføres fra 1. klassetrinn, og prosjektarbeid fra 5. klassetrinn. En slik endring vil kunne endre premissene for organisering av undervisning også for elever som oppf...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Oppvekstvilkår, tidlig arbeidsløshet og marginalisering

Prosjektet inneholder en omfattende empirisk kartlegging av marginalisering i forhold til arbeid og utdanning i ungdomsårene, og en statistisk analyse av faktorer som påvirker marginaliseringsrisikoen. Prosjektet vil også undersøke om det er slik at en uh eldig debut på arbeidsmarkedet i ungdomså...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

P-KUL-Satsing kulturstudier

Natur, ungdom og identitet - mellom lokale tradisjoner og globale trender

Prosjektet vil undersøke ungdoms forhold til natur i distriktssamfunn preget av markerte og raske endringer der den ytre natur i økende grad er blitt arena for opplevelser og utprøving av nye aktiviteter og former for sosialt samvær. Den er blitt et sted en kan søke i sin fritid for å forme spes...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Framtidsorientert identitetsutforming blant ungdom i ulike oppvekstmiljø

Identitet og livsmening er i ungdomsfasen - spesielt i (post)moderne tid - en sentral eksistensiell utfordring som også bør være velferdsstatens ansvarsområde. I prosjektet betraktes ungdom som handlende og velgende konstruktører av sine liv, med eller im ot samfunnsmessige normer. Samtidig føres...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Rekombinante enzymer for bruk i molekylærbiologi

Marine organismer i nordområdene er tilpasset et kaldt miljø, og kan derfor være en kilde for kuldetilpassede (psykrofile) enzymer. Psykrofile enzymer har egenskaper som gjør dem interessante til spesielle anvendelser. Slike enzymer skiller seg fra andre enzymer ved at de - har høyere aktivitet v...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Marine algal toxins, ecology, analysis and toxicology

For a new shellfish industry to be successful more knowledge and high competence is needed with respect to algal toxins.Establishment of advanced analytical methods for the identification and quantification of the relevant toxins will be a key issue. In c ollaboration with international partners ...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Salmon Genome Project (SGP)

Genome projects in farm animals aim at identifying genes or areas of the genome responsible for traits of economic importance in order to implement this into breeding and management of the genetic resources. This project will develop the basic tools neces sary to introduce modern genetic techniqu...

Awarded: NOK 42.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Isolation of apoptosis-modulating substances from marine micro-organisms; exploitation as cell biology reagents and drugs

Prosjektet har som mål å utnytte mikro-organismer, primært fra fjordområder, til å fremstille bioaktive substanser. Prosesskjeden er: Framskaffe ca 40 isolater fra Vestlandsfjorder, produsere biomasse for ekstraksjon, teste for biologisk aktivitet, storsk ala-biomasseprodusksjon av relevante isol...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Høyteknologi og utvikling: Cubas satsning på bioteknologi i helsevesenet og legemiddelsektoren

Prosjektets hensikt er å forklare Cubas spesielle resultater når det gjelder bruk av bioteknologi innenfor medisin og legemiddelproduksjon. Det vil bli lagt vekt på å forklare hvordan et fattig råvareproduserende utviklingsland under streng økonomisk boik ott har klart å etablere en høyteknologis...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2009

Location: Oslo

POLITIKK-Forskningspolitikk

TIK - Forskerutdanning - teknologi og innovasjonsstudier

Utvikling av et bredt forskerutdanningstilbud på feltet teknologi og innovasjonsstudier.

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogenlagring i metallhydrider

En hovedutfordring når det gjelder hydrogen som energibærer er lagring og transport. Lagring av hydrogen i faste forbindelser er den mest aktuelle metoden, men foreløpig har en ikke funnet gode nok materialer. Mulige løsninger vil sannsynligvis fremkomme som resultat av omfattende forskning av h...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Akershus

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Kulturelle endringsprosesser. Et krysskulturelt perspektiv på tilpasning til naturmiljøet og metallurgi

Prosjektet skal øke forståelsen av de kulturelle endringsprosessene som finner sted ved introduksjon av metallurgi i sørlige Levanten og nordøst Afrika. Hovedmålet er å øke kunnskapen om prosesser som påvirker tilpasningen til naturmiljøet i perioder hvor metallurgi blir introdusert, spesielt mh...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Atferdsproblemer hos barn - utvikling og tilrettelegging av observasjonsinstrument

Det har vist seg vanskelig å dokumentere gode behandlingsresultater når det gjelder alvorlige atferdsvansker hos barn og unge. Dette kan dels sees i sammenheng med at det har vist seg vanskelig å finne egnede tiltak for gruppen. Dels kan det sees i sammen heng med de metodiske vansker som knyttes...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Motorized versus non-motorized outdoor recreation, and the effects of motorized use in natural areas.

Prosjektet er lagt opp som ein samanliknande studie, inkludert ein overnasjonal delstudie. Hovudinnsatsen blir å undersøke og samanlikne ulike norske grupperingar og regionar i høve til ulik (praksis og) forståing av motorferdselsproblematikken, med vekt på snøskuter. Det vil vere hovudvekt på r...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Innlandet

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Menneske med psykiske lidingar i små kommunar: Integrasjon eller isolasjon?

Utgangspunktet for prosjektet er nedbygginga av psykiatriske langtidsinstitusjonar og desentraliseringa av tilbodet for menneske med psykiske lidingar. Mange med langvarige psykiske vanskar eller med lange institusjonsopphald bak seg er tilbake i kommunar og lokalsamfunn. Prosjektet vil fokusere...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Møre og Romsdal

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Velferdsstatens klageinstanser - hvor rettferdige?

Hensikten med prosjektet er å studere grensedragningen mellom faglige og politisk-normative spørsmål i beslutningsprosesser i velferdssektoren. Prosjektet vil, gjennom å studere ulike klageinstanser i helse- og sosialsektoren, studere hvordan ulike profes joner og legfolk forholder seg til de fri...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MULTIFUNK - Metode og verktøyprogram for barn og unge med generelle lese- og skrivevansker og/eller synsvansker

Verktøyprogrammet vil kunne representere en betydelig forbedring av læringssituasjonen for ca. 10 % av årskullene fra tredje klasse og oppover. Fordi det opererer uavhengig av spesifikke læreverk kan det tas i bruk i hele gruppen det gjelder. Innenfor gru nnskole og videregående skole er det snak...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler: Miljøtiltak og effektivitet

Tre problemstillinger er sentrale i prosjektet. For det første foretas en vurdering av samfunnsøkonomiske kostnader ved å foreta reduksjoner i C02 -utslipp. Spesielt fokuseres det på samspillet mellom ulike virkemidler på miljøsiden i forhold t il virkninger på energisiden, i første om...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Towards a new feed evaluation system for dairy cows based on whole animal models - NKJ nr 111

The main objective of the study is to improve the measurements of microbial protein flow out of the rumen of dairy cows by applying different methods for microbial isolation, different microbial markers and different sites of sampling for microbial isolat ion.

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Akershus

REGUT-Regional utvikling

Forskerutdanning

Det faglige opplegget vil bestå av to deler, a) kursundervisning og b) prosjektsamlinger med ekskursjon. Temaer for kursundervisningen vil være: - Den nye regionalismen - Lærende regioner og kollektiv handling - Identitet, stedstilknytning og handlingsstrategier - Innovasjon og n...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa