0 projects

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

500 kW subsea VSD forprosjekt

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Verifikasjon og innsamling av elektromagnetisk resistivitet, indusert polarisasjons data i kombinasjon med 2D seismikk i en integrert ops.

Selve DEMO2000 prosjektets mål er bevise konseptet med å samle inn elektromagnetisk resistivitet, indusert polarisasjons data og 2D seismikk fra ett og samme fartøy, i en integrert operasjon over Loppahøgda i Barentshavet. Prosjektet omfatter innsamling av totalt 3000+ linje-kilometer EMIP-SEIS...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Verifisering marked og produkter videoløsning

Blue Planet driver med teknologi og utvikler løsninger i grensesnittet mellom konvensjonell videokonferanseteknologi og nye løsninger for virtuelle forretningsmøter i Nettskyen. Disse vil komme på markedet nå og fremover i samarbeid med Philips som skal hjelpe oss med markedsføringen. Vi har side...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Next generation flow assurance models for wells and risers in LedaFlow

Industrien opererer i dag med ganske forenklede modeller av hva som er observert i felter når det gjelder vertikale rør. Manglende forståelse gjør at design av brønn og stigerør ikke alltid er optimale. Dette kan medføre høye operasjonelle utfordringer, høye kostnader og innebærer en potensiell...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flexibles Pipe Corrosion Monitoring

Antall fleksible stigerør i oljeindustrien øker stadig. Feilraten til fleksible rør er høy på norsk kontinentalsokkel. Rapportering og oppfølging av feil på norsk sokkel er bra sammenlignet med andre regioner. Integritetsstyring av fleksible rør blir stadig viktigere siden feil vil påvirke både s...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Intelligent parkering for bevegelseshemmede

Identifisere rettigheter tilknyttet brukere av parkeringsplasser/områder allokert for brukere med spesielle behov. Prosjektet tar sikte på å innhente informasjon ved å trådløst avlese informasjon via sensorer nedfelt i infrastrukturen på de allokerte områdene. Tjenesten tilbys skal kreve minst m...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Enhancement of CSP dispatchability using hybrid configurations with biomass and energy storage integration.

Prosjektets overordnede ide er å demonstrere bærekraftige, forutsigbare og kosteffektive solkraftverk basert på en hybrid konfigurasjon som kombinerer biomasse og termisk energi lagring med solfeltet.

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Lattice assisted nano reactions using superabundandt hydrogen vacancy storage clusters

This project will utilize a new electron capture process through development of a higly reactive nano material with superabundandt hydrogen vacancies that will be utilized in a novel reactor in a electron capture process that can operate at a COP of 15 wi th less hydrogen, less material and at 4-...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Ny teknologi for tilstandsovervåking av fleksible rør

4Subsea har i dag inspeksjonsoppdrag på ca halvparten av de fleksible stigerørene på norsk sokkel samt på noen felt utenfor Norge. Det er uakseptablet mange feil på fleksible stigerør og levetiden på disse rørene har vist seg kortere og mindre forutsigb ar enn reflektert i opprinnelig design do...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deteksjon av akutt forurensning uavhengig av sikt, lys og værforhold

Aktivitetsforskriften, som gjelder for petroleumsvirksomhet til havs, stiller krav til at en operatør skal etablere fjernmålingssystem for å sikre at akutt forurensning raskt blir oppdaget og kartlagt. I denne sammenheng skal "fjernmålingssystem" tolkes som et system som uavhengig av sikt, lys og...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Very fast general purpose EDXRF detector with added feature

"Energy Dispersive X-ray Fluorescence" (EDXRF) spektroskopi er en av de beste analyseteknikker for å utføre ikke-destruktiv analyse av materialprøver for identifisering av dets grunnstoffinnhold, i både faste stoffer og væsker. Metoden er velprøvd og mye anvendt i et bredt spekter av bransjer og ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Large Scale Thermal Energy Storage

EnergyNest AS er et ungt, norsk teknologiselskap som realiserer en innovativ løsning for lagring av termisk energi på stor skala. Mangel på fleksible, skalerbare og kostnadseffektive energilagringssystemer er i dag en av de største utfordringene for den globale kraftindustrien. Å finne en løsning...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nordisk konsept for CAT III/Autoland basert på GBAS/Nordic concept for CAT III/Autoland based on GBAS

Prosjektet omhandler utvikling av et satellittbasert landingssystem for fly, et såkalt Ground Based Augmentation System (GBAS). Hovedfokus er utvikling og validering av monitoralgoritmer for deteksjon av signalfeil, for å ivareta sikkerheten for flypassasjerer. En del faktorer, som for eksempel i...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Micro Tunable Infrared Spektrometer

I prosjektet MicroTUNIS samarbeider 4 norske bedrifter med SINTEF om å lage neste generasjon miniatyriserte spektrometre. Disse skal baseres på et justerbart optisk nanofilter som produseres i mikro- og nanoteknologilaboratoriet til SINTEF (MiNaLab). Filteret kan programmeres til bruk i ulike anv...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Microbial route for manufacturing of guluronate rich alginates

Prosjektet MicrobiAlg har hatt som mål å utvikle og produsere alginater fra bakterier gjennom en fermenteringsprosess, dette som et supplement til dagens alginater som ekstraheres fra marine brunalger. I dette bor det muligheter til å utvikle alginater med nye og forbedrede egenskaper, og til å p...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Samhandling i transportkjeden inn og ut av havn

Spørsmål blir adressert i forprosjektet som mulige hypoteser for hovedprosjektet: * Kan aktørene i transportkjeden (både vareeiere og transporttilbydere) i større grad enn nå bruke stillere tider av døgnet (utenom rushtidene) for transport fra Oslo havn u t til grossist ? eller detaljistleddet? *...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

The Qualification and Demonstration of the Subsea Storage Unit (SSU) Technology.

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Optoelectronics based sealing and inspection technology to reduce food waste, energy consumption and downtime in packaging industry

In the food sector, pre-packed or convenience meals represent a market of ?15 billion per annum. Typical wastage rates in production for these lines account overall for 5% of the cost of the package materials and product, resulting in a large total value of wasted material per year. In addition,...

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2012-2012

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Høykom Infrastruktur 2011

- Prosjektet har hatt flere møter sammen for å se på hvordan vi skulle komme frem til en søknad hvor vi kunne gi detaljert informasjon om hva kostnadene for utbyggingen ville bli og hvordan dette vil slå ut knyttet til egenfinansieringen på 40%. Dette h ar partene tatt på egen regning. - Beboe...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Flexible profile vertical axis turbine concept

Installasjon og videreutvikling av tidevannsturbiner for utnyttelse av de betydelige energiressurser som finnes i tidevann og havstrøm representerer en viktig mulighet for å øke bruken fornybar energi i verden. Påliteligheten av hele system spiller en sentral rolle i design, bygging og installas...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 7420 XYLOPACK - Xylan-based oxygen-barrier for liquid packaging board

XyloPack prosjektet har arbeidet med å utvikle fremtidens kartongemballasje for flytende næringsmidler som melk og juice. Hensikten er å erstatte deler av de petro-baserte plastmaterialene på fiberbasert kartong med materialer fra fornybare stoffer. Dette er stoffer som kommer fra dyrking av kor...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a Point of Care Detection Device and Self Sampling Device for Cervical Cancer Screening - Demonstration project

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Resonator high frequency electrified hammer for cost efficient well intervention and percussion drilling

...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - T&Tnet: Travel & Transport solutions through emptional-social NETworking

-

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Easy slip plastic packaging

-

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Prevention and care in nurse rooms using automatic collection, transfer, registration and diagnosis of important health parameters in blood

Den kommende eldrebølgen gjør at vi er nødt til å tenke nytt når det gjelder helse og omsorgstjenester. Det er konkludert med, både nasjonalt og internasjonalt, at fremtidens omsorgsutfordringer må løses ved at det tas i bruk mer teknologi. I prosjektet ønsker vi å utvikle en smertefri blodprøvet...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a novel, low-cost fireproof Insulation Material

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Distributed pico-radar sensor networks for extended security belts around critical infrastructure

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

SmartPipe Pilot Project

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Simulator-based Virtual Flow Allocation for Atla, Byggve and Skirne Field Developments

This project will develop and demonstrate methods for using a dynamic simulation of wells, flowlines and reception facilities to provide accurate and effective virtual flow metering and well flow allocation for gas-condensate fields. This virtual metering provides a very cost-effective replaceme...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken