0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

LawTransform: Effects of Rights & Law

INTPART-prosjektet LawTransform: Effects of Rights and Law, som startet i juni 2018, tar sikte på å utvikle innovativ forskningsbasert undervisning om rettens rolle i sosiale endringer. Med støtte fra prosjektet er LawTransform PhD-kurset «Effects of Lawfare» nå et standard kurs som tilbys av Uni...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Norwegian oil and gas supply industry in hard times: Innovation in global supply chains.

Prosjektet GLOBOIL studerer hvordan norske oppstrøms olje- og gassleverandører tilpasser sin produksjonsstrategi, leverandørkjeder og innovative evner i en tid med store spenninger mellom det globale og lokale. Innovasjon i oljevirksomheten offshore petroleum skjer i et komplekst samspill mellom ...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

WINDPLAN: Public participation in wind power: challenges and opportunities

Utbygging av fornybar energi anses både i FN og i norsk klimapolitikk som den viktigste nøkkelen for å oppnå klimaomstilling og bærekraftig utvikling. De siste tre årene har vindkraft likevel blitt et politisk brennpunkt mellom klima og natur, globale og lokale hensyn, samt lokal selvråderett og ...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Agder

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Joint Nordic-UK Research Programme on Integration and Migration

...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Moral residue – epistemological ramifications, emotional implications, and didactic opportunities

One of the problems on the way from the level of ethical theory to practice is the phenomenon of moral residue or moral remainder (MR). This distress experience of doubt, guilt, regret, remorse and shame emerging from cumulating unresolved moral conflicts is pervasive in human experience, not the...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Waste Food-Energy-Water Urban Living Labs - Mapping and Reducing Waste in the Food-Energy-Water Nexus

Prosjektet tar sikte på å redusere ressursineffektivitet i den urbane mat-energi-vann-forbindelsen ved å utvikle og teste internasjonalt anvendelige metoder. Dette ble utført gjennom et internasjonalt nettverk av Urban Living Labs (ULL) i fire urbane regioner - Storbritannia (Bristol), Nederland ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unfit or unqualified? Understanding the impact of health and qualifications on school and labour market exclusion

I prosjektet analyseres samspillet mellom helse, kvalifikasjoner og arbeidsmarkedsutfall innenfor to forskjellige rammer: (i) For sysselsatte som opplever omstilling i jobben, undersøker vi hvilke egenskaper (helse og kvalifikasjoner) som er avgjørende for hvordan omstillingene mestres. (ii) for ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Plantebiologi i Norge 2018

Nettverket avholder en årlig konferanse som er åpen for alle. Konferansen i 2018 skal holdes i Bergen med lokal organisasjonskomite bestående av medlemmer fra Institutt fra Biovitenskap, UiB og Naturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen, sammen med NIBIO Bergen. Den lokale organisa...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

PREVENTING SICK LEAVE AND MARGINALIZATION IN YOUNG ADULTS

Hele 14 millioner unge I alderen 15-29 i Europa står utenfor utdanning og arbeid - såkalte NEETs på engelsk. Tall fra SSB viser at 11,2 prosent av unge i Norge aldersgruppen mellom 15 og 29 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2020. Korona pandemien har ført med seg en økt ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

GEOFENCING FOR SMART URBAN MOBILITY

Bakgrunnen for prosjektet var å undersøke nytten av å bruke geofencing for trafikkantstyring og trafikantinformasjon. Geofencing er metode for å digitalt kunne kommunisere med kjøretøy eller sjåfører. Teknologien er et lettfattelig og dynamisk hjelpemiddel som myndigheter kan ta i bruk for å regu...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HUMANE - Human Maritime Autonomy Enable

Hittil har driften mot et høyere nivå av autonomi innen skipsfart i stor grad vært teknologidrevet, snarere enn å være drevet frem av menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Der den opprinnelige ambisjonen kanskje var å fjerne mennesker ut av maritim virksomhet, er det i...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects of workplace initiatives on sick leave and work participation - new statistical and causal models to utilise population registries

Sykefravær, uførhet og frafall fra arbeidslivet er en byrde både for individer og for samfunnet generelt, og spesielt for helse og velferdstjenestene. Det å redusere sykefravær og øke arbeidsdeltakelsen er viktige politiske mål, men det har vært få systematiske evalueringer av de tiltak som har b...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state

Forskningsprosjektet The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state (DYNAMUS) har som hovedformål å utforske hvordan musikk kan virke inkluderende, men også ekskluderende, i ulike sosialiserings- og utdanningssammenhenger. Prosjektet undersøker også i hvilk...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Opportunities and trade-offs in managing kelp forest in an era of blue growth

Tareskogene langs kysten av Midt- og Nord-Norge har vært kraftig nedbeitet av kråkeboller helt siden 1970-tallet, men er nå i ferd med å vokse til igjen ettersom kråkebollebestanden de siste årene har gått ned. Tareskogen er et meget viktig økosystem og leveområde for mange marine organismer inkl...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Structured Assessment System for Improved Student Learning

Det å gi studenter hurtige tilbakemeldinger - en vurdering - er viktig for studentenes læring. Vurderinger kan være formative, rettet mot å hjelpe studentene til å bli bedre, eller summative, fokusert på å evaluere studentens læring. Vurderingsmetodene må være basert på forskning for å sikre at d...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Decisions and Justifications in Child Protection Services(CPS)

Prosjektets hovedmål er å identifisere hvordan tolkninger av prinsippet om 'barnets beste' gjenspeiles i barnevernets begrunnelser for beslutningene de fatter. Prosjektet rettersærlig oppmerksomhet mot hvordan kulturelle verdier, etnisitet og minoritetsstatus påvirker beslutningene. Polske samarb...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2018 - Homo Futurus: Environmental, Religious and Technological Perspectives

The Arne Næss Programme on Global Justice and the Environment at the University of Oslo, draws on the legacy of Norway’s foremost eco-philosopher, Ghandi scholar and environmental activist. The Programme’s overall aim is to bring together young researchers, leading international thinkers, and pra...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: Hest i trafikk H-17-47-302

Hest i trafikk Forskere ved Nord universitet har i prosjektet Hest i trafikk forsket på samspillet mellom hestebruker og andre trafikanter i moderne veitrafikk, og hvilke tiltak det er behov for. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Hästforskning. Samspillet mellom andre trafikanter, hes...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Prosjektetableringsstøtte FRIPRO ERC LABOUR/POWER

PI went to interview-stage with an ERC Starting Grant Application (entitled: "Labour/Power. Ethnographic Explorations of the energy-work nexus in newly industrialised countries") twice (June 2016, June 2017). PI will rework grant application and improve CV through 1) a buy-out from other teaching...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Gjennomføring av ITS Konferansen 2018 i Oslo

Årets ITS-konferanse arrangeres for 14 gang. Konferansen presenterer IKT-baserte trender innenfor transportbransjen, og det legges vekt på formidling av forskningsresultater, testing og implementering av ny teknologi. Innholdet spenner over både gods- og passasjer-transport innenfor alle transpor...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Shipping in a changing Arctic: community adaptation

Sea ice retreat in the Arctic Ocean is one of the main drivers for increasing shipping activities especially in its Barents part. This is due to the extension of the navigation season and increase in the area of accessibility. The impact of such development on local coastal communities in the Bar...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

Reform of EU Internal Energy Market Policies: Implications for the Norwegian Energy Policy Strategy

REMAP har analysert reformen av EUs energi- og klimapolitikk i 2019 med hovedfokus på endringer i kraftmarkedsdesign for engrosmarkedet og dets konsekvenser for handel med kraft til og fra Norge. Et effektivt og integrert kraftmarked har vært et viktig politisk mål for å realisere høyest mulig sa...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

JPIURBAN-Urban Europe

Smart integrated multitrophic city food production systems – a water and energy saving approach for global urbanisation (CITYFOOD)

CITYFOOD prosjektet utforsket potensialet i et integrert akvakultur- og landbrukssystem, IAAC system, som et verktøy til å bekjempe en del av utfordringene urbane områder står overfor med hensyn på samspillet mat-vann-energi (Food-Water-Energy Nexus). Ved å teste ut nesten 100% resirkulerte IAAC ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Social Media Use in Crisis and Risk Communication. Emergencies, Concerns and Awareness

Den vitenskapelige antologien Social Media Use in Risks and Crises handler om hvordan forskjellige aktører - som krisehåndterere, beredskapspersonell, informatører, journalister og samfunnborgere - har brukt sosiale medier til å kommunisere om risikoer og kriser. Det handler også om hvordan disse...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Integrated Transport and Energy Modelling

I prosjektet Integrated Transport and Energy Modelling (ITEM) har Institutt for energi¬teknikk (IFE) og Transportøkonomisk institutt (TØI) studert mulighetene og forutsetningene for klimavennlig teknologi og energibruk i veitransporten, og vi har spesielt analysert hvordan transportsektoren kan e...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Linking the Past to the Future: The 1918 Influenza as Preparedness Basis for Socioeconomic Equality in Upcoming Pandemics - PANEQUALITY(Rev)

Pandemics are most pressing global threats to human life. PANEQUALITY studies historical, social, & biological mechanisms for unequal morbidity, mortality, and fertility responses to 1918 pandemic influenza. The objective is to understand the mechanisms that influenced the unequal disease burden ...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal Fagkonferanse i Statsvitenskap 2018

Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap arrangeres årlig. Arrangementet ivaretas av universitetene på omgang. Konferansen er en samling av arbeidsgrupper, med noe felles; en plenums-forelesning, en paneldiskusjon og en felles middag. I 2018 er det Institutt for administrasjon- og organisasj...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Det 40. norske forskermøte for økonomer 2018, ved NHH, Bergen

Forskermøtet 2018 skal avholdes på NHH, Bergen 03-04 januar. Forskermøtet 2018 skal ha følgende plenumsforedragsholdere: 1.Ingvild Almås, IIES Stockholm og NHH 2.Alexander Cappelen, Kjell Gunnar Salvanes og Bertil Tungodden, FAIR og NHH 3.Nobelprisen 2017. Foredragsholder fastsettes senere. Og...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Møreforsking Ålesund

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Møre og Romsdal

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Coping with flexibility. Behavioral adaptations to the new pension system and their consequences in a lifetime perspective

Hensikten med «Coping...»-prosjektet har vært å analysere hvordan eldre arbeidstakere i Norge tilpasser seg den nye fleksibiliteten i det reformerte pensjonssystemet. Vi har særlig tatt utgangspunkt i det som kan se ut som et paradoks - at andelen som begynner å ta ut pensjon tidlig har økt klart...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo