0 projects

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Ethnic/Cultural Conflicts and Patterns of Violence

In most quantitative studies, ethnic conflict is treated as an event affecting an entire ethnic group. These studies fail to take into account large variations in the intensity of violence across group members, the group's territory and over time. The key innovation of this project is to analyze...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - PRIO

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Shooting Yourself in the Foot? Strategic Selection and Coup-Proofing

...

Awarded: NOK 54,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Protection of Civilians: From Principle to Practice

Som en del av portfolioen til the Norwegian Centre for Humanitarian Studies så har PoC-prosjektet bidratt til å utvikle studiet av den humanitære sektoren som et tverrfaglig akademisk felt i Norge og internasjonalt. Senteret har fungert som en plattform for kritisk debatt om humanitære temaer i N...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Making Women Count for Peace: Gender, Empowerment and Conflict in South Asia

Dette prosjektet undersøker kvinners deltagelse i lokalt styre og lokal-politikk i Nordøst-India og Nepal, med fokus på kvinners medvirkning i freds-prosesser. Prosjektet undersøker kvinners likestilling i konflikt og post-konflikt kontekster. Vi ser spesielt på forståelsen av begreper som likest...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The ideology and sociology of language change in the Arab world

Dette prosjektet tar utgangspunkt i en hypotese om at det arabiske språksystemet, som er det mest kjente eksempelet på DIGLOSSI, har kommet under press som følge av informasjonsrevolusjonen. Hypotesen er at dialektene, som i utgangspunktet bare er talespråk, i større og større grad blir brukt skr...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Conflict, mobility and cultural change? Mobilities and Conflict Network (MCN)

Culture influences how people view and understand the world around them, and establishes a framework for how people act and interact with their environment. Conflict and associated mobilities increase encounters between cultures and place cultural practic es under pressure. A growing number of pe...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Political Institutions and Armed Conflict

Væpnet konflikt og politisk vold fører ikke bare til ødeleggende direkte vold, men hindrer også økonomisk vekst, truer befolkningens helsetilstand og øker fattigdom. Prosjektet har revurdert rollen til demokratiske politiske institusjoner med hensyn til å forhindre intern væpnet konflikt. Tidlige...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Dynamics of State Failure and Violence: A Comparative Study of Rebellion and Peace Processes in South Sudan's Contemporary History

Bakgrunnen for prosjektet «Dynamics of state failure and violence (Dynamikker rundt statskollaps og vold)» var at Sør-Sudan ble en selvstendig stat 9. juli 2011 og ble det 54. landet i Afrika. Norge har i flere ti-år vært en aktiv pådriver i arbeidet for å finne en varig løsning på krigene som ha...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Effective Non-Violence? Resistance Strategies and Political Outcomes

Prosjektet analyser årsaker og konsekvenser til ikkevoldelig direkte aksjon, og samler inn nye data om krav og taktikk i konfliktprosesser. Vi sammenfatter her sentrale funn for prosjektet. Dahl et al. (2016) viser en enkel generell formell modell for når ikke-statlige aktører vil velge volde...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Copy-editing 'Religion, War, and Ethics - A Sourcebook'

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conceptualization and Measurement of Democracy

Det er ingen allmenn enighet om nøyaktig hvilke faktorer som avgjør hvorvidt et land er demokratisk eller ikke eller hvordan man bør måle hvor demokratisk et land er. Dette prosjektet har angrepet dette problemet ved å samle data på svært disaggregerte institusjonelle og ikke-institusjonelle fakt...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Inside Insurgencies: Organization, Motives, and Prospects for Peace

Anekdotiske bevis tyder på at ikke-statlige væpnede gruppen opererer med vidt forskjellige organisatoriske strukturer, fra hierarkiske og byråkratisk avanserte organisasjoner til løse nettverk. Gruppers struktur og organisatoriske egenskaper kan være en f unksjon av rekrutteringspraksis, opplærin...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Rapport - Hva er sikkerhet? Teori og empiri for norsk sikkerhetspolitikk

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Private Islamic Charity and Approaches to Poverty Reduction

Prosjektet 'Private Islamic Charity and Approaches to Povery Reduction' undersøker forholdet mellom religion og utvikling ved å studere hvordan muslimers private veldedighet er knyttet til fattigdomsreduksjon. Vi studerer dette i Pakistan og den pakistanske diasporaen i Norge og Storbritannia. Pr...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Possibilities and realities of return migration: perspectives on integration, exclusion and withdrawal

Prosjektet har tatt for seg returmigrasjon i bred forstand, det vil si innvandreres flytting tilbake til sitt fødeland, uansett hvilken grad av frivillighet det skjer med. Det fokuseres på returmigrasjon både som en hypotetisk mulighet - noe innvandrere vurderer med tanke på fremtiden - og som fa...

Awarded: NOK 19.9 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Resources and peace: Power Sharing and Wealth Sharing in Post-Conflict Situations

I have been invited to visit University of California San Diego (UCSD) from January to May 2011 where I intend to mainly work on my PhD which focuses on how economic power as a result of resource wealth is shared in post conflict societies. It seems clea r that natural resources are relevant in ...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

INDNOR-India-programmet

Climate Change and Water-Related Security Challenges on the Indian Subcontinent

The current political discourse about links between climate change, water resources, and conflict has run ahead of the scientific community, and assessments and recommendations are often based on unsubstantiated assumptions and narratives of single events , in lack of more systematic, rigorous re...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Conflict Dynamics and International Security

This project will develop a system for mapping international conflict. Working with Virtual Research Associates (www.vranet.com), we currently construct and distribute to the international research community a set of daily conflict measures that are used to map conflict globally (1990-present)....

Awarded: NOK 86,000

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Managing a project of INEX

Managing a project of INEX size and complexity entails various challenges on both the administrative and scientific front. The most central tasks related to management and coordination of INEX are: - Negotiation with the Commission and coordination with the consortium over narrative and budgeta...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

The Significance of Political Organization and International Law for Displaced Women in Colombia: A Socio-legal study of Liga De Mujeres

Dette prosjektet har undersøkt hvor viktig politisk mobilisering og organisering er for at internt fordrevne (IDP) kvinner i Colombia skal få oppfyllt sine menneskerettigheter. Samtidig som Colombia er et konstitusjonelt demokrati med en sterk administrativ stat og høy økonomisk vekst, så er la...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

The social determination of terrorist threat: Concepts of threat in Norwegian and E.U. anti-terror law

The project will catalogue and examine selected core legal, regulatory and policy documents of Norwegian and European Union security management. Following the principles and methods developed in the SORISK project, it will analyze how understandings of th reat vary as a function of varying social...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Konferanse om klimaendring og sikkerhet

Menneskeskapt klimaendring er en av vår tids største utfordringer. Spørsmålet om klimaendringenes betydning fred og sikkerhet er nå også kommet i søkelyset, ikke minst gjennom to begivenheter i 2007: behandlingen i FNs sikkerhetsråd og tildelingen av Nobe ls fredspris til IPCC og Al Gore. Både de...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Power-Sharing, Democracy and Civil Conflict

Nothing to report.

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Advanced Conflict Data Catalogue: Defining an Industry-Standard for Data on Armed Conflict

The quantitative study of armed conflict is rapidly developing. The Armed Conflict Dataset, a joint Uppsala Conflict Data Program (UCDP) and PRIO project, has for some time been the most widely used dataset in this field. In order to maintain this status we must address the changing needs of the...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Security Implications of Climate Change

The project moves the research frontier forward on two fronts: 1) by applying an inclusive definition of armed conflict, also covering one-sided and non-state conflicts and organized urban violence; and 2) by paying attention to the role of two largely ov erlooked processes with significant chall...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Theorizing Risk, Money and Moralities in Migration (TRiMM)

Prosjektet tar for seg teoretiske sider ved internasjonal migrasjon og transnasjonale relasjoner gjennom studier av risiko, penger or moralske oppfatninger. Størstedelen av arbeidet bygger på et case-studie av migrasjon fra Senegal til Spania. De teoretiske analysene er også knyttet til forskerne...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Understanding 'financial security' in an age of uncertain

Financial securitization was heralded by orthodox economists to reduce societal risk through novel forms and techniques of risk management. It is all the more perplexing then, how a celebrated model of risk optimization can itself pose an unexpected threa t to a few distant municipalities in the ...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Why Rape? Perpetrators, Punishment and Social Narratives; A study of sexual violence offenders from the former Yugoslav wars.

The focus in this project is to study the male perpetration of sexual violence in war. The focus will be on the male perpetrators themselves and how they view their actions in hindsight and in light of their punishment. By extension, the project will also focus on the ways in which male perpetra...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Theorizing the Evolution of European Migration Systems

...

Awarded: NOK 37,406

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo