0 projects

KULTUREN-Program for kulturforskning

Internasjonal konferanse: Culture and Power

Power in the twenty-first century flows through cultural channels, as it always has. Culture - symbols, rhetorics, ideas, performances - can legitimate the status quo, inspire revolutionary change, persuade people that power relationships are just or unj ust, celebrate or question collective ide...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Sosiologien på hell? Store spørsmål, små prosjekter ? eller var det omvendt?

Samfunnsforskningen er på avveier, hevder Gudmund Hernes. Og han er ikke alene om å stille spørsmål om hva sosiologien kan og bør bidra med. Fra flere hold har norsk sosiologi vært angrepet for å være for fragmentert, for lite ambisiøs, og uten storslåtte prosjekter. Senest ble temaet reist i So...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Gulbrandsen, Trygve daadppp 07

...

Awarded: NOK 5,732

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tidsskriftet Søkelys på arbeidsmarkedet - støtte til publisering

...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

The economic impacts of immigration in receiving countries

Institutt for samfunnsforskning (ISF) søker med dette NFRs IMER program om støtte til å gjennomføre en to dagers konferanse om denne problemstillingen. Konferansen vil bli gjennomført i samarbeid med Frisch senteret i Oslo. Den er hovedsakelig rettet mot forsker med bakgrunn innen samfunnsøkonomi...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Nordic Welfare State and its Others - Immigration, Citizenship and Governance in Norway, Sweden and Denmark 1945-2005

The Nordic welfare state is a notion which rings bells in international social research. It represents a particular type of welfare state characterised by universal access, generous benefits, a high degree of public involvement and comparatively high leve ls of redistribution. The combination of ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Krysningspunkter: Likestillingspolitikk, familiepolitikk og minoritetspolitikk

Prosjektet retter søkelyset mot sider ved kjønnslikestillingsproblematikk som er forbausende lite studert, og som i liten grad tematiseres hverken i den minoritetspolitiske eller i den familiepolitiske debatten. Det gjelder hvordan kjønnslikestillingsspør smål håndteres i krysningspunktet familie...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Labour market integration of non-western immigrants - identifying policies that work

This project addresses the weak labour market integration among non-western immigrants in Norway. Labour market integration is generally defined as the process by which immigrants' labour market attachment becomes more alike that of natives. Thus, the mai n outcome variables in our analyses are i...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Støtte til EALE-konferansen 2007

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The impact of immigration on employment and wages of Norwegian workers

The problem to be analyzed in this project is the impact of immigration on wage growth, employment and unemployment in Norway. The project will address the effects of past immigration flows during the last two decades, but will pay special attention to th e current (and near-future) labour migrat...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Work - The impact of Re-organisation and Re-allocation on Establishment Performance and Worker Well Being

Prosjektet analyserer samfunnsmessige virkninger av omstillinger i arbeidslivet. Omstillinger omfatter både interne omorganiseringer og større endringer som nedbemanning, fusjoner og eierskifter. Prosjektet tar for seg både samfunnsmessige kostnader og ge vinster ved ulike typer av omstillinger. ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrettsdemokratiet: deltakelse og diskurs

En sentral påstand fra maktutredningen er at demokratiets infrastruktur forvitrer. De frivillige organisasjonene utgjør en viktig del av denne infrastrukturen. Maktutredningen hevder at i frivillige organisasjoner lever lokal- og sentralledd i økende gra d hvert sitt liv, og dermed vil ikke sent...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalisering, migrasjon og medborgerskap i flerkulturelle samfunn. Videreføring av prosj. 150188/V10. Videref. etter søknad 177650.

Satsingen vil ha internasjonalisering og rettighetskonflikter som hovedfokus. De senere årene har det skjedd et stadig sterkere gjennomslag for internasjonal rettighetslovgiving i norsk rettspraksis. Høyesterett har i løpet av et drøyt tiår beveget seg fr a å gå ut fra at norsk rett forutsettes å...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Kjønn, makt og dannelse i politiske og statlige organisasjoner. En sammenlignende studie av Norge og Frankrike.

I prosjektet kartlegges hvilke dannelsesidealer som finnes blant norske og franske toppledere, og hvordan dannelsens utforming påvirkes av kjønn, politisk/statlig sektor og nasjonale kulturelle repertoarer. Toppledere befinner seg i samfunnets øverste sji kt, maktens og dannelsens sentrum, og det...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Kjønn, kapital og eierskap - en studie av det moderne kjønnsforholdets kulturelle økonomi

Et gjennomgående trekk ved moderne samfunn er at økonomisk entrprenørskap og eiendom og forvaltning av større kapitalverdier framstår som et mannlig domene, mens kvinner er nærmest usynlige i offentligheten som eiere og kapitalforvaltere. Prosjektet søker å avdekke de underliggende kulturelle me...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Eierskap: Utfordringer til eierrollen i en moderne økonomi

Privat eierskap ses i vår type økonomi som en sentral forutsetning for effektivitet og vekst i økonomien. Eierrollen i private bedrifter utfordres i dag på ulike måter. Ansatte har over tid fått omfattende rettigheter som utfordrer eiernes styringsrett og de uformelle relasjonene mellom eiere, l...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonale eliter under press: Stabilitet og endring i elitestruktur og eliteatferd i en globalisert verden.

Det søkes om økonomisk støtte til å organisere en internasjonal konferanse med begrenset deltakelse om eliteforskning i Norge mai-juni 2005. Formålet med konferansen er å sammenligne resultatene av studier fra ulike områder av verden og diskutere implikas jonene av resultatene for generell teori ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Makten på nettet, makten i nettet: Informasjonsregimer i 24-timersdemokratiet

Prosjektet vil analysere hvilken betydning IKT har for makt og demokrati i samfunnet. I debatten finnes glødende optimister, som gjerne kombinerer kritikk av tradisjonelle representative systemer med teknologisk entusiasme. Pessimister framhever derimot p roblemer knyttet til en digitalisering av...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Kunnskapsoversikt på området Det nye arbeidsmarkedet

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Reisestøtte til polsk og russiske deltakere på internasjonalt seminar om forskning om eliter i Norge - juni 2005

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Postindustriell arbeidstid - nye begreper , nye realiteter?

Prosjektets hovedspørsmål er dette: I hvilken grad - og på hvilke måter - fører omstrukturering av lønnsarbeidet i den postindustrielle økonomien til endring i arbeidets temporalitet, og hvilke konsekvener har dette for ulike grupper arbeidstakere? Med ar beidets temporalitet menes lønnsarbeidets...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Innvandringens velferdspolititiske konsekvenser - kunnskapsstatus for nordisk velferdsforskning

Feltene for velferdsforskning og migrasjonsforskning inneholder en rekke overlappende temaer og problemstillinger. Allikevel har de nære forbindelsene mellom de to forskningsfeltene i liten grad blitt gjort eksplisitt. Dette prosjektet sikter mot å skape bedre oversikt over eksisterende kunnskap ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Medvirkning, læring og belønning i det nye arbeidslivet.

En bredt anlagt studie av norsk arbeidsliv med fokus på nye utviklingstrekk av betydning for arbeidsplassen som arena for medvirkning, læring og belønning. Empiriske analyser basert på data fra ABU 2002-03, der intervju med daglig leder for et representat ivt utvalg av norske virksomheter i priva...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Integrering og byråkrati. Forvaltning, kunnskap og makt i den flerkulturelle byen.

Når det flerkulturelle samfunn og etniske relasjoner står på dagsorden, fremstår kultur og kulturelt mangfold som objekt for politikk og styring, og integrering har blitt selve kjernebegrepet i myndighetenes tilnærming til denne problematikken. Prosjektet er en studie av lokale integreringsbyråk...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Flerkulturelle demokratier og politisk integrasjon i storbyer - en komparativ studie

Hva forklarer variasjonen mellom ulike etniske grupper når det gjelder politisk deltakelse og tillit til lokale politiske institusjoner? Problemstillingen vil besvares gjennom å studere: a) variasjoner mellom ulike etniske grupper, b) hvilke institusjonel le føringer de opererer innenfor, og c) i...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Politisk entydighet og sosial differensiering: En komparativ studie av skandinavisk statsfeminisme

Det prosjektet som skisseres her representerer et første forsøk på å gripe "statsfeminismen" i dens kompliserte kombinasjon av en retorisk legitimering, et analytisk begrep og et politisk fenomen. Formålet er dels å undersøke begrepets teoretiske og analy tiske mulighetsrom; dels å vurdere treffs...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norwegian images of 'self' and 'other'

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Treningssentre og idrettslag: Trening i det moderne samfunn

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Videreføring av nettverket Kjønn i arbeid - nye relasjoner, nye teorier?

Nettverket bygger videre på et forskernettverk som ble etablert under programmet "Kjønn i endring". Nettverkets arbeidsform består av én serie årlige nettverksmøter, samt et internt seminar og to åpne seminarer med gjesteforelesere i den planlagte treårsp erioden.

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrett som integrasjonsarena

Prosjektet skal samle inn data om norske idrettslag og medlemmene i disse lagene, og videreutvikle en database som inneholder data fra ulike tidspunkt (dvs. tidsseriedata). Tre delprosjekter utgjør kjernen i rapporteringen fra prosjektet. For det første skal det fokuseres på endringer i de friv...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo