301 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Komponisten Fridthjov Anderssen – en stilstudie av hans musikk

Av klassiske musikere som har levd og virket i Bodø, står Fridthjov Anderssen (1876-1937) i en særstilling. I en periode der det i Nord-Norge fantes svært få musikere med det vi i dag vil kalle høyere musikkutdanning, reiste Anderssen til Oslo og Leipzig for å studere orgelspill og komposisjon. E...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

South Saami Memory Culture: The dynamics of indigenous and nation-state identities

Prosjektets mål er å utdjupe kunnskapen om sørsamisk historie, språk og kultur, eit område som har vore relativt lite utforska tidlegare. Noko som skuldast at sørsamisk historie, språk og kultur gjerne har kome i skuggen av den meir folkerike nordsamiske kulturen. Prosjektet er ei undersøking av ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

China in the Arctic: External Influence on Regional Governance (ArcGov)

Virkningene av klimaendringene i Arktis strekker seg fra smelting av havis og kysterosjon til sosiale endringer av arktiske samfunn. Nye styringsstrukturer har blitt etablert, og eksisterende mekanismer fornyet for å takle regionens store behov. For å forstå hvordan samfunnet tilpasser seg de ras...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

REsearch MObility on attitudes Towards Electric vehicles

The project is initiated by a research group consisting of Norwegian (Nord University) and Italian (University of Trieste) participants. Previously, a representative from the research group at Nord University Business School (HHN) has visited Italy and presented a paper on Norwegian EV policy at ...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Collaborative Strategies for Robust Governance in Turbulent Times

Globale utfordringer som migrasjon, pandemier og klimaendringer representerer stadig mer komplekse utfordringer for styringen av samfunnet vårt. Utfordringene kjennetegnes ofte av et samspill mellom ulike hendelser og ulike krav som skaper økt kompleksitet og usikkerhet. Under slike omstendighete...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP)

Prosjektet har som mål å gi ny forståelse av bruk og erfaringer med tvang i barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger i Norge i dag. Til tross for et sterkt faglig og politisk fokus på behandling av barn og unge med psykiske lidelser, er tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien et lite utforsket ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Outcomes of Instrumental Tuition and Playing in an Ensemble - Teaching Music in Cooperation Between Primary and Music Schools (OutMus)

I OutMus forsøker vi å forstå bedre hvordan forskjellige former for musikkundervisning påvirker eleven. I grunnskolens rammeplan er noen av målene for musikkundervisningen at eleven skal både oppleve, reflektere, forstå og deltar i musikalske aktiviteter. For å nå disse målene er læringsutbytte i...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Development of Arctic maritime logistics and intermodal sea-land transport connections: Implications for the Barents Euro-Arctic Region

Transportinfrastrukturen i Barents Euro-Arctic Region (BEAR) er i dag delt langs nasjonale grenser i forskjellige nasjonale transportsystemer. Transport over landegrensene er ekstremt begrenset, noe som hindrer lokal økonomisk utvikling. Studien tar sikte på å designe et mer tilkoblet, effektivt ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

SSF-Svalbard Science Forum

Prevalence and pandemic potential of recently discovered avian influenza infections in Svalbard´s Seabirds

We are on the precipice of the age of pandemics. The frequency of epidemics are increasing, with many of these viruses coming from animals like SARS, Ebola, COVID-19 and the bird flu (H7N9, H5N6, H5N8, H5Nx, H10N8). In 2019 we were the first group to search for, and detect, active avian influ...

Awarded: NOK 68,999

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Commercialisation of the agent-based modelling software for socio-economic analysis

Det forskningsrådsfinansierte prosjektet «Commercialisation of the agent-based modelling software for socio-economic analysis” (ABSEA) skal vurdere kommersialiseringspotensialet for en agent-basert sosioøkonomisk modell. Det planlegges å undersøke mulige bruksområder, markedspotensial og betaling...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital støtte for hjemmeoppfølging og pasientsentrerte overganger mellom tjenestenivå

Formålet å etablere en helhetlig tjenestemodell for digital hjemmeoppfølging (DHO) av pasienter på tvers av tjenestenivå. Mesteparten av dagens e-helse er ikke tilrettelagt for at pasienten kan følges opp både fra primær-og spesialisthelsetjeneste i samme system, noe som utfordrer pasientsikkerhe...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The genomic basis of temperature adaptation across space

Hvordan tilpasser organismer seg sitt lokale miljø? Dette spørsmålet er et hovedfokus i evolusjonsbiologien. For å forstå tilpasningen fullt ut, må vi identifisere gener som påvirker tilpasningsevnen. Særlig må det analyseres hvordan disse genene endres på tvers av artsområdet, og identifisere po...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

FarmMERGE: The relationship between farmer health and work environment, and the health, welfare and productivity of their animals

Landbruket har gjennomgått store endringer de siste tiårene. Økende krav til effektivisering og mekanisering har gitt færre og større bruk, noe som igjen har medført at det nå er langt færre arbeidsplasser innenfor landbruket enn tidligere. Bondeyrket er kjent for å være fysisk tungt, og arbeids...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

SSF-Svalbard Science Forum

Multispectral analysis of the vegetation in "cadaver decomposition island" from reindeer on Svalbard – can drones be used to detect cadaver?

This project will study how the vegetation changes in and around the "cadaver decomposition island" (CDI), in relation to areas without cadaver decomposition. During the decomposition process, the area where the carcass is located will consist of bare soil, while the vegetation around the carcass...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Carbon Capture Storage and Utilisation (CCS&U) MicroalgaeTekNo

På vegne av konsortiet bestående av Elkem AS Salten Verk, Nord Universitet, NCE Aquaculture, Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS), LetSea AS, Skretting ASA og Nordlandssykehuset HF søker vi forprosjektet CCU MicroAlgaeTekNo. Prosjektet skal forberede etablering av Norges, og kanskje verdens f...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til mer forskningsbasert innovasjon i Nordland

Prosjektet skal forsterke regionale næringsmiljø gjennom målrettet mobilisering til økt forskningsbasert innovasjon. De fire næringsmiljø/klynger som er prioritert i prosjektet har selv formidlet hvordan kompetansemegling kan bidra til nytte og merverdi for deres bedrifter og for videre utvikling...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Deciphering the physiology of Nordic snow-algae and cell membrane stress responses

The project will study the adaptation and subcellular physiology of Arctic snow-algae, which have unique metabolic adaptations and could play roles in climate change. The project will use new research tools including selected techniques from the microbial and plant sciences to investigate how sno...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2021-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Implementation of Artificial Intelligence Applications in Service Sector

Artificial intelligence (AI) developers predict altering of business models and customer behaviour, cost reduction, improvement of forecasting, and customization of the services. AI has the ability to acquire, process, interpret and learn from different types of data, and make autonomous decision...

Awarded: NOK 86,000

Project Period: 2021-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Non-Food Organic Resources - based feeds optimised for salmon until post-smolt stages

Sustainable expansion of the aquaculture industry has to take place with use of third generation feed ingredients. Examples of such ingredients include microalgae, single cell organisms and insect meal. The NON-Fôr project aims to build upon the state-of-the-art knowledge from previous EU and Nat...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

COOPERATION BETWEEN NORWAY AND BRAZIL IN RESEARCH AND EDUCATION FOR IMPROVED BREEDING IN SUSTAINABLE AQUACULTURE

Havbruk er den raskest voksende næringsmiddelindustrien i verden, og står for mer enn 50% av fisken til konsum over hele verden. Havbruk er også en av de viktigste og internasjonale næringene i Norge. NORBRAQUA vil etablere et langsiktig samarbeid mellom Norge og Brasil innen forsknings- og forsk...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

EduSmart: Education and Knowledge Development for Smart City Governance and Performance Management in the High North

Det er en tiltakende debatt om smarte byer og samfunn, og om bærekraftig utvikling av ulike regioner over hele verden. Denne debatten finner også sted i Arktis og Nordområdene. Samtidig som «smart by»-initiativer øker i størrelse, krever selve konseptet – som er utviklet utenfor Arktis – lokal ku...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for Nord universitet 2020

1) Det er kun korresponderende forfatter som kan søke om støtte. 2) Hvis korresponderende forfatter for en tidsskriftsartikkel krediterer flere institusjoner, kan han/hun bare søke en av institusjonenes open access-fond om støtte. 3) Nord-forskere anmodes om å inkludere støtte til å dekke publise...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

STEM Education in Newton Rooms: Students Learning in Group Work; Process, Content and Social Organisation.

Realfag og teknologi i Newton-rom: Elevens læring ved gruppearbeid; Prosess, innhold og sosial organisering Et Newton-rom er en læringsarena for skoler og barnehager i et geografisk område. Rommene er eid av skoleeierne og er utstyrt med moderne utstyr for undervisning i realfag og teknologi, og ...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mobilisering til forskning – et tilgjengelig reiseliv for alle

Målet med forprosjektet "Mobilisering til forskning - et tilgjengelig reiseliv for alle" har vært å identifisere kunnskapsbehov og problemstillinger knyttet til a) tilrettelegging og universell utforming i reiselivet i Vesterålen og b) relasjonen mellom lokalsamfunnsutvikling og tilgjengelig reis...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

PROFORSK-Skole og samfunn

Forskningsbasert utvikling og læring i den videregående skolen -kompetanseløft i vitenskapelig metode og kritisk tenkning

Bakgrunnen for dette prosjektet er et mål om å styrke lærerne sin kompetanse på vitenskapelig metode og kritisk tenking i lys av endringene som følger av Fagfornyelsen. Kompetanseløftet vil skje gjennom utvikling og gjennomføring av et etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole i Nor...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Co-Creation: Expectations, Challenges and Coping Strategies in Norwegian Local Governments

Prosjektet studerer «samskaping», som viser til en bestemt type interaksjon mellom offentlige, private og sivile aktører. Formålet med samskaping er å mobilisere ressurser og ideer fra borgere og andre relevante interessenter for å skape «offentlig verdi», f.eks. løse aktuelle kollektive probleme...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Quality of accounting and auditing in the public sector

Prosjektet skal styrke kvaliteten av regnskaps- og revisjonstjenester i offentlig sektor. Dette er for å bekjempe korrupsjon og forbedre åpenhet, demokratisk styring, ansvar, økonomisk bærekraft og beredskap mot økonomiske kriser. Hovedmålet med prosjektet er å styrke MACE-forskningsgruppens kapa...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

TRANSFORMATIVE CAPABILITIES OF THE ACCOUNTING PROFESSION: STUDY OF NORWEGIAN SMALL AND MEDIUM ACCOUNTING PRACTICES (TRANSACT)

TRANSACT-prosjektet tar for seg små og mellomstore regnskaps- og revisjonspraksiser (SMP) i Norge. Prosjektet studerer hvilke faktorer som påvirker lederne i disse SMP?ene, og deres evne til proaktivt å tilpasse seg et raskt skiftende samfunn. Dette gjelder blant annet innenfor utvikling av produ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Sustainable Tourism in Svalbard: A Balancing Act

Turisme øker stadig på Svalbard. «Bærekraftig turisme på Svalbard: En balansekunst» (kortnavn BalancingAct) skal studere hvordan turismenæringene kan utvikle nye og bærekraftige produkter i lys av et Arktis i endring. Turismenæringen opplever klimaendringene på kroppen og de opererer innenfor et ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

UrbanMine: Institutionalisation processes in times of circular green transitions

Dette forskningsprosjektet ønsker - i samarbeid med kommunale og private aktører- å studere institusjonelle rammer og holdninger til mineralavfall som ressurs. Det undersøkes hvordan mineralavfall kan gjenbrukes og bli en ressurs for samfunnet. Prosjektet kartlegger - gjennom holdningsundersøkels...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Nordland - Nordlánnda