0 projects

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Elicit to learn crucial post-crisis lessons 2 (ELITE2)

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Game-based mobility training and motivation of senior citizens

...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Reduced inequality in health by prevention of diabetes in Pakistani immigrants through blood glucose regulation in a randomised intervention

InnvaDiab III Innvandrer Diabetes InnvaDiab III; forebygging av type 2 diabetes (T2D) hos pakistanske kvinner. Forekomsten av overvekt, fedme og T2D øker i Norge som i resten av verden. Det er gruppen av sør-asiatiske innvandrere, hovedsakelig fra Pakistan, India og Bangladesh som har den største...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Special Unobtrusive Sensors for Sleep

...

Awarded: NOK 23,031

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Decision support models for increased harvest and climate-motivated forest policies

Skogarealet i Norge representerer et stort biomasselager som utgjør ressursgrunnlaget for skogsektoren og det er samtidig livsmiljø for en viktig del av Norges biodiversitet. I klimasammenheng har norske skoger et netto opptak av klimagasser på 25-30 Mt CO2-ekvivalenter/år, som tilsvarer i overka...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fisheries induced evolution in Atlantic cod investigated by ancient and historic samples

I dette prosjektet har hovedmålet vært å kvantifisere de evolusjonære selektive effekter som industrielt fiske kan ha hatt på torsk, hvor vi sammenligner sekvenseringsdata fra historiske prøver med nålevende bestander av torsk. De historiske prøvene er fra det 20. århundre samt fra begynnelsen av...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Persistent organic pollutants (POPs), development, and cancer - a multi-tiered approach (MultiPOP)

I dette prosjektet ønsket vi å undersøke potensielle effekter knyttet til organutvikling og kreftdannese som følge av eksponering med persistente organiske miljøgifter (POP), herunder også perfluorerte forbindelser (PFC) og blandinger av disse, som gjenspeiler den eksponering mennesker er utsatt ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Viken

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Direct and indirect climate forcing of ecological processes: integrated scenarios across freshwater and terrestrial ecosystems

1. Temperatur og næring påvirker vekst og alder ved kjønnsmodning hos vekselvarme dyr. Vi har vist hvordan økt temperatur og fettinnhold i maten reduserer alder ved kjønnsmodning hos laks. Maten er som bensin for en motor og temperaturen er akseleratoren. 2. Klimaet under fosterutviklingen påvi...

Awarded: NOK 18.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Understanding Socio-Ecological systems and water ecosystem services for improved Formulation and Use of Legal and policy Frameworks

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Multiseasonal, multifrequency, multipolarization, and multiresolution radar speckle and feature tracking for Arctic glacier velocities

-

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Assisted MoBiLity for the Elderly

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Innlandet

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Multicolour Real-Time Field Effect Transistor THz VISION system

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Innlandet

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Aesthetics for mobility and cognitive training of the elderly

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Viken

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

CIENS-SIS: Sustainable Transport - Drivers, Change, Impacts, Policies

Det overordnede målet for CICEROs del av prosjektet har vært å analysere samspillet mellom nettverksaktørene som deltar i utviklingen av sykkelpolitikk, samt undersøke på hvilken måte det har hatt konsekvenser for implementering av sykkelpolitiske mål. Vi har undersøkt hvorvidt nye styringsformer...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Response of pelagic food webs to warmer, acidified oceans

I dette prosjektet skal vi utføre en kombinasjon av laboratorieforsøk og større skala økosystemtilnærminger for å teste hypoteser som at CO2-indusert forsuring, ved oppvarming, vil resultere i en forskyvning av autotrofe planktonsamfunn som favoriserer mindre flagellaten-arter heller enn store ki...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Ecological dynamics by wild ungulate grazing

Vårt prosjekt, EcoDynDeer, har ønska å bidra til å auke kunnskapen om hjorten si økologiske rolle i skogøkosystemet. Vi forventa at hjortebeitinga skulle gi færre plantearter i furuskogen, spesielt ved mykje hjort. Det interessante, som vi fann ut på Svanøy på kysten av Sogn og Fjordane, var at ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Tailoring Intervention Instruments to Promote Emission Reduction in Norway: Applying the Self-Regulation Model of Behavioural Change

Prosjektet bygger på antakelsen at atferdsomstilling forutsetter at man går gjennom forskjellige steg/faser. Hovedhypotesen for prosjektet var at hvis vi tilpasser informasjon til handlingsfasen en person er i, så er faseprogresjon mye bedre enn hvis vi gir folk informasjon som enten ikke passer ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Strategic Aerosol Observation and Modelling Capacities for Northern and Polar Climate and Pollution

Partikler påvirker strålingsbalansen i atmosfæren direkte ved at de sprer og absorberer sollys og terrestrisk stråling. De vil dermed hindre sollyset fra å nå jordoverflaten, som fører til en avkjøling av jordoverflaten (partiklers direkte klimaeffekt, kjølende). Terrestrisk infrarød stråling som...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Viken

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

CIENS-SIS: Sustainable Transport - Drivers, Change, Impacts, Policies

I dette prosjektet har vi blant annet undersøkt hvordan bærekraftig transport og kulturarv inngår i utviklingen av Bjørvika som ny bydel Oslo. Det råder en generell forståelse i kommunens strategiske dokumenter at bærekraftig utvikling primært handler om tre ting - miljømessig, sosial og økonomis...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Incremental Perception Personalised Travel Coach

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2011

Location: Innlandet

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Innovative system for the reduction of mortality of birds and bats in wind farms

...

Awarded: NOK 21,839

Project Period: 2011-2011

Location: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The influence of prenatal and postnatal exposure to dioxins and PCBs on ADHD related behaviour in Norwegian children

Hvordan påvirkes barns utvikling når de utsettes for miljøgifter ved livets begynnelse? Ida Henriette Caspersen og medarbeidere har forsket på barns eksponering for dioksiner og polyklorerte bifenyler (PCB) tidlig i livet og undersøkt mulige sammenhenger med ADHD-liknende symptomer og kognitive f...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

OWC bølgekraft konseptutvikling

Målsettingen med prosjektet er å utvikle et konsept for produksjon av energi fra havbølger basert på svingende vannsøyle og en Wells luft turbin. Konseptet skal utvikles for effektivt energiopptak fra havbølger, være robust i drift og enkelt å vedlikehold e. Konseptet vil utvikles for en ytelse p...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Control and Real-Time Optimisation of Intensive Polymerisation Processes

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Modelling and Control of Intensified Processes

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

CFD based design tool for Offshore Wind farm clusters

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Voices of the Future: Values and visions of Norwegian Youth on Responses to Climate Change

Voices of the future-prosjektet har undersøkt hvordan ungdom i Norge oppfatter framtiden i en verden preget av klimaendringer, og hvilke følger det har for deres følelse av handlekraft, ansvar og politisk engasjement. Ungdommen vi har snakket med gjennom gruppesamtaler og individuelle intervjuer...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Epidemiological study to quantify risks for paediatric computerized tomography and to optimise doses

EPI-CT er en internasjonal studie hvor målet er å kvantifisere kreftrisiko ved CT-undersøkelser av barn og unge. Kreftregisteret og Statens strålevern er norske partnerne. Data samles inn fra de radiologiske informasjonssystemene (RIS) på sykehusene, eller også fra radiologiske bilde-databaser (P...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

EU7-STRA-Strålevern, EUs 7. rammeprog

Towards a self sustaining European Technology Platform on Preparedness for Nuclear and Radiological Emergency Response and Recovery

Dersom radioaktiv forurensning skulle ramme ett eller flere land i Europa, vil både myndigheter og befolkningen stå overfor en stor utfordring. Atomulykker vil ramme mange sektorer som helse, økonomi, matproduksjon, vareproduksjon og miljø. Tradisjonelt har atomberedskapen vært svært sentralstyrt...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Strategy for Allied Radioecology

STAR - Strategy for Allied Radioecology - var et Network of Excellence under EUs 7. rammeprogram for forskning dedikert til å styrke radioøkologisk forskning i Europa. Et felles aktivitetsprogram ble utviklet for å nå dette målet: Integrasjon, kunnskapsforvaltning og formidling: Med utgangspu...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo